Februarimötet 2020 Protokoll från 8 februari 2020

Signerat protokoll styrelsens möte 8 februari 2020

 

PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 8 FEBRUARI 2020

Tid: Kl 12.00-18.00

Plats: Sekretariatet, Stockholm

Ordförande: Amanda Jackson

Justerare: Ulrika Westerlund

 

Närvarande

Amanda Jackson, ordförande

Clara Gustafsson, suppleant

Lars Gäfvert

Linn Malmborg

Malgorzata Håkansson

Mehjar Azzouz, suppleant

Mårten Rosander, kassör

Nina Virkkala

Madelaine Seidlitz, personalrepresentant

Beatrice Schönning, personalrepresentant

Ulrika Westerlund

 

Frånvarande

Anna Fairbrass

 

Sekretariatet

Anna Lindenfors, generalsekreterare

Lina Jakobsson, organisationsutvecklare

Anna Johansson, avdelningschef Opinion och påverkan (§137, §140-141, §147-148)
Lena Arvidson, avdelningschef Resurser och styrning

 

 

§ 131. 2020 MÖTET ÖPPNAS

Amanda Jackson förklarar mötet öppnat.

 

 

§ 132. 2020 [punkt 2.1] FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslutar

 

att lägga till rapport från AIK under övriga frågor och att med detta tillägg fastställa dagordningen.

 

 

§ 133. 2020 [punkt 2.2] PROTOKOLL FRÅN STYRELSENS MÖTE 11 DECEMBER 2019

Styrelsen går igenom protokollet från styrelsens möte 11 december 2019. 

 

Styrelsen lägger protokollet till handlingarna. 

 

 

§ 134. 2020 [punkt 2.3] UPPFÖLJNING ÖPPNA BESLUT

Anna Lindenfors föredrar och går igenom de beslut som stängs, se bilaga 1.

 

Styrelsen lägger uppföljningen av öppna beslut till handlingarna. 

 

§ 135. 2020 [punkt 3.1] GENERALSEKRETERARENS RAPPORT

Anna Lindenfors föredrar och går igenom aktuella frågor på sekretariatet. 

 

 

§ 136. 2020 [punkt 3.2 / 3.3] RAPPORT FRÅN STYRELSENS UTSKOTT OCH KONTAKTPERSONER

Styrelsens kontaktperson för granskningskommittén (GK) framför att GK har kontaktats gällande vilken period GKs granskning ska omfatta, ett årsmötesår alternativt kalenderår. GK har ännu inte återkommit i frågan. 

 

 

§ 137. 2020 [punkt 4a] MEDLEMSINFLYTANDE OCH VERKSAMHETSPLANERING

Anna Johansson föredrar och beskriver bakgrunden till föreslagna förändringar som syftar till att öka medlemmarnas inflytande över Amnestys verksamhetsplanering. 

 

Styrelsens medskick:

 • det finns frågor som till exempel rör Global Assembly, som är kopplade till en fast årscykel och inte får tappas bort. Viktigt att definiera vilka frågor det är och hur de kommuniceras/hanteras inom rörelsen. 

 • När beslutet att ge årsmötet ett större governance-fokus fattades var utgångspunkten att förlägga mer av MR-delarna till “höstmötet”/”megahelgen”

 • Det finns ett värde i stora nationella möten där många medlemmar kan mötas och utbyta erfarenheter, men det krävs en viktning av olika aspekter såsom det relationsskapande värdet, kostnader, möjlighet till reellt inflytande och så vidare.

 • Det vore positivt att utveckla flerårscykler med både lokala och nationella träffar som löper olika år.

 • Det är viktigt med transparens så att medlemmarna vet när de har möjlighet att delta i olika processer, det måste vara känt vad som efterfrågas, när och varför. 

 • Till årsmötet 2020 ska det formuleras hur medlemmarna kommer att få inflytande över verksamheten i svenska sektionen. 

 

 

§ 138. 2020 [punkt 4b] TIDSPLAN PROCESSEN VERKSAMHETSPLANERING 2021 OCH NY STRATEGISK PERIOD 

https://medlem.amnesty.se/styrelsemoten/februarimotet-2020/underlag/punkt-4b-tidsplan-over-processen-for-verksamhetsplanering-for-2021-och-ny-strategisk-period

Lina Jakobsson föredrar processens olika faser.

 

Styrelsen lägger rapporten till handlingarna. 

 

 

§ 139. 2020 [punkt 5] FÖRSTUDIE MEDLEMSSIDOR

https://medlem.amnesty.se/styrelsemoten/februarimotet-2020/underlag/punkt-5-forstudie-medlemssidor

Lina Jakobsson föredrar.

 

Styrelsens medskick

 • I förändringsprocessen är det viktigt att beakta de behov som framförallt styrelsen och sekretariatet har vad gäller det material som idag publiceras på medlemssidorna. 

 • Vid en förändring är det viktigt att beakta krav från till exempel Giva Sverige och andra intressenter. 

 

Styrelsen lägger rapporten till handlingarna. 

 

 

§ 140. 2020 [punkt 6] CRM-SYSTEM 

https://medlem.amnesty.se/styrelsemoten/februarimotet-2020/underlag/punkt-6-crm-system

Anna Lindenfors föredrar.

 

Sekretariatet framför att marknaden för CRM-system har förändrats mycket sedan 2015 när det förra beslutet om att utveckla ett eget system fattades. Sekretariatet hyser nu god tilltro till att det går att upphandla ett CRM-system inom den budget styrelsen tidigare har beslutat om för år 2020. 

 

Styrelsen uppmuntrar sekretariatet att fasa ut Aniara och att avsluta nuvarande arbete med att utveckla ett nytt medlemsregister internt (MIMA), när det anses passa. 

 

Styrelsen beslutar

 

att sekretariatet ges i uppdrag att upphandla ett CRM system med ambitionen att ha det i bruk under första halvåret av 2021;

 

att avbesluta styrelsens beslut från 2010 om att mäta antalet aktiva medlemmar som del av utvecklingen av medlemsregistret.

 

 

§ 141. 2020 [punkt 7a] MOTION OM INTEGRERING AV DISTRIKT

https://medlem.amnesty.se/styrelsemoten/februarimotet-2020/underlag/punkt-7a-motion-om-integrering-av-distrikt

Anna Johansson föredrar.

 

Styrelsens medskick

 • Diskussionen rör sig mellan såväl ekonomi som organisatorisk struktur och distriktens funktion.

 • En utgångspunkt för det fortsatta arbetet bör vara hur grupper och distrikt som har en egen ekonomi kan inkluderas som en del av Amnesty Sverige. 

 • Den nuvarande konstruktionen där distrikten behöver vara separata föreningar för att kunna få inflytande över sin ekonomi leder till merarbete på lokal nivå.

 • Att göra grupper och distrikt, som idag är juridiskt egna personer, till en del av Amnesty Sverige skulle kunna ses som en resursvinst för Amnesty Sverige som helhet. Det skulle också innebära att alla grupper och distrikt skulle omfattas av Amnesty Sveriges verksamhetsplan och prioriteringar. 

 • Frågan inkluderar ett riskperspektiv - det skulle öka Amnesty Sveriges kontroll över hur grupper och distrikt väljer att använder sina pengar. Deras insamling (inte bara de delar de väljer att skänka till Amnesty Sverige) skulle synliggöras i Amnestys årsredovisning. 

 

Styrelsen beslutar

 

att uppdra åt sekretariatet utreda om och i så fall hur distrikt och redovisningsgrupper juridiskt ska kunna bli en del av svenska sektionen.

 

att uppdra till sekretariatet att återkomma till styrelsens decembermöte 2020 med en rapport om risk- och konsekvensanalys för grupper såväl som Amnesty som helhet. 

 

 

§ 142. 2020 [punkt 7b] REVIDERING AV STADGARNAS §12.3

Lina Jakobsson föredrar och redogör för varför tidigare föreslagen förändring inte skulle ge avsedd effekt gällande årsrapporteringen. 

 

Styrelsen beslutar

 

att inte lägga fram en motion till årsmötet 2020 om revidering av stadgarna §12.3 då sekretariatet inte finner att det skulle tillföra avsedd effekt gällande deadline för årsrapporteringen.  

 

 

§ 143. 2020 [punkt 7c] KUPPRISK PÅ ÅRSMÖTET 

På styrelsens decembermöte 2019 fattade styrelsen beslut om att lägga fram ett förslag om stadgeändring till årsmötet gällande kupprisk på årsmötet. 

 

 

§ 144. 2020 [punkt 7d] MEDLEMSAVGIFT

Sekretariatet föreslår styrelsen att föreslå årsmötet att medlemsavgiften för 2020 hålls oförändrad. Förslag till årsmöteshandling presenteras på styrelsens marsmöte 2020.

 

 

§ 145. 2020 [punkt 7e] STRATEGISKA MÅL AIS

Anna Lindenfors föredrar och frågar styrelsen hur årsmötet ska involveras i processen inför beslut om nästa globala strategiska period. Då det kommer att ske medlemskonsultationer under mars månad ser styrelsen det som önskvärt att förslagen om prioriteringar för den internationella rörelsen diskuteras med årsmötesdeltagarna i workshopform. Det ska finnas möjlighet för medlemmarna att göra medskick till styrelsen/GA-delegationen. 

 

 

§ 146. 2020 [punkt 7f] MOTION GLOBAL ASSEMBLY (GA)

Anna Lindenfors föredrar. 

 

PrepCom har beslutat att avslå svenska sektionens motion till GA om dödsstraffet. PrepCom motiverar avslaget enligt följande:

 • Motioner till GA ska antingen bidra till formulerandet av nästa strategiska period eller vara kopplade till dramatiska förändringar i omvärlden som kräver beslut av Global Assembly. 

 • Dödsstraffet ingår inte i de två prioriterade områdena för nästa strategiska period som utkristalliserades under konsultationsprocessen med rörelsen (yttrandefrihet/organisationsfrihet och ojämlikhet/diskriminering)

 • Även om dödsstraffet inte ingår i de två prioriterade områdena kan det finnas aspekter av frågan som ryms inom det prioriterade arbetet. PrepCom anser att det skulle gynna rörelsen att diskutera dödsstraffet som en del i en bredare diskussion om nästa strategiska period, med ett specifikt fokus på “watching brief”, istället för att diskutera frågan som separat motion.  

 

Styrelsen har valt att inte överklaga PrepComs beslut utifrån att det skulle kräva mycket arbete att skapa en tydligare bild av vad svenska sektionen vill åstadkomma med motionen, som svarar på PrepComs invändningar. Styrelsen anser det vara mer strategiskt att istället inkludera frågan om dödsstraffet i diskussionerna om den övergripande strategin samt att, inom ramen för det som beslutas gällande den globala strategin, utveckla mer operativa samarbeten kring dödsstraffet i den svenska sektionens plan för nästa strategiska period. 

 

 

§ 147. 2020 [punkt 8] FÖRSLAG GÄLLANDE BEREDNINGEN PÅ ÅRSMÖTET 

https://medlem.amnesty.se/styrelsemoten/februarimotet-2020/underlag/punkt-8-forslag-gallande-motionsberedning-pa-arsmotet

Lina Jakobsson föredrar. 

 

Styrelsens medskick 

 • Det ska tydliggöras vad som sker om beredningsgruppen avstyrker en motion. Motioner som beredningsgruppen eventuellt yrkar avslag på ska lyftas av årsmötesordföranen i plenum, årsmötesdeltagarna ska ges möjlighet att lyfta motionen på nytt i plenum, om så inte sker har årsmötet avslagit motionen. 

 • Det ska tydliggöras att styrelsen (i beredningsgruppen) ska redogöra för styrelsens motionsyttrande efter att motionären alternativt beredningsgruppens ordförande har presenterat motionen. 

 • Efter motionsstoppet den 14 februari ska sekretariatet stämma av med planeringsutskottet huruvida det ska finnas ett valbart MR-pass parallellt med motionsberedningen.   

 

Styrelsen beslutar

 

att föreslå årsmötet att bereda motioner och förslag till årsmötet i beredningsgrupper. 

 

 

§ 148. 2020 [punkt 9] FÖRSTA UTKAST PÅ PROGRAM FÖR ÅRSMÖTET

Anna Johansson föredrar. 

 

Styrelsens medskick

 • Det ska avsättas programtid för valberedningen och kandidatpresentationer.

 • Det ska informeras om årsmötets innehåll i till exempel i Insats i syfte att locka den målgrupp som är intresserad av de frågor som kommer att diskuteras på årsmötet. T ex nästa strategiska period. 

 

 

§ 149. 2020 [punkt 10] POLICY FÖR SPRÅKANVÄNDNING 

https://medlem.amnesty.se/styrelsemoten/februarimotet-2020/underlag/punkt-10-policy-for-sprakanvandning

Anna Johansson föredrar och framför att det återstår att applicera ett tillgänglighetsperspektiv på föreslagna principer och rutiner, till exempel gällande teckenspråk. 

 

Styrelsens medskick:

 • Studentrådet har önskemål om att delta i implementeringen

 • Det är av vikt att kampanjmaterial även finns på svenska 

 • Det är viktigt att inte ha för stort fokus på ungdoms- och studentgrupper, behov kan finnas även hos andra medlemmar, alternativt hos potentiella medlemmar

 • Viktigt att avsätta “rimliga kostnader” 

 

 

§ 150. 2020 [punkt 11] ÖVRIGA FRÅGOR

 

 • AIKs rapport 

Ulrika Westerlund föredrar.

 

Styrelsen beslutar

 

att ge uppföljningsutskottet i uppdrag att  i samråd med sekretariatet formulera frågeställningar till den internationella styrelsen avseende ekonomi och strategiska prioriteringar. 

 

 

§ 151. 2020 MÖTET AVSLUTAS 

Amanda Jackson avslutar mötet.

 

 

Amanda Jackson

Ordförande

 

 

Linn Malmborg 

Vice ordförande 

 

  

Ulrika Westerlund

Justerare

 

 

Lina Jakobsson 

Sekreterare

 

 

 

Bilaga 1

 

§ 130. 2020 [punkt 2.3] UPPFÖLJNING ÖPPNA BESLUT -  BESLUT SOM STÄNGS PÅ MÖTET

 

 

§ 56. INVESTERINGSPROJEKT FUNDRAISING

att ge sekretariatet i uppdrag att starta ett projekt med syfte att genomföra en fundraisingkonsert 2021; 

att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens decembermöte 2019 återkomma med förslag på rapportering och avstämningspunkter inklusive avvikelserapportering avseende konsertprojektet 2021. 

 

§ 61. UPPFÖLJNING GK:S REKOMMENDATIONER 2019

att införa digital signering för styrelseprotokoll, inklusive protokoll med per capsulambeslut som fattats i styrelsens forum; 

att per capsulambeslut signeras av ordförande och vice ordförande; 

att signerade protokoll från styrelsens möten, inklusive protokoll med per capsulambeslut som fattats i styrelsens forum, ska publiceras på medlemssidorna.  

att publicera den internationella rörelsens beslut om Core Standards på medlemssidorna. 

 

§ 98. DELTAGANDE PÅ ÅRSMÖTET FÖR MEDLEMMAR UNDER 16 ÅR

att ge sekretariatet i uppdrag att på blanketten “Medlem under 16 år” lägga till information om att medlemskapet innebär närvaro- och rösträtt på sektionens årsmöte. 

 

§ 103. FEEDBACK PÅ SYNTES OM NÄSTA STRATEGISKA PERIOD AIS

För medskick se protokoll från styrelsens oktobermöte

att ge sekretariatet följande medskick i det fortsatta arbetet.