Budget 2004 + bilagor Underlag till styrelsemöte 1-2 oktober 2002

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 11 oktober 2002


Budget 2004
(3 bilagor)

Inledning
Vid styrelsemötet den 3 maj 2002 beslutade styrelsen att budgeten skall innefatta två år och att budgeten för det andra året kan vara mer övergripande. I detta dokument presenteras budgeten för 2004.

Intäktsbudget
Totalt bedöms budgeterade intäkter 2004 uppgå till 35 045 tkr, vilket är en minskning med 700 tkr jämfört med 2003 års budget. Gåvor och medlemsavgifter från autogiro kommer att öka. Intäkter från hel- och delbetalande medlemmar minskar. Även intäkter från insamlingsbrev kommer antagligen att minska. Humanfonden kan komma att budgeteras lägre 2004 än 2003.

Avgifter
Intäkter från avgifter bedöms minska med 200 tkr från 2003 till 2004. I beräkningen har förutsatt att hel- och delbetalande medlemsavgifter kommer att minska i samma takt mellan 2003 och 2004 som mellan 2002 (prognos) och 2001. Medlemsavgiftsbetalning via autogiro bedöms öka från 2003 till 2004 med samma belopp som mellan 2002 och 2001.

Försäljning
Ingen större förändring mellan 2003 och 2004. Prognosen 2002 har använts vid bedömning av 2004 års intäkter.

Prenumerationer
Med utgångspunkt från prognosen 2002 budgeteras intäkterna lägre 2004 än 2003. Intäkterna från Kortkampanjen kommer att minska då denna inte marknadsförs speciellt under 2003.

Gåvor och bidrag
Intäkter från grupper och distrikt budgeteras lägre än prognosen 2002. 2002 har varit ett ovanligt bra år för gruppgåvor och vi kan kanske inte hoppas på ett lika bra år 2004.

Spontana gåvor budgeteras till samma belopp som 2003. Det är lägre än prognosen 2002, men 2002 har det kommit in ovanligt mycket testamente. Budgeten baseras på intäkterna ett normalår.

Insamlingsbrev
Från 2001 till 2002 ser intäkterna från insamlingsbrev ut att öka trots att färre insamlingsbrev skickas ut. Trenden måste ändå vara minskade intäkter från insamlingsbrev efterhand som fler givare börjar skänka via autogiro. En minskning av intäkter från 2003 till 2004 har därför budgeterats.

Gåvor via autogiro
Från 2001 till 2002 ser autogirogåvor ut att öka med 1 500 tkr. Så stor ökning kan vi inte räkna med mellan 2003 och 2004 därför att det 2004 finns färre medlemmar som inte bearbetats för att fås att gå över till autogiro.

Humanfonden
I budgeten för 2004 har 70 % av det tänkta utfallet från prognosen 2002 använts.

Kostnadsbudget på programnivå
Kostnadsbudgeten bygger på 2003 års budget.

Justering jämfört med 2003 har gjorts för
-Högre avgift till EU-föreningen 2004.
-Inga kostnader för ICM 2004.
-Lägre IS-avgift 2004

Kostnadsbudgeten 2004 omfattar 35 045 tkr.

Inflation
Alla intäkter och kostnader är i dagens penningvärde. På grund av inflationen kommer kostnaderna att vara högre 2004 än som framgår av bifogad budget. Detta borde kompenseras av att inflationen leder till beloppsmässigt högre intäkter, något som det inte tagits hänsyn till i intäktsbudgeten.

Sammanfattning
Intäktsbudgeten omfattar 35 Mkr. Om det skall budgeteras med samma verksamhet 2004 som 2003 räcker 35 Mkr för detta. En balanserad budget medför att inga pengar sätts av till sektionens reserver. Om resultatet 2002 blir dåligt och sektionens reserver minskar till en alltför låg nivå kan styrelsen vilja att sektionen skall visa ett budgeterat överskott 2004. Överskottet kommer då användas för att öka sektionens reserver till en acceptabel nivå. Om sektionen skall budgetera med ett överskott och samtidigt med en intäktsbudget om 35 Mkr innebär det att besparingar måste göras på kostnadssidan.

Beslut om rambudget för 2004 kommer att fattas på styrelsemötet i juni 2003. Frågan om det skall budgeteras med ett överskott 2004 avgörs sannolikt av vad resultatet blir 2002.

Förslag till beslut

Sekretariatet föreslår styrelsen

att tillsvidare anta den av sekretariatet föreslagna budgeten 2004 omfattande 35 Mkr.