Möte med sektionens styrelse den 8-9 maj 1997 Protokoll från 1-2 maj 1997

PROTOKOLL NR 7/96/97Möte med sektionens styrelse den 8-9 maj 1997

Ledamöter Närvarande
Magnus Brattgård X
Charlotte Dunge X
Christer Nordberg X
Charlotta Nordenberg X
Lars-Olof Olofsson X
Johanna Strandh X
Eva Linda Sederholm X
Magnus Cedergren X
Maja Åberg X

Suppleanter
Christian Gräslund X

Övriga
Dan Grundin §§ 151-166
Hans Hagwall §§ 151, 153-157, 164
Eva Hellström sekreterare
Kerstin Höijer §§ 155-157
Anita Klum X

Mötesordförande
Charlotta Nordenberg §§ 148-154, 164-169
Eva Linda Sederholm §§ 155-163


§ 148 Val av justerare och rapportör till grupputskicket

Beslut att välja Magnus Cedergren till justerare av protokollet,

att välja Magnus Cedergren till rapportör till grupputskicket.

§ 149 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.

Generalsekreteraren kommer att informera styrelsen om förändringar vid sekretariatet på en styrelseintern punkt.

Förslag till styrelsens representant i gruppen för flyktingfrågor diskuteras som övrig fråga.

§ 150 Protokoll från styrelsens möte den 8-9 mars 1997

Styrelsen tar del av det justerade protokollet från styrelsens möte.

Eva Linda Sederholm påpekar att i § 126 skall nämnas att hon med anledning av de problem vad gäller uppföljning av EU-föreningens arbete, som påtalades har vidtagit åtgärder. I § 129 skall en hänvisning göras till § 142 för de punkter där beslut bordlades till nästkommande dag. I §129 finns en felskrivning, stadgeändringen skall föreslås årsmötet, ej styrelsen.

Beslut att lägga protokollet till handlingarna med ovanstående ändringar.

Protokoll från arbetsutskottet den 27 april 1997 kommer att behandlas vid nästa styrelsemöte.

§ 151 Rapport från sekretariatet

Antal grupper är nu 273.
Nya distriktsombud i Göteborg; Lars Andersson, Mälardalen; Rafael Luna och Patrica Fuentes, Stockholm; Sara Westerdahl, Jönköping; Anne Modén och Ulrika Lindström, Örebro; Marianne Haglund och i Uppsala; Katarina Hammarberg.
Två samordnarseminarier har genomförts, ett om MR och universalitet och ett om biståndsverksamhet.
Lobby vid FNs kommission för mänskliga rättigheter har fokuserat på Turkiet och Kina, tyvärr med dåligt resultat.
Mehdi Zana är i Sverige och har deltagit i flera möten om Turkiet.
Med anledning av det kinesiskt statsbesök tillskrevs statsministern om vikten av att ta upp mänskliga rättigheter vid politiska kontakter av detta slag, statsministern har även svarat att så har skett.
Tjänstemännen vid riksdagen har bildat en egen Amnestygrupp.
Flyktingkampanjen har inte fått det genomslag man kunnat önska, en nysatsning kommer att ske.
Turkietkampanjen avslutad, kampanjaktiviteten var god vid slutet av kampanjen.
En minikampanj på Colombia genomförs nu på initiativ av samordningsgruppen.
Aktion tillsammans med Rysslandssamordningen med krav på omedelbart moratorium.
Regionkontoret i Göteborg genomför varje vecka en kväll med olika teman, välbesökt.
Det finns behov av regelverk för regioner och distrikt vad gäller medlemskap och ansvar.
Outreach-möte i London uppmanar till sektionsbaserad verksamhet, rapporter från mötet finns i styrelsens databas.
Expressen kommer att trycka en MR-tidning inför ungdomskampanjen, att delas ut till skolor.
Planering av ungdomslägret fortgår, intensiva förberedelser inför ungdomskampanjen även i övrigt.
Sekretariatet arbetar med en analys av kupongsvar från medlemsvärvning.
De som blev medlemmar genom postenprojektet och ej förnyat sitt medlemskap kommer att på en särskild påminnelse.
Värvning av nya sparare i Humanfonden pågår, antal sparare fortsätter att öka.

§ 153 Ekonomisk rapport

Hans Hagwall redogör för det ekonomiska utfallet januari-april 1997 och konstaterar att den sista månaden varit en bra intäktsperiod.

Hans Hagwall meddelar att man nu är mycket restriktiv vid beviljande av övertid vilket kommer att resultera i att den konsultativa verksamheten blir lidande om man skall kunna hålla sig till det övertidsuttag styrelsen fastställt.

Kassören konstaterar att skillnaden mellan intäkter och kostnader har minskat denna period vilket ser positivt ut, men att det fortfarande är svårt att bedöma hur ekonomin kommer utvecklas, både med tanke på Humanfonden som ju är känslig för börsförändringar och givarbrevens varierande resultat.

Christer Nordberg påpekar att siffrorna för försäljningverksamheten i Malmö är missvisande. Detta kommer att justeras, meddelar Hans Hagwall.

Kassören meddelar att man i den ekonomiska rapport som presenteras för årsmötet gör prognosen att budgeten kommer att hållas.§ 154 Rapport från utskotten

Eva Linda Sederholm redogör för A-utskottets möte med Claudio Cordone från internationella sekretariatet.

Eva Linda berättar också att hon själv, tillsammans med sekretariatet, Åsa Reckner-Ohlsson och Johanna Strandh har enats om en arbetsordning för hur EU-föreningens arbete skall följas upp.

Christian Gräslund har deltagit i danska sektionens årsmöte och berättar om ett seminarium om "killings in armed conflicts" vilket förhoppningsvis kommer att följas upp genom en föreläsning för den svenska ICM-delegationen av David Petrasek, som deltog i ovan nämna seminarium och som tidigare arbetat vid IS.

Lars-Olof Olofsson redogör för B-utskottets arbete med en förslag till MR-strategi för sektionen. Underlaget kommer att presenteras för styrelsen i juni.

Magnus Cedergren redogör för C-utskottets arbete med decentralisering och dekoncentrering. C-utskottet har också omarbetat diskussionsunderlaget om arbetsbeskrivningar för styrelsen vilket kommer att behandlas på junimötet. C-utskottet kommer även att presentera ett förslag vid junimötet med anledning av Rose-Marie Askers rapport från besök i Sierra Leone.

Charlotte Dunge berättar att D-utskottets arbete med budgetprocessen fortskrider.

Charlotte informerar även om valberedningens beslut att nominera Kaj Köhlquist till styrelsen. Han har förklarat sig intresserad av kassörsposten efter ett introduktionsår i styrelsen.

§ 155 Prioriteringar i budget 1997

Charlotte Dunge presenterar underlaget som presenterar områden som bör prioriteras och hur man kan minska de fasta kostnaderna.

Christer Nordberg påpekar att han fortfarande saknar en rangordning mellan olika områden. Johanna Strandh vill ha en konkretisering bland nedprioriterade områden.

Christian Gräslund menar att man måste prioritera de områden som handlar om organisationens syfte, t ex stöd till gruppernas arbete. Det underlag som nu föreligger fokuserar mycket på hur man kan förbättra sektionens ekonomi.

Generalsekreteraren menar att sådan verksamhet ligger i alla prioriterade områden, såsom regional verksamhet, utlokalisering, ungdomskampanjen etc.

Magnus Brattgård menar att detta underlag kan ligga till grund för nästa beslut om rörlig budget och dessutom utgöra en god grund för kommande års budgetarbete.

Charlotte Dunge konstaterar att man tidigare inte givit sekretariatet tillräckliga riktlinjer för prioriteringar men att man nu arbetat fram ett underlag tillsammans med sekretariatet som borde underlätta sekretariatets framtida arbete.

Beslut att arbeta efter de prioriteringar som presenteras i underlaget i 1997 års budget,

att om svenska sektionens budget blir så ansträngd att nedskärningar skall ske bör detta göras i fasta kostnader i enlighet med de förslag på områden med låg prioritet som ges i underlaget.

§ 156 Prioriteringar i handlingsplanen

Kerstin Höijer redogör för hur underlaget arbetats fram och hur bedömningar om prioriteringar bland mål och delmål i handlingsplanen kan göras.

Magnus Cedergren påpekar att det åligger styrelsen att göra en prioritering bland delmål. Om man behandlar underlaget från sekretariatet utan att göra dessa prioriteringar hoppar man över ett steg i prioriteringsprocessen.

Christian Gräslund påpekar att kampanjaktiviteter bör prioriteras, detta skulle innebära att mål fyra i handlingsplanen prioriteras främst.

Magnus Brattgård påpekar att det är ytterst viktigt att koppla ihop prioriteringar i handlingsplanen och prioriteringar i budgeten.

Generalsekreteraren menar att man i prioriteringsarbetet måste väga in rådsmötes-, årsmötes- och styrelsebeslut som fattats under tiden. Magnus Cedergren påpekar att handlingsplanen är det viktigaste och mest långsiktiga dokumentet varför man skulle kunna ha innehållet i denna som grund.

Eva Linda föreslår att styrelseledamöterna i varje utskott gör en prioritering bland delmålen som sedan sammanställs av sekretariatet.

Beslut att uppdra åt styrelseledamöterna i nuvarande styrelse att i varje utskott göra en prioritering av delmålen i handlingsplanen enligt den instruktion som styrelsen överenskommit. Prioriteringarna skall vara sekretariatet tillhanda den 31 maj,

att uppdra åt sekretariatet att sammanställa dessa prioriteringar och stämma av dem mot tidigare beslut och distribuera denna sammanställning till styrelsen senast den 6 juni,

att uppdra åt ordföranden att förbereda och leda diskussionen på styrelsens junimöte.

§ 157 Statliga bidrag till Rådgivningsbyråns verksamhet

Generalsekreteraren redogör för ärendet. Sekretariatet har haft kontakt med internationella styrelsen genom Menno Kamminga och meddelar att Amnestys internationella styrelse inte ser några hinder till att Rådgivningsbyrån tar emot statliga bidrag.

Styrelsen anser att ett samarbete med Rådgivningsbyrån inte får innebära att man indirekt blir beroende av statliga medel.

Styrelsen diskuterar även frågan om hur en nedläggning av Rådgivningsbyrån eller Amnestys utträde ur Rådgivningsbyrån skulle påverka Amnestys flyktingarbete. Generalsekreteraren berättar att detta skulle påverka arbetet på sekretariatet i hög grad eftersom Rådgivningsbyrån i dag avlastar sekretariatet genom samordning och samverkan med andra organisationer.

Magnus Brattgård påpekar att Amnesty har ett ansvar för Rådgivningsbyråns verksamhet eftersom man är en av stiftarorganisationerna. Dessutom bör man ifrågasätta hur statliga bidrag skulle påverka Rådgivningsbyråns arbete i ett längre perspektiv.

Styrelsen är enig om att man bör ta upp diskussionen om statliga medel med den internationella styrelsen.

Beslut att meddela Amnestys representanter i Rådgivningsbyråns styrelse att Amnesty inte kan ställa sig bakom att Rådgivningsbyrån söker statliga bidrag,

att förklara beslutet omedelbart justerat,

att uppdra åt ordföranden och generalsekreteraren att tillskriva Amnestys internationella styrelse med anledning av det besked sektionen fått angående statliga bidrag till Rådgivningsbyrån,


§ 158 Amnestyfonden

Ordföranden redogör för arbetet med att se över de två dokument skrivna mellan Amnestyfonden och sektionsstyrelsen, riktlinjer och överenskommelse. Det skall nu skrivas ett dokument, riktlinjer, och en förändring i samarbetet är en uppdelning av arbetsgivare- och arbetsledaransvar. Det slutliga förslaget fastställs på styrelsens möte i juni.

Christian Gräslund informerar om fondstyrelsens arbete.

§ 159 Resolutionsförslaget från fonden

Christian Gräslund redogör för fondens förslag till resolution till ICM. Resolutionen handlar om preventivt arbete för att skydda människorättsaktivister och underlätta deras arbete.

Rose-Marie Asker kommer att presentera resolutionen för årsmötet, dels under seminariet för arbetsmetoder, dels som sent inkommet förslag från styrelsen.

Beslut att godkänna förslaget som sektionens resolutionen till ICM 1997,

att presentera resolutionen som styrelsens förslag för årsmötet.

§ 160 Inför årsmötet 1997

Styrelsesekreteraren går igenom de praktiska detaljerna kring årsmötet och berättar om ändringar vad gäller möten och internationella gäster.

Ordföranden går igenom motioner och förslag och ansvarsfördelningen i styrelsen.
Styrelsen förbereder även sitt hanterande av finansutskottets rapport.

Informellt möte med styrelsen sker i samband med mötet inför ICM.

§ 161 Inför ICM 1997

Ordföranden informerar om planeringen inför styrelsens informationsmöte om ICM och meddelar att AU fastställt den slutgiltiga delegationen som kommer att bestå av Charlotta Nordenberg, Anita Klum, Christine Pamp, Charlotte Dunge, Jesper Hansén, Ingrid Petersson och Christer Nordberg.

Styrelsen diskuterar även hanteringen av ICM-cirkulär som inkommit.

Beslut att uppdra åt ordföranden att förbereda styrelsens behandling av inkomna ICM-cirkulär till styrelsens junimöte.


§ 162 Gruppen för flyktingfrågor

Styrelsen beslutar att utse Per Stadig som extern person i gruppen för flyktingfrågor. Styrelsen tackar Ingmar Strandberg för den insats han gjort för gruppen.

§ 163 Inlägg i AmnestyDebatt om Henry Berglund

Ordföranden redogör för styrelsens hantering av ärendet med avsättandet av Henry Berglund. I ett inlägg i AmnestyDebatt kritiseras styrelsen för sitt agerande i frågan. Inlägget bör besvaras av styrelsen.

Beslut att uppdra åt ordföranden att besvara inlägget.

§ 164 Förslag om verksamheten i Malmö

Magnus Brattgård och Charlotte Dunge redogör för det förslag de lagt angående försäljningsverksamheten i Malmö som innebär en utökad utlokalisering i anslutning till försäljningsverksamhet för att ta tillvara de positiva effekter utlokaliseringen haft.

Hans Hagwall presenterar den komplettering av underlaget som sekretariatet gjort gällande kostnader för den postorderförsäljning sektionen drev innan butiken i Malmö inrättades.

Christian Gräslund påpekar att man måste ha en strategi för att avveckla verksamheten, vilken förvisso kan framarbetas efterhand.

Styrelsen diskuterar fördelarna med att starta verksamheten i Malmö respektive på andra platser.

Sekretariatet har genom tidigare styrelsebeslut i uppdrag att i samarbete med distrikten, bereda idén om aktivistcentrum och nätverk inför budgetarbetet 1998. (§ 55, 21-22/9 1997)

Beslut att uppdra åt sekretariatet att beakta kostnaderna för ett inrättande av ett aktivistcenter i budgetberedningen för 1998,

att samtalen med Skåne-Blekingedistriktet och Malmögrupperna om att starta ett aktivistcenter intensifieras,

att C-utskottet för dessa samtal,

att avrapportering till styrelsen och beslut sker i september och november.

att fortsätta försäljningsverksamheten i mindre omfattning,

att kassören och C-utskottet inleder samtal med Skåne/Blekinge om utlokaliseringen av försäljningsverksamheten,

att söka ett samarbete så att en fortsatt utlokalisering i Skåne-Blekinge blir möjlig samt att där beakta möjligheterna att driva försäljningsverksamheten på frivillig basis,

att föra samtal med de norska, danska och finländska sektionerna om samarbete,

att sekretariatet ansvarar för samtalen med de nordiska sektionerna,

att sekretariatet beaktar kostnaderna i budgetberedningen för 1998

att sekretariatet föreslår hur en utvärdering av tidigare försäljningsverksamhet kan ske.Styrelsen har tillskrivits av Malmögruppernas styrelse genom Hilde Selander och Gunilla Löfström.

Beslut att uppdra åt ordföranden och generalsekreteraren att besvara skrivelsen i enlighet med det beslut som fattats angående verksamheten i Malmö.

§ 165 Medlemsavgiften och ungdomskampanjen

Dan Grundin presenterar ett förslag om medlemsavgiften och åldersgräns för ungdomar. I ungdomskampanjen riktar man sig till ungdomar under 21 år , därför bör åldersgränsen ändras så att alla, även icke-studerande, ungdomar som nås genom ungdomskampanjen, kan räknas som delbetalande.

Förslaget innefattar även en tidigareläggning av medlemsåret med anledning av ungdomskampanjen.

Styrelsen anser inte att det är nödvändigt att ändra åldersdefinitionen för ungdomar, vilket skulle nödvändiggöra ett förslag till årsmötet.

Beslut att medlemsåret 1998 börjar gälla från och med måndagen 15 september 1997.

§ 166 Förberedelser inför EU-föreningens årsmöte

Elisabeth Löfgren informerar om arbetet med EU-föreningen och om förberedelsearbetet inför EU-föreningens årsmöte.§ 167 Möte med ordföranden i plenum

Styrelsen går igenom dagordningen för årsmötet med Jesús Alcalá och Ingrid Petersson.

§ 168 Rapport om förändringar på sekretariatet

Generalsekreteraren informerar om förändringar på sekretariatet.
Eva Hellström Charlotta NordenbergEva Linda SederholmMagnus Cedergren