Bilaga - Styrelsens åtgärder med anledning av årsmötesbeslut Protokoll från 7 augusti 1997

Bilaga

Styrelsens åtgärder med anledning av årsmötesbeslut

Detta är en översikt av de årsmötesbeslut som antingen kräver åtgärder från styrelsens sida eller bör uppmärksammas av styrelsen inför det fortsatta arbetet.

39. Malmöbutiken (23)

Beslut att sortimentet fortsättningsvis har ett klart samband med Amnestys kärnverksamhet.

att mot bakgrund av den erfarenhet Malmöprojektet givit måste vid framtida projekt, vars främsta syfte att öka sektionens intäkter, utvärderingen av projektets fortsatta drift eller nedläggning upprätthållas striktare genom de ursprungligen fastställda kontrollstationerna.

Styrelsens åtgärd: att uppdra åt sekretariatet samt C-utskottet att beakta besluten i de pågende diskussionerna rörande den framtida försäljningsverksamhet samt att uppdra åt C-utskottet att utforma riktlinjer för utvärdering av projekt med huvudsakligt syfte att öka sektionens intäkter.

43. Översyn av riktlinjer för Amnestys biståndsarbete

Beslut att ställa sig bakom styrelsens förslag till det internationella rådsmötet, om översyn av riktlinjer för Amnestys biståndsarbete.

Styrelsens åtgärd : beaktas inför ICM 1997

44. Utvecklingen inom Amnesty (7)

Beslut att initiera en diskussion på alla nivåer inom svenska Amnesty om vart organisationen är på väg och om vilka frågor som ska stå i centrum för vårt arbete nu och i framtiden,

att ge styrelsen i uppdrag att ansvara för beredningen av diskussionen samt att underlag ska presenteras för distriktsombuden vid mötet i september för framtida diskussion i distrikten,

att medlemmar utanför styrelsen ges ett avgörande inflytande i detta arbete.

Styrelsens åtgärd : att ge C-utskottet i uppdrag att, i samarbete med övriga utskott, utforma förslag till hur diskussionen ska genomföras. Förslaget ska presenteras vid distriktsombudsmötet i september

50. Amnesty bör arbeta mot bruket av barnsoldater (3)

Beslut att svenska sektionen verkar för att AI bildar opinion mot tvångsrekrytering av barnsoldater, samt bildar opinion för nationella och internationella regler mot tvångsrekrytering av barnsoldater.

Styrelsens åtgärd: beaktas inför ICM 1997. Rapport från IS ska redovisas.

51. Regeringspassivitet (5)

Beslut att rekommendera den svenska delegationen till det internationella rådsmötet att verka för en så liten förändring som möjligt i Amnestys nuvarande policy om regeringars medansvar i övergrepp begågna av enskilda personer.

Styrelsens åtgärd: beaktas inför ICM 1997

53. Riktlinjer för svenska sektionens flyktingarbete - förslag till revidering (24)

Beslut att godkänna styrelsens förslag till revidering av riktlinjer för sektionens flyktingarbete.

Styrelsens åtgärd: de reviderade riktlinjerna distribueras till flyktingombud samt via grupputskicket. Sekretariatet ges i uppdrag att se över språkliga formuleringar.

54. Utvidgande av Amnestys arbete av främjande karaktär (4)

Beslut att avslå förslaget.

Styrelsens åtgärd : beaktas inför ICM 1997

58. Distriktens roll i sektionen (13)

Beslut att anse motionen besvarad.

[ Styrelsens yttrande : Styrelsen är positiv till motionens tankar om att stärka distrikten. Det pågår ett aktivt arbete i styrelsen och dess utskott vad gäller att främja distriktens utveckling. I aktivistutredningen anges upprättandet av regionala aktivistcentra som en av målsättningarna. På sekretariatet finns en särskild grupp anställda som arbetar med stöd till distriktens utveckling. Målsättningen att stärka distrikten finns uttryckt i handlingsplanen. Initiativen måste dock främst komma från distrikten själva, som ju bäst vet när och hur de kan utvecklas och inte från årsmötet eller styrelsen .]

61. När och hur ofta ska årsmötet äga rum? (17)

Beslut att uppmana styrelsen att initiera en diskussion inom organisationen om förändringar av årsmötet, samt inkomma med ett förslag i frågan till årsmötet 1998.

62. Diskussionsårsmöte - beslutsårsmöte (16)
Motionären drar tillbaka sin motion efter beredningsgruppens behandling och beslut angående styrelsens förslag gällande årsmöten.

Styrelsens åtgärd : att uppdra åt C-utskottet att utreda frågan (med beaktande av innehållet i den tillbakadragna motionen enligt punkt 62 i årsmötetsprotokollet) och komma med förslag till årsmötet 1998