Utredning om de lokala gruppernas utveckling inom Amnesty

Gruppens sammansättning: 

Lisbeth Söderling, Ludvika
Kjell-Åke Persson, Helsingborg
Anneli Hanno, Luleå
Linnea Olsson, Lund
Gudrun Wikerstål Henriksson, Växjö
Inger Lindvall, Ljungskile
Fredrik Engberg, Stockholm
Sandra Andersson, Skövde
Agne Svanberg, Stenungsund Orust, Tjörn 

Status: 

Uppdragsgruppen tillsattes i oktober/november 2011 och utredningen pågår.Direktiv för uppdragsgrupp om de lokala gruppernas utveckling inom Amnesty

Antagna av styrelsen i oktober 2011.


Bakgrund
Årsmötet i Göteborg 2011 beslutade (beslut 53):
att tillsätta en utredningsgrupp av intresserade medlemmar med uppgift att undersöka vad grupperna behöver för ökad tillväxt och avknoppning,

att denna utredningsgrupp ges resurser att kontakta ett brett urval av nuvarande grupper för att få en bild av deras förhållanden och önskemål.

Årsmötets medskick till uppdragsgruppen är att undersöka behoven hos grupper och distrikt för att kunna växa och “avknoppas”. Med avknoppas tolkas här behovet av nya grupper och grupper på “kartans vita fläckar”.

Uppdragsgruppen bör för att kunna arbeta självständigt och förutsättningslöst ha mandat att formulera metoder och lösningar gällande avknoppning och tillväxt under arbetes gång. I syfte att underlätta för uppdragsgruppen har dock sekretariatet identifierat några möjliga utgångspunkter att arbeta utifrån (se nedan). Om uppdragsgruppen inte finner stöd i dessa är det upp till uppdragsgruppen själv att formulera nya utgångspunkter. 

Det vore värdefullt om uppdragsgruppen aktivt testar de förslag och metoder som de kommer fram till under arbetets gång, i syfte att utveckla rutiner för framtida avknoppning och tillväxt. Den eller de arbetsmetoder som väljs av uppdragsgruppen föreslås utföras av uppdragsgruppens medlemmar på respektive ort.

Amnestys aktivism har varit föremål för olika utredningar sedan 1990 och dessa utredningar har resulterat i olika förslag på åtgärder för att förbättra arbetet med aktivismen. Med bakgrund i tidigare utredningar och i kontakt med såväl grupper som enskilda gruppmedlemmar har sekretariatet identifierat ett antal områden där organisationen verkar stå inför återkommande utmaningar som inverkar på möjligheterna till just avknoppning och tillväxt. 

Man bör hålla i minne att förutsättningarna varierar kraftigt mellan olika orter/grupper/distrikt, och att det inte går att hitta en universallösning som går att applicera på alla grupper. Men till viss del finns det utmaningar som är gemensamma för många grupper och distrikt, därför bör uppdragsgruppen se till möjligheterna att hitta gemensamma metoder för hur sekretariatet, distrikten och styrelsen bemöter gruppernas och distriktens behov, även om problemen skiljer sig åt.

De områden som har identifierats som utmaningar och kan verka hämmande för tillväxt och avknoppning är: rekrytering, medlems- och grupputveckling samt kommunikation och tillhörighet.


Rekrytering
För att uppnå tillväxt och avknoppning är rekrytering avgörande. De grupper och distrikt som har rutiner för att rekrytera stöter inte på samma problem med tillväxt som de som inte har det. Flera initiativ har tagits från centralt håll, exempelvis genom att införa rekryteringsmöten som en återkommande nationell aktivitet och genom att uppmana orter med flera grupper att se över sina rutiner beträffande rekrytering. Dessa initiativ har gett positiva resultat men utmaningen kvarstår på vissa håll. En uppgift för uppdragsgruppen skulle kunna vara att
 se över vilka andra möjligheter som finns för att underlätta och främja rekrytering till grupper och distrikt. 

Bristande rekrytering påverkar också möjligheten till avknoppning. Att utveckla och pröva nya sätt att bilda grupper och rekrytera kan vara ett av gruppens uppdrag. Amnesty satsar idag på ett projekt som syftar till att hitta nya vägar för mobilisering och aktivism (mobiliseringsprojektet) vilket ger nya möjligheter att både rekrytera och utveckla aktivismen på platser där vi i dagsläget inte finns. En annan uppgift för uppdragsgruppen skulle kunna vara att se över möjligheterna att ta emot personer på lokal nivå som kommer in via projektet.

Tänkbara områden att utreda och arbeta med kan vara följande:
- i samarbete med mobiliseringsprojektet och dess projektledare se över vilka möjligheter det finns att underlätta och främja rekrytering till grupper och distrikt och att testa de förslag uppdragsgruppen kommer fram till,
- pröva möjligheten att bilda nya grupper på “tomma platser” genom ett aktivistdrivet pilotprojekt,
- se över hur organisationen kan ta emot personer som kommer in via mobiliseringsprojektet


Medlems- och grupputveckling
Vi vet att en förutsättning för tillväxt och avknoppning är att medlemmar stannar inom rörelsen och känner tillhörighet och ansvar för organisationen, det ena handlar om medlems väg in i organisation, i form av utbildningar och mötesplatser och det andra handlar om att känna tillhörighet och att våga ta egna initiativ till aktiviteter. Inom Amnesty har sektionen ett utarbetat system för stöd till aktivism och medlemsutveckling som innehåller aktivistseminarium, kampanjutbildningar, ledarskapsprogram, rekryteringsmöten etc. med syftet att öka aktivismen hos enskilda aktivister, grupper och distrikt. Dessutom har distrikten en viktig roll för medlemsutvecklingen som är tydligt formulerad i dokumentet 
Distriktens roll och uppdrag i svenska sektionen av Amnesty International. Trots detta saknar många orter och distrikt funktioner som tar initiativ gentemot grupper och enskilda medlemmar och hjälper dem att utvecklas. Genom centralt arrangerade utbildningar nås en återkommande och till viss del begränsad målgrupp (främst grupper som tar del i vårt utåtriktade kampanjarbete), framför allt saknas representanter från “landsorts”-grupperna.

Utbildningarna inom Amnestyakademin är avgiftsbelagda, och bortsett från den subventionerade nybörjarkursen i anslutning till storstädernas rekryteringsmöten är det få aktiva medlemmar som tar del av dessa utbildningar. Ett särskilt fokus för uppdragsgruppen bör ligga på de distrikt och grupper som inte aktivt deltar i de utbildningar och möten som sekretariatet erbjuder och där aktiviteten är låg. Ofta anges det geografiska avståndet som ett hinder att delta i Amnestys utbildningar och aktiviteter. Därför skulle uppdragsgruppen kunna titta närmare på om det även kan finnas andra anledningar och gärna föreslå konkreta åtgärder för att aktivister ska ta del av de nationella utbildningar som sekretariatet erbjuder. 

Tänkbara områden att utreda och arbeta med kan vara följande:
- se över hur fler distrikt och grupper kan engageras till våra nationella utbildningar och möten
- undersöka möjligheten till ytterligare utvecklingsmöjligheter och aktiviteter för aktivister 

- undersöka möjligheterna för hur grupperna inom ett geografiskt närområde ska kunna utvecklas

Kommunikation och tillhörighet
Sekretariatets strävan är att aktivister ska känna tillhörighet och ett “ägande” för organisationen men utifrån motionerna till årsmötet och i kontakt med stora delar av medlemskåren framgår det att en del medlemmar upplever en både geografisk och verksamhetsmässig isolering. Många aktiva medlemmar säger sig uppleva en centralisering och formalisering av organisationen, antalet styrdokument har under åren ökat kraftigt och då även kommunikationen från sekretariatets och styrelsens sida kring riktlinjer och policies. En möjlig fråga är om den typen av kommunikation kan upplevas som hämmande, kontrollerande och avståndsskapande.

För att kunna förbättra sektionens arbete med aktivism och arbeta i “motionärens anda” skulle det vara mycket värdefullt om uppdragsgruppen ser över de interna kommunikationskanaler som sekretariatet använder sig av och granskar hur de centrala initiativen kommuniceras till aktivisterna och hur aktivisterna ser på möjligheten att kommunicera “tillbaka”.

Tänkbara områden att utreda och arbeta med kan vara följande:
- undersöka hur kommunikationen kan förbättras för att engagera fler grupper och aktivister
- undersöka om det finns behov av andra forum för kommunikation mellan olika delar av organisationen


Metoder
Uppdragsgruppen själv måste identifiera en lämplig metod för sitt arbete, men i syfte att föra detta viktiga arbete framåt vore det önskvärt om uppdragsgruppen också övervägde att ta en såväl
 operativ som utredande roll. I så fall är medverkan under distriktsmöten, möten/intervjuer/enkäter med enskilda medlemmar och grupper, samt medverkan under aktivistseminariet och årsmötet viktiga moment i arbetet. Vi föreslår därför att uppdragsgruppen sammankallas första gången i samband med aktivistseminariet 28-30 oktober 2011 och på så sätt presenterar sig för organisationens aktiva medlemmar. Det är styrelsens ansvar att sätta strukturen och processens gång för arbetet men uppdragsgruppen ansvarar för innehållet.

Mot denna bakgrund anser vi att uppdragsgruppen bör vara relativt stor (8-10 personer), samt att uppdragsgruppen bör få god tid på sig att arbeta. Till sin hjälp bör uppdragsgruppen ha två tjänstemän på sekretariatet: aktivism ungdom samt aktivist/digitala medier. Vi utesluter inte att det på sikt kan vara lämpligt att tillsätta en permanent grupp inom sektionen med ansvar att föra en konstruktiv dialog inom sektionen om vår aktivism.

Budget
Uppdragsgruppen bör så snart som möjligt efter dess bildande tillsammans med sekretariatet diskutera uppskattade kostnader för uppdraget så att de kan läggas in i 2012 års budget.


Beslut

att uppdra åt sekretariatet att tillsätta en uppdragsgrupp enligt dessa direktiv med stöd från sekretariatet.

att uppdragsgruppen lämnar en första rapport vid styrelsens decembermöte 2011, där man förtydligar sin arbetsprocess och om man vill lägga till ytterligare frågor att utreda/arbeta med.

att uppdragsgruppens slutrapport presenteras för styrelsen på septembermötet 2012 samt att uppdragsgruppens rapport behandlas under mötet för aktiva på distriktsnivå samma helg.

  • Start- och slutdatum: 25 oktober 2011 - 22 september 2012
  • Index: ORG 91/002/2011