Anställningsformer på sekretariatet Underlag till styrelsemöte 1-2 maj 2013

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 26 april 2013

Anställningsformer på sekretariatet

Bakgrund - lagar och avtal
Valet av anställningsformer styrs av lagstiftning och kollektviavtal men är förstås också beroende av verksamhetens omfattning och art och ekonomiska förutsättningar.

Grunden för val av anställningsformer finns i lagen om anställningsskydd §§ 4 1 st; 5 och 6 och i för sekretariatet gällande kollektivavtal. Huvudregeln i lagen är att en anställning ska löpa tillsvidare. Det finns undantag som medger visstidsanställningar för 1) allmän visstidsanställning för två år 2) vikariat 3) säsongsarbete och 4) när arbetstagaren fyllt 67 år 5) Anställning på prov under sex månader.
När en arbetstagare varit anställd i mer än två år enligt 1) och 2) övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Amnesty är också bunden av kollektivavtal mellan KFO och Unionen. Här regleras anställningsformerna i § 2 "Anställning", där huvudregeln är tillsvidareanställning. Avtalet har regler om visstidsanställning som ersätter lagens regler. Det handlar om arbete för för viss tid, viss säsong eller visst arbete om det föranleds av arbetets särskilda beskaffenhet, för skolungdom, praktik, vikariat, pensionärer efter 67 år, tillfällig arbetsanhopning och provanställning.

Anställningsformer på Amnesty idag
Amnesty är idag en relativt stor organisation om man ser till antalet medlemmar och ekonomi och en organisation som driver en omfattande verksamhet genom sekretariatet och medlemmarna. Verksamheten spänner över många områden och kräver till viss del personal med specialistkunskap. Vi vänder oss till medlemmar och aktivister vilket kräver kunskap om frivilligverksamhet och dess förutsättningar och i vårt påverkansarbete vänder vi oss till regeringar, myndigheter och INGOS som kräver sin speciella kompetens. Amnesty har höga krav på tillväxt som innebär att vi måste driva en omfattande insamlingsverksamhet. Vi har krav på oss att minimera risker när det gäller insamling och det kräver utveckling av insamlingskanaler.

Huvudregeln för anställning hos Amnesty är tillsvidareanställning. Detta är alltså en följd av lag och kollektivavtal och ett ställningstagande utifrån organisationens behov. Men också ett aktivt val då en tillsvidareanställning ger anställningstrygghet.

Alla som erbjuds en tillsvidareanställning provanställs dock under sex månader. Eftersom Amnesty är en medlemsorganisation med aktiva frivilliga och en ekonomi som till stor del är byggd på medlemsavgifter och gåvor från enskilda, är det viktigt att de som arbetar hos oss uppfyller kravprofilen för arbetet och de krav som ställs på de tjänster som arbetar med frivilliga och medlemmar. Det är ett ställningstagande som bygger på att vi på bästa sätt måste använda medlemmarnas och gåvogivarnas pengar. Det är också viktigt för den anställde att ha möjlighet att prova arbetsuppgiften och organisationen.

För närvarande har sekretariatet 44 tillsvidareanställda och 6 visstidsanställda. Grunden för visstidsanställning är, förutom vikariat, att det är fråga om projekt/utvecklingsarbete där vi från början inte kan säga eller förutse om arbetsuppgiften ska vara kvar eller om den kan utföras av redan anställd personal.

Bland de visstidsanställda finns till exempel en tjänst för stora gåvor, fonder och stiftelser. Det är ett projekt som avser att utreda hur "marknaden" ser ut i Sverige för den sortens insamling. Den är på två år och vi kan idag inte förutse resultatet och om vi behöver tillsätta en ny tjänst för denna uppgift eller om den kan utföras av redan anställd personal.

En annan är tjänst som webbutvecklare. Den är en visstidsanställning på ett år och formen berodde på att vi var osäkra på vilket IT-behov vi har. Tjänsten kommer nu att omvandlas till en tillsvidareanställning.

När det gäller vikariat handlar det främst om studieledigheter och föräldraledigheter.

Det förekommer också situationer där vi måste “ta in” någon för att fylla ett tillfälligt behov. Exempelvis vid sjukskrivningar eller i glapp mellan anställningar.

De visstidsanställningar som föreligger är i enlighet med det kollektivavtal vi är bundna av och jag ser inga risker med dessa. De är väl motiverade och flera av dem kommer att övergå till tillsvidareanställningar då arbetsuppgifterna fortsätter och ingen redan anställd på kontoret kan utföra dem. Det är viktigt att vi har möjlighet att visstidsanställa för utvecklingsarbete och arbete som inte finns i den ordinarie verksamheten för att se om ny verksamhet kan införas eller inte och om vi behöver ytterligare tjänster för dessa verksamheter.

Face-to-face (F2F)
F2F är en av våra viktigaste insamlingskanaler och för att etablera nya relationer. Ca 80 % av våra medlemmar värvas av F2F och TF. F2F-verksamheten startade 2005 som ett projekt. Verksamheten bedrevs under delar av året med uppehåll under sommar och jul då bedömningen gjordes att det var svårt att värva året runt. "Värvarna" är visstidsanställda. Det har varit motiverat av att verksamheten gör uppehåll under året och att vi inte har kunnat erbjuda andra arbetsuppgifter under uppehållen. Visstidsanställning har följt kollektivavtalets regler. Om man ser till hur andra organisationer organiserar sin insamling via värvning på gatan sker den på liknande sätt som oss om organisationen driver verksamheten i egen regi. Några anlitar företag som på uppdrag driver verksamheten och som då också är arbetsgivare för “värvarna”.

Mot bakgrund av det krav på tillväxt som sektionerna har, har vi fattat beslut att driva F2F året runt i Stockholm, då bedömningen och erfarenheten av verksamheten så här långt är att det där finns ett underlag för verksamhet året runt. Enligt gällande kollektivavtal finns då inte förutsättningar att använda visstidsanställning och de anställda i Stockholm erbjuds tillsvidareanställning. De som anställs utan tidigare F2F-anställning eller erfarenhet kommer att provanställas som alla andra som tillsvidareanställs på samma skäl; att de ska visa att de kan klara och känna sig bekväma med arbetet. Det är ett arbete som kräver social kompetens och som inte kan bedömas innan man provat uppgiften. Såväl under provanställningen som fortsättningsvis finns det ett prestationskrav i antal värvade personer fördelat över tid. Vi ger omfattande utbildning och stöd till den enskilde “värvaren” för att säkerställa trovärdigheten i verksamheten och nå våra kvalitetsmål.

Verksamheten i Göteborg och Malmö kommer att fortsätta med uppehåll under delar av vinterhalvåret och visstidsanställning fortsätter, då förutsättningar för närvarande att värva året runt inte föreligger.

I början av 2013 förändrade vi arbetsvillkoren för alla som anställs i ett projekt. Vi förlängde provdagarna från fem dagar till nio dagar, med möjlighet att slutföra dessa under en månad. Om personen klarar sina provdagar och önskar fortsätta (vilket inte alltid är fallet) erbjuds denna ett två-månaderskontrakt som sedan kan förlängas i nya två-månadskontrakt. Efter det initiala två-månaderskontraktet kan kontrakt för tre månader skrivas, dock endast när det kommer till gruppledare. Även för medlemsvärvare som arbetat längre än fyra månader kan ett tre-månaderskontrakt skrivas. Vi skriver ej längre kontrakt än tre månader annat än undantagsvis, exempelvis för att fylla ett tillfälligt behov.

Amnestys face-to-faceverksamhet är organiserad utifrån att verksamheten ska nå sina mål och att värvare och gruppledare ska känna trygghet i sin anställning. Vi genomför/har provdagar för att värvarna ska få en möjlighet att prova på arbetet och se hur det är att arbeta med resultatmål. De flesta har inte haft denna typ av arbete tidigare och vissa väljer att sluta. Vi har valt att behålla provdagarna då alternativet, att ge värvaren ett kontrakt på två månader eller mer, direkt vid anställning, innebär en stor risk att vi inte når våra tillväxtmål och innebära en risk för en kostnadsökning. Men det skulle också innebära att en person riskerar att utföra ett arbete som den inte klarar eller vill utföra.

Gällande andra organisationer vet vi att Läkare utan gränser inte använder sig av provdagar utan värvarna anställs på perioder av 8-12 veckor (2012-2013). Den senaste informationen vi har från Greenpeace är att de använder sig av provdagar (2012). Vi har ingen bekräftad information från andra organisationer.

Telephone fundraising (TF)
Precis som F2F är TF en mycket viktig del i vår insamlingsverksamhet. TF har som F2F bedrivits med uppehåll under året och de som arbetar i verksamheten har varit visstidsanställda. Även här pågår nu verksamheten året runt och de kommer att erbjudas tillsvidareanställning. Liksom för “värvare” gäller provanställning för de som inte tidigare arbetat inom TF eller har erfarenhet av arbetet.

Arbetstider
Huvudregeln är heltid. Grunden till det är att man ska ha ett arbete man kan leva på. Det är även positivt för oss som organisation, då anställda stannar kvar.

Anställda inom F2F och TF arbetar däremot deltid och det gäller oavsett anställningsform. Det beror på arbetets karaktär. När det gäller F2F handlar det dels om det inte finns underlag för värvning utanför de tider vi erbjuder men också om arbetsmiljön för “värvarna”. Detsamma gäller för TF. Vi kan inte erbjuda heltid eftersom de är anställda utifrån särskild kompetens för de arbetsuppgifterna och vi för övriga arbetsuppgifter behöver annan kompetens eller/och inte har ekonomi.

Lönevillkor
Tillsvidareanställda och visstidsanställda för längre tider har månadslön. De inom F2F och TF som erbjuds tillsvidareanställning övergår till månadslön. Vi tillämpar inte provisionslön vare sig för tillsvidareanställda eller visstidsanställda. De visstidsanställda inom F2F har timlön. Alla andra organisationer tillämpar också timlön, däremot är en del av timlönen på Greenpeace provisionsbaserad.