Deltagande på årsmötet via webben

Direktiv för uppdragsgrupp: Deltagande på årsmötet via webben

 

Bakgrund och problembeskrivning

 

Demokratiutredningen lämnade till årsmötet 2012 en rad rekommendationer om årsmötet och flera av dem handlade om att i högre utsträckning använda webben och eventuella andra digitala plattformar i samband med årsmötet.

 

Styrelsen har sedan dess arbetat vidare med frågan om medlemsforum och onlineval och har sedan tidigare fattat beslut om att livesända delar av årsmötet via webben. Medlemsforumet sjösattes inför årsmötet 2013 genom att samtliga motioner och förslag lades ut för diskussion inför mötet. På årsmötet 2013 fattades beslutet att styrelsen till årsmötet 2014 ska ta fram förslag på onlineröstning vid val av styrelse, och eventuellt andra förtroendeposter, som ska implementeras 2015. Det senaste beslutet om vilka delar av årsmötet som kan livesändas togs av styrelsen i februari 2011.

 

I februari 2013 fattade sektionsstyrelsen beslut

 

attuppdra åt sekretariatet i samråd med SG1 senast till oktobermötet ta fram direktiv till en uppdragsgrupp som bereder ett underlag om för- och motargument samt praktiska aspekter på frågan om deltagande på årsmötet via webben.

 

Medlemsforumets användning samt frågan om livesändning av årsmötet kan behöva hanteras av uppdragsgruppen, däremot faller frågan om onlineval utanför gruppens uppdrag, eftersom årsmötet redan fattat beslut om detta.

 

Syfte och formulering av uppdraget

 

Uppdragsgruppen ska med utgångspunkt i Demokratiutredningens rapport och rekommendationer redovisa för- och motargument samt praktiska aspekter på frågan om deltagande på årsmötet via webben.

 

Förutsättningar och avgränsningar

 

Uppdragsgruppens fokus ska vara på aktivt deltagande och beslutsfattande, d v s hur medlemmarna via webben kan tänkas delta på samma demokratiska villkor som de som fysiskt deltar på årsmötet. Frågan om onlineval, där årsmötet redan fattat beslut, faller utanför uppdraget. Förutom att demokratiutredningen nämner beredningsgrupper ska även beredning via påverkanstorg beaktas och vad gäller livesändning ska förutom videosändning även alternativet ljudsändning beaktas. Uppdragsgruppen bör även reflektera över styrelsens tidigare beslut gällande videosändning utifrån ett integritetsperspektiv.

 

Metoder

 

Eftersom uppdragsgruppen ska redovisa för- och nackdelar med olika förslag bör gruppens fokus ligga på konsekvensanalyser av genomgångna förslag.

 

Budget och stödfunktioner

 

Uppdragsgruppen arbetar med den budget som finns för uppdragsgrupper innevarande år (resor, logi, möten), eventuella ytterligare resurser för 2014 hanteras inom ramen för sektionens budgetprocess.

 

Sammansättning

 

Uppdragsgruppen bör bestå av minst fyra personer, varav två från sekretariatet: styrelsesekreteraren och en representant från aktivistklustret. Övriga medlemmar i gruppen bör ha erfarenhet av deltagande i årsmöten och andra demokratiska processer inom Amnesty. I gruppen bör finnas erfarenhet och intresse av “digitala demokratiprocesser”. Liknande erfarenheter från andra organisationer är ett plus.

 

Tidsram

 

Uppdragsgruppen bör komma in med en slutrapport till styrelsens junimöte 2014. I den mån rapporten innehåller rekommendationer eller förslag som årsmötet 2015 måste ta ställning till, bör dessa formuleras i rapporten.

 

Kontaktperson i styrelsen

 

 

Strategigrupp Grön.
Bilaga: Ur Demokratiutredningens slutrapport till årsmötet 2012

 

 

  • Start- och slutdatum: 6 november 2013
  • Index: ORG 91/002/2013