Möte med sektionens styrelse den 18 april 2008 Protokoll från 1-2 april 2008PROTOKOLL

Möte med sektionens styrelse den 18 april 2008

Ledamöter Närvarande
Ida Burlin X
Shirin Heidari §144-146
Sune Montán X
Lisa Moraeus X, mötesordf. §129-139
Anna Nilsdotter X, mötesordf. §140-146
Jörgen Qwist X
Madelaine Seidlitz X
Åsa Vinge X
Suppleanter
Andrea Bodekull §131-146
Ebba Hagander X
Maria Landenius X
Sekretariatet
Lise Bergh X
Dan Grundin X
Fredrik Mattsson X
Övriga
Sofia Halth X
Ernesto Katzenstein X
Anton Lidström §131-146
Mahyad (Hazzanzadeh-) Tavakoli §131-146
Stefan Johansson §145-146
Gabi Björsson §145-146
§128 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket

Beslut

att utse Ida Burlin till justerare/rapportör till Grupptrycket.


§129 Fastställande av dagordningen

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§130 Protokoll från möte med sektionens styrelse 1-2 mars 2008

Styrelsen går igenom protokollet från det senaste mötet.

Jörgen Qwist påpekar en felaktig formulering i det fjärde stycket under §120, där texten borde ha uttryckts enligt följande:
"Jörgen Qwist tycker det är olyckligt att spräcka budgeten utöka kostnadsramen för 2008 på grund av denna extra kostnad, som är en liten kostnadspost i förhållande till budgeten i sin helhet, och anser att den borde kunna rymmas inom den befintliga budgeten."

Beslut

att lägga protokollet till handlingarna.


§131 Uppföljning av beslut

Styrelsen går igenom förteckningen över tidigare beslut som fortfarande är pågående.

Beslut

att upprätta en interaktiv databas där medlemmarna kan registrera sitt intresse för att delta i olika uppdrag.


§132 Utvärdering av styrelsemötet 26-27 januari 2008

Anna Nilsdotter redogör för sammanställningen av utvärderingarna.

Beslut

att lägga sammanställningen av utvärderingen till handlingarna.


§133 Rapport om per capsulambeslut

Anna Nilsdotter redogör för följande beslut som styrelsen bifallit per capsulam:

13 mars 2008
att lägga fram nedanstående förslag till årsmötet 2008.
- Förslag om Amnestys framtida ekonomi och organisation, version inlagd i styrelseforumet 2008-03-12 av Jörgen Qwist
- Förslag om diskrimineringsombud, version inlagd 2008-03-12 i styrelseforumet av Lisa Moraeus
- Förslag om avskaffande av gruppavgifter till sektionen, version inlagd i styrelseforumet 2008-03-12 av Jörgen Qwist
- Förslag om sena förslag, version inlagd i styrelseforumet 2008-03-10 av Anna Nilsdotter
- Förslag om riktlinjer för valberedningen, version inlagd i styrelseforumet 2008-03-12 av Lisa Moraeus


16 mars 2008
att uppdra åt sekretariatet att snarast återkalla rörelsens samtliga insamlingsbössor. Sekretariatet ska samtidigt ersätta dessa med insamlingsbössor som är numrerade samt tydligt igenkänningsbara med den nya grafiska profilen. Sekretariatet skall upprätta en förteckning över vilken grupp/enhet som har kvitterat ut bössan samt löpande underhålla denna förteckning. Tillsvidare har endast grupper/enheter som efterlevt årsmötesbeslut 42:2007 om årsredovisning rätt att rekvirera nya insamlingsbössor.

27 mars 2008
att följande personer ingår i den grupp som ansvarar för ISP-processen under 2008 och 2009:
- Sofia Halth (sammankallande)
- Sune Montán (till och med årsmötet 2008)
- Maria Landenius
- Hanna Roberts
- Lise Bergh
- Ordförande


31 mars 2008
att nominera Emma Cars till EU-föreningens styrelse för perioden 2008-2010.

Anna Nilsdotter meddelar att Emma Cars har dragit tillbaka sitt intresse för att ingå i EU-föreningens styrelse.

31 mars 2008
att årsmötet 2009 hålls den 25-26 april.


§134 Rapport från sekretariatet

Lise Bergh kompletterar de tidigare utsända rapporterna 'Rapport från sekretariatet' och 'Personalrapport' med bland annat följande information:

Ett möte har hållits med Pensionärernas riksorganisation (PRO) vilka såg positivt på framtida samarbeten med Amnesty. Eventuellt kommer det att utses ett pilotdistrikt inom den svenska sektionen som ett första steg för ett eventuellt samarbete. Ernesto Katzenstein undrar ifall fler pensionärsföreningar har kontaktats. Lise Bergh svarar att PRO är den första som tillfrågats, men att fler pensionärsföreningar kommer att få frågan.

Ett möte har under perioden skett med Riksidrottsförbundet angående framtida samarbete inom utbildning.

Den fackliga gruppen planerar att gå ut med ett upprop i 16 fackförbundstidningar angående kränkningar av fackliga rättigheter. Ernesto Katzenstein undrar vilka fackförbund som avses. Lise Bergh svarar att såväl förbund inom SACO, LO samt även TCO har ställt sig positiva till att delta.

Amnesty har under perioden fått stort medialt utrymme angående förhållandena i Kina.

Ida Burlin frågar hur den svenska sektionens attitydundersökning om våldtäkt ska presenteras. Lise Bergh svarar att detta kommer att ske den 29 april vid ett frukostseminarium där bland annat också RFSU kommer att delta.

Sune Montán undrar vilka regler som gäller på sekretariatet för tjänstledighet, utöver den lagstadgade rätt man har till tjänstledighet. Lise Bergh svarar att tjänstledighet exempelvis kan beviljas för kortare anställningar eller uppdrag som kan tillföra kompetens till organisationen.

Anna Nilsdotter noterar i personalrapporten att sjukdomstalen för sekretariatets anställda är påfallande låga. Dan Grundin svarar att det beror på att det är svårt att kartlägga sjukfrånvaron på sekretariatet då många anställda väljer att använda flextidsystemet för att täcka upp för sjukdagar, även om det i de anställdas tidredovisning ska framgå ifall man använt innestående komptid vid sjukdom. Det faktiska sjukdomstalen är därför sannolikt högre än vad siffrorna visar.


§135 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK)

Sofia Halth har ingenting nytt att rapportera sedan förra styrelsemötet.


§136 Rapport från Amnestyfonden

Maria Landenius informerar om att Amnestyfondens styrelse har möte ikväll och har därför ingenting nytt att rapportera.

Ernesto Katzenstein berättar kortfattat om sin tid i fondstyrelsen och beskriver den som "mycket intressant och lärorik."


§137 Inför etappmål 2009-2010

Dan Grundin redogör för underlaget där sekretariatet föreslår en arbetsprocess för hur den svenska sektionen ska arbeta med etappmålen för den tredje och sista perioden inom den nuvarande handlingsplanen.

I styrelsens efterföljande diskussion enas man om att anta förslaget efter det att följande ändringar har införts under det fjärde stycket:

"...Vi föreslår därför att sekretariatet får i uppdrag att till styrelsens möte i september juni 2008 inkomma med ett första förslag på etappmål med målstyrningsformuleringar för 2009-2010 och att beslut om etappmålen därefter integreras med beslutsprocessen om budgeten. Det skulle innebära att sekretariatet får styrelsens synpunkter på förslaget i september juni och återkommer med ett reviderat förslag till etappmål till oktobermötet septembermötet , då även sekretariatets förslag till budget 2009 presenteras. Eventuella slutliga justeringar kan sedan göras av styrelsen i december 2008 då även slutligt beslut om budget fattas."

Beslut

att efter att ovanstående ändringar införts arbeta enligt den av sekretariatet föreslagna processen.


§138 Tidpunkt för årsmöten

Dan Grundin redogör för underlaget där sekretariatet föreslår att sektionens årsmöten fortsättningsvis senareläggs något då sekretariatet under senare år i takt med att verksamheten vuxit, upplevt stora svårigheter med att leva upp till de tidsgränser för utskick, m.m., som anges i stadgarna under denna period på året.

Beslut

att sektionen fortsättningsvis senarelägger årsmötet till början av maj.


§139 Direktiv för AIK

Lisa Moraeus redogör för underlaget.

Efter en lång diskussion följt av en kort paus under vilken förslaget revideras, ställer sig styrelsen eniga bakom följande formulering:

" Direktiv – Amnestys Internationella Kommitté (AIK)

Syfte
AIK är en beredningsgrupp vars syfte är att bereda internationella frågor till sektionsstyrelsen.

AIK:s arbetssätt
1. Sekretariatet ansvarar för att bevaka inkommande material och ärenden gällande den internationella rörelsen. Sekretariatet lyfter frågor till sammankallande i AIK som tillsammans med sektionens ordförande och generalsekreterare bestämmer hur frågorna ska beredas.
2. AIK kommunicerar inbördes genom regelbundna fysiska möten samt telefonmöten, e-post och webbaserat diskussionsforum.
3. AIK rapporterar skriftligen om vid sektionsstyrelsens möten.
4. AIK bör ha kontakt med specialgrupper vid behov och kan dessutom skapa underkommittéer för att säkerställa att större specialfrågor får plats i kommitténs arbete.
5. Ett planeringsmöte bör hållas årligen, då frågor rörande arbetsfördelning, resurser etc. hanteras.
6. AIK bör i slutet av varje arbetsår utvärdera sitt eget arbete. Utvärdering sammanställs av sammankallande och delges sektionsstyrelsen.

AIK:s sammansättning
AIK består av cirka 6-8 personer som utses av sektionsstyrelsen på årsbasis. I AIK ingår sektionens ordförande, ytterligare minst en styrelseledamot samt generalsekreteraren. Dessutom ingår ytterligare personer med kompetens inom strategiska områden.

AIK utser sammankallande inom sig. Sammankallande bör vara en medlem utanför sektionsstyrelsen och rollen är att i samråd med generalsekreteraren och sektionens ordförande kalla till möten samt förbereda möten avseende t ex dagordning och underlag."

Beslut

att godkänna ovanstående direktiv.


§140 Inför styrelsens konstituerande möte den 20 april 2008

Anna Nilsdotter går igenom dagordningen inför styrelsens konstituerande möte den 20 april.

Beslut

att godkänna dagordningen.


§141 Förslag till möteskalender 2008/2009

Dan Grundin redogör för förslaget.

Ida Burlin föreslår att decembermötet utökas med en dag, där söndagen är en utbildningsdag för styrelsen.

Åsa Vinge föreslår att styrelsen tar bort benämningen "visionsmöte" i samband med styrelsens januarimöte. Flera i styrelsen är positiva till detta men enas om att detta är en fråga för nästa styrelse att besluta.

Vidare föreslås att styrelsens utbildningsdagar förs in i möteskalendern.

Beslut

att utöka decembermötet med en dag till att gälla 6-7 december 2008, där söndagen utgörs av en utbildningsdag för styrelsen,

att styrelsens utbildningsdagar förs in i möteskalendern,

att efter ovanstående förändringar införts godkänna förslaget till möteskalender för 2008/2009.


§142 Styrelsens arbetsordning

Styrelsen har uppmärksammat att arbetsordningen är otydlig när det gäller val av vice ordförande samt hur processen ska se ut om någon ledamot avgår i förtid. Efter diskussion i styrelseforumet har ett nytt förslag på arbetsordning tagits fram.

Styrelsen går igenom förslaget och enas om göra följande justering av den nya punkten 8: "Till tillförordnad kassör kan endast ordinarie styrelseledamot väljas. utsedd av årsmöte eller extra medlemsmöte väljas. "

Nedan anges de aktuella punkterna som antingen föranleder ändringar eller är helt nya.

" Ny punkt 7:
Val av vice ordförande
Vice ordförande väljs på det konstituerande styrelsemötet. Till vice ordförande kan endast ordinarie ledamöter väljas. Valet sker genom att de styrelseledamöter som är intresserade av att kandidera till posten som vice ordförande kungör det på det konstituerande styrelsemötet. Om mer än en ledamot är intresserad får respektive person presentera sig kort. Därefter förrättas val genom sluten omröstning. Endast de ordinarie ledamöterna har rösträtt. Ordförande och kassör räknar gemensamt rösterna och samtliga röstsiffror presenteras därefter öppet.

Ny punkt 8:
Process om någon ledamot är frånvarande eller avgår
Om någon styrelseledamot mer än tillfälligt är frånvarande eller förklarar sig ha avgått utses den suppleant som står närmast i tur till ordinarie ledamot. Om ordförande mer än tillfälligt är frånvarande eller förklarar sig ha avgått träder vice ordförande in som tillförordnad ordförande för sektionen. Om kassören mer än tillfälligt är frånvarande eller förklarar sig ha avgått väljer styrelsen en tillförordnad kassör. Till tillförordnad kassör kan endast ordinarie styrelseledamot väljas. Förändringar enligt denna punkt formaliseras genom att ordförande eller vice ordförande initierar beslut per capsulam, då beslutet är brådskande, eller genom beslut på nästkommande styrelsemöte.

Ändring av punkt 24 (se fetstilt):
24. Styrelsens arbete mellan styrelsemöten - beslut per capsulam
I frågor
- om förtroendeuppdrag och annan delegation;
- om vidare hantering av ärenden, t ex direktiv;
- som på annat sätt är av mindre principiell vikt;
- av principiell vikt när styrelsen redan behandlat beslutsunderlaget på styrelsemöte eller när frågan är brådskande kan styrelsen fatta beslut per capsulam med hjälp av styrelsens forum.
Efter en diskussion i styrelsens forum eller på styrelsemöte föreslår ordförande ett beslut och ledamöterna avger sina röster på samma sätt. Beslut är fattat när en majoritet har uppnåtts i frågan. Stadgarnas punkter 10.5 och 10.6 gäller även för beslut fattade per capsulam. I de fall som beskrivs under punkt 8 i denna arbetsordning har även vice ordförande möjlighet att initiera ett beslut per capsulam.

Sekretariatet upprätthåller dokumentation över på detta sätt fattade beslut. Om en ledamot motsätter sig att en fråga behandlas per capsulam eller om tre ledamöter anmält tillfälligt eller permanent förhinder att deltaga i styrelsens löpande arbete flyttas frågan till styrelse. Denna form av elektronisk per capsulam är den enda form av per capsulam som styrelsen använder.

(10.5 Styrelsens suppleanter kallas till varje sammanträde och har där yttrande- och förslagsrätt. De inträder i ordinarie ledamöters ställe i den ordning de blivit valda och har då också rösträtt.
10.6 För styrelsebeslut fordras att minst fyra närvarande ordinarie ledamöter är ense. Vid lika röstetal gäller den mening som sektionens ordförande eller - vid dennes frånvaro - mötesordförande biträder. Detta är utdrag ur stadgarna)"

Beslut

att anta ovannämnda ändringar i styrelsen arbetsordning,

att förklara punkten omedelbart justerad.


§143 Inför EU-föreningens årsmöte

Madelaine Seidlitz inleder punkten genom att berätta om EU-föreningens arbete och bakgrunden till att den startades.

Det till punkten länkade diskussionsunderlaget beskriver den föreslagna förändring som EU-föreningen kan komma att genomgå. EU-föreningen har sedan starten haft sitt kontor (EU-kontoret) i Bryssel och arbetar enbart med EU-relaterade frågor. EU-föreningen är också en helt fristående enhet inom Amnesty, vilket är unikt inom organisationen. I samband med den pågående översynen av Amnestys Europaarbete och förändringen inom Amnesty internationellt i och med ICM-beslutet om "One Amnesty", finns nu planer på att inkorporera EU-kontoret inom IS samt att genomföra ett namnbyte till Europa-kontoret. Kontoret ska fortsätta att finnas på samma plats, med samma verksamhet som idag men istället lyda under IS. Nu uppmanas alla sektioner att inkomma med synpunkter på förslaget.

I den efterföljande diskussionen informerar Madelaine Seidlitz om att hennes egen, Maja Åbergs och Lisa Tönnes uppfattning är att den föreslagna förändringen inte behöver innebära någon större förändring för EU-föreningen utan att den välfungerande verksamheten kan fortsätta på i stort sätt samma sätt som den gör idag. En stor farhåga finns dock, att arbetet kommer att bli mindre effektivt på grund av IS:s mycket långsamma beslutsgång.

Avslutningsvis uppmuntrar Madelaine Seidlitz styrelsen att inkomma till henne, Maja Åberg eller Lisa Tönnes under årsmöteshelgen med synpunkter eller frågor kring detta.


§144 Strategi för internationella samarbeten

Shirin Heidari presenterade vid styrelsens decembermöte ett förslag på policy för internationella frågor som hon utformat i samarbete med Christine Pamp. Styrelsen kom då fram till att policyn istället borde göras till en strategi och gav sekretariatet i uppdrag att utföra detta.

Lise Bergh redogör för sekretariatets förslag på strategi.

I den efterföljande diskussionen enas styrelsen om att en revidering bör göras innan styrelsen kan anta strategin. Bland annat anses målavsnittet lite oklart, ett förslag är att målavsnittet istället ersätts med hänvisningar till andra styrdokument där sektionens mål anges. Vidare framkommer synpunkter angående avsnittet om styrelsens besök vid andra sektioners årsmöten, där man anser att texten är alltför operativt formulerad.

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 1 i samarbete med sekretariatet att revidera strategin utifrån styrelsens diskussion och sedan återkomma till styrelsen.


§145 Inför årsmötet

- Sent inkommen motion: 'Motion gällande språket'

Styrelsen diskuterar vem av ledamöterna som ska föra styrelsens talan ifall motionen tas upp för behandling.

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 1 att besvara motionen ifall den tas upp för behandling.

- Förslag till årsmötesdagordning

Styrelsen går tillsammans med Stefan Johansson och Gabi Björsson igenom förslaget till årsmötesdagordningen.

- Beredningsgrupper

Styrelsen diskuterar styrelsens interna uppdelning i de tre föreslagna beredningsgrupperna. Eftersom frågorna kommer att ske parallellt krävs planering, och just nu vet man inte vem som kan finnas med i den beredningsgrupp som planeras behandla styrelsens förslag 'Riktlinjer för valberedningen'.

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 2 att tala med berörd ordförande och rapportör i beredningsgruppen.

- Granskningskommitténs rapport

Anna Nilsdotter informerar om att hon har varit i kontakt med Granskningskommittén angående de synpunkter som styrelsen haft gällande otydlighet kring vilka kriterier som tillämpas vid bedömningen av styrelsens arbete. Granskningskommittén har några förslag på förändringar av nuvarande direktiv. Dessa förslag kommer att läggas fram till årsmötet 2009.

Jörgen Qwist noterar att granskningskommittén återigen tar upp de synpunkter som framfördes i samband med sektionens budgetmöte, hösten 2007. Maria Eklund, som ingår i granskningskommittén, hade då synpunkter på den föreslagna budgeten för 2008 och yrkade på att budgetramen för 2008 borde vara omkring 58,5 mkr istället för 61,36 mkr vilket föreslogs. Vid omröstningen röstades yrkandet ned till förmån till sekretariatets förslag.

Styrelsen menar att det vore bra om man framöver skriftligen fick kommentera Granskningskommitténs rapport. Gällande detta årsmöte beslutas vilka som ska kommentera vilka av Granskningskommitténs rekommendationer, om tillfälle till detta ges.

Avslutningsvis delar styrelsen upp sig inbördes vilka som svarar på vilken av granskningskommitténs rekommendationer, ifall tillfälle till detta ges.


§146 Mötet avslutas

Anna Nilsdotter tackar alla ledamöter och avslutar mötet.Mötesordförande Mötesordförande
Anna Nilsdotter Lisa Moraeus

Sekreterare Justerare
Fredrik Mattsson Ida Burlin