Möte med sektionens styrelse den 3 maj 2001 Protokoll från 1-2 maj 2001


      amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden

PROTOKOLL NR 7/2000/2001

Möte med sektionens styrelse den 3 maj 2001

Ledamöter Närvarande
Hanna Roberts X, mötesordförande § 191
Christian Gräslund X
Binnie Kristal-Andersson X
Maria Eklund X
Nicklas Liss-Larsson X
Tina Lundh X
Jan Odqvist anmält förhinder
Torbjörn Söderberg X
Henrik Zetterquist X
Suppleanter
Susann Olsson X, mötesordförande § 178 - § 190, § 192 - § 199
David Langlet X
Sekretariatet
Tessi Fickendey X, sekreterare
Dan Grundin X
Carl Söderbergh X
§ 178 Mötet öppnas

Mötesordförande Susann Olsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.


§ 179 Val av justerare och rapportör till Grupptrycket

Beslut

att utse Tina Lundh till rapportör till Grupptrycket samt till att, jämte ordförandena, justera protokollet.


§ 180 Fastställande av dagordning

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 181 Protokoll från styrelsens möte den 3 - 4 mars 2001

Beslut

att lägga protokollet till handlingarna.


§ 182 Protokoll från arbetsutskottets möte den 22 april 2001

Punkt 7 "Övriga frågor": ändra underrubriken "Årsmötet 2001" till "Årsmötet 2002" .

Beslut

att med ovannämnda tillägg lägga protokollet till handlingarna.


§ 183 Rapport om per capsulambeslut

Susann Olsson redogör för följande beslut som styrelsen bifallit per capsulam:

15 mars 2001
att styrelsen antar de kommentarer till åtgärder som framgår i årsmötesutskicket till årsmötet i Visby 2001 avseende styrelsens åtgärder med anledning av årsmötesbeslut.

15 mars 2001
att styrelsen antar de yttrande till motioner som framgår i årsmötesutskicket till årsmötet i Visby 2001 avseende styrelsens yttrande över inkomna motioner.

15 mars 2001
att styrelsen antar de förslag som framgår i årsmötesutskicket till årsmötet i Visby 2001 avseende styrelsens förslag till årsmötet.

27 april 2001
att lägga fram ett sent inkommet förslag till årsmötet avseende arbete på eget land i syfte att ge svenska sektionens delegation till internationella rådsmötet i Dakar, Senegal, ledning för sitt agerande.

27 april 2001
att godkänna "Styrelsens rapport om arbetet med Översynskommitténs rekommendationer till årsmötet 2001" och att uppdra åt Hanna Roberts att presentera en muntlig sammanfattning av rapporten under årsmötet.


§ 184 Rapport från sekretariatet

Carl Söderbergh kompletterar den elektroniskt utskickade sekretariatsrapporten med följande tillägg:

- Amnestys förslag till Anna Lindh att EU bör fastslå riktlinjer mot tortyr (memorandumet i december 2000) har nu gett resultat. Riktlinjerna antogs av EU-länderna vid ministerrådsmötet före påsk.

- Carl Söderbergh deltog på Directors Forum i Berlin den 19-22 april. Ett tjugotal generalsekreterare diskuterade tillsammans med IEC:s representanter bl a praktiska ledningsfrågor, resursfördelning samt tillsättandet av en s k task-force inför ICM.

- Carl Söderbergh och Ulf Karlberg (Amnesty Business Group) har under ett möte med Adolf Lundin och Carl Bildt, diskuterat milisens och militärens närvaro vid Lundin Oils borrfält i södra Sudan. Amnestys krav på utbildning av militär personal, i de för Lundin Oil intressanta områdena, fick ett visst gehör. Adolf Lundin kommer inför nästa avtalsförhandling med regeringen i Khartoum att titta närmare på de framförda aspekterna.

- Vid reklambranschens Guldäggstävling den 26 april tilldelades Amnesty ett Silverägg, d v s en andraplats i kategorin utomhusreklam, för kampanjen "Gör det ont att bara se på?"


§ 185 Ekonomisk rapport

Dan Grundin kommenterar de mindre revideringar som gjorts i underlaget sedan AU-mötet den 22 april. Fortsatt bekymmersamt är de minskade medlemsintäkterna och efter diskussioner på AU-mötet gavs sekretariatet i uppdrag att bifoga en redogörelse för medlemsutvecklingen till styrelsens junimöte. Dan Grundin förklarar att med årets första tertialrapport kommer en tydligare analys av sektionens ekonomiska läge att kunna göras. En konsekvens av det ekonomiska utfallet per april månad, blir att sekretariatet till styrelsens junimöte rangordnar de disponibla delarna för att parera intäktsbortfallet.

Styrelsen inleder diskussioner kring den trend som dominerat medlemsutvecklingen sedan 1997. De sjunkande medlemssiffrorna är svåra att bromsa och Hanna Roberts föreslår att styrelsen på sitt junimöte för konstruktiva diskussioner med sekretariatets fundraisingteam om medlemsutvecklingen och den framtida medlemsvärvningsstrategin.

Tina Lundh väcker frågan om det senaste årets händelser påverkat bortfallet av medlemmar. Dan Grundin återger reslutatet från TEMO:s organisationsindex som genomfördes under februari - maj 2000. Den visade bl a att 24% av de tillfrågade hade fått en mer negativ bild av organisationen.

Human- och Hjälpfonden understiger per sista april den tänkta budgeterade utdelningen med 1 538 tkr. Christian Gräslund tillägger att en återhämtning på börsfronten förväntas och att det dåliga börsvärdet i sig inte är resultatet av vikande antalet sparare.

Henrik Zetterquist påpekar att Amnesty under många år har redovisat ett plusresultat. Sektionen kommer i år eventuellt att redovisa ett resultat som väsentligt understiger det budgeterade. Henrik Zetterquist vill med det understryka att ett negativt resultat inte är att beteckna som en "katastrof".

Beslut

att uppdra åt sekretariatet och Henrik Zetterquist att till styrelsens junimöte utarbeta ett diskussionsunderlag gällande medlemsutvecklingen samt

att inbjuda sekretariatets fundraisingteam till den nämnda diskussionspunkten.


§ 186 Rapport från utskotten

Christian Gräslund meddelar att A-utskotetts sista möte ägde rum den 30 mars, på vilket EU-föreningens arbete diskuterades. En rapport från mötet delgavs AU den 22 april.

Maria Eklund har inget nytt att rapportera från B-utskottet.

Nicklas Liss-Larsson meddelar att C-utskottets sista möte ägde rum per telefon den 4 april, vilket avrapporterades på AU-mötet den 22 april.

Henrik Zetterquist återger innehållet av det möte som hölls i utbildningssyfte med sekretariatets fundraisingteam den 13 mars. Det nuvarande D-utskottet hade sitt sista möte den 23 april, då den svenska sektionens ekonomiska planering återigen stod på dagordningen. En utvärdering, baserad på intervjuer med styrelsemedlemmar och sekretariatspersonal samt tidigare framförda synpunkter inom D-utskottet, ska göras av den befintliga budgetmodellen. Utskottet diskuterade även hur man fortsättningsvis kan effektivisera sitt arbete.

Henrik Zetterquist och Nicklas Liss-Larsson redogör för distriktsutredningens delrapport som den av C- och D-utskotten tillsatta arbetsgruppen CDU sammanställt. CDU efterfrågar ett fortsatt mandat för att utreda distriktens ekonomiska och juridiska status samt för att undersöka möjligheten att harmonisera distriktens struktur. Efter en viss organisatorisk oklarhet är uppdraget nu tydligt definierat och Nicklas Liss-Larsson anser att den presenterade tidsplanen är realistisk. Genom att resa till de olika distrikten och personligen intervjua distriktsombuden, kommer arbetsgruppen bl a att få en uppfattning om distriktens visioner, ansvarsfördelning, organisation och ekonomi. Utifrån den inhämtade informationen kommer olika modeller för en ny distriktsorganisation att presenteras för distriktsombuden på deras septembermöte.

Styrelsen diskuterar CDU:s fortsatta utredningsarbete och de motsvarande resurser som krävs för att fullgöra uppdraget.

Beslut

att ge C- och D-utskotten i uppdrag att fortsätta med utredningsarbetet om distrikten enligt de i delrapporten angivna metoderna och

att lägga delrapporten till handlingarna.


§ 187 Rapport från styrelsemedlemmar

- Binnie Kristal Andersson avger en s k mid-term review av den nu pågående kampanjen mot tortyr. Diskussioner kring kampanjen fördes på ett av IS sammankallat möte i London, vid vilket sekretariatets kampanjansvariga Andrea Bodekull, deltog. Kampanjen mot tortyr avslutas förmodligen i december men i nuläget diskuteras en förlängning av den internationellt så framgångsrika kampanjen. Binnie Kristal-Andersson berättar om en pjäs med amnestyanknytning som Teater de Ville framfört under våren. En nystartad kulturgrupp med kända kulturpersonligheter har haft fyra möten. Gruppen försöker ordna en konsert i anslutning till kampanjen mot tortyrs avslutning i december och hoppas dessutom kunna ansöka om specialgruppsstatus framöver.
Översättning av tortyrrapporten är nu i sitt slutskede. Binnie Kristal-Andersson avslutar med en kort rapport från en nyligen avslutad Nicaragua-resa.

- Maria Eklund deltog på den brittiska sektionens årsmöte i Edingburgh den 7-8 april och redogör för de mandatdiskussioner som dominerade mötet.

- Hanna Roberts medverkade i en paneldebatt kring temat företag och mänskliga rättigheter på Stockholms universitet den 20 april. Malmögruppernas årsmöte ägde rum den 25 april vid vilket Hanna Roberts närvarade. Den 19 april utsåg Sveriges Juniorhandelskammare Hanna Roberts till "Framtidens ledare" i kategorin Samhällsengagemang/ Politik, vilket automatiskt medför en nominering till den internationella finalen i Barcelona i november.

- David Langlet deltog på den finska sektionens årsmöte i Lahti den 17-18 mars. En skriftlig rapport från mötet återfinns i styrelsedatabasen. David Langlet kunde p g a sjukdom inte medverka vid IDEEL ARENAs styrelsesymposium den 23-25 mars.


§ 188 Rapport från Amnestyfonden

Rapport från Amnestyfondens senaste styrelsemöte utgår, då varken Binnie Kristal-Andersson eller Tina Lundh deltog.


§ 189 Inför ICM 2001

Hanna Roberts rapporterar från Grouping II mötet, som hölls i Dakar, Senegal den 16-18 mars. En del praktiska detaljer på själva ICM-anläggningen verkar svårlösta, vilket föranlett ett flertal sektioner till att boka ett alternativt hotell. Krav på en hållbar elförsörjning på ICM-hotellet har ställts. Hanna Roberts meddelar att det således återigen föreligger en viss risk att IEC, för andra gången, avbokar ett ICM-arrangemang i ett afrikanskt land.

Susann Olsson väcker frågan om det visat sig vara lönsamt att skicka personer ur ICM-delegationen på olika sektioners årsmöten? Hanna Roberts anser att en mer aktiv internationell profilering endast kan gagna den svenska sektionen.

Hanna Roberts redogör för ICM-delegationens tidsplan: ett kort lunchmöte hålls under årsmötet i Visby, tre ICM-delegater kommer att närvara på det nordiska föreberedande mötet i Köpenhamn samt en sista sammanfattande delegationsträff är planerad den 7-8 juli i Stockholm.

Christian Gräslund meddelar att det resolutionshäfte som skickats ut (cirkular 16) inte på något sätt kan anses vara komplett. Ytterligare resolutioner är under beredning av IEC, vilket tveklöst försvårar sektionernas förberedande arbete.


§ 190 IT-strategi

Styrelsen diskuterar frågan om och behovet av sektionens IT-strategi. Torbjörn Söderberg återger historiken och gör en övergripande sammanfattning av de olika grupperingar och åsikter som genom åren karaktäriserat denna fråga.

Hanna Roberts föreslår att styrelsen tar ställning till IT-frågan utifrån ett diskussionsunderlag, som Torbjörn Söderberg och sekretariatet sammanställer.

Beslut

att uppdra åt Torbjörn Söderberg att inkomma med material i frågan om IT-strategi till sekretariatet och

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens utbildningshelg i oktober sammanställa ett diskussionsunderlag kring IT-frågan.


§ 191 Utvärdering av styrelseåret 2000/ 2001

För att effektivisera utvärderingen av styrelsens arbete presenterar Hanna Roberts inledningsvis fem olika delmoment: Årsmötesmotion: "Styrelsens arbete", Styrelsens arbetsbelastning, Utvärdering av styrelsemedlemmarnas rapporteringspunkt, Utvärderingssamtal samt Styrelsens arbetsrutiner.

1. Årsmötesmotion: "Styrelsens arbete"
Hanna Roberts och Carl Söderbergh har initierat en första kontakt med organisationskonsulten Barbro Mellberg, som tillsammans med tre ännu ej utsedda amnestyerfarna personer, ska se över styrelsens arbetsrutiner. Ett underlag från gruppen kommer att presenteras på styrelsens decembermöte.

2. Styrelsens arbetsbelastning
Christian Gräslund går igenom de tre begreppen obligatoriska/ icke-obligatoriska arbetsuppgifter samt frivilligt amnestyarbete. Styrelsen uppmanas att spalta upp sina arbetsuppgifter med tillhörande antal timmar under ovannämnda rubriker. Uppgifterna bör tillskickas Christian Gräslund omgående som efter sammanställning vidarebefordrar underlaget till ovannämnda arbetsgrupp.

3. Utvärdering av styrelsemedlemmarnas rapporteringspunkt
Hanna Roberts berättar att blandade åsikter har framförts av styrelsemedlemmar om dagordningens punkt "Rapport från styrelsemedlemmar". Vissa anser att rapporteringspunkten skapar en positiv, informell stämning medan s andra påpekar att styrelsemedlemmarnas rapporter ofta leder in i långdragna och ostrukturerade diskussioner. Den tillsatta arbetsgruppen kommer att se över frågan och Hanna Roberts föreslår att rapporteringspunkten tillsvidare bibehålls, men inte protokollförs.

4. Utvärderingssamtal
Hanna Roberts, Christian Gräslund och Henrik Zetterquist har hållit utvärderingssamtal med ett mindre antal styrelsemedlemmar. En allmän reflektion är att nya styrelsemedlemmar bör sätta sig in i arbetsordningens gällande rutiner direkt efter årsmötet samt att styrelsen ägnar för lite tid åt strategier. Övriga "trender" eller andra framförda utbildningsbehov ska delges Maria Eklund i egenskap av sammankallande för B-utskottet. Binnie Kristal-Andersson ställer sig kritisk till att utvärderingssamtalen utförs med en styrelsekollega och inte med en oberoende person.

5. Styrelsens arbetsrutiner
Styrelsen diskuterar inledningsvis datorstödet från sekretariatet och Binnie Kristal-Andersson lovordar sekretariates datoransvarige, Jan Odqvist, för hans tillgänglighet och service. Vidare anser styrelsen att processen kring per capsulambeslut fungerar tillfredsställande. Hanna Roberts poängterar att förbättringsåtgärder gällande styrelsens arbetsbelastning kommer att inbegripa en mindre operativ styrelse. Carl Söderbergh ombeds kommentera styrelsens arbete och dess rutiner.

Slutligen uppmanas styrelsen att inkomma med synpunkter, kommentarer och konstruktiv kritik på Hanna Roberts och Carl Söderberghs arbete och roll i styrelsen.


§ 192 Aktivistcentret Skåne/ Blekinge

Nicklas Liss-Larsson förklarar att projektplanen är under bearbetning och att oklarheter kring distriktets roll och ansvar har försvårat och försenat processen.
Styrelsen diskuterar aktivistcentrets framtida roll, projektets eventuella längd och vilka riktlinjer som bör ges till distriktet. En befattningsbeskrivning kommer att formuleras av sekretariatet, som har det faktiska arbetsgivaransvaret, så snart en fungerande projektplan presenteras. Den arbetsledande funktionen innehas av distriktet.

Då distriktets två kontaktpersoner i styrelsen, Torbjörn Söderberg och Nicklas Liss Larsson avgår, utnämns Christian Gräslund som ny kontaktperson.


§ 193 Inför årsmötet 2001

Styrelsen diskuterar praktiska detaljer kring årsmötet och fördelar sin närvaro i de två föreslagna beredningsgrupperna. Hanna Roberts återger AU:s kommentarer på Granskningskommitténs rapport.

- Sent inkommet förslag från styrelsen

Det sent inkomna förslaget från styrelsen till årsmötet gällande arbete på eget land (APEL) har kommenterats elektroniskt och antogs per capsulam den 27 april. Styrelsen diskuterar i vilken av de två föreslagna beredningsgrupperna förslaget bör behandlas.

Beslut

att föreslå årsmötet att behandla det sent inkomna förslaget i beredningsgrupp 2.

- Förslag till dagordning, konstituerande möte 6 maj

Styrelsen går igenom förslag till dagordning till det konstituerande mötet och kommer med synpunkter.

- Förslag till möteskalender för styrelsen 2001/ 2002

Hanna Roberts går igenom det föreliggande förslaget till möteskalender för styrelsens arbetsår 2001/ 2002 och vissa datumjusteringar görs.


§ 194 Årsmötet 2002

Hanna Roberts återger de diskussioner som AU förde kring den inkomna intresseanmälan från Norra Älvsborg/ Bohusländistriktet avseende värdskap för årsmötet 2002. En motion som årsmötet kommer att ta ställning till tar upp frågan om framtida årsmöten bör förläggas till central ort för att minimera deltagarnas resekostnader.

Styrelsen ställer sig mycket positiv till ett årsmöte i Ljungskile men vill avvakta årsmötesbeslut i ärendet innan vidare detaljplanering inleds.

Beslut

att årsmötet 2002 äger rum i Ljungskile, såvida inte årsmötet beslutar om förläggning till central ort.


§ 195 Utskottens sammansättning

Styrelsen diskuterar de för- och nackdelar som ett utskottsengagemang medför vid sidan av ett styrelseuppdrag. Hanna Roberts redogör för den brittiska sektionens model, där ett femte utskott behandlar internationella frågor.

Christian Gräslund meddelar att tre av A-utskottets medlemmar gärna sitter kvar. Både Binnie Kristal-Andersson och Christian Gräslund kan tänka sig att fortsätta i A-utskottet.

Maria Eklund berättar att B-utskottet behöver värva två personer och att hon själv gärna fortsätter.

I C-utskottet fortsätter en person och förutom en ansvarig i styrelsen är utskottet i behov av minst tre personer.

Henrik Zetterquist behöver två personer till D-utskottet och sitter själv kvar som ansvarig för utskottets arbete i styrelsen.


§ 196 Utvärdering av projektanställning i Göteborg

Henrik Zetterquist efterlyser en utvärdering av 1999 års fundraisingprojekt i Göteborg, vilket även Granskningskommittén lämnat synpunkter på i sin rapport.
Dan Grundin förklarar att den projektanställde, trots påminnelser, aldrig inkom med en utvärdering efter avslutat projekt. Styrelsen ser dock gärna att en extern utvärdering utan detaljdokumentation görs.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att, utifrån rådande förutsättningar, presentera en utvärdering av projekttjänsten i Göteborg till styrelsens septembermöte.


§ 197 Styrelsens rapport om arbetet med Översynskommitténs rekommendationer till årsmötet 2001

Torbjörn Söderberg går igenom den slutrapport som C-utskottet sammanställt till årsmötet 2001 gällande Översynskommitténs tio rekommendationer. Årsmötesdeltagarna kommer att tilldelas rapporten i pappersform men styrelsen anser det önskvärt att Hanna Roberts gör en muntlig övergripande redogörelse av innehållet under årsmötets punkt 9 "Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut".


§ 198 Amnesty Business Group

Henrik Zetterquist initierar en diskussion om den exponering som Amnesty Business Group erhållit i skilda medier de senaste veckorna och efterfrågar underlaget om specialgruppens organisationsplan. Styrelsen ställer sig positiv till den mediala uppmärksamhet gruppen fått men vill understryka att en konkret budget- och organisationsplan ännu saknas.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att uppmana Amnesty Business Group att inkomma med en organisationsplan.


§ 199 Mötet avslutas

Mötesordförande, Susann Olsson och Hanna Roberts, tackar de närvarande och avslutar mötet.

Hanna Roberts Susann Olsson
Mötesordförande Mötesordförande
Tessi Fickendey Tina Lundh
Sekreterare Justerare