Uppdragsgrupp som utreder demokratin inom Amnesty

Gruppens sammansättning:

Christine Pamp, Genarp

Lars Gäfvert, Göteborg

Kalle Eskilsson, Malmö

Status:

Uppdragsrguppen tillsattes i oktober/november 2011 och utredningen är pågående.

Kontakt:

[email protected]

 

Direktiv för uppdragsgrupp som utreder demokratin inom Amnesty

Antagna vid styrelsens septembermöte 2011.

Bakgrund
Årsmötet 2011 fattade, utifrån ett förslag från sektionsstyrelsen, beslut (§ 47) att tillsätta en uppdragsgrupp som ska utreda demokratin inom svenska Amnesty enligt följande:

att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en uppdragsgrupp för att komma med förslag om hur vi kan utveckla och stärka det demokratiska deltagandet inom sektionen i enlighet med visionen i svenska Amnesty 2016,

att styrelsen löpande inkluderar och konsulterar medlemmarna i den processen,

att styrelsen återrapporterar till årsmötet 2012. 

Därefter fick sekretariatet på styrelsens junimöte 2011 i uppdrag att föreslå direktiv för denna uppdragsgrupp och därefter tillsätta den. 

I det förslag styrelsen lämnade till årsmötet utgick problemformuleringen från fyra huvudfrågeställningar:

- Kan vår direktdemokrati innebära legitimitetsproblem, eftersom vi är en så pass stor organisation och det är en relativt liten andel som deltar i demokratin?
- Hur kan vi lösa den risk för kupper på årsmötet som finns i och med nuvarande system?
- Finns det oklarheter i ansvarsutkrävande och förankring av beslut i och med att vi har många nya deltagare på varje årsmöte? Och kan det leda till en bristande kontinuitet i beslutsfattandet?
- Ska vi ha kvar systemet med gruppröstning? Hur kan vi i så fall inkludera de alltfler medlemmar som är aktiva utanför ramen för gruppen?

 

Styrelsen är öppen för en mångfald av lösningar. Följande frågor identifierades vid styrelsen februarimöte 2011 som nyckelfrågor för en kommande utredning att beakta:

- Upplevs årsmötet som demokratiskt och inkluderande?

- Vilken typ av demokratiskt system skulle passa AI?

- Hur upplever medlemmarna sina möjligheter att delta och påverka?

- Hur vill vi att det demokratiska inflytandet ska se ut i nya (Ett) Amnesty och var ligger vår ambitionsnivå – hur förverkligar vi vår vision 2016? (Är det rimligt att kräva 86 000 medlemmars engagemang?)

- Påverkar vårt demokratiska system kvaliteten på besluten?

- Vilka former för inflytande finns idag och känner medlemmarna till dessa?

- Hur stor kontinuitet i styrningen med många förstagångsdeltagare är eftersträvansvärt?

Som synes är det ett stort uppdrag med en ganska snäv tidsram. Frågeställningarna är sådana att de lätt riskerar att glida över i andra områden, som t.ex. strukturen på organisationen och dess juridiska former eller formerna för årsmötet. Det är därför viktigt att klargöra att det relativt nyligen gjorts omfattande utredningar på båda dessa områden, nämligen organisationsöversynen som pågick i flera år och avslutades 2010 samt årsmötesutredningen som lämnade sin rapport 2006. Utredningen bör därför fokusera på de problemområden styrelsen tog fasta på i sitt förslag till årsmötet. Beslut 10:2009 ICM, baserat på den internationella utredning som 2009 presenterade sina slutsatser om demokratin inom Amnesty globalt, kan också vara intressant för uppdragsgruppen att ta i beaktande.

Enligt årsmötesbeslutet ska styrelsen lämna en rapport till årsmötet 2012, då uppdragsgruppen också upphör. Det är däremot troligt att det blir nödvändigt med fortsatt arbete, i form av eventuell vidare utredning och/eller nya uppdrag med anledning av de förslag som uppdragsgruppen och/eller styrelsen kommer fram till. Denna utredning kan därför ses som ett första steg i en långsiktig process som sannolikt kommer att pågå en längre tid. (Jfr. t.ex. med redovisningsfrågan som började diskuteras inom styrelsen 2006, ledde till förslag på årsmötet 2007 och sedan togs i flera delbeslut ända till 2010.) 

Syfte samt formulering av uppdraget

Uppdragsgruppen ska, med utgångspunkt i de fyra frågeställningarna

- undersöka om det finns något system som kan ses som mer demokratiskt än vårt nuvarande, med hänsyn till sektionens storlek, karaktär och identitet som medlemsstyrd organisation,

- undersöka möjliga vägar för att förbättra det demokratiska deltagandet.

Några specifika områden bör uppdragsgruppen undersöka inom ramen för uppdraget är:

- Gruppröstningens vara eller inte vara, som enligt ett årsmötesbeslut från 2009 ska ses över och som styrelsen hänskjutit till utredningen.

- Ungdomars demokratiska inflytande och delaktighet ska enligt ett beslut på styrelsens junimöte 2011, beaktas av uppdragsgruppen.

- Uppdragsgruppen bör också undersöka om sektionen skulle kunna utveckla och stärka det demokratiska deltagandet genom att skapa nya och/eller fler kanaler och fora utöver årsmötet och de rådgivande möten och processer som finns idag. Uppdragsgruppen ska här inkludera även digitala arenor och sociala medier. Ett exempel på vad som kan inkluderas i denna del är frågan om val av förtroendeposter (sektionsstyrelse, Fondstyrelse, valberedning, granskningskommitté) på nätet.


Metoder
Uppdragsgruppen kan välja de metoder de själva finner lämpliga under förutsättning att hänsyn tas till årsmötesbeslutet om att löpande inkludera medlemmarna i processen. Ett givet tillfälle för detta är att någon/några från uppdragsgruppen deltar på Aktivistseminariet i oktober 2011. 

Eftersom demokratifrågan med all säkerhet är något som kommer att diskuteras under flera kommande årsmöten, bör uppdragsgruppen med sekretariatets hjälp sätta upp någon form av digitalt “demokratiforum” där medlemmarna löpande kan inkluderas och konsulteras i processen.

För att kunna utföra de två ovanstående uppgifterna, bör en översiktlig jämförelse (benchmarking) mellan sektionens demokratiska system och några andra relevanta organisationer i Sverige samt Amnestysektioner av liknande storlek som den svenska, göras. I detta sammanhang bör gruppen också ta del av de resultat som den internationella demokratiutredningen kommer fram till.

Tidsram
Uppdragsgruppen ska lämna en rapport om sina resultat till årsmötet i maj 2012. Eventuella resultat som uppdragsgruppen anser kan komma att föranleda styrelseförslag till årsmötet 2012 bör presenteras för styrelsen på styrelsemötet i februari 2012. Den rapport som ska lämnas till årsmötet bör vara klar för styrelsens genomläsning och behandling till styrelsemötet i mars 2012.

Budget
Uppdragsgruppen bör så snart som möjligt efter dess bildande tillsammans med sekretariatet diskutera uppskattade kostnader för uppdraget så att de kan läggas in i 2012 års budget. 

Uppdragsgruppens sammansättning
Uppdragsgruppen bör bestå av 3-4 personer med betydande erfarenhet av och kunskap om demokrati- och organisationsfrågor inom den ideella sektorn. Minst två i gruppen bör ha betydande erfarenhet av demokratifrågor inom Amnesty. Gruppen bör, utöver medlemmarna, konsultera även externa personer med relevanta kunskaper och erfarenhet. För särskilda uppgifter inom uppdraget kan gruppen anlita konsulter, men då detta påverkar budgeten för uppdraget måste detta diskuteras tillsammans med sekretariatet.

Kontaktperson i styrelsen
Kontaktperson i styrelsen är Andreas Bokerud.

  • Start- och slutdatum: 30 september 2011 - 2 maj 2012
  • Index: ORG 91/001/2011