Möte med sektionens styrelse den 24-25 januari 2004 Protokoll från 1-2 januari 2004
PROTOKOLL NR 6/2003/2004

Möte med sektionens styrelse den 24-25 januari 2004

Ledamöter Närvarande
Maria Eklund X, § 92-107
Christian Gräslund X, mötesordförande § 92-102
Jeanette Irekvist X
Lisa Moraeus X
Anja Persson X, § 99-108
Jörgen Persson Anmält förhinder
Magnus Öhman X
Suppleanter
Christian Engberg X, mötesordförande § 103-108
Mia Jansson Anmält förhinder
Sune Montán X
Sekretariatet
Carl Söderbergh
Dan Grundin
Fredrik Mattsson
Miriam Isaksson
Sara Ångström
Katarina Bergehed
Katarina Hellström
X
X
X, sekreterare
X, endast § 101
X, endast § 101
X, endast § 102
X, endast § 102
Övriga
Stig Johnell
Britt Gunnarsson
Karin Almbladh
Uppsaladistriktet (ca 10 personer)
X, § 92-104
X, § 98-101
X, § 102-103
X, § 102-103

§ 92 Mötet öppnas

Magnus Öhman hälsar styrelsen välkomna till Uppsala. Tf ordförande Christian Gräslund inleder med att hälsa den nya styrelsesekreteraren Fredrik Mattsson välkommen och förklarar därefter mötet öppnat.


§ 93 Val av justerare och rapportör till Grupptrycket

Beslut

att utse Anja Persson till rapportör till Grupptrycket samt till att, jämte ordförande, justera protokollet.


§ 94 Val av ordförandereserv för nästa möte

Beslut

att utse Jeanette Irekvist till ordförandereserv för nästa möte.


§ 95 Fastställande av dagordning

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 96 Protokoll från möte med sektionens styrelse 18 oktober 2003

Beslut

att lägga protokollet till handlingarna.


§ 97 Rapport om per capsulambeslut

Christian Gräslund redogör för följande beslut som styrelsen bifallit per capsulam:

16 december 2003
att föreslå att Christine Pamp och Stefan Johansson väljes till ordförande vid svenska sektionens årsmöte 14-16 maj 2004.

23 december 2003
att styrelsens marsmöte 2004 äger rum den 13-14 mars.

8 januari 2004
att föreslå Carina Gröschner till revisor i Amnesty Business Group .


§ 98 Rapport från Amnestyfonden

Lisa Moraeus rapporterar att Raoul Granqvist, ordinarie ledamot i Amnestyfondens styrelse, på eget initiativ och med omedelbar verkan har avgått från styrelsen. Det har gått ut ett brev till Amnestyfondens styrelse, sektionsstyrelsen, samt till Granskningskommittén där Raoul Granqvist motiverar sitt ställningstagande. Vidare rapporteras om att arbetet med att se över Amnestyfondens interna rutiner fortskrider.


§ 99 Rapport från sekretariatet

Carl Söderbergh kompletterar den rapport som skickats ut till styrelsen via e-post gällande presstäckningen för perioden 28 november-31 december med följande information:

Carl Söderberg har träffat utrikesminister Laila Freivals i samband med att UD nu börjar publicera landrapporter med MR-information.

Carl Söderbergh och Lars Ståhlberg håller för närvarande på att träffa alla medlemmar i Amnesty Business Group Advisory Council för att förbättra arbetsformerna. Barbro Mellberg vid Ledarinstitutet har konsulterats för att se över arbetsstrukturerna.

Carl Söderbergh rapporterar om en resa till Afghanistan som genomförts med anledning av de inledande förhandlingarna om landets nya konstitution.

Carl Söderbergh har valts till ordförande vid Directors Forum.

Dan Grundin rapporterar om tre personalförändringar vid sekretariatet. Ingrid Ahl kommer att vikariera för personalhandläggare Anna Niva, och Poa Westrup kommer att vikariera efter Anna Bergman Åberg i receptionen. Elisabeth Löfgren kommer att vikariera som pressekreterare.


§ 100 Ekonomisk rapport

Dan Grundin rapporterar om det preliminära intäktsutfallet för år 2003 där intäkterna överstiger budget med 2,3 mkr. Att budgeten överträffas beror främst på ökade intäkter från Humanfonden samt stora gruppgåvor och testamenten som inkommit under årets två sista månader. Resultatet innebär att reserverna nu är återställda och att det finns en "överreserv".

Britt Gunnarsson ställer en fråga angående hur intäkter via autogiro har påverkat resultatet. Dan Grundin svarar att allt fler medlemmar och givare väljer autogiro medan givandet via inbetalningskort minskar, sektionen räknar med ca 13 mkr i medlems- och gåvointäkter via autogiro för 2004.

Jeanette Irekvist, kassör, gläds över att gåvor från grupper och distrikt ökat markant. Dan Grundin informerar om att affärsverksamheterna i Halmstad och Hörby bidragit med stora gåvor.

Magnus Öhman undrar om sektionen kan förvänta sig en fortsätt positiv utveckling intäktsmässigt. Dan Grundin svarar att vissa av intäktsslagen som bidragit till 2003 års positiva resultat är svåra att förutse, exempelvis testamenten.

Christian Gräslund välkomnar en mer utförlig analys i samband med sektionens marsmöte eftersom vissa intäktsslag gått sämre.


§ 101 Sektionens framtida fundraisingarbete

Miriam Isaksson och Sara Ångström från sekretariatet inleder med att presentera de rådande förutsättningarna för fundraisingverksamheten. Resultaten från fyra olika analysmetoder presenteras; omvärldsanalys (PEST: politiskt, ekonomiskt, socialt, teknologiskt), organisationsanalys (SWOT: strengths, weaknesses, opportunities, threats), samt en livscykelanalys och en Boston-matris där svenska Amnestys "fundraisingmix" utvärderas. Resultaten från de två sistnämnda analysmetoderna (som delas ut vid sittande bord) visar att de största intäktskanalerna, s.k. "cash cows", under senare år varit Humanfonden, autogiro, insamlingsbrev, avisering/påminnelse, gruppgåvor, testamenten och Face2Face. De aktiviteter som f.n. går dåligt, varav några på sikt förutspås att försvinna helt, utgörs av bössinsamling, Hjälpfonden, bilagor, annonsering, insamlingsdagarna och Amnestyveckan. Bland de aktiviteter som anses ha en utvecklingspotential nämns stora gåvor, E-mail, minnes- och högtidsgåvor, testamenten, direktbetalning via webben, kollekter, företagssamarbeten, m.m.

Mötesdeltagarna delas in i tre smågrupper där underlagets sex övergripande frågeställningar diskuteras . Resultatet av diskussionen kommer att beaktas då sekretariatet tar fram strategi för fundraising.


- Grafiska profilen

Sara Ångström och Miriam Isaksson går igenom den nya grafiska profilen och visar layouten för kuvert och brevpapper. Designbyrån har även tagit fram en affisch som ska fungera som ett grafiskt hjälpmedel för grupperna. Den grafiska profilen kommer också inom kort att finnas i en digital och nedladdningsbar version på den interna hemsidan.


§ 102 Inför kampanjen "stoppa våldet mot kvinnor"

Katarina Hellström och Katarina Bergehed från sekretariatet informerar styrelsen och mötesdeltagare från Uppsaladistriktet om kampanjen som kommer att starta den 8 mars 2004. Inför kampanjstarten har Katarina Bergehed skrivit en rapport om mäns våld mot kvinnor i Sverige.


§ 103 Handlingsplanen 2004-2010

Handlingsplanegruppen presenterar ett förslag till handlingsplan som utgår från den internationella sexårsplan som beslutades vid rådsmötet 2003 samt det förslag på det internationella sekretariatets operativa tvåårsplan som cirkulerats. Genom en enkät på sektionens interna hemsidor har medlemmar och grupper getts möjlighet att föreslå prioriteringar och ge kommentarer vid val av arbetsområden. Sektionens sekretariat och Amnestyfondens styrelse har också lämnat synpunkter vid olika tillfällen; dagarna före styrelsemötet har de gett ytterligare synpunkter som diskuteras vid mötet. Styrelsen har också i diskussionsdatabasen kunnat diskutera förslaget inför styrelsemötet.

Diskussionen vid styrelsemötet handlar mycket om vilka områden i den internationella sexårsplanen som ska prioriteras, och hur målen på två års och sex års sikt ska formuleras. Handlingsplanegruppen har föreslagit "rätten till fysisk och psykisk integritet", "kvinnors rättigheter" och "flyktingars rättigheter" som prioriterade mål för sektionens utåtriktade verksamhet. Utöver dessa diskuteras "stärka rättssystemen för de mänskliga rättigheterna" samt ESK-rättigheter. En viktig fråga är hur sektionen framdeles ska förhålla sig till de olika globala kampanjer som har aviserats, om deras teman ligger utanför de prioriteringar som årsmötet 2004 gör. I detta sammanhang diskuteras också hur sektionen ska lära sig om de rättigheter man idag inte arbetar aktivt för.

Beslut

att uppdra åt handlingsplanegruppen att utifrån styrelsens diskussioner justera förslaget till handlingsplan 2004 - 2010,

att styrelsen ges möjlighet att kommentera förslaget till handlingsplan 2004 - 2010 innan det skickas ut till grupper och medlemmar.


§ 104 Årsmöte/mr-konferens 2004

Magnus Öhman rapporterar om det pågående arbetet med att ta fram en dagordning i samband med MR-konferensen. En av farhågorna gäller tidsbrist utifrån att en ny handlingsplan också ska antas under årsmötet. Vilka utländska gäster som kommer att bjudas in har ännu inte bestämts.


§ 105 Budget 2004

Dan Grundin rapporterar om vissa nödvändiga justeringar som måste göras i budgeten för 2004 som godkändes i december 2003, utifrån att sektionen och Amnestyfonden nu bedriver en gemensam insamling.

Beslut

att budgeten för 2004 förändras så att budgeterade intäkter minskar med 20 tkr till 36 020 tkr,

att budgeten för 2004 förändras så att budgeterade kostnader ökar med 140 tkr till 36 180 tkr.


§ 106 Prioriteringar i kampanjarbetet

Diskussioner har under en längre tid förts vid sekretariatet om hur arbetet med kampanjer och aktioner kan förbättras, samt hur prioriteringar av länder och regioner kan göras tydligare. I samband med att Country Action Program (CAP) kommer att lanseras under våren 2004 kommer betydande förändringar att bli nödvändiga för sektionerna, till exempel kommer rollerna för landsamordnare och regionsansvariga att påverkas. I stora drag kommer förändringarna att innebära att Amnesty framöver kommer att arbeta på färre länder än tidigare.

Diskussioner förs hur detta kommer att påverka den svenska sektionens arbete.

Beslut

att uppdra åt Magnus Öhman och sekretariatet att till majmötet 2004 inkomma med ett beslutsunderlag för svenska sektionens arbete med kampanjer och aktioner, samt prioriteringar av länder och regioner.


§ 107 Övriga frågor

- Uppdragsgrupper

Dan Grundin rapporterar att det inför nästa styrelsemöte kommer att göras en sammanfattning över vad som hänt i de pågående uppdragsgrupperna.

Dan Grundin rapporterar att Fredrik Krons uppdrag som kontaktperson för att utvärdera MR-konferenser som årsmötesform har upphört sedan han anställts vid sekretariatet.

Beslut

att utse Magnus Öhman som ansvarig kontaktperson för att utvärdera MR-konferenser som årsmötesform,


- Distriktet Värmland-Dalsland

Vid styrelsens möte i december 2003 bordlades frågan om vem som ska ta över ansvaret för distriktet Värmland-Dalsland i samband med att Fredrik Kron avgick ur styrelsen.

Beslut

att utse Christian Engberg som ansvarig för distriktet Värmland-Dalsland.


- Amnestys internationella kommitté (AIK): Svenska sektionens svar angående dokumentet "Going Full Spectrum"

Styrelsen diskuterar lydelsen i Stefan Johanssons förslag på brevsvar till den internationella styrelsen.


§ 108 Mötet avslutas

Christian Engberg tackar mötesdeltagarna och avslutar mötet.

Christian Gräslund Christian Engberg
Mötesordförande Mötesordförande
Anja Persson Fredrik Mattsson
Justerare Sekreterare