Styrelsens möteskalender 2013-14 Underlag till styrelsemöte 5 maj 2013

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 19 april 2013

Styrelsens möteskalender 2013-2014

Nedanstående är förslag på datum för styrelsemöten och årsmöte under kommande verksamhetsår. Det beskrivna innehållet under varje styrelsemöte är inte heltäckande utan lyfter bara de viktigaste punkter som brukar lyftas vid just detta möte, vilket i vissa fall kan komma att ändras. Vid beslutet på det konstituerande möte är det de föreslagna datumen styrelsen ombeds fatta beslut om, inte mötenas exakta innehåll.


7-9 juni 2013
- Styrelseutbildning på sekretariatet (halvdag 7 juni)
- Uppföljning årsmötesbeslut
- Styrelsens interna ansvarsfördelning
- Ekonomisk rapport första kvartalet 2013
- Riskanalys av sektionens verksamhet och intäkter
- Inför ICM 2013


21-22 september 2013
- Ekonomisk rapport andra kvartalet 2013
- Första verksamhetsrapport utifrån plan 2013, omfattande perioden januari-juni 2013
- Rambeslut och direktiv för budget 2014 (inkl beslut om långsiktig verksamhet)
- Möte med distriktsrepresentanter (“verksamhetsmötet”)
- Möte med valberedningen
- Uppföljning ICM


26-27 oktober 2013
- Första förberedelser inför årsmötet 2014, bl a förslag till årsmötespresidium
- Styrelsemöte en dag, utbildning den andra, förslag fördjupning internationella frågor eller jämställdhetsintegrering
- Inga formella rapporter om ekonomi och verksamhet


7-8 december 2013
- Ekonomisk rapport tredje kvartalet 2013
- Beslut om verksamhetsplan 2014-2015
- Beslut om budget 2014
- Vissa beslut rörande årsmötet 2014


8 februari 2014
- Diskussion om styrelsens förslag till årsmötet
- Inga formella rapporter om ekonomi och verksamhet.


22-23 mars 2014
- Ekonomisk rapport fjärde kvartalet 2013, årsredovisning 2013
- FRII:s kodrapport 2013
- Andra verksamhetsrapport utifrån plan 2013, omfattande perioden juli-december 2013 samt årssammanfattning
- Styrelsens yttranden över inkomna motioner samt styrelsens förslag till årsmötet
- Rapport om årlig arbetsmiljöenkät på sekretariatet


8-9 maj 2014 (Två halvdagar)
- Rapport om gruppernas redovisning 2013
- Rapport om vilande distrikt
- Sista genomgång inför årsmötet
- Utvärdering av styrelseåret


9-11 maj 2014
- Årsmöte


Förslag till beslut

att
anta möteskalendern för styrelseåret 2013-14.