Rapport från Amnestys EU-förening dec 2006 Underlag till styrelsemöte 1-2 april 2007


Från: Susann Olsson
Till: Styrelsen
Datum: December 2006


Rapport från Amnestys EU-förening

Ansvarsområde
De Amnestysektioner som befinner sig inom EU startade 1992 Amnestys EU-förening för att koordinera gemensamma aktiviteter relaterade till påverkansarbetet gentemot EU. På Brysselskontoret finns det ca 10 anställda som genomför direkt lobbying gentemot relevanta EU-institutioner.
EU-föreningen förser IS och Amnestys medlemsländer med regelbundna uppdateringar om EU:s arbete inom MR-området, tar fram informations- och kampanjmaterial, samt koordinerar sektionernas EU-inriktade lobbyaktiviteter. Vidare stödjer föreningen utbildning och utveckling av nätverk för EU-lobbying i EU-sektionerna, och har inrättat ett tillfälligt kontor i Warszawa, Polen, för att bygga upp en lobbyverksamhet i länder som nyligen blivit medlemmar av, eller inom snar framtid kommer att träda in i, EU.

EU-föreningen
deltar i månatliga möten med ’EU Human Rights Contact Group’, samt är aktiv medlem av ’Human Rights and Democracy NGO Network’ och ’NGO platform on EU Refugee, Asylum and Migration Policies’. En av de största uppgifterna för Amnestys EU-förening är att hela tiden producera aktuellt och relevant material som belyser hur EU hanterar MR-frågor, för olika målgrupper såsom Amnestysektionerna, media, EU-institutioner, kommissionärer, regeringar etc. Den offentliga informationen finns till största del tillgänglig på www.amnesty-eu.org.

Då ordförandeskapet inom EU roterar varje halvår tar Amnestys EU-förening fram konkreta förslag om hur ordförandelandet kan lyfta mänskliga rättigheter på agendan både inom det egna landet och inom EU, samt i EU:s kontakter med omvärlden.
EU-föreningen stödjer de Amnestysektioner som står som värd för EU-ordförandeskapet, och arbetar i förväg upp gemensamma strategier för ett koordinerat lobbyarbete.

EU-föreningen
s högsta beslutande organ är rådsmötet, där varje Amnestysektionsmedlem inom EU utser en representant. Svenska sektionens representant är för närvarande Susann Olsson. Rådsmötet väljer en styrelse som tar de löpande besluten mellan rådsmötena och verksamheten utförs av personalen vid Brysselskontoret i nära samarbete med de olika medlemssektionernas kontaktpersoner. Svenska sektionens kontaktperson är Maja Åberg. EU-föreningen s budget för år 2005 är £809,768 och pengarna kommer främst från de länder som är medlemmar i EU-föreningen , de bidrar dock med högst 1,25% av sektionens inkomst. IS bidrar med £44.000 under 2005.

Genomförda aktiviteter i svenska sektionen

Under 2005 har Susann Olsson deltagit i rådsmötet i Bryssel i maj, samt hållit styrelsen löpande informerad om
EU-föreningen s verksamhet genom Jörgen Qwist från Strategigrupp 3 i den svenska sektionen. Jörgen Qwist bjöd även in Susann Olsson att informera styrelsen på styrelsemötet i oktober om Amnesty EU-förenings bakgrund, uppgifter och aktuella frågor.

På gång

EU arbetar allt mer med preventiv konfliktlösning och krishantering vilket ökar kraven på mänskliga rättigheter inom säkerhetsstrategier. EU:s starka fokus på terrorism och ’illegal’ immigration, snarare än protektionistiska aspekter, kräver en utveckling av arbetsmetoder samt fler sektioners aktivt deltagande i lobbyarbetet. Detta innebär ökade krav på
EU-föreningen och man arbetar nu med att stärka detta arbete. EU-föreningen bevakar och lobbar även för ’EU Fundamental Rights Agency’ som startar 2007. Dessutom arbetar EU-föreningen med Amnestysektionerna i Österrike och Finland som kommer att bli ordförandeländer inom kort, samt med England som för närvarande är ordförandeland. EU-föreningen färdigställer också en intradatabas över EU-dokument för ökad tillgänglighet på nätet. Nästa årsmöte är den 20-21 maj 2006 i Helsinki.

Susann Olsson, sektionens representant i EU-föreningen