Styrelsens telefonmöte 9 februari 2017 Protokoll från 9 februari 2017

MINNESANTECKNINGAR FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 9 FEBRUARI 2017

Tid: Torsdag kl 18.00-20.00

Plats: Videokonferensmöte

Ordförande: Tora Törnquist

 

Deltagare på mötet:

Från styrelsen deltar: Tora Törnquist, Amanda Jackson, Anders Hällbom, Anna Skantze, Karin Linkhorst, Lars Gäfvert, Mårten Rosander, Nina Vollmer, Staffan Johansson och Ulrika Westerlund.

 

Från sekretariatet deltar: Madelaine Seidlitz (personalrepresentant i styrelsen), Anna Lindenfors (GS), Peter Kvist (avdelningschef) och Lina Jakobsson (organisationsutvecklare).  1. Mötet öppnas

 

Tora Törnquist går igenom praktiska frågor kring videokonferensmötet. Tora Törnquist framför också att inga beslut kan fattas på mötet då styrelsens arbetsordning endast medger beslut på fysiska styrelsemöten alternativt i styrelsens forum. I de frågor där det är aktuellt för styrelsen att fatta beslut kommer dessa att hänskjutas till styrelsens forum.

 

Dagordningen godkänns med ett tillägg under övriga frågor; AI Zimbabwes ansökan om svenska biståndsmedel för Human Rights Education.

 

Nina Vollmer väljs till justerare för mötets minnesanteckningar.  1. Inför årsmötet

 

2.1 Allmän uppdatering av årsmötesförberedelserna 2017

Lina Jakobsson framför att årsmötesförberedelserna går enligt plan. Fyra motioner har inkommit. Antalet motioner kan komma att påverka längden på påverkanstorgen. Budskapet för manifestationen kommer att breddas och kopplas till aktuella kampanjer. Vid två tillfällen har det annonserats i Insats om möjligheten att vara bisittande mötesordförande, ännu har ingen anmält sig intresserad av uppdraget.

 

Då väldigt få personer har tagit del av tidigare års livesändingar av årsmötet på webben (föregående år max sex personer) samtidigt som livesändningen är relativt resurskrävande att genomföra så föreslår sekretariatet att endast valda delar av årsmötet 2017 filmas och läggs upp på webben i efterhand. Då den skriftliga rapporteringen från årsmötet på webben tenderar att bli ojämn och ibland inte helt korrekt föreslår sekretariatet att istället publicera en sammanfattande text om årsmötet efter årsmötet. Sekretariatet föreslår vidare att sekretariatet under årsmötet ska publicera uppdateringar om årsmötet på facebook och twitter.

 

Styrelsen framför att det vore bra om sekretariatet aktivt tillfrågar lämpliga medlemmar för uppdraget som bisittande mötesordförande.

 

Styrelsen frågar hur informationen om att årsmötet filmas brukar delges deltagarna på årsmötet.

Sekretariatet svarar att det i början av årsmötet brukar informeras om detta i plenum och att eventuella deltagare som inte vill bli filmade har möjlighet att tala om det. Om de filmade delarna inte kommer att streamas live ökar möjligheterna att klippa bort eventuella filmsekvenser på personer som uppgett att de inte vill vara med på film.

 

Styrelsen föreslås besluta

 

att ge sekretariatet i uppdrag att filma valda delar av årsmötet samt skriva en sammanfattande
text om årsmötet som publiceras på Amnestys webbplats efter årsmötet.

 

Styrelsen hänskjuter beslutet till styrelsens forum.

 

2.2 Förslag på dagordning/program för årsmötet 2017

Lina Jakobsson går igenom förslaget till årsmötesprogram. De punkter som berör mötesformalia har samma tidsspann som föregående år och är desamma som för årsmötet 2016. Det som skiljer sig från föregående årsmötesprogram är innehållet i seminarier och kringliggande anföranden, utåtriktad aktion och så vidare. Tiden för pauser och påverkanstorg har förlängts.

 

Styrelsen påpekar att det inte kommer att göras något ordförandeval på årsmötet 2017, men att val av kassör måste läggas till.

 

2.3 Styrelsens förslag till årsmötet 2017

  • Governance Reform

Styrelsen framför att det finns felaktigheter i styrelsens förslag angående rösträttsfrågan och stadgeändring kopplat till internationella styrelsens förslag om ny styrmodell för internationella rörelsen. Styrelsen har kommenterat dessa fel i styrelsens forum.

 

Sekretariatet noterar detta och framför att sekretariatet ska ändra förslaget i enlighet med de kommentarer som finns i forum.

 

Styrelsen framför också att det är önskvärt att utveckla argumentationen kring varför styrelsen föreslår de förändringar som framförs i resolutionerna.

 

  • Medlemsavgiften

Styrelsen diskuterar att det hade varit önskvärt att sekretariatet funderar kring hur avgiften skulle kunna höjas om det i framtiden blir aktuellt.

 

2.4 Onlineval för förtroendevalen

Lina Jakobsson framför att förtroendevalen som ska ske online behöver delas upp i flera tidsintervall för att möjliggöra att samma person kan ställa upp till såväl ordinarie ledamot som till suppleant i det förtroendeorgan personen kandiderar till.

 

Styrelsen framför att det är önskvärt att det ska gå att registrera sig för onlinevalen så nära in på årsmötet som möjligt. Styrelsen framför också att det är viktigt att informationen om deadline för registrering samt hur registreringen går till är tydlig och lätt att ta till sig.

 

Sekretariatet noterar detta och ska arbeta för att senarelägga registreringsdatum för onlinevalen.  

 

Styrelsen påpekar att valet till kassör också är ett separat val.
Styrelsen föreslås besluta

 

att ge sekretariatet i uppdrag att organisera förtroendevalen online i två efterföljande tidsintervall,
där det första tidsintervallet avser val av ordinarie ledamöter och det andra tidsintervallet
avser val av suppleanter;

 

att ge sekretariatet i uppdrag att införa möjligheten att rösta “avslag” i förtroendevalen online.

 

Styrelsen hänskjuter beslutet till styrelsens forum.  1. Inför ICM

 

3.1 Förslag till tidsplan för förberedelser, deltagande och uppföljning ICM 2017

Styrelsen framför att tidsplanen behöver uppdateras, bland annat med datum för när resolutionerna delges sektionerna, tidpunkt för CADF samt tidpunkt för ordförandemötet i Berlin (Europe and central Asia) och det nordiska mötet som arrangeras av den finländska sektionen.

 

Sekretariatet noterar att den uppdaterade tidsplanen ska delas med styrelsen och AIK.

 

Styrelsen föreslås besluta

 

att fastställa förslag på tidsplan för förberedelser, deltagande och uppföljning av ICM.

 

Styrelsen hänskjuter beslutet till styrelsens forum.

 

3.2 ICM-delegationen

Tora Törnquist framför att de kända resolutionerna till ICM bland annat rör organisatoriska frågor och några större policyfrågor såsom abortpolicyn och en eventuell ny policy om drogpolitiken. Det vore därför positivt om ICM-delegationen kan inkludera personer med kompetens inom nämnda områden samt bidra till kontinuitet i sektionens internationella arbete. Tora Törnquist framför vilka personer från styrelsen som är aktuella för ICM-delegationen. Styrelsen diskuterar även möjligheterna att inkludera representanter från AIK och fondstyrelsen.

 

Sekretariatet föreslår att Anna Lindenfors och Peter Kvist från sekretariatet ska ingå i ICM-delegationen. Förslaget att Peter Kvist ska ingå i delegationen motiveras med att sekretariatet behöver ökad kunskap om de internationella processerna för att skapa en större kontinuitet gällande de strategiska internationella frågorna.

 

Styrelsen hänskjuter beslutet om ICM-delegationen till styrelsens forum.  1. Övriga frågor

 

  • AI Zimbabwes ansökan om svenska biståndsmedel för Human Rights Education

Anna Lindenfors framför att den svenska sektionen har fått en förfrågan från AI Zimbabwe som vill söka stöd från svenska ambassaden för “Human Rights Education” (HRE) kring dödsstraff, jämställdhet, yttrandefrihet och ESK-rättigheter. Många ambassader har en pott med pengar som lokala organisationer kan söka pengar ifrån. Amnesty har en ny internationell fundraisingpolicy (2016) som säger att Amnesty International tar emot statliga medel, dock enbart för “Human Rights Education” (HRE). Den svenska styrelsen har haft en mer restriktiv hållning. I svenska sektionens kommunikation med det internationella sekretariatet har AI Sverige krävt att svenska sektionen ska konsulteras så snart andra sektioner/strukturer vill söka pengar hos svenska aktörer. Det finns ett styrelsebeslut som säger att sekretariatet ska bevaka detta och det är därför som sekretariatet nu vänder sig till styrelsen.

 

Styrelsen framför att det har påbörjats en diskussion om detta i styrelsens forum där sekretariatet har lagt upp ett underlag gällande frågan.

Styrelsen framför vidare att det eventuellt är orimligt att svenska sektionen fattar ett beslut som går emot den internationella rörelsens gemensamma insamlingspolicy. Styrelsens tidigare beslut fattades när det inte fanns någon gemensam insamlingspolicy.

 

Styrelsen enas om att ha en principdiskussion om den här frågan på sitt marsmöte. Styrelsen behöver då bland annat besluta om det ska fattas ett nytt beslut som upphäver styrelsens tidigare beslut. Styrelsen påpekar att det inför denna diskussion är bra att vara medveten om att ställningstagandet att inte ta emot statliga medel handlar om Amnestys oberoende, vilket tidigare har varit en profilfråga för den svenska sektionen.

 

Styrelsen framför också att det oavsett vilket beslut styrelsen fattar i den här frågan fortfarande är viktigt att tydligt kommunicera till det internationella sekretariatet att det är viktigt att den svenska sektionen blir konsulterad om någon annan sektion vill ta emot pengar från exempelvis svenska företag eller ambassader men att svenska sektionen inte har mandat att vägra andra sektioner att söka pengar från svenska aktörer.

 

Styrelsen ber också sekretariatet att fortsatt hålla kontakt med AI Zimbabwe fram tills dess att styrelsen fattar beslut i mars.  1. Inför utvecklingssamtal med generalsekreteraren

Styrelseintern punkt. Diskussionen förs inte till dessa minnesanteckningar.  1. Mötet avslutas.


________________________

Tora Törnquist, ordförande
________________________

Nina Vollmer, suppleant
________________________

Lina Jakobsson, sekreterare 

FOTNOT: Alla föreslagna beslut har fattats som PC-beslut i styrelsens forum efter att de här anteckningarna skrevs. Det går att hitta dem i underlag till styrelsens marsmöte 2017.