Protokoll konstituerande mötet 2013 Protokoll från 5 maj 2013

PROTOKOLL FÖR KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE 5 MAJ 2013
SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL

Tid: Söndag 5 maj 2013, kl.12.00-13.00
Plats: Quality Hotel Selma Lagerlöf, Sunne
Ordförande: Sofia Halth
Justerare: Tora Törnquist

Närvarande

Ledamöter
Karin Armgren
Andreas Bokerud
Maria Eklund, kassör
Michael Falk
Sofia Halth, ordförande
Lisbeth Kohls
Natasja Persson, suppleant
Pär Sköld, suppleant
Elisabet Stålhane
Tora Törnquist

Sekretariatet
Dan Grundin

Frånvarande
Eva Strömberg, personalrepresentant
Andreas Boström, ersättare för personalrepresentanten


§ 1 Mötet öppnas av sektionens ordförande

Sofia Halth öppnar mötet.


§ 2 Val av mötesordförande

Beslut

att välja Sofia Halth till mötesordförande.


§ 3 Val av justerare

Beslut

att välja Tora Törnquist till justerare.


§ 4 Fastställande av dagordning

Beslut

att fastställa dagordningen så som framgår av protokollet.


§ 5 Första och andra suppleant i styrelsen

Enligt stadgarna tillträder suppleanterna i den ordning de blir valda och styrelsen konstaterar därmed att Pär Sköld är första suppleant och Natasja Persson är andra suppleant.


§ 6 Val av vice ordförande i sektionen

Sofia Halth redogör för posten som vice ordförande och vad uppdraget innebär. Enligt styrelsens arbetsordning utser styrelsen vice ordförande inom sig. Alla ordinarie ledamöter kan välja att kandidera och om mer än en ledamot är intresserad förrättas val genom sluten omröstning, där rösterna räknas av ordförande och kassören. Karin Armgren, Lisbeth Kohls och Tora Törnquist kandiderar till posten och styrelsen går till omröstning. I denna omröstning avstår Elisabet Stålhane som ny ledamot att delta och suppleanten Pär Sköld träder då in som ordinarie. Vice ordförande väljs på ett år, i detta fall 2013-2014.

Beslut

att välja Karin Armgren till vice ordförande i sektionen.


§ 7 Innehavare av teckningsrätt

Beslut

att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:

Sektionsordförande, Sofia Halth
Kassör, Maria Eklund
Generalsekreterare, Lise Bergh
Avdelningschef, Elisabeth Lundgren
Avdelningschef, Mikael Willborg
Avdelningschef, Dan Grundin

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15 000 kronor, två i förening vid belopp överstigande 15 000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och postgirokonto:

Sektionsordförande, Sofia Halth
Kassör, Maria Eklund
Generalsekreterare, Lise Bergh
Avdelningschef, Elisabeth Lundgren
Avdelningschef, Mikael Willborg
Avdelningschef, Dan Grundin
Sekretariatsanställd, Annica Blidegård
Sekretariatsanställd, Elisabet Dunder

att återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt,

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som innehas av generalsekreteraren och avdelningscheferna,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.


§ 8 Styrelsens möteskalender 2013-2014

Styrelsen föreslår en förändring i förslaget till möteskalender 2013-2014 innebärandes att februarimötet flyttas till helgen 1-2 februari 2014.

Beslut

att fastslå möteskalendern för 2013-2014.


§ 9 Fadder till ny ledamot

Sofia Halth meddelar att styrelsen har en tradition att utse faddrar till de nya ledamöterna och föreslår att Tora Törnquist utses till fadder för Elisabet Stålhane.

Beslut

att utse Tora Törnquist som fadder åt Elisabet Stålhane.


§ 10 Mötet avslutas

Mötet avslutas av Sofia Halth.
Sofia Halth
OrdförandeDan Grundin
SekreterareTora Törnquist
Justerare