Förslag till dagordning till årsmötet i Linköping 21-22 april 2007 Underlag till styrelsemöte 1-2 april 2007
Förslag till dagordning till årsmötet i Linköping 21-22 april 2007Lördag 21 april

09.00 - 09.30 INLEDNING AV ÅRSMÖTET Val av funktionärer

1. Välkomna till Linköping - två ordförande
2. Mötet öppnas av sektionens ordförande - två sekreterare
3. Upprättande av röstlängd - två justerare
4. Val av funktionärer - rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om mötet utlysts stadgeenligt
7. Fråga om mötet ska vara offentligt
8. Genomgång av arbetsordningen
9. Godkännande av arbetsordning
10. Meddelande om tidpunkt för nomineringsstopp

09.45 - 11.30 AMNESTYÅRET 2006

09.45 - 10.00 11. Avtackning av Carl Söderbergh

10.00 - 11.00 12. Diskussionstorg
Station 1: Styrelsens rapport och bokslut för 2006
Station 2: Presentation av nominerade till val
Station 3: Amnestyfondens rapport och bokslut för 2006
Station 4: Granskningskommitténs rapport och revisorernas
berättelse avseende sektionen och Amnestyfonden
Station 5: Ungdomsrådets rapport för 2006

11.00 – 11.15 Introduktion av nya generalsekreteraren Lise Bergh

11.15 - 11.45 13. Beslut angående berörda rapporter och punkter
14. Fråga om ansvarsfrihet för sektionens styrelse
15. Fråga om ansvarsfrihet för Amnestyfondens styrelse
16. Beslut om sent inkomna motioner
17. Styrelsens förslag till beredningsgrupper
18. Val av funktionärer till beredningsgrupperna (ordförande, rapportör)
och diskussionstorg (punktansvariga)

11.45 - 12.45 SEMINARIER OM AKTUELLA MOTIONER OCH FÖRSLAG

12.45 - 14.00 LUNCH (MED MANIFESTATION)

14.00 - 15.30 DISKUSSIONSTORG

15.30 - 16.00 ANFÖRANDE

16.00 - 16.30 PAUS

16.30 - 18.30 BEREDNINGSGRUPPER

18.30 - 19.30 MIDDAG

19.30 - 21.00 SEMINARIER/MÖTEN

21.00 - SAMVARO
Söndag 22 april

09.00 - 12.30 BESLUT

19. Motioner och förslag
20. Avgifternas storlek

12.30 - 13.30 LUNCH

13.30 - 15.30 VAL
21. 2:a presentation av nominerade till val
22. Val av kassör för sektionen
23. Val av styrelse för sektionen
24. Val av styrelse för Amnestyfonden
25. Val av auktoriserad revisor för sektionen och Amnestyfonden
26. Val av granskningskommitté
27. Val av valberedning
28. Val av ombudsman

15.30 - 16.00 ANFÖRANDE

16.00 - 16.30 AVSLUTNING

29. Tid och plats för årsmötet 2008
30. Övriga frågor
31. Mötet avslutas av sektionens ordförande