Gruppernas och distriktens redovisning Underlag till styrelsemöte 1-2 maj 2013

Till: Sektionsstyrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 19 april 2013

Gruppernas och distriktens ekonomiska redovisning 2012

Vid början av 2012 hade sektionen 91 redovisningsgrupper (inklusive ungdomsgrupper), 5 redovisande specialgrupper, 13 aktiva distrikt och 2 övriga redovisande enheter (Malmö- och Lundagrupperna).

    • 86 redovisningsgrupper har lämnat in ekonomisk redovisning för 2012
    • Samtliga redovisande specialgrupper har lämnat in ekonomiska redovisning för 2012
    • Samtliga aktiva distrikt har lämnat in ekonomisk redovisning för 2012
    • Malmö- och Lundagrupperna har lämnat in ekonomisk redovisning för 2012

Av de fem redovisningsgrupper som inte har skickat in sin redovisning är fyra nedlagda. Grupp U4 är den enda aktiva redovisningsgrupp som inte har lämnat in ekonomisk redovisning, men de förlorade sitt insamlingstillstånd efter beslut på majmötet 2012.

De fyra nedlagda grupperna är grupp 75, 144, 177 och 196. Grupp 75, 144 och 177 blev av med sitt insamlingstillstånd efter beslut på majmötet 2012 och har inte haft några intäkter under 2012. Grupp 196 hade 1221 kr på kontot vid slutet av 2011. Samtliga nedlagda grupper ombeds sätta in överblivna pengar till sektionen.

Personal på sekretariatet har lagt ner betydande arbetstid på att kontakta grupper via mail och telefon för att få in så många redovisningar som möjligt. Dock är det mycket svårt att få in information från grupper som redan är nedlagda. Dels för att vi inte längre har uppdaterad kontaktinformation till grupperna och dels för att gruppens före detta medlemmar sällan har kontakt sinsemellan.

Som kan utläsas av ovanstående är det främst när grupper lägger ner som vi har svårt att få in en redovisning. Den bilden stämmer även överens med vad vi sett tidigare år, vilket bekräftar en av riskerna med insamling utanför 90-kontot.

Förslag till beslut

att grupp 196 förlorar sin rätt att bedriva insamling i Amnestys namn.