Junimötet 2019 Protokoll från 15-16 juni 2019

PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 15 JUNI 2019

Tid: 15 Juni 13.30-17.30

Plats: Bommersvik

Ordförande: Amanda Jackson

Vice ordförande: Linn Malmborg

 

Närvarande

Amanda Jackson, ordförande

Anna Fairbrass

Clara Gustafsson, suppleant

Lars Gäfvert

Linn Malmborg

Malgorzata Håkansson

Mårten Rosander, kassör

Nina Virkkala

Ulrika Westerlund

Madelaine Seidlitz, personalrepresentant

Beatrice Schönning, personalrepresentant

 

Frånvarande

Mehjar Azzouz, suppleant

 

Sekretariatet

Anna Lindenfors, generalsekreterare

Karin Olsson, verksamhetscontroller

Peter Kvist, avdelningschef

Sofia Fjellestad (§12-23)

Anschul Brandt (§24)

 

 

§ 12. MÖTET ÖPPNAS

Amanda Jackson förklarar mötet öppnat.

 

 

§ 13.  VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

Styrelsen beslutar

 

attvälja Amanda Jackson till mötesordförande.

 

 

§ 14.  VAL AV JUSTERARE

Styrelsen beslutar

 

attvälja Nina Virkkala till justerare. 

 

 

§ 15. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslutar

 

attfastställa dagordningen med tilläggen “Beslut om arbetsgrupp för konsultation om global ny strategisk period” samt “SRM-system (punkt 1 i Öppna beslut)” under Övriga frågor. 

 

 

§ 16. PROTOKOLL FRÅN STYRELSENS MÖTE 9-10 MAJ

Styrelsen går igenom protokollet från styrelsens möte 9-10 maj 2019. 

 

Styrelsen lägger protokollet till handlingarna. 

 

 

§ 17. PROTOKOLL FRÅN STYRELSENS MÖTE 12 MAJ 

Styrelsen går igenom protokollet från styrelsens möte 12 maj 2019. 

 

Styrelsen lägger protokollet till handlingarna. 

 

 

§ 18. UPPFÖLJNING ÖPPNA BESLUT

Styrelsen gick igenom dokumentet öppna beslut från styrelsens möte 9-10 maj.  

Nästa genomgång sker på mötet i 21 september. 

 

Styrelsen lägger uppföljningen till handlingarna. 

 

Styrelsen lyfte frågan om hur analysen om medlemsdemokratiprojektet går. GS meddelade att analys pågår och att lärdomarna huvudsakligen kommer in i aktivismstrategin. 

 

Styrelsen lyfte även frågan om aktivismstrategin ska beslutas om på oktobermötet, utan att konsultera medlemmarna under megahelgen. Sekretariatet bad om att få återkomma i frågan. 

 

 

§ 19. RAPPORT OM PER CAPSULAM-BESLUT

 

Styrelsens beslut 2019-05-31

 

att svenska sektionen bidrar till att avhjälpa de ekonomiska problem den internationella rörelsen står inför genom att ge ett frivilligt bidrag till den internationella rörelsen om 5 mkr snarast möjligt;

 

att ge sekretariatet i uppdrag att föra dialog med AIS utifrån styrelsens inspel kring:

 • Behov av nya system och processer för att säkerställa att de ekonomiska problemen på AIS inte endast löses tillfälligt.

 • Att strategiska vägval måste beslutas om i befintliga demokratiska strukturer. 

 • Att Amnestys identitet av att vara en research-baserad rörelse är viktigt att värna även i en situation av ekonomiska problem. 

 

Styrelsens beslut 2019-05-31 

 

att styrelsens utskott för styrelseåret 2019 är sammansatta enligt nedan:

 

Planeringsutskottet (Amanda, Linn, Lars, Mårten)

Planeringsutskottet fokuserar på strategisk planering samt planering och förberedelse för styrelseåret och styrelsemöten.

 • Årsplanering för stora processer och styrelseåret

 • Löpande planering av styrelsemöten

 • Stöd till ordförande

 • Kontaktperson för Beredningskommittén samt Fonden (vice ordf. är kontaktperson för Fonden)

 

Internationella utskottet (Ulrika, Mehjar, Gosia, Amanda)

Internationella utskottet fokuserar på sakfrågor samt governancefrågor kopplat till den internationella rörelsen och internationella rådsmöten.

 • Global Assembly

 • Regional Forum

 • Kontaktperson för AIK

 

Medlemsutskottet (Clara, Linn, Anna, Mehjar)

Medlemsutskottet fokuserar på frågor kopplade till aktivism och medlemmar, jämlikhet och styrelsens kontinuerliga kommunikation med medlemmar.

 • Aktivismstrategi

 • Jämlikhetsarbetet

 • Medlemskommunikation (AP, Insats)

 • Kontaktperson för Student/ Ungdomsrådet samt Valberedningen

 

Uppföljningsutskottet (Mårten, Lars, Nina)

Uppföljningsutskottet fokuserar på uppföljning, risk, regelefterlevnad och ekonomi. Uppföljningsutskottet är stöd för kassören i ekonomi och budgetfrågor.

 • GK:s rekommendationer

 • Ekonomi och budget

 • Öppna beslut

 • Kontaktperson för GK

 

Fråga om hur kontaktpersonerna utses. Svar att varje samordnare för resp utskott, själv ansvarar för att en sådan utses.

 

Rapporten läggs till handlingarna. 

 

 

§ 20. GENERALSEKRETERARENS RAPPORT (muntlig rapport)

Anna Lindenfors föredrar och går igenom aktuella frågor på sekretariatet. 

 

 

§ 21. VAL AV JUSTERARE FÖR STYRELSEÅRET

 

Styrelsen beslutar

 

attvälja justerare för styrelseåret 2019/2020 enligt följande:

 

14-16 juni 2019: Nina Virkkala

3 juli 2019 (videokonferensmöte): Mårten Rosander 

21 september 2019: Malgorzata Gosia Håkansson

19-20 oktober 2019: Clara Gustafsson

11 december 2019 (videokonferensmöte): Lars Gäfvert 

8 februari 2010: Ulrika Westerlund

14-15 mars 2020: Anna Fairbrass

7-8 maj 2020: Mehjar Azzouz

§ 22. TERTIALRAPPORT 1 2019, EKONOMI

 

Peter Kvist föredrog rapporten, med det huvudsakliga budskapet att det ekonomiska utfallet följer plan. Majoriteten av avvikelserna beror på periodiseringar. Alla 2019 års betalningar till AIS är genomförda.  

 

Styrelsen diskuterade frågan om huruvida intäktsbudgeten ska vara en prognos eller bygga på ambitiösa mål. Styrelsen bad om förtydligande kring planerade åtgärder för nå intäktsmålen för nya medlemmar och givare. Sekretariatet informerade att planerade åtgärder är ökad annonsering och ökad personal på TF under sommaren. Sekretariatet informerade om svårigheter att rekrytera värvare, vilket är anledningen till att kostnaderna inom mål 5 är lägre än planerat.

  

Styrelsen lägger rapporten till handlingarna. 

 

 

§ 23. TERTIALRAPPORT 1 2019, VERKSAMHET

Anna Lindenfors föredrog sammanfattning av rapporten. På frågan om hur svenska verksamheten påverkas av situationen på AIS, är svaret att det är ett analysarbete pågår för att undersöka konsekvenserna på kort och lång sikt. Ang rapportering på punkt 5.6 så behöver den justeras till en sämre måluppfyllelse än i underlaget som styrelsen fått inför mötet. Styrelsen diskuterade att nuvarande styrningsmodell inte innehåller verksamhetsrapportering på mål 1-4 förrän i tredje tertialen. Styrelsen önskar en förstärkt muntlig rapportering om resultat på framtida möten. 

 

Styrelsen lägger rapporten till handlingarna. 

 

 

§ 24. PULSMÄTAREN

Arbetsgivarfrågor protokollförs ej. 

 

 

§ 25. UTVECKLINGSARBETE INOM FUNDRAISING

Punkten bordlades till framtida möte. 

 

 

§ 26. KONSERTPROJEKT

Då frågan är under beredning, är inte underlaget offentligt. Viktiga frågor protokollförs. 

Anschul Brandt föredrog förstudien om att Amnesty Sverige skulle arrangera en konsert i samband med Amnestys 60-årsjubileum år 2021, i enlighet med den rapport som bifogats handlingarna. Projektet går under arbetsnamnet “Truths and Rights”.  

 

Övergripande feedback från styrelsen är att det är ett bra underlag och ett intressant projekt. 

 

Styrelsen gjorde följande medskick till arbetet med beslutsunderlaget: 

 • Att tydliggöra projektets målgrupp, för att säkerställa att vi når en målgrupp som kommer att stanna kvar i organisationen. 

 • Att genomföra en riskanalys kopplat till DMT. 

 • Att genomföra en riskanalys kopplat till olika nivåer av retention rate.

 • Att beslutsunderlaget innehåller en övergripande beskrivning av kommunikation och marknadsföring av konserten. 

 • Att underlaget innehåller en beskrivning av hur Amnesty inom projektet bygger en kultur som är större än konsertet, dvs att vi samlas kring mänskliga rättigheter. 

 • Att diskussionsunderlaget innehåller en analys av hur beroende projektets budget är av nuvarande form på distribution model, och eventuella konsekvenser om den skulle ändras. 

 

 

§ 27. DIREKTIV FÖR VERKSAMHETS- OCH BUDGETARBETE 2020

Peter Kvist föredrog underlaget som bifogats handlingarna. För 2020 finns tre föreslagna prioriteringar: 

 1. Nästa strategiska period: bidra till att utarbeta en strategisk plan för den internationella rörelsen samt att inom dess ramar utveckla den svenska planen för nästa strategiska period

 2. Internationella rörelsen: omfattande förändringar föreslås av AIS. Svenska sektionen vill vara en tydlig röst i detta arbete. Det innebär såväl riskhantering som utvecklingsmöjligheter för hela rörelsen, AIS och för svenska sektionen.

 3. Satsningar inom fundraising för att på sikt öka intäkterna.

 

För att tydligare kunna följa verksamheten, önskade styrelsen se inplanerade avstämningspunkter i de övergripande processerna under 2020 och att sekretariatet återrapporterar till styrelsen på dessa.  

 

Styrelsen beslutar

 

att ge sekretariatet i uppdrag att till oktobermötet 2019 lägga fram förslag till budgetramar och övergripande verksamhetsplan för 2020.

att sekretariatet i förslaget till budgetramar för 2020 inkluderar prioriterade fundraisingsatsningar

 

att ge sekretariatet i uppdrag att i den fortsatta planeringen för 2020 prioritera att avsluta pågående projekt och utvecklingsarbete samt att prioritera arbetet med nästa strategiska period och förändringarna och utvecklingen inom den internationella rörelsen.

 

 

§ 28. JÄMLIKHETSPOLICY

Anna Lindenfors föredrog underlaget som bifogats handlingarna. 

 

Styrelsen beslutar

 

attanta föreslagen policy med följande språkliga ändringar: 

 

att i första stycket ändra meningen “Dessutom hänger vår trovärdighet på” till “Vår trovärdighet hänger på att vi arbetar mot...”

att ta bort “andra uppdragstagare” i sista stycken innan listan med centrala principer. 

att ändra meningen “Följande är alltså avgörande grundpelare i vårt jämlikhetsarbete” till “Vårt arbete bygger på fem grundpelare.”

att i punkt 1 ändra meningen “Alla människor är lika värda” till “Alla människors lika värde”. 

att i punkt 2 ta bort meningen “En individ är inte enbart sitt kön, sin etnicitet, sin sexuella läggning, sin sociala bakgrund etc.”

 

 

§ 29. ÖVRIGA FRÅGOR

 

Beslut om arbetsgrupp för konsultation om global ny strategisk period

Styrelsen beslutar 

 

att tillsätta en arbetsgrupp bestående av planeringsutskottet + representanter från sekretariatet som tar fram ett förslag på hur svenska sektionen ska förhålla sig till den diskussion som förs globalt i rörelsen, ang utgångspunkterna för konsultationen för nästa strategiska konsultation utifrån följande punkter: 

 • aktivism/medlemsdemokrati 

 • civil olydnad

 • root causes och systemförändring

 • vårt förhållningssätt i relation till MR-ramverket (frivilligt vs bindande) 

 • samt att i underlaget ta med de beslut som redan tagits om utredningsarbetet

 • och övriga vägvalsfrågor av strategisk karaktär som identifieras i arbetet

 

att återkomma med underlag till styrelsen inför styrelsens möte den 3 juli.   

 

SRM-system (punkt 1 i Öppna beslut)

 

Styrelsen beslutar 

 

att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens decembermöte återkomma med en kortfattad lägesrapport ang SRM-projektet med förslag till nya beslut. 

 

Amnesty Spaniens förslag om dödshjälp

 

Styrelsen beslutar 

 

att ge sekretariatet i uppdrag att meddela AI Spanien att Amnesty Sverige inte ställer sig bakom förslaget att prioritera frågan om dödshjälp, givet situationen på AIS och resursprioriteringar i samband med den. 

 

 

§ 30. MÖTET AVSLUTAS

Amanda Jackson avslutar mötet.

 

 

 

 

Amanda Jackson

Ordförande

 

 

 

 

Nina Virkkala

Justerare

 

 

 

 

 

Karin Olsson

Sekreterare

 

 

 

 

 

 

 § 18. UPPFÖLJNING AV ÖPPNA BESLUT, Bilaga 1

 

§ 33.2 UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT (2017)

Årsmötesbeslut § 31. Motion 1.4: Om arbetet mot dödsstraffet

att uppdra åt sekretariatet att tillsätta mer resurser i samband med nästa WCADP i syfte att kommunicera bättre inför och efter konferensen; 

att uppdra åt sekretariatet och ICM-delegationen att ta kontakt med internationella sekretariatet för att se om de ser ett behov av ett bredare praktiskt samarbete inför den internationella WCADP-konferensen och hur svenska sektionen i sådana fall kan bidra;

att uppdra åt sekretariatet och ICM-delegationen att fortsätta kontakten med sektionen i USA angående rapport om fängelseförhållanden. 

 

§ 62.4  UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT (2016)

Årsmötesbeslut § 35: PÅVERKANSTORG SOM ALTERNATIV TILL

BEREDNINGSGRUPPER

STYRELSENS BESLUT

att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsensjanuarimöte 2017 presentera ett förslag till hur motionsberedningen under årsmötet 2017 kan förbättras och påverkanstorgen kan bli mer inkluderande;                                          

att ge sekretariatet i uppdrag att inkludera frågan om motionsberedningen i den kommande översynen av medlemsdemokratin. 

 

§ 62.7  UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT (2016)

Årsmötesbeslut § 41: SENT INKOMMEN MOTION OM ATT ARBETA MED ARGENTINA

STYRELSEN BESLUTAR

att ge sekretariatet i uppdrag att följa upp med sektionen i Argentina de samtal som fördes under CADF;

att ge sekretariatet i uppdrag att möjliggöra för medlemsrörelsen att i den mån det är möjligt arbeta med det material som finns från Argentina;

att ge sekretariatet i uppdrag att i analysarbetet 2018 inför landprioriteringarna 2020 ta årsmötets beslut om Argentina i beaktande. 

 

§ 30. UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT (2018)

§ 30.1 Årsmötesbeslut § 39. Förslag 4: Om att införa en beredningskommitté

STYRELSENS BESLUT

att uppdra åt sekretariatet att återkomma i styrelseforum före 11 juli med ett förslag till process för tillsättning av den interimistiska beredningskommittén;  

att uppdra till sekretariatet att till styrelsens februarimöte 2019 ta fram ett förslag till förändrade stadgar och styrande dokument som inkluderar en beredningskommitté;

att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens februarimöte 2019 ta fram ett förslag på reviderade riktlinjer för valberedningen där uppdraget att nominera kandidater till en beredningskommitté ingår, enligt modellen i årsmötesbeslutet. 

 

§ 30. UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT (2018)

§ 30.3 Årsmötesbeslut § 41. Förslag 6: Om medlemsavgiften

STYRELSENS BESLUT

att ge sekretariatet i uppdrag att göra de ändringar i stadgarna som beslutet omfattar;

att ge sekretariatet i uppdrag att genomföra nödvändiga rutin- och systemförändringar i syfte att möjliggöra ett kostnadsfritt medlemskap; 

att ge sekretariatet i uppdrag att återkomma till marsmötet 2019 med förslag kring hantering av kostnadsfritt medlemskap och yttranderätt på årsmötet 2019 och förslag på kompletterande förändringar av stadgarna till årsmötet 2019. 

 

§ 77. BESLUT OM PLATS FÖR ÅRSMÖTET 2019

att årsmötet 2019 hålls i Gävle;

att årsmötet 2019 arrangeras av sekretariatet tillsammans med Gästrikland Dalarnas distrikt. 

 

§ 78. VÄGVAL INFÖR ÅRSMÖTET 2019

att deltagande på årsmötet är kostnadsfritt;

att till årsmötet 2019 erbjuda ett subventionerat rese-, mat- och boendepaket för medlemmar till en kostnad av högst 300 kronor (ungdomar undantaget)

 

§ 103. MEDLEMSDEMOKRATIPROJEKTET

att ge sekretariatet i uppdrag att fortsätta utveckla avdelningsmodellen. 

att ge sekretariatet i uppdrag att till majmötet 2019 återkomma med förslag angående hur existerande strukturer kan förstärkas för att effektivt kunna utföra den nya representativa demokratiska funktionen, i de fall årsmötet fattar beslut om ny demokratisk modell. Utgångspunkter bör vara att utvärdera och beakta resurser, mandat, inflytande och befogenheter. 

 

§ 122. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2019

att ge sekretariatet i uppdrag att formulera ett styrelsens förslag till årsmötet 2019 gällande att medlemsavgifterna behålls oförändrade;

att ge sekretariatet i uppdrag att formulera ett styrelsens förslag till årsmötet 2019 gällande ett ramverk för en jämlikhetspolicy.

 

§ 123. MOTIONSPROCESSEN 2019

att anta den föreslagna tidsplanen för motionsyttrande och styrelsens förslag till årsmötet 2019;

att anta den föreslagna mallen för styrelsens motionsyttranden till årsmötet 2019 vilken innehåller rubrikerna “Amnestys/svenska sektionens arbete till dags dato”, “Amnestys planer framöver”, “Konsekvensanalys” och “Styrelsens yrkande”.

 

§ 124. VAL AV FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTESORDFÖRANDEN 2019 

att föreslå årsmötet att välja Sara Belfrage och Hanna Roberts till årsmötesordförande 2019.

 

§ 146. BEREDNING OCH BESLUT PÅ ÅRSMÖTET GÄLLANDE FÖRSLAGET OM REPRESENTATIV DEMOKRATI

att föreslå årsmötet 2019 att förslaget om representativ demokrati hanteras enligt föreslagen modell. 

 

§179. INFÖR ÅRSMÖTET 2019 - STYRELSENS FÖRSLAG OM DIREKTIV FÖR BEREDNINGSKOMMITTÉN

att lägga fram förslaget till direktiv/arbetsbeskrivning för beredningskommittén till årsmötet 2019 med justering enligt styrelsens medskick;

att lägga fram förslaget om tillägg i sektionens stadgar gällande införandet av beredningskommitté till årsmötet 2019 med justering enligt styrelsens medskick.

 

§ 188. INFÖR ÅRSMÖTET 2019 - STYRELSENS FÖRSLAG OM TILLÄGG I SEKTIONENS STADGAR GÄLLANDE KOSTNADSFRITT MEDLEMSKAP FÖR UNGA 

att lägga fram förslaget om tillägg i sektionens stadgar gällande kostnadsfritt medlemskap för unga till årsmötet 2019 med styrelsens medskick. 

 

§ 189. INFÖR ÅRSMÖTET 2019 - STYRELSENS FÖRSLAG OM MEDLEMSAVGIFTEN 

att lägga fram förslaget om medlemsavgiften till årsmötet 2019 med styrelsens medskick.

 

§ 191. INFÖR ÅRSMÖTET 2019 - UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTETS TIDIGARE ÅRSMÖTESBESLUT 2016, 2017 OCH 2018

att lägga fram uppföljning av årsmötesbeslut 2016, 2917 och 2018 till årsmötet 2019 med mindre justeringar i uppföljningen av motion 2.4 (2016), 1.2 (2017) och 4 (2018). 

 

§ 193. INFÖR ÅRSMÖTET 2019 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET OM RAMVERK TILL NY JÄMLIKHETSPOLICY 

att lägga fram förslaget om ramverk till jämlikhetspolicy till årsmötet 2019 med integrering av centrala principer i beslutssatsen. 

 

§ 195. INFÖR ÅRSMÖTETET 2019 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET OM FÖRSLAG TILL REPRESENTATIV DEMOKRATI

att lägga fram förslaget om representativ demokrati till årsmötet 2019 med nedan justeringar

- Styrelsen ber sekretariatet att fråga de jurister som påtalat att organisationens säte bör definieras i stadgarna om och varför detta är viktigt. Om det är viktigt ställer sig styrelsen bakom att organisationens säte definieras till Stockholm.

- Om årsmötet beslutar att införa representativ demokrati så bör strukturen vara konsekvent, det vill säga att alla medlemmar ska tillhöra en avdelning. Medlemmar kan välja att byta avdelning, men alla måste tillhöra en avdelning.

- 50 procent av ombuden, 25 procent av grupperna och 5 procent av medlemmarna ska kunna begära extra medlemsmöte, förutsatt att ombuden väljs på ett år.

- Huvudregleringen av hur ombuden utses ska göras i sektionens stadgar. Hur ombuden utses och lokalavdelningens uppdrag i samband med detta ska även framgå i   lokalavdelningarnas stadgar.

- En övergångsplan ska presenteras som ett separat förslag till årsmötet med föreslagna att-satser

att uppdra åt medlemsutskottet att behandla utestående frågeställningar från diskussionen kring distriktsturnén;

att varje uppnådd procent ska ge lokalavdelningarna ett ombud, med en miniminivå om tre ombud per lokalavdelning och en övre nivå om maximalt 20 procent av det totala antalet ombud som modellen genererar.