Översyn av stadgarna Underlag till styrelsemöte 1-2 maj 2013

Till: Styrelsen
Från: Strategigrupp 3 (SG3)
Datum: 19 april 2013


Översyn av stadgan för svenska sektionen av Amnesty International

Bakgrund
Vid styrelsemötet i maj 2012 beslutades att uppdra åt SG1 att identifiera eventuella förändringsbehov i stadgarna till styrelsens oktobermöte. Beslutet hade föregåtts av diskussion vid flera styrelsemöten om specifika ändringsbehov, bland annat utifrån beslut fattade av internationella rådsmötet, ICM.

På grund av förändringar i strategigrupperna efter den nya styrelsens tillträde efter årsmötet 2012, flyttades uppdraget till SG3. Tanken var att frågan skulle tas upp vid marsmötet 2013, men den flyttades av tidsskäl till mötet i maj.

Behovet idag
Styrelsen har till årsmötet 2013 lagt fram två mindre stadgeändringsförslag gällande begränsade mandatperioder för förtroendevalda av årsmötet samt om generalsekreterarens roll. Det är dock länge sedan en samlad översyn gjordes av stadgan. Det har framkommit synpunkter både vid styrelsens diskussioner och inom sekretariatsledningen att tiden är mogen för att göra en sådan samlad översyn under 2013 som kan leda fram till beslut vid 2014 års årsmöte. Behovet finns utifrån flera frågeställningar:
- Hänger stadgan rent allmänt med i tiden?- Hur korresponderar den svenska stadgan med den internationella och med mandatet?
- Vilka ändringar bör övervägas mot bakgrund av ICM-beslut, t ex beslutet om karenstid vid övergång från senior befattning till förtroendeuppdrag och omvänt (nu endast infört i valberedningens riktlinjer)?- Hur bör svenska Amnestys viktigaste styrdokument hänga ihop; vad ska stå i stadgan, styrelsens respektive sekretariatets arbetsordningar, uppförandekod etc., för att leva upp till våra egna och omvärldens krav på tydlighet och transparens?
- Vad har vi eventuellt förbisett hittills som kan vara viktigt att täcka in framöver?

Kort sagt, både styrelsen och sekretariatet vill försäkra sig om att Amnestys stadga är relevant idag och konstruktivt kan följas upp i övriga styrdokument.

Stadgarnas detaljnivå
Nuvarande stadgar är formulerade förhållandevis övergripande och de flesta mer detaljerade regler står istället i andra styrdokument, såsom arbetsordningar, valberedningens riktlinjer med flera. Styrelsen bör föra en diskussion huruvida det är önskvärt att ha en djupare detaljnivå i vissa delar av stadgarna och i så fall var, eller om nuvarande detaljnivå bör bibehållas. I sistnämnda fall bör gruppen få i uppdrag att överväga om det behöver införas hänvisningar till några viktiga styrdokument i stadgarna, så att årsmötet har säkerställt att dessa styrdokument finns.

Förslag till hantering
Styrelsen fattar eventuellt principbeslut om övergripande inriktning för stadgarnas detaljnivå vid majmötet 2013 alternativt låter uppdragsgruppen avgöra lämplig nivå. En uppdragsgrupp bestående av representanter för sekretariatet och medlemskretsen (någon med juridisk expertis) bereder i samråd med SG3 styrelsens fortsatta behandling av översyn av stadga och närliggande dokument.

Förslag till beslut

att uppdra åt sekretariatet att sätta samman en lämplig grupp som gör en samlad översyn av stadgan och därmed närliggande styrdokument i enlighet med frågeställningarna i underlaget,

att arbetet leds av sekretariatet och sker i dialog med SG3,

att en första avrapportering sker till styrelsens oktobermöte. Beslut om eventuella stadgeändringsförslag fattas därefter vid styrelsens decembermöte 2013 för att sedan läggas fram inför årsmötet 2014.