Direktiv för utredning av Amnesty Press

Direktiv för utredning av Amnesty Press 

Antagna vid styrelsens oktobermöte 2011.


Bakgrund
På styrelsemötet i september 2011 togs beslut om att utreda Amnesty Press och sekretariatet fick uppgift att ta fram förslag på direktiv till styrelsens oktobermöte. 

Styrelsen har tidigare informellt diskuterat behovet av att belysa Amnesty Press roll i och för organisationen i det nya medielandskapet. I slutet av 2010 genomfördes en läsarundersökning av Amnesty Press där resultatet kan sammanfattas med att tidningen är mycket uppskattad bland medlemmarna, men att det också finns en del önskemål och utmaningar. Utöver detta finns även ett mål i Handlingsplan 2010-2011 att se över Amnesty Press (AP) och AP på nätets koppling till den grafiska profilen.


Utgångspunkten i utredningen är att Amnesty Press idag är en uppskattad tidning. Dock finns behov av att belysa tidningens roll i Amnestys samlade strategier för kommunikation och undersöka om den kan bli ännu mer relevant och intressant för läsarna (varav den absoluta merparten är medlemmar i Amnesty) och samtidigt klara av förändringen det innebär när pappersmedier blir allt mer integrerade med andra kanaler. 

Styrelsen vill därför utreda dessa frågor för att utifrån detta underlag kunna föra en relevant diskussion som kan leda till beslut om tidningens framtid.


Syfte samt formulering av uppdraget

Syftet med utredningen är att i fråga om Amnesty Press undersöka möjliga vägval gällande:
- Tidningens roll för Amnesty och läsarna
- Spridning: målgrupp och kanaler
- Tidningens styrning och ansvarigt utgivarskap

Utredningen ska presentera möjliga modeller och fördelar och nackdelar med dessa.

Tidningens roll för Amnesty och läsarna
En första uppgift för uppdragsgruppen är att undersöka huruvida det finns vägval i fråga om tidningens syfte. Ska den till exempel vara informerande, opinionsbildande, eller främst vara till för att knyta medlemmarna närmare organisationen och aktivera dem i arbetet? I detta ingår att se över möjligheten att kombinera olika syften, till exempel i form av speciella medlemssidor. En övergripande fråga är hur tidningen kopplas till organisationens samlade strategier kring kommunikation.

Spridning: målgrupp och kanaler
En annan uppgift är att se över hur spridningen av tidningen skulle kunna se ut, det vill säga vilka målgrupper tidningen kan rikta sig till samt vilka kanaler som kan användas. Ska till exempel tidningen enbart vara riktad till medlemmar eller skulle vi kunna försöka sprida den till en bredare målgrupp för att maximera en opinionsbildande effekt? Uppdragsgruppen ska här inkludera koppling till digitala arenor och sociala medier.

Tidningens styrning och ansvarigt utgivarskap
Slutligen är en uppgift att utreda vilka modeller vi kan ha för hur tidningen styrs. I svenska sektionen har vi en redaktionell självständighet och en redaktör som styr tidningen utan inblandning. Man kan också tänka sig andra modeller där styrelsen, GS, kommunikationsansvariga från sekretariatet och/eller ett redaktionsråd ges en mer aktiv roll. En fråga som hänger ihop med detta är redaktörens roll som ansvarig utgivare. 

Uppdragsgruppen ska i samband med detta även utreda namnfrågan samt kopplingen till Amnestys globala identitet och grafiska profil. 

Styrelsen vill så långt som möjligt exkludera frågor om produktion och finansiering i denna utredning.

Metoder
Uppdragsgruppen kan välja de metoder de själva finner lämpliga i utredningen men ett specifikt önskemål från styrelsen är att utredningsgruppen genomför en översiktlig jämförelse (benchmarking) mellan svenska sektionen och andra relevanta medlemsorganisationer i Sverige samt Amnestysektioner där olika val har gjorts av modell för utgivning av tidning. 

I undersökningen bör även den medlems- och läsarundersökning som gjordes 2010 tas i beaktande.

Tidsram
Uppdragsgruppen ska presentera resultatet av utredningen på styrelsemötet i maj 2012.

Budget
Uppdragsgruppen bör så snart som möjligt efter dess bildande tillsammans med sekretariatet diskutera uppskattade kostnader för uppdraget så att de kan läggas in i 2012 års budget.

Uppdragsgruppens sammansättning
Uppdragsgruppen bör bestå av 2-3 personer, helst med erfarenhet av och kunskap om medlemstidningar i ideella sektorn. Uppdragsgruppen bör ledas av en person med Amnestybakgrund. I övrigt bör det i gruppen finnas journalistbakgrund och/eller erfarenhet och gärna en extern specialist. Gruppen bör också konsultera redaktör Ulf B Andersson samt andra personer med relevanta kunskaper och erfarenhet. För särskilda uppgifter inom uppdraget kan gruppen anlita konsulter, men då detta påverkar budgeten för uppdraget måste detta diskuteras tillsammans med sekretariatet. 

Kontaktperson i styrelsen
Kontaktperson i styrelsen är Michael Falk.

  • Start- och slutdatum: 26 oktober 2011 - 2 maj 2012
  • Index: ORG 91/003/2011