Kommentarer till det ekonomiska utfallet till och med mars 1998 Underlag till styrelsemöte 1-2 maj 1998


Kommentarer till det ekomomiska utfallet till och med mars 1998


Intäkterna var under mars 1998 ca 650 tkr högre än under mars 1997. En av anledningarna till de högre intäkterna i år är antalet bankdagar under mars. Förra året låg påsken i slutet av mars vilket innebär att vi 1997 hade tre färre bankdagar under mars än 1998. Dessa bankdagar kommer vi i år istället att förlora under april. Totalt ligger intäkterna efter tre månader ca 901 tkr (5,7%) högre än efter tre månader 1997.

Intäkterna för både hel- och delbetalande medlemmar har efter tre månader ett högre utfall än efter tre månader 1997. Anledningen till detta är att bägge avgifterna höjdes med 20 kr till medlemsåret 1998. Andra intäkter som ligger högre efter mars 1998 än mars 1997 är gåvorna från grupper och distrikt som ligger ca 172 tkr högre, AmnestyGiro som ligger ca 60 tkr högre samt intäktsslaget insamlingar som ligger ca 152 tkr högre. Human- och Hjälpfonden skulle om det varit utdelning per sista mars tillsammans gett ca 1 600 tkr mer än vad som är budgeterat.

När det gäller spontana gåvor så är utfallet efter mars nästan 38 tkr under motsvarande period förra året. Vidare när det gäller prenumerationsavgiften på landinformation så har ännu inte någon avisering om avgiften gått ut. Utfallet för speciella insamlingsaktioner ligger ca 308 tkr under utfallet efter motsvarande period 1997. En anledning till detta är att 1997 gjordes det ett utskick tidigt på året som ännu inte gjorts i år. Utskicket vände sig till medlemmar med förfrågan om de vill bli givare.

På kostnadssidan redovisas kostnaden för det månatlig utskicket till våra grupper i år under programmet arbetsgrupper. Tidigare har kostnaden redovisats under programmet sekretariatet där den också är budgeterad. Därav kostnaderna under programmet arbetsgrupper. IS-avgiften nettoredovisas även i år för att på så sätt ge en jämnare fördelning över året. De avsättningar och upplösningar som görs ger normalt inte resultat förrän i bokslutet, och eftersom de ibland är väldigt resultatpåverkande är det bättre att ta hänsyn till dem även under året.

När det gäller kostnadsbudgeten, har hänsyn tagits till att styrelsen ännu inte har beslutat om hela budgeten. De delar som det ska fattas beslut om i juni respektive september finns inte med. Därför ser det i resultatrapporten ut som om det är budgeterat ett överskott på 1 450 tkr, vilket det egentligen inte är. Budgetramarna är balanserade, men ett beslut om igångsättande av verksamhet för 1 450 tkr har ännu inte tagits. Av dessa pengar ska det tas beslut om 1 034 tkr i juni och 416 tkr i september.


1998-04-20

Anna Karin Wesslenius