Rapport om per capsulambeslut Underlag till styrelsemöte 1-2 april 2007


Till: Styrelsen
Från: Christine Pamp
Datum: 6 april 2007


Styrelsen har fattat följande beslut per capsulam:

18 mars 2007

att fastslå styrelsens arbetsfördelning för årsmötet enligt bifogat underlag.

[styrelsens arbetsfordelning AM 2007.pdf]


11 april 2007

att styrelsen i år ordnar en utbildning kring konflikter och konstruktiv konflikthantering på utbildningsdagen i oktober.

att uppdra åt SG I att i samarbete med personalrepresentanterna till kvällsdiskussionerna på junimötet förbereda en klargörande diskussion om personalrepresentanternas roll i styrelsen.

att uppdra åt SG II att under våren föra en genomgripande diskussion i forum med målet att formulera en långsiktig vision för styrelsens kontakter med medlemmarna och i det sammanhanget även se över rutinerna för distriktsansvaret och våra utlokaliserade visionsmöten.

att uppdra åt SG III att i samarbete med vår nya GS fortsätta arbetet med att utarbeta nya och tydligare former för rapportering och uppföljning av budget, etappmål, strategier och beslut.

att SG III ansvarar för att styrelsen får en utbildningsdag i december med tonvikt på målstyrning och gränsdragningen mellan operativa och strategiska beslut.

att styrelsen arbetar vidare med att öka utrymmet för visionära diskussioner samt utbildningspass vid sina möten.

att styrelsen under inledningen vid varje styrelsemöte utser en strategigrupp med ansvar för uppföljningen av de beslut som tas vid mötet. Under rapporter bör finnas en punkt »Rapport om uppföljning av beslut» där strategigrupperna rapporterar om beslut där implementeringen är oklar eller har försenats.


16 april 2007

att styrelsen har beslutat att lägga ett sent förslag till årsmötet om "tydligare redovisningsregler" enligt det dokument som lags i forumet den 11 april, och som här bifogas.

[Tydligare redovisningsregler fr grupper och enheter.pdf]