Att utreda frågan om ersättningsprinciper för sektionsstyrelsens ledamöter

Utredning av frågan om ersättningsprinciper för sektionsstyrelsens ledamöter

Bakgrund 
Svenska sektionen
På ett styrelsemöte i mars 1997 beslutades enligt § 143 att styrelsens ledamöter ska kunna ersättas för förlorad inkomst. Ersättningen ska utgå för de möten respektive uppdrag som utförs på styrelseledamotens arbetstid och som sker på styrelsens eller sekretariatets begäran. 

Trots ovanstående beslut som idag är tolv år gammalt är det i praktiken ytterst ovanligt att någon ledamot tar ut denna ersättning. Då ersättningen inte betalats ut på flera år har en informell praxis skapats som innebär att ledamöter i praktiken inte ber om att bli ersatta.

Styrelsen har vid flera tillfällen diskuterat frågan om ersättning och/eller arvodering, främst för styrelsens ordförande. Önskemål har lyfts om att åter se över frågan. Förutom den principiella diskussionen om ersättning eller arvodering bör utgå så finns det flera praktiska aspekter som måste utredas kring lämplig form och nivå för eventuell ersättning. 

Styrelsen la ett förslag till årsmötet 2009 om att utreda frågan om arvodering av sektionens ordförande. På årsmötet föreslogs att en utredning skulle se över eventuell arvodering för samtliga ledamöter i styrelsen vilket bifölls av årsmötet. 

Årsmötet 2009 beslutade att uppdra åt styrelsen att tillsätta en uppdragsgrupp för att utreda frågan om arvodering av sektionens styrelse och att återkomma i frågan till årsmötet 2010. 

Internationellt
Svenska sektionen skickade in en resolution till ICM (det internationella rådsmötet) 2009 om att utreda frågan om IEC:s (den internationella styrelsens) ledamöter bör arvoderas i framtiden. 

I juni 2009 blev rapporten ”Compensation scheme for International Executive Committee members” (ORG 70 003 2009) klar. I rapporten har en internationell kommitté, Accountability and Control Committee (ACC), utrett vilka ersättningsprinciper och ersättningsformer som finns för IEC. Kommittén klargör i rapporten att det sedan 1993 funnits viss möjlighet för IEC:s ledamöter att kompenseras i samband med förlorad inkomst upp till 40 dagar per år. Kommittén har dock sett över vilka regelverk som gäller för välgörenhetsorganisation som är baserade i Storbritannien och vad som är praxis i ideella organisationer. Då det beslut som finns från 1993 inte är helt entydigt har ACC beslutat att de från och med ICM 2009 kommer att göra en mer restriktiv tolkning. Kommittén har beslutat att IEC:s ledamöter inte längre kommer att ha möjligheten att bli kompenserade för förlorad arbetsinkomst. Då kommittén har i uppdrag att tolka tagna beslut krävdes inget nytt beslut för att denna nya tolkning skulle göras gällande. 

Med anledning av att ovan nämnda rapport besvarade flera av de frågor som svenska sektionen ville att en utredning skulle se över så skrev den svenska delegationen om sin resolution och föreslog istället att ICM skulle besluta att IEC:s ledamöter fortsättningsvis skulle arvoderas. 

Den omskrivna resolutionen röstades ned i beredningsgruppen. Det var flera som uttalade stöd till andemeningen i resolutionen om att vi behöver ett starkt IEC med bättre förutsättningar att genomföra sitt arbete och att det finns ett behov av att öka mångfalden och möjliggöra för fler att kandidera till IEC. Dock menade många att arvodering inte är den rätta vägen att gå för att uppnå detta.

Det som idag är vägledande internationellt är ACC:s nya tolkning som gäller IEC:s ledamöter efter ICM 2009. Styrelsen finner kommitténs diskussioner och slutsatser som viktiga för uppdragsgruppen att ta del av. Styrelsen vill samtidigt betona att kommittén i rapporten till stor del beaktat den lagstiftning som gäller i Storbritannien där IEC har sin utgångspunkt och att det är intressant att se över denna fråga i svensk kontext. 

Syfte och uppdragsformulering
Uppdragsgruppens syfte är att utreda frågan om ersättningsprinciper för styrelsens ledamöter. Uppdragsgruppen ska:

A) Principiellt diskutera frågan om ersättning utifrån arbetsordningens uppställda krav och förväntningar på styrelseordförande och ledamöterna. 
B) Utreda på vilket sätt eventuell arvodering påverkas av svensk lagstiftning och andra dokument som svenska Amnesty styrs av. 
C) Redogöra för vilka fördelar respektive nackdelar som kan uppstå till följd av ersättning till hela eller delar av styrelsen.
D) Se över vilka ersättningsformer som eventuellt skulle kunna vara aktuella och hur bedömning kan göras för vem som kan komma i fråga för ersättning. Här bör det även beaktas om eventuell ersättning skulle kräva särskilda kvalitetskontrollmekanismer (jämför resonemanget i ACC:s rapport). 

Syftet med uppdragsgruppens arbete är att ta fram ett diskussionsunderlag som belyser aspekterna ovan och som visar på olika alternativ i hur frågan kan hanteras. Syftet är inte att uppdragsgruppen ska ta fram ett färdigt beslutsförslag i frågan. Det står uppdragsgruppen fritt att lämna rekommendationer till styrelsen. 

Metoder för uppdragets utförande
Uppdragsgruppen bör orientera sig i refererade dokument. Vidare bör uppdragsgruppen inhämta information om hur frågan om ersättning till styrelsemedlemmar behandlas inom andra Amnestysektioner samt inom andra ideella organisationer av liknande storlek och verksamhet i Sverige. Uppdragsgruppen bör inhämta information från nuvarande och tidigare styrelseledamöter angående vilken arbetsmängd styrelseuppdraget kräver. 

Styrelsen föreslår att uppdragsgruppen rådgör med Granskningskommittén (GK) i frågan. 

Därutöver står det uppdragsgruppen fritt att nyttja de kompletterande metoder den finner vara lämpliga.

Tidsram
Uppdragsgruppen bör utses under september 2009. Uppdragsgruppen rapporterar tillbaka till styrelsens januarimöte 2010. Styrelsen avvaktar uppdragsgruppens rapport med att besluta om styrelsen kommer att lägga ett förslag i frågan till årsmötet 2010. Dock kommer styrelsen oavsett detta att rapportera tillbaka till årsmötet i enlighet med årsmötesbeslutet 2009. 

Budget
För närvarande finns inga skäl att tro att uppdraget kommer att ta mer resurser i anspråk än normala mötes- och resekostnader. 

Uppdragsgruppens sammansättning
Uppdragsgruppen utses av sekretariatet och bör bestå av två till tre personer.

Kontaktperson i styrelsen
Ida Burlin

Referenser
1. ORG 70 003 2009: Compensation scheme for International Executive Committee members 
2. Styrelsebeslut § 27 från juni 2009 
3. Årsmötesbeslut § 38 från april 2009 
4. Styrelsebeslut § 143 från mars 1997 
5. Underlag ”Ersättning för förlorad inkomst” till styrelsemötet mars 1997

  • Start- och slutdatum: 8 oktober 2009 - 20 januari 2010
  • Index: ORG 91/001/2009