Möte med sektionens styrelse 24 april 2009 Protokoll från 1-2 april 2009


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 24 APRIL 2009

Tid: Fredag 24 april klockan 09.15 - kl 17.45
Plats: Folkets Hus, Kiliansg. 13, 22350 Lund, 046-149555
Ordförande: Anna Nilsdotter
Vice mötesordförande: Sofia Halth
Justerare: Maria Landenius

Närvarande

Ledamöter
Ida Burlin
Sofia Halth
Ernesto Katzenstein
Maria Landenius
Anna Nilsdotter
Felicitas Bergström
Lisa Moraeus
Jörgen Qwist
Andrea Bodekull
Anton Lidström
Mahyad Hassanzadeh Tavakoli
Madelaine Seidlitz

Sekretariatet
Fredrik Jansson
Lise Bergh
Dan Grundin

Övriga
Hanna Roberts (§ 163)
Stefan Johansson (§ 163)


§ 144 Mötet öppnas

Mötet öppnas av Sofia Halth.


§ 145 Fastställande av dagordningen

Beslut

att lägga till punkten Diskrimineringsombud under rubriken Inför årsmötet,

att stryka punkten Styrelsens arbetsordning samt lägga till punkterna Gruppernas redovisning och Ungdomsrådets tillsättning under rubriken Övriga frågor,

att anta dagordningen med gjorda ändringar.


§ 146 Protokoll från möte med sektionens styrelse den 7-8 mars 2009

Styrelsen går igenom protokollet.

Beslut

att lägga protokollet till handlingarna.


§ 147 Uppföljning av öppna beslut

Styrelsen går igenom listan med ej åtgärdade beslut och stryker de som är åtgärdade.


§ 148 Utvärdering av styrelsemötet den 7-8 mars 2009

Ida Burlin föredrar. I utvärderingen kommenteras att dagordning var svår att hinna med och att det bör tas i åtanke i framtida dagordningar samt att det är viktigt att alla deltagare hjälps åt att hushålla med tiden genom att inte dra ut på diskussioner i onödan.


§ 149 Rapport om per capsulambeslut

Följande beslut har fattats per capsulam i styrelsens webbforum sedan förra styrelsemötet:

7 april 2009

att välja Ashwaq Hussein till nytt diskrimineringsombud till oktober 2009, för att ersätta Ingela Andersson.


§ 150 Rapport från sekretariatet

Lise Bergh redogör för den till styrelsen utsända rapporten. Dignity-kampanjen har fått ett svenskt namn: Fattigdom - en rättighetsfråga. Flera förändringar har gjorts i utformningen av det frivilliga ledarskapsprogrammet för att förbättra det och anpassa det till mångfaldsstrategin. F2F och TM går väldigt bra. F2F har nu startat i Göteborg och Malmö. Det var många och bra sökande till tjänsterna. Det har varit ett bra gensvar på annonsen efter frivilliga till kampanjen i samband med det svenska EU-ordförandeskapet.


§ 151 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK)

Mahyad Tavakoli informerar. AIK hade ett telefonmöte den 10 mars där man framförallt beslutande om ansvarsuppdelning inom gruppen för det fortsatta arbetet samt utsåg Linda Billfalk till sammankallande för AIK.


§ 152 Rapport från Amnestyfonden

Maria Landenius informerar att två representanter från Amnestyfonden har varit i Uganda på en konferens med regionala MR-organisationer och träffat representanter för projekt som fonden stödjer.


§ 153 Inför EU-föreningens årsmöte

Lise Bergh föredrar. Det finns ett förslag om skapandet av ett European Regional Space – ERS - vars syfte är att stärka arbetet i EU och Europa med gemensam planering och gemensamma aktiviteter i koordination med den internationella och nationella planeringen inom Amnesty. Som förslag till beslut för årsmötet finns dokumentet Memorandum of Understanding som handlar om hur ansvaret ska fördelas bland de inblandade i EU-arbetet samt hur och var beslut ska fattas. Svenska sektionen tycker att det är ett bra förslag men har uttryckt oro för att EU-kontorets effektivitet och flexibilitet skulle försämras om det blir en del av IS. EU-arbetet kräver snabba beslut varför EU-kontoret uttryckt önskemål om att även fortsättningsvis ligga under EU-föreningen, en position som den svenska sektionen stödjer, fram till dess att flexibiliteten kan bibehållas under en ny organisation. EU-kontorets finansiering ska enligt förslaget samordnas av IS.

Styrelsen diskuterar frågan. Snabbheten är avgörande för EU-kontorets arbete, EU är en speciell organisation vilket kräver att EU-kontoret har denna speciella flexibilitet för att kunna vara med och påverka. EU-kontorets arbete har gett mycket bra resultat vilket ska uppmuntras. Sektionens delegat till årsmötet är Robert Tolonen, det kan vara aktuellt att skicka en till delegat eftersom det är en viktig fråga.

Beslut

att Anna Nilsdotter undersöker om sektionen kan skicka en extra delegat till EU-föreningens årsmöte samt återkommer utifall det är aktuellt med förslag på person i styrelsens webbforum,

att Mahyad Tavakoli informerar Robert Tolonen om vad som diskuterats på styrelsemötet kring frågan.


§ 154 Information från Chairs forum och Directors forum i Marocko

Lise Bergh och Anna Nilsdotter är hemkomna från mötena Chairs forum och Directors forum som hållits i Marocko. Anna Nilsdotter redogör för den till styrelsen utskickade rapporten.

En fråga som diskuterades var förslaget till ny internationell handlingsplan. Innehållet det första konsultationspaketet uppfattades av många som ett identitetsskifte. Åsikterna om det senaste förslaget är delade. Många anser att det har blivit mycket bättre, samtidigt som en del kritiska synpunkter kvarstår. En kontroversiell fråga är bland annat om partnerskap med andra organisationer - att organisationer ska kunna agera i Amnestys namn enligt ett "licence of agreement". I första hand ska detta ske i länder där vi inte har någon verksamhet och det kan tex handla om specifika kampanjer. Styrelsen diskuterar frågan och på vilket sätt detta nya sätt att arbeta kan påverka Amnesty när det gäller bland annat trovärdighet och neutralitet samt möjlighet att sprida information och växa i länder där Amnesty inte har någon stor närvaro. Det uttrycks både farhågor och optimism inom styrelsen inför dessa förändringsförslag. Lise Bergh och Anna Nilsdotters sammantagna uppfattning från mötet i Marocko är dock att den föreslagna handlingsplanen, trots att det finns olika syn gällande vissa detaljer, har ett stort stöd inom rörelsen.

Andra frågor som diskuterades i Marrakech var förslagen om den interna demokratin, en global finansiell strategi och den s.k. ”Operational Review”. Gällande demokratin var många kritiska mot den roll som föreslås för externa ”rights-holders”. Stark kritik framfördes mot förslaget om en global finansiell strategi, bl.a. eftersom den föreslagna tillväxttakten ansågs hög, det saknades mekanismer för att skydda sektioner med sämre ekonomi och för att förslaget inte innehåller någon konsekvensanalys.


§ 155 Diskussion om operativa globala prioriteringar

Lise Bergh informerar om det skriftliga underlag som skickats ut till styrelsen. En utredning med syfte att se över samarbetet mellan IS och den övriga rörelsen har gjorts av en extern konsult på initiativ av Amnestys internationella generalsekreterare. Utredningen visar på både positiva och negativa saker. Man menar bland annat att Amnesty inte på bästa sätt utnyttjar sina resurser genom att alltför mycket styrs via IS och för att det saknas en riktig gemensam planering.

Utredningen föreslår att man hittar en organisation som bättre tar till vara på den den kompetens som finns i hela rörelsen samt att man skapar en gemensam beslutsprocess. Ett förslag på ny organisation utarbetas just nu. En del av förslaget är skapandet av ett Global Management Team (GMT) där den internationella generalsekreteraren är ordförande och där 13 nationella generalsekreterare ingår. Ett interim GMT skall tillsättas under tiden som ett förslag tas fram på hur urvalsprocessen till detta team ska se ut, klart är dock att personerna ska utses utifrån kompetens och inte geografi. GMT kommer inte heller att vara demokratiskt utsett, utan ska ses som ett operativt stödorgan.

Det interimistiska GMT kommer med förslag på globala prioriteringar för 2010 – 2011 som alla sektioner ska arbeta med, men det kommer även att finnas utrymme att jobba med egna frågor på sektionerna. Det är sedan IEC som beslutar om prioriteringarna. Styrelsen är överens om att det är mycket viktigt att framtagande och beslut av dessa globala prioriteringar sker på ett transparent sätt där sektionerna får inflytande.

Beslut

att uppdra åt handlingsplanegruppen att fortsätta bevaka frågan om operativa globala prioriteringar och återkomma med en rapport i forum,

att uppdra åt sekretariatet att inkomma med ett beslutsunderlag om operativa globala prioriteringar till forum innan junimötet.


§ 156 Förslag på riktlinjer för statliga bidrag till utbildning

Lise Bergh föredrar. Sekretariatet föreslår att riktlinjer tas fram som tydliggör om Amnesty kan ta emot bidrag från studieförbund för utbildning, vilket i grunden är statliga pengar, och vilka regler som i så fall gäller. Riktlinjerna ska också tydliggöra vad Amnesty definierar som utbildning.

Beslut

att sekretariatet får i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer för svenska sektionen gällande indirekta och direkta statliga bidrag för utbildning samt återkomma med dessa senast till septembermötet 2009.


§ 157 Förslag på riktlinjer för flykting- och migrationsarbete

Madelaine Seidlitz föredrar. De nuvarande riktlinjerna speglar frågor som var aktuella när dessa skrevs. Det nya förslaget är en uppdatering som bättre speglar dagens arbete. Nytt är bland annat att Amnestys arbete med internflyktingar omnämns, att flyktingombuden ändrar namn till flykting- och migrationssamordnare och att riktlinjerna för deras arbete uppdateras, att arbetet för transit- och förvarsplacerade människor inkluderas och regleras samt att samordnarna utses av sekretariatet.

Beslut

att fastställa dessa riktlinjer,

att förklara beslutet omedelbart justerat.


§ 158 Inför styrelsens konstituerande möte den 20 april

Beslut

att godkänna förslaget till dagordning.


§ 159 Förslag till möteskalender 2009/2010

Styrelsen diskuterar förslaget. Årsmötet ska flyttas fram två veckor till början av maj enligt tidigare styrelsebeslut. Dock har det varit mer folk på årsmötet sedan man tidigarelade det till slutet av april. Enligt stadgarna ska årsmötet hållas senast den 15 maj. Det finns också fördelar med att ha det i maj, man får mer tid att förankra förslag samt samordna gruppernas redovisningen. Det finns inget förslag på plats för nästa årsmöte. Styrelsen beslutar sig för att man vill ha ett mer utförligt beslutsunderlag om frågan innan man går till beslut.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att ta fram ett beslutsunderlag om plats och tid för nästa årsmöte till junimötet,

att tillsvidare anta förslaget till möteskalender 2009/2010.


§ 160 Information angående ungdomsrådets tillsättning

Ida Burlin informerar. Det har inte inkommit tillräckligt många kandidater därför föreslås att rekryteringsprocessen skjuts upp. Rådet kommer därför inte att kunna presenteras på årsmötet. Sista ansökningsdatum är ej bestämt ännu, ett underlag kommer till junimötet.


§ 161 Gruppernas redovisning

Dan Grundin föredrar. 45 av 226 enheter/grupper har inte redovisat ännu trots att 1 mars var sista datum. Till junimötet kommer att färdigställas en lista på grupper som fråntas insamlingsrätt för att de inte inkommit med redovisning.

Beslut

att styrelsen avser att på junimötet frånta de grupper och enheter sin insamlingsrätt, vilka två veckor innan junimötet inte kommit in med sin redovisning för 2008.


§ 162 Granskningskommitténs rapport

Styrelsen går igenom rapporten och de fem rekommendationerna, och diskuterar hur man vill kommentera dessa på årsmötet.


§ 163 Möte med årsmötespresidiet

Hanna Roberts och Stefan Johansson som är ordförande för årsmötet är närvarande. Hanna Roberts går igenom dagordningen för styrelsen och man diskuterar innehållet tillsammans med Hanna och Stefan.


§ 164 Diskrimineringsombud

Lisa Moraeus informerar om att ett av de två nya ombuden, Elin Hjelte, kommer att delta på årsmötet.


§ 165 Valberedningens riktlinjer

Lisa Moraeus går igenom hur uppdragsgruppens arbete fungerat. Styrelsen diskuterar hur nomineringar till posterna i valberedningen ska samlas in, om förslaget gällande ny organisationsstruktur går igenom på årsmötet.

Beslut

att ändra den åttonde att-satsen i förslag 3.6 om riktlinjer för Valberedningen till: ”att styrelsesekreteraren från och med årsmötet 2010 har till uppgift att samla in och meddela nomineringar till posterna i valberedningen till årsmötet.


§ 166 Amnesty Business Group

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens junimöte inkomma med en rapport gällande arbetet med ABG:s integrering i sektionen.


§ 167 Mötets avslutande

Mötet avslutas av Anna Nilsdotter.

Anna Nilsdotter
Ordförande
Sofia Halth
Vice mötesordförande
Fredrik Jansson
SekreterareMaria Landenius
Justerare
Förklaringar:

IS - Internationella Sekretariatet

ISP (Integrated Strategic Plan) - den internationella handlingsplanen som omfattar en period på sex år

ICM (International Council Meeting) - det internationella rådsmötet

AIK - Amnestys Internationella Kommitté - en arbetsgrupp som bistår styrelsen i det internationella arbetet

Per Capsulam - beslut som tas av styrelsen mellan styrelsemöten i deras interna forum på hemsidan