Möte med sektionens styrelse den 21-22 januari 2006 Protokoll från 1-2 januari 2006PROTOKOLL NR 6/2005/2006

Möte med sektionens styrelse den 21-22 januari 2006

Ledamöter Närvarande
Magnus Brattgård X, § 120-124
Ida Burlin X
Johan Bäck X, mötesordförande § 120-124
Shirin Heidari X
Sune Montán X
Lisa Moraeus X
Christine Pamp X, mötesordförande § 106-119
Suppleanter
Madelaine Seidlitz X
Jörgen Qwist X
Åsa Vinge X
Sekretariatet
Carl Söderbergh X
Dan Grundin X
Fredrik Mattsson X, sekreterare
Övriga
Martin Rydéhn X, § 114-118
Karolina Pontén X, § 114-118
Medlemmar ur Göteborgsdistriktet X, § 114-119
Anna Ljunggren X, § 119
Jenny Andersson X, § 119
Simon Nummela X, § 119
Karin Andersson X, § 119
Bo Lindblom X, § 119
Jan Nygren X, § 119
Kerstin Sundman X, § 119


§ 106 Mötet öppnas

Christine Pamp förklarar mötet öppnat.

Styrelsen konstaterar att Emma Josefsson avslutade sin tjänst vid distriktscentret i Malmö den 31 december 2005 och att hennes uppdrag som personalrepresentant i styrelsen i samband med det avslutades. Madelaine Seidlitz, som tidigare varit suppleant, blir i och med detta ordinarie personalrepresentant i styrelsen.

Vidare konstateras att Berivan Öngörur under december 2005 avgick ur styrelsen på grund av förändringar i hennes arbetssituation. Styrelsen beklagar att hon avgår och önskar henne lycka till i framtiden. Ett mer utförligt avgångsbrev från Berivan Öngörur finns att läsa på "Styrelsens Hörna" på den interna hemsidan.


§ 107 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket

Beslut

att utse Lisa Moraeus till rapportör till Grupptrycket samt till att, jämte ordförande, justera protokollet.


§ 108 Val av vice mötesordförande till nästa möte

Beslut

att utse Sune Montán till vice mötesordförande för nästa möte.


§ 109 Val av 1:a resp. 2:a suppleant

Beslut

att utse Jörgen Qwist till 1:a suppleant fram till nästa möte den 4-5 mars 2006,

att utse Åsa Vinge till 2:a suppleant fram till nästa möte den 4-5 mars 2006.


§ 110 Fastställande av dagordningen

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 111 Ojusterat protokoll från möte med sektionens styrelse den 3 december 2005

Styrelsen går igenom det ojusterade protokollet från decembermötet.

Det ska föras till detta protokoll att Johan Bäck i Berivan Öngörurs ställe (§ 86), inkom med rapporten från styrelsens decembermöte till Grupptrycket och Styrelsens Hörna.

Den sista meningen under § 100, efter meningen: "Christine Pamp tror att styrelsens "negativism" vad gäller vissa vägval i budgeten kan bero på en rastlöshet inom styrelsen, att man vill se saker hända snabbt.", stryks.

Den sista meningen under § 102 ska ges följande lydelse: "Styrelsen är mycket nöjd med delrapporten."

Beslut

att med dessa ändringar förklara protokollet justerat och lägga det till handlingarna.


§ 112 Utvärdering av styrelsemötet 3 december 2005

Christine Pamp redogör kort för ledamöternas synpunkter från föregående möte och konstaterar att såväl styrelsen som andra måste bli bättre på att inkomma med underlag i tid, dvs senast 2 veckor före mötena.


§ 113 Rapport om per capsulambeslut

Christine Pamp redogör för de beslut som styrelsen bifallit per capsulam, varav beslutet från den 26 oktober skulle ha tagits upp vid decembermötet vilket inte skedde:

26 oktober 2005
att styrelsens "vision" för 2005-2006 är att sektionen skall växa genom ökad aktivism och mångfald,
att styrelsens "mission" för 2005-2006 är att arbeta visionärt, strategiskt, målinriktat och synligt,
att styrelsens vision och mission görs synlig för medlemmarna genom den interna hemsidan.

8 december 2005
att anta de föreslagna direktiven för gruppen som ska arbeta med revidering av handlingsplanen.

9 januari 2006
att anta förslaget från strategigrupp 1 till direktiv för den uppdragsgrupp som skall utarbeta förslag till riktlinjer för en intern klagomålshantering och ombudsman avseende
diskriminering och kränkning.

16 januari 2006
att justera och anta intäktsbudgeten om 45 025 tkr, samt
att justera och anta kostnadsbudgeten om 45 727 tkr


§ 114 Rapport från sekretariatet

Dan Grundin redogör för rapporten från sekretariatet:

Den svenska sektionen upplever för närvarande en positiv trend i flera avseenden; medlemsantalet ökar, antalet grupper ökar och antalet deltagare på interna utbildningar ökar.

Flera parallella projekt, kampanjer och utbildningar kopplade till aktivism pågår för närvarande eller är under uppstart, bl a 'Rätt ska va rätt'-projektet, 'Amnestyakademin', 'aktivistseminarium' och 'Nordisk ungdomskonferens'. Planering för den kommande sektionskampanjen pågår också för fullt.

Aktivitetsdagen på mänskliga rättigheters dag den 10 december slog rekord i år. På hela 32 orter i landet genomfördes under dagen utåtriktade aktiviteter och insamling. Det hela dokumenterades som vanligt live på Amnestys hemsida.

När det gäller fundraising startade en telemarketingkampanj i egen regi under januari 2006. Planeringsarbete pågår också inför F2F-rekrytering i Stockholm och Malmö med omnejd. Till hösten kommer sektionen att börja arbeta med företagssamarbeten och stora gåvor.

Mediamässigt har det varit ganska bra täckning under perioden, bl a i samband med aktivitetsdagen den 10 december men tyvärr också i negativ bemärkelse genom ett TT-meddelande om Stiftelsen för insamlingskontrolls (SFI) årliga rapport om svenska frivilligorganisationer. Amnesty omnämndes som en av de organisationer som överskridit SFI:s procentuella tak om 25% med 1-2 % och sades riskera att förlora sitt 90-konto, vilket inte stämmer. TT-meddelandet publicerades i många tidningar och användes även av TV4. Med anledning av detta kommer ett möte med SFI att ske under januari.

Det kommer att hållas en intern utbildning i reproduktiva och sexuella rättigheter inför abortfrågan i Stockholm den 11 februari. Längre fram kommer workshops och diskussioner om abortfrågan och Amnestys roll att hållas för grupper och distrikt. En diskussionssajt om abortfrågan kommer också att upprättas på den interna hemsidan.

Ett förslag till strategi för MR- och medlemsutbildning kommer att presenteras vid styrelsens marsmöte. Senare under året kommer också förslag till kommunikations- och mediastrategi samt kampanjstrategi att presenteras.

Styrelsen är nöjd med rapporten men framhåller vikten av att i god tid innan styrelsemötena få tillgång till rapporten från sekretariatet. Dan Grundin förklarar att orsaken till att det inte har skett denna gång bland annat beror på att Carl Söderbergh tillsammans med en representant från IS med mycket kort varsel givits tillfälle att besöka Syrien, ett land som Amnesty först de senaste åren har haft möjlighet att resa in i igen. Jörgen Qwist poängterar vikten av att informationen från sekretariatet sker kontinuerligt och att utformningen på rapporterna också bör ses över. En ledamot efterfrågar tydlighet i kopplingen mellan styrelsebeslut och utförande i rapporteringen.

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 3 att tillsammans med sekretariatet se över rutinerna kring rapporteringen från sekretariatet samt innehållet i rapporterna.


§ 115 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK)

Christine Pamp inleder punkten genom att meddela att hon föreslagit att AIK två gånger per år närvarar vid styrelsens möten under denna punkt. Vidare rapporteras att AIK upplevt hösten som lugn vilket är brukligt efter ett ICM-möte. På agendan står f n en enkät beträffande Crisis Response, ett svar från den svenska sektionen angående frågor rörande det fortsatta arbetet med SVAW-kampanjen, samt den pågående internationella debatten angående ordförandeforumets roll.


§ 116 Rapport från Amnestyfonden

Åsa Vinge rapporterar att Amnestyfondens styrelse sammanträder denna helg. En längre rapport kommer att läggas ut i styrelseforumet senare.


§ 117 Rapport om mångfaldsarbetet

Dan Grundin inleder punkten genom att ge en återblick för sekretariatets pågående mångfalds- och jämställdhetsarbete:

I mars 2005 presenterades den av styrelsen tillsatta uppdragsgruppen sin rapport om mångfald och jämställdhet inom svenska Amnesty. Utifrån de rekommendationer som gruppen föreslog för sekretariatet, sattes en mångfalds- och jämställdhetsgrupp samman. Arbetsgruppen formulerade en uppdragsbeskrivning som utmynnade i en offertförfrågan till ett antal externa konsulter där gruppens val slutligen föll på Gabriella Nilsson Fägerlind. Gabriella Nilsson Fägerlind inledde sitt arbete med en utbildning för personalen för att sedan välja ut ca 15 personer ut för intervjuer. Intervjuerna tillsammans med enkätfrågor låg sedan till grund för den slutrapport som presenterades den 17 januari och som styrelsen har tagit del av. Arbetsgruppen på sekretariatet kommer att fortsätta sitt arbete, bl a genom att implementera de rekommendationer som framkom i denna rapport.

Vidare redogör Dan Grundin för de ursprungliga rekommendationerna från den av styrelsen tillsatta uppdragsgruppen och konstaterar att många av rekommendationerna nu har genomförts.

Shirin Heidari tackar för en spännande dragning samt efterfrågar ett sätt på hur man kan synliggöra hur styrelsens beslut inom detta område efterföljs.


§ 118 Inför årsmötet

Martin Rydehn och Karolina Pontén från årsmötesgruppen inleder punkten med att informera styrelsen om arrangemanget.

- Förslag från uppdragsgruppen 'Årsmötets innehåll och form'
Styrelsen diskuterar uppdragsgruppens rekommendationer avseende det avsnitt i årsmötesdagordningen som går under rubriken "Amnestyåret 2005". Förslaget innebär att dessa punkter istället bör ske i "diskussionstorgsform". Dan Grundin undrar om punkterna behöver ligga i någon viss ordning eller om de kan stuvas om fritt. Christine Pamp förtydligar att de enda punkterna som fortfarande måste behandlas i plenum är frågor som rör ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen och Amnestyfondens styrelse.

Åsa Vinge meddelar att hon har kontaktat och överlåtit uppdraget att se över tidpunkt för när valberedningens förslag ska presenteras till de tilltänkta årsmötesordförandena.

Ida Burlin tycker att det är viktigt att även praktisk information för personer med särskilda behov finns med i informationen om årsmötet, förslagsvis i kallelsen.

Beslut

att införa ett avsnitt i kallelsen med information för personer med särskilda behov,

att styrelsen antar det som anförs i uppdragsgruppens delrapport om övergripande mål med årsmötet,

att styrelsen överlämnar förändringsförslagen till dem som ska organisera årsmötet i Göteborg med förhoppningen att de ska användas fritt och kreativt,

att uppdra åt sekretariatet att bereda frågan om vilket distrikt som ska arrangera årsmötet 2007 för beslut vid styrelsens marsmöte 2006,

att uppdra åt sekretariatet och Göteborgsdistriktet att redan före årsmötet planera överlämnandet av erfarenheterna från planeringsarbetet till nästkommande distrikt,

att uppdra åt sekretariatet och Göteborgsdistriktet att vid årsmötet 2006 genomföra punkterna under ”Amnestyåret 2005” i förslaget till dagordning vid ett påverkanstorg i enlighet med denna rapports anda,

att uppdra åt sekretariatet och årsmötesarrangörerna att inför årsmötet 2006 titta på ett ”fadderskapssystem” i enlighet med denna rapports anda.


§ 119 Amnestys flyktingarbete - idag och i morgon

Madelaine Seidlitz, flyktinghandläggare på sekretariatet, håller ett informationspass för styrelsen om Amnestys flyktingarbete och går bland annat igenom Amnestys flyktingåtagande, vad Amnesty konkret gör idag, uppdelning av flyktingarbetet inom den svenska sektionen, samarbete med andra organisationer och vilka utmaningar man ser framöver, exempelvis det nya överklagningssystemet som träder i kraft under våren 2006. Efteråt ges tillfälle att ställa frågor och diskutera utifrån ett antal frågeställningar i underlaget. Representanter från ungdomsrådet, Granskningskommittén samt Göteborgsdistriktet deltar också i diskussionen.

Styrelsen konstaterar att flyktingarbetet är väldigt viktigt och ett område där Amnesty verkligen kan påverka och uppnå konkreta resultat.


§ 120 Abortfrågan

Dan Grundin redogör för det av sekretariatet framtagna förslaget. Bakgrunden som ges är att sektionsstyrelsen i november 2005 fattade beslutet att föreslå att årsmötet 2006 öppnas upp för beslut i abortfrågan. Bakgrunden till styrelsens beslut är det ICM-beslut (3:2005) som behandlade abortfrågan och speciellt den del som beskriver i vilka frågor den internationella styrelsen, IEC, ska inhämta sektionernas synpunkter vid det internationella ordförandeforumet, Chairs Forum, 2006 (avsnitt D i beslut 3:2005). En uppenbar svaghet med detta förslag till beslut är att det enbart tar upp procedurfrågan och inte ger årsmötet möjlighet att fatta beslut i själva sakfrågan.

I de efterföljande diskussionerna uttrycker flera ledamöter frustration för huruvida abortfrågan på årsmötet 2006 bara är en procedurfråga eller om den kan ha en viktig betydelse indirekt, genom att IEC:s eventuella policy sedan kommer att peka ut Amnestys riktning i frågan. Eftersom årsmötet 2007 kommer att beröra kärnfrågan som ICM ska besluta om senare samma år, bland annat huruvida Amnesty International ska utvidga sitt åtagande till att också arbeta för rätten till fri abort eller inte, finns här ett pedagogiskt problem för hur diskussionerna ska genomföras vid årsmötet 2006.

Vidare diskuteras ett brev till styrelsen från medlemmen Anja Melin angående Amnestys framtida ställningstagande i abortfrågan.

Beslut

att avslå sekretariatets förslag,

att uppdra åt Ida Burlin, Shirin Heidari och Stefan Johansson att formulera styrelsens förslag till beslut för årsmötet 2006 i abortfrågan i så god tid att styrelsen kan ha ett färdigt förslag till styrelsemötet 4-5 mars 2006,

att uppdra åt de tilltänkta årsmötesordförandena Magnus Öhman och Gabi Björsson att planera för det praktiska genomförandet av frågan vid årsmötet 2006, styrelsens råd är att utrymme ges åt såväl gruppdiskussioner som diskussioner i plenum.

att uppdra åt Christine Pamp att formulera ett brevsvar till Anja Melin.


§ 121 Amnesty Business Group (ABG)

Magnus Brattgård redogör för ABGs verksamhet och för hur budgeten för 2006 kommer att se ut.

En diskussion förs därefter angående sektionsstyrelsens roll i ABGs styrelse. Frågan väcks om det räcker med en kontaktperson istället för det nuvarande systemet där sektionsstyrelsen även har en representant i ABG:s styrelse. Magnus Brattgård anser att det är viktigt att klargöra vilka krav som ställs på styrelserepresentanten. Madelaine Seidlitz menar att det är mycket viktigt ur ett demokratiskt perspektiv att sektionen har en representant i ABGs styrelse. Åsa Vinge menar å andra sidan att ABG bör betraktas som en specialgrupp och att detta därför inte är nödvändigt.

Beslut

att styrelsen ställer sig positiv till ABGs verksamhetsplan och budget för 2006 samt att de slutgiltiga dokumenten läggs ut i styrelseforumet.


§ 122 Mäta aktivismen

Två separata beslutsunderlag författade av Sune Montán och Christine Pamp är kopplade till punkten. I båda underlagen efterfrågas uppföljning av de av styrelsen beslutade satsningarna på ökad aktivism samt en regelbunden återrapportering från sekretariatet.

I den efterföljande diskussionen uttrycker ledamöterna olika uppfattningar om vad som bör mätas och på vilket sätt. Styrelsen enas om att detta arbete bör kopplas samman med uppdragsgruppen som ska ta fram de nya etappmålen samt med det tidigare beslutet om att se över rutinerna kring rapporteringen från sekretariatet, se § 114 i detta protokoll.

Beslut

att uppdra åt strategigrupp III att samråda med 'etappmålsgruppen' samt med sekretariatet i syfte att säkerställa att en regelbunden återrapportering och uppföljning av aktivismen inom den svenska sektionen upprättas.


§ 123 Nästa möte

Nästa styrelsemöte kommer att äga rum i Lund den 4-5 mars 2006.


§ 124 Mötet avslutas

Johan Bäck avslutar mötet.Christine Pamp Johan Bäck
Mötesordförande MötesordförandeFredrik Mattsson Lisa Moraeus
Sekreterare