Oktobermötet 2016 Protokoll från 22-23 oktober 2016

PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 22-23 OKTOBER 2016

 

Tid: Lördag 09.00-18.30, söndag 09.00-15,00

Plats: Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1K, Södermalm

Ordförande: Tora Törnquist

Vice mötesordförande: Anders Hällbom
Justerare: Mårten Rosander


Närvarande

Amanda Jackson

Anders Hällbom

Anna Skantze, suppleant

Karin Linkhorst

Lars Gäfvert

Mårten Rosander, kassör

Nina Vollmer, suppleant (§67-84)

Staffan Johansson (§85-90)

Tora Törnquist, ordförande

Ulrika Westerlund (§85-90)

 

Frånvarande

Karin Linkhorst

 

Granskningskommittén

Carl-Johan Backman (§67-84)

Lisa Dahlberg (§?)

Nina Virkkala (§?)

 

Sekretariatet

Anna Lindenfors, generalsekreterare (§71-90)

Elisabeth Lundgren, avdelningschef (§87-90)

Lina Jakobsson, styrelsesekreterare

Peter Kvist, avdelningschef

Sofia Fjellestad, avdelningschef (§87-90)

 
 

§ 67. MÖTET ÖPPNAS
Anders Hällbom förklarar mötet öppnat.

 
 

§ 68. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslutar

 

att fastställa dagordningen i enlighet med förslaget.

 
 

§ 69. VAL AV JUSTERARE

Ulrika Westerlund som valdes till justerare för oktobermötet har förhinder att delta under mötets första dag, lördagen 22 oktober.

 

Styrelsen beslutar

 

att välja Mårten Rosander till justerare för detta protokoll.

 
 

§ 70. PROTOKOLL FÖRT VID SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 24 SEPTEMBER 2016

Styrelsen beslutar

 

att lägga protokoll fört vid sektionens styrelsemöte 24 september till handlingarna.§ 71. UPPFÖLJNING AV ÖPPNA BESLUT

Anna Lindenfors föredrar och går igenom de beslut som föreslås stängas.  

 

Se bilaga 1 för lista på genomförda beslut som stängs på mötet.

 
 

§ 72. UTVÄRDERING AV TIDIGARE STYRELSEMÖTE
Styrelsen konstaterar att styrelsens användning av forum får lågt resultat. Ordförande påminner om att styrelsen har antagit riktlinjer för Styrelsens forum som det är bra att alla tar del av igen. Riktlinjerna är upplagda under fliken styrdokument på medlemssidorna.

 

Styrelsen lägger utvärderingen av styrelsens septembermöte till handlingarna.

 
 

§ 73. RAPPORT OM PER CAPSULAMBESLUT

Inga per capsulambeslut föreligger.

 
 

§ 74. RAPPORT FRÅN SEKRETARIATET

Anna Lindenfors föredrar och går igenom aktuella frågor på sekretariatet.

 
 

§ 75. RAPPORT FRÅN STYRELSEMEDLEMMAR

Ledamöterna berättar vilka möten de har deltagit i och vad de har arbetat med sedan föregående styrelsemöte.

 
 

§ 76. RAPPORT FRÅN AIK - AMNESTYS INTERNATIONELLA KOMMITTÈ
Lina Jakobsson framför att det har annonserats om rekrytering till AIK i senaste numret av Insats.

 
 

§ 77. RAPPORT FRÅN AMNESTYFONDEN

Nina Vollmer framför att Amnestyfonden för närvarande genomför flera aktiviteter med anledning av att fonden fyller 50 år. Fonden har anställt en ny handläggare som tillträder sin tjänst i december.

 
 

§ 78. RAPPORT INTERNATIONELLA PROCESSER
Tora Törnquist och Anna Lindenfors föredrar.

 
 • Governance Reform

Den österrikiska sektionen arbetar på ett förslag rörande mångfald som utgår från att bredda mångfaldsbegreppet, det vill säga att det ska ställas högre krav på sektionerna att arbeta med mångfald men ges större tolkningsutrymme för vad som ingår i begreppet mångfald. Österrike föreslår att mångfalden i enskilda sektioners delegationer ska utgå från sektionens eget mångfaldsarbete. I röstfrågan föreslår den österrikiska sektionen att ett förslag tas fram som bygger på representation med tillägget att antal röster ska vara relativa istället för att bygga på fasta siffror.Den österrikiska sektionen har kontaktat den svenska sektionen för samarbete.

 

Styrelsen konstaterar att de förslag den österrikiska sektionen tänker sig att arbeta fram överlag är i linje med den svenska sektionens ställningstaganden.

 

I frågan om mångfald enas styrelsen om att det bör vara Global Assembly som helhet som har en ökad mångfald. Styrelsen ställer sig i nuläget inte bakom den internationella styrelsens förslag om krav på  gemensamt reglerad kvotering inom varje enskild delegation, då det i liggande förslag endast ingår tre delegater per sektion, varav ordförande och generalsekreterare ofta kommer att utgöra två av delegaterna.

 

Styrelsen diskuterar hur de ska prioritera i det omfattande arbetet kring governance reform. De bestämmer att det internationella utskottet och ordföranden fortsätter arbeta utifrån de ståndpunkter styrelsen diskuterat de senaste mötena och att fokus från svenska sektionens sida läggs på i första hand rösträttsfrågan, i andra hand mångfaldsfrågan, och därefter andra frågeställningar i förslaget.

 
 • International Reserves Fund

Det internationella sekretariatet har skickat ut en förfrågan till sektionerna om att delta i ett pilotprojekt som handlar om att minska de enskilda sektionernas reservkapital till förmån för ett gemensamt reservkapital inom rörelsen. De gemensamma reserverna ska användas till FIF, Fundraising investment fund, utvecklings- och innovationsprojekt samt likviditetsstöd till sektioner som är i behov av det.

 

Sekretariatet har svarat att svenska sektionen är positiva till idén men framfört att det behöver utarbetas tydliga riktlinjer för vilka åtgärder en sektionen ska ha vidtagit innan det går att begära pengar för likviditetsstöd. Styrelsen håller med om sekretariatets linje i frågan och anser att sektionen bör avvakta förtydliganden innan ett eventuellt deltagande övervägs.

 
 • Förslag om eventuell nypolicy om den globala narkotikapolitiken

I slutet på oktober kommer den internationella styrelsen att delge sektionerna ett remissförslag till en eventuell ny policy policy om den globala narkotikapolitiken. AIK kommer att bidra till sekretariatets analys och sekretariatet kommer, i samråd med det internationella utskottet, att ta fram ett remissvar från den svenska sektionen. I januari ska den internationella styrelsen fatta beslut om huruvida de kommer att lägga fram en resolution om ny policy till det internationella rådsmötet ICM 2017.

 
 • Regional Advisory Group

Anna Lindenfors framför att hon har varit i Sri Lanka på möte med Regional Advisory Group för Asien. På mötet diskuterades bland annat hur mänskliga rättigheter kan bli mera känt i regionens länder, en förutsättning för att kunna bedriva ett framgångsrikt opinionsarbete och mobilisera människors tid och/eller pengar.

 

Kontoret i Ostasien (Hongkong) fungerar bra och kontoret i Sydostasien (Bangkok) är registrerat, men det saknas fortfarande arbetsvisum. I Sydasien finns det ännu inget registrerat kontor.

 
 

§ 79. EKONOMISK RAPPORT FÖR ANDRA TERTIALEN

Peter Kvist föredrar.

 

Styrelsen framför att eventuella tilläggsbeslut till budgetramen som styrelsen fattar under året bör ingå i budgeten och inte redovisas separat.

 

Styrelsen konstaterar att prognosen inkluderar ett nytt stort arv om 20 mkr och att den pekar på ett resultat för 2016 som ligger 8 mkr över budget. Om det nya arvet inte hinner skiftas innan årsskiftet är prognosen för resultatet -9,3 mkr, vilket är 3 mkr under budget och vid junimötet beslutade utökningar av budgeten. Styrelsen framför att det är önskvärt att det i tertialrapporteringen inkluderas en redovisning av hur prognosen skulle påverka utbetalningarna/bidragen till det internationella sekretariatet.

 

Styrelsen ber sekretariatet följa upp och återrapportera till styrelsen vad som ligger i de kostnader som nu redovisas under "styrelsens kostnader", då summan verkar högre än styrelsen förutsett.

 

Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

 
 

§ 80. MÅLUPPFYLLELSERAPPORT FÖR ANDRA TERTIALEN

Anna Lindenfors föredrar och presenterar en nygjord analys av den senaste IPSOS-undersökningen om allmänhetens inställning till Amnesty. I den nya analysen, som bl a har gjorts över en längre tidsperiod, är den nedåtgående trenden något större än vad sekretariatet uppfattade i våras, även om förtroendet för Amnesty fortfarande är högt jämfört med andra organisationer. Resultatet antas bland annat bero på publiciteten i samband med framtagandet av policyn om att skydda mänskliga rättigheter för personer som säljer sex och en allt större polarisering i samhället generellt.

 

Styrelsen konstaterar att alla mål i verksamhetsplanen inte ser ut att uppnås under året och att vissa mål verkar vara för högt satta.

 

Sekretariatet framför att det delvis beror på att flera mål ligger utanför det som Amnesty kan kontrollera, det vill säga att flera mål är beroende av hur andra aktörer väljer att agera. En viktig del av det nya planeringssystemet handlar om att definiera verksamhetsmål som rör det arbete Amnesty har egen kontroll över, mål som därmed är mer realistiska och möjliga att uppnå.

 

Styrelsen framför att det i uppföljningen bör framgå vad det beror på om/när mål inte uppnås. Styrelsen vill kunna utläsa om det beror på att arbetsinsatsen inte varit så omfattande som det var tänkt eller om aktiviteterna genomförts men målet ändå inte gått att uppnå. Styrelsen framför också att det är otydligt vad som avses när det står att det har saknats resurser.

 

Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

 
 

§ 81.  PLANERINGSSYSTEMET

Peter Kvist föredrar.

 

Planeringssystemet ska skapa förutsättningar för en realistisk och sammanhängande planering som har tydliga beslutsnivåer och en mätbar uppföljning som ger stöd för prioriteringar. Styrelsen föreslås besluta om verksamhetsmål och övergripande budget. I det förslag som presenteras ingår att styrelsen, i samband med dessa beslut, även får information om förväntade effekter, indikatorer och huvudaktiviteter.

 

Deövergripandemålen i verksamhetsplanen utgörs av de fem globala strategiska målen och ett mål som syftar till att skapa förutsättningar att förverkliga den långsiktiga riktningen.

 

Förslaget innebär att tertialrapporteringen fokuseras på analyser av vad som gått bättre eller sämre än planerat, det vill säga verksamhet och resultat som avviker från planen. Den tredje tertialrapporten kommer att sammanfatta hela året och kommer därmed att vara mer omfattande. Utgångspunkten är också att minimera antalet separata rapporter och att inkludera så mycket uppföljning som möjligt i tertialrapporteringen.

 

Styrelsens kommentarer

 • Styrelsen framför att det är viktigt att renodla verksamhetsmålen till sådant som Amnesty kan påverka oberoende av andra aktörers agerande. Styrelsen exemplifierar med några formuleringar som kan vara missvisande:

  • Målformuleringar med lydelsen “leder till” innebär att den förväntade effekten blir en del av målet, en effekt som Amnesty inte fullt ut kan kontrollera. Styrelsen förordar istället “syftar till” - då en sådan skrivning innebär att målet kan uppnås även om de förväntade effekterna uteblir.

  • Vad gäller målformuleringar med lydelsen “verkningsfullt påverkansarbete” undrar styrelsen om det går att hävda att Amnesty har bedrivit ett verkningsfullt påverkansarbete om påverkansarbetet inte får någon konkret verkan. Styrelsen påpekar att det som målsätts med en sådan formulering inte fullt ut är något Amnesty kan kontrollera då det även kan vara beroende av andra aktörers agerande.

 • Styrelsen framför att det är önskvärt att det i målformuleringarna tydliggörs hur omfattande de planerade arbetsinsatserna kommer att vara. Tex “omfattande påverkansarbete” eller “påverkansarbete i mindre skala”.

 • Styrelsen framför att det är viktigt att styrelsen kan följa upp om de planerade arbetsinsatserna har genomförts även om de förväntade effekterna/resultaten uteblir.

 • Styrelsen framför att det blir svårt för styrelsen att besluta om verksamhetsmålen utan att ta hänsyn till och även besluta om förväntade effekter och eventuellt även indikatorerna. Eventuellt behövs förväntade effekter och indikatorer på en mer övergripande nivå, avsedda för styrelsen att besluta om.

 • Styrelsen framför att planeringssystemet behöver vara så flexibilitet att eventuella årsmötesbeslut kan inkluderas, utan att  behöva formuleras som separata verksamhetsmål.

 • Styrelsen framför att det behöver förtydligas hur planeringssystemet kan utgöra ett instrument för eventuella omprioriteringar.

 
 

§ 82. DIREKTIV FÖR VERKSAMHETS- OCH BUDGETARBETET

Peter Kvist föredrar.

 

Styrelsen konstaterar att det är en optimistisk prognos för 2017, bland annat förväntas varm rekrytering öka mycket. Styrelsen konstaterar också att prognosen för intäkterna 2016 pekar mot att budgeten inte nås och att ambitionerna under lång tid har varit högre än utfallet, vilket styrelsen framför kan ge negativa effekter.

 

Sekretariatet svarar att prognosen är ambitiös, men att den ska tolkas i ett treårsperspektiv. Det kan inledningsvis behöva göras investeringar som innebär att det förväntade utfallet inte genereras under första året utan längre fram. Sekretariatet bedömer att prognosen är ambitiös men realistisk. Då den är högre än tidigare prognoser har sekretariatet valt att inte öka utgifterna i samma omfattning som intäkterna förväntas öka.

 

Styrelsen beslutar

 

att intäkterna 2017 tillsvidare beräknas till 123 114 tkr efter Amnestyfondens andel, men inklusive öronmärkta medel;

 

att kostnadsbudgeten till vidare inte får överstiga intäkterna plus de redan beslutade satsningarna från arvet från 2015;

 

att följande verksamheter ska ingå i budget 2017: Amnesty Press fyra nummer samt avgift till Amnestys EU-förening.

 
 

§ 83. VALBEREDNINGEN

Hela valberedningen presenterar sin arbetsprocess inför årsmötet 2017. Valberedningen kommer att göra en ny kompetensinventering av alla förtroendevalda. Lisbeth Kohls i valberedningen kommer att skicka ett mejl som alla i styrelsen ska svara på. Under november kommer valberedningen att göra individuella telefonintervjuer med alla förtroendevalda vars uppdrag löper ut. På årsmötet 2017 är det sammanlagt 14 poster som ska tillsättas. För sektionsstyrelsen är det fem poster som ska tillsättas, kassör, två ordinarie ledamöter och två suppleanter. Valberedningen kommer att lägga ut sin behovsrapport på medlemssidorna och har beslutsmöte 5 mars. Valberedningen kommer att presentera sitt förslag på styrelsemötet 18-19 mars.

 
 

§ 84. FÖRBEREDELSER INFÖR VERKSAMHETSMÖTET

Verksamhetsmötet har tema medlemsdemokratin med fokus på hur distrikten kan bidra till ökat deltagande och inflytande. Styrelsen går igenom upplägg och frågor samt diskuterar styrelsens roll på mötet.

 
 

§ 85. BESLUT OM LÖNENIVÅN I ARBETSGIVARSTRATEGIN

Anna Lindenfors föredrar.

 

Styrelsen beslutar

 

att stänga beslutet från maj 2012 § 66 Strategiska frågor i arbetsgivarstrategin.

 
 

§ 86. UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR ÖVERSYNEN AV MEDLEMSDEMOKRATIN

Lina Jakobsson föredrar och gör en kort sammanfattning av vad tidigare demokratiutredningar har haft för fokus och vilka förändringar de har lett till. Sekretariatet föreslår att översynen ska inledas med en undersökning av medlemmarnas förväntningar och önskemål vad det gäller sitt demokratiska deltagandet och inflytande i organisationen. I denna fas ingår att ta reda på vilka beslut medlemmarna tycker det är viktigt att delta i, på vilket sätt medlemmarna vill delta och vad som eventuellt hindrar dem från att delta i dessa processer och beslut idag. Nästa fas handlar om att analysera befintliga strukturer utifrån medlemmarnas önskemål och den internationella rörelsens utveckling, för att därefter utarbeta förslag på stärkta strukturer och metoder för en aktiv medlemsdemokrati. Undersökningens fokus kommer att vara sektionens organisatoriska mellanformer såsom distrikten och frågor med koppling till årsmötet.

 

Styrelsens synpunkter

 • Den delen som handlar om distrikten behöver utvecklas och inkludera frågor såsom distriktens struktur och mandat, juridiska former, distriktens insamling och så vidare.

 • Det är viktigt att förslag kring hur distrikten kan förändras inte kopplas till en direkt- alternativt representativ demokratimodell utan att det presenteras förändringsförslag som är oberoende av demokratiform.

 • Det är viktigt att processen förankras i distrikten.

 • Projektet ska istället för referensgrupp ha en arbetsgrupp bestående av representanter från styrelsen, medlemmarna och sekretariatet.  

 • Det är medlemmarna som äger organisationen och som måste bära upp och delta i organisationens demokratiska processer. Den målformulering som i förslaget till uppdragsbeskrivning lyder “Ökat deltagande och inflytande i de frågor medlemmarna vill vara med och påverka” bör ändras till “Ökat deltagande och inflytande”.

 

Styrelsen beslutar

 

att ge sekretariatet i uppdrag att inleda den första delen av översynen som är länkad till sektionens målgruppsarbete och handlar om medlemmarnas önskemål, drivkrafter och eventuella hinder vad det gäller ett aktivt deltagande och inflytande i organisationen;

 

att ge sekretariatet i uppdrag att i samråd med Lars Gäfvert i styrelsen inkludera mer specifika frågeställningar i den delen av översynen som handlar om distrikten;

 

att ge sekretariatet i uppdrag att utifrån styrelsens kommentarer ta fram ett reviderat förslag till uppdragsbeskrivning som läggs fram till styrelsens decembermöte 2017.

 
 

§ 87. VERKSAMHETEN - MÅLBILDER 2017-2019

Sofia Fjellestad går igenom utgångspunkterna och processen för det pågående målgruppsarbetet som handlar om att få en bättre kännedom om organisationens kärnmedlemmar/kärnmålgrupp och deras drivkrafter, vilken form av engagemang som intresserar dem och så vidare.

 

Verksamhetsplanen utgår från Amnestys globala strategiska mål och ett mål som omfattar övrig prioriterad verksamhet. Antalet verksamhetsmål har minskats.

 

Styrelsens kommentarer

 • Verksamhetsmål 1.2: styrelsen framför att “kännedom om Amnesty” ska ändras till “kännedom om mänskliga rättigheter”.

 • Verksamhetsmål 2.8: Styrelsen framför att arbete gällande diskriminering gentemot HBTQI-personer även bör kunna inkluderas under mål 2.7. Styrelsen framför även att det är viktigt att mål 2.7 och 2.8 inte sätts så högt att de blir svåra att följa upp på ett bra sätt.

 • Arbetet med HBTQI-relaterade frågor har fokus på situationen i Danmark och Tyskland. Styrelsen framför att det blir märkligt att endast relatera dessa frågor till situationen i dessa länder när situationen för denna målgrupp är densamma i Sverige och det finns aktivister i Sverige som uttryckt en önskan om att arbeta med den här frågan.

 • Styrelsen framför att hänvisningar på engelska bör tas bort utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

 • Verksamhetsmål 5.2: Styrelsen framför att formuleringen att svenska sektionen ska ha kunniga och lojala aktivister bör ändras.

 • Verksamhetsmål 6.1: Styrelsen framför att det är svårt att använda begreppet “en mer flexibel organisation” utan baseline på exakt hur flexibel organisationen är idag.

 • Verksamhetsmål 6.3: Styrelsen framför att det är viktigt med baseline för hur tillgänglig organisationen är idag, för att kunna mäta om organisationen blir mer tillgänglig.

 • Styrelsen framför att det inom verksamhetsmål sex vore bra att lägga till ett mål om att organisationen ska ha starka strukturer för förtroendevalda.

 

Sekretariatet framför att förslaget till verksamhetsplan inkluderar att inom området romer och utsatta EU-medborgare göra en starkare koppling än tidigare till situationen i Sverige. Sekretariatet framför också att det internationella sekretariatet har uttryckt intresse för att Amnesty ska ta fram en policy för värdländers skyldigheter i relation till utsatta EU-medborgare och har föreslagit att Sverige eventuellt skulle kunna göra ett utredningsarbete kopplat till det.

 

Styrelsen svarar att de är positiva till en fortsatt dialog om ett deltagande i arbetet med en sådan policy.

 
 

§ 88. KRITERIER FÖR VAL AV MR-FRÅGOR

Elisabeth Lundgren föredrar ett omarbetat förslag till kriterier för hur Amnesty International svenska sektionen prioriterar människorättsfrågor.

 

Styrelsens kommentarer

 • Styrelsen framför att det behöver förtydligas hur de olika stegen förhåller sig till varandra.

 • Styrelsen framför att kopplingen mellan de frågor som väljs ut och de definierade fokusområdena i den långsiktiga riktningen behöver förtydligas.

 • Styrelsen framför att det under steg 1 tydligt ska framgå att följande kriterier ska vara uppfyllda för att svenska sektionen ska överväga att arbeta med en fråga.

 • Styrelsen framför att punkt två under steg 1 behöver omformuleras.

 • Styrelsen framför att det under steg 2 behöver förtydligas hur de olika kriterierna förhåller sig till varandra och vad som prioriteras framför annat.

 • Styrelsen framför att sista meningen i sista punkten under steg 3 bör tas bort.

 • Styrelsen framför att det behöver förtydligas hur årsmötesbesluten ska hanteras.

 

Styrelsen beslutar

 

att ge sekretariatet i uppdrag att utifrån styrelsens kommentarer ta fram ett omarbetat förslag till kriteriedokument som läggs upp för beslut i styrelsens forum;

 

att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens septembermöte 2017 ge styrelsen en uppföljning med exempel på en MR-fråga som har prioriterats i enlighet med detta kriteriedokument.

 
 

§ 89. ÖVRIGA FRÅGOR

 
 • Val av AIK - Amnestys Internationella Kommitté

Lina Jakobsson föredrar.

 

Styrelsen beslutar   

 

att välja Anton Lidström, Bengt Brulde, Christian Gräslund, Michael Falk och Sara Belfrage till AIK - Amnestys Internationella Kommitté.

 
 • London

Styrelsen ber sekretariatet om ett förtydligande gällande styrelsens budget. Styrelsen påpekar att styrelsen i budgetarbetet inför 2016 framförde att styrelsens budget skulle inkudera en studieresa till det internationella sekretariatet i London. Styrelsen väljer att avvakta beslut om resan till dess att det är klargjort om resan ryms inom budget. (Se fotnot 1, sid 4.)

 
 • Datum för styrelsens telefonmöte i januari/februari

 

Styrelsen beslutar   

 

att ha styrelsens telefonmöte den 9 februari 2017, cirka kl. 18.00-20.00.

 
 

§ 90. MÖTET AVSLUTAS

Tora Törnquist avslutar mötet.

 
 
 

Tora Törnquist

Ordförande

 
 
 

Anders Hällbom

Vice mötesordförande

 
 
 

Lina Jakobsson

Sekreterare

 
 
 

Mårten Rosander

Justerare

 
 
 

FÖRKORTNINGAR

Per Capsulam – beslut som tas av styrelsen mellan styrelsemöten i deras interna forum på Internet

ICM – International Council Meeting, det internationella rådsmötet
MR – mänskliga rättigheter

 

BILAGA 1.

 

§ 71. UPPFÖLJNING AV ÖPPNA BESLUT

 
 

Följande paragrafer avrapporteras och stängs:

 

§ 66 STRATEGISKA FRÅGOR I ARBETSGIVARSTRATEGIN
att uppdra åt sekretariat att inkomma med ett beslutsunderlag i fråga om lönenivåer senast till septembermötet.

 

§ 96. STRUKTUR FÖR MOTIONSYTTRANDEN                  
att till årsmötet 2016 skriva motionsyttranden med fyra rubriker; “Amnestys/svenska Amnestys arbete till dags dato”, “Amnestys planer framöver”, “Konsekvensanalys” och “Styrelsens ytterligare kommentarer” där texten under de första tre rubrikerna ska vara neutral och texten under den sista rubriken ska spegla styrelsens perspektiv;       
att uppdra åt sekretariatet att efter årsmötet 2016 utvärdera hur deltagarna har uppfattat modellen för styrelsens motionsyttranden och återrapporterar detta till styrelsen som en del av årsmötesutvärderingen till styrelsens junimöte 2016.

 

§ 8. STYRELSENS MÖTESKALENDER 2016/2017           
att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens junimöte presentera ett förslag på plats för styrelsens studieresa i december.
att godkänna den preliminära möteskalendern för 2015/2016 och ge sekretariatet i uppdrag att återkomma med en uppdaterad möteskalender till styrelsens junimöte som hålls den 17-19 juni.

 

§ 35. UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT INFÖR CADF                                                                            

att sektionens ordförande och generalsekreterare får i uppdrag att på CADF 2016 driva frågan om att mer fokus ska läggas på HBTQI-personers rättigheter;
att sektionens ordförande och generalsekreterare får i uppdrag att på CADF 2016 driva årsmötets önskan om att skapa bättre strukturer och system internationellt för att hantera komplexa och/eller kontroversiella policyfrågor i vår internationella rörelse;
att sektionens ordförande och generalsekreterare får i uppdrag att på CADF 2016 driva årsmötets önskan om att arbeta för att internationella rörelsen prioriterar arbetet mot kränkningar av mänskliga rättigheter i Argentina.

 

§ 37. INFÖR CADF                                                            
att ge sektionens ordförande och generalsekreterare i uppdrag att med utgångspunkt i styrelsens diskussion representera och driva sektionens ståndpunkter inför och under CADF 2016.