Radiohjälpens höstinsamling och begränsningar i eget insamlingsarbete Underlag till styrelsemöte 1-2 maj 1998Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 15 april 1998

Radiohjälpens höstinsamling och begränsningar i eget insamlingsarbete

Intäktsbortfall för sektionen under Radiohjälpens höstinsamling

Problemet
Sektionen har de senaste åren skickat ut sex givarbrev till de bidragsgivare som finns i vårt centrala register. Intäktsbudgeten för 1998 bygger även den på sex givarbrev. Breven går ut till lön varannan månad med början i januari. Höstens brev blir alltså september och november. Problemet för 1998 är att septemberbrevet ligger inom kampanjperioden för Radiohjälpens höstinsamling, som sträcker sig från 20 september till sista oktober. Då vi inte får skicka ut några av våra ordinarie utskick till vårt eget postgirokonto under denna period kan det bli väldigt svårt att uppnå intäktsmålen för 1998.

Snittet på septemberbreven de senaste sex åren har varit ca 913 000 kr efter 34 pg-dagar (vår mätpunkt för framtagande av nyckeltal). Med en schablon på ytterligare 10 % som trillar in efter de 34 dagarna hamnar vi ganska exakt på en miljon kronor, vilket alltså skulle bli intäktsbortfallet om septemberbrevet inte kan gå till sektionens postgirokonto.

Andra intäktskällor för sektionen
Bland intäktsslagen, AmnestyGiro och almanackan är det svårt att se hur vi skulle kunna öka intäkterna mer än det som budgeterats för 1998. Spontana gåvor skulle kunna vara undantaget, men det ligger ju i detta intäktslags natur att det är extremt svårbudgeterat. Möjligtvis kan man tänka sig att en kraftigare marknadsföring av AmnestyGiro skulle kunna leda till ökade intäkter, men detta skulle då ske a) till ökade kostnader, b) eventuellt på bekostnad av andra intäkter. Vi vet helt enkelt för lite när det gäller förhållandet mellan t ex autogiro och givarbreven.

När det gäller övriga intäktslag som AmnestySupporter , Hjälpfonden och Humanfonden gissar vi att vi även här har svårt att öka intäkterna utan betydligt ökade kostnader för marknadsföring. När det gäller Humanfonden har vi ju - för första gången - satt ett "realistiskt" intäktsmål. 5,2 miljoner ska komma in och om vi kan få in mer beror på faktorer helt utanför vår kontroll. (Om utdelningen varit den 31 mars 98 hade AI erhållit 6,8 milj.)

Det som i budgeten heter speciella insamlingsaktioner rör det sig om väldigt kostnadskrävande aktiviteter, som syftar till att "fylla på" registret med nya namn och inte genererar några nettointäkter förrän på längre sikt.

Intäktslaget spontan gåvor är budgeterat till 2,8 milj men har under april givit intäkter närmare 5 milj. Ett arv över 4 milj är den huvudsakliga orsaken.

Andra möjliga vägar
Genom att använda de budgeterade medlen för de sex givarbreven under perioderna januari-augusti och november-december så är det möjligt att vi får in den förlorade miljonen. 1997 skickade vi ut en total upplaga på drygt
292 000 givarbrev. För 1998 har vi budgeterat för en ökad kostnad (främst porto) för utskicken. Med 1997 års priser skulle de budgeterade medlen 1998 räcka till drygt 382 000 givarbrev. Lyckas vi bra i årets prisförhandlingar har vi kanske råd att skicka ut betydligt flera givarbrev. Frågan är bara: till vem? Problemet är att vi inte har fler givare än dem som vi redan bearbetar i vårt register. Dessutom har vi två lönetillfällen färre att bearbeta dem.

Alternativet skulle vara att kila in ett givarbrev någonstans, t ex i april, så att vi når upp till de sex. Att gå på medlemmarna en ytterligare gång kan vara ett annat - ytterst riskfyllt - alternativ. Gör vi detta riskerar vi att köra den ena eller andra gruppen i botten, med minskade intäkter som följd.

Arbetet med analys av medlems- och givarregistret har påbörjats. Avsikten är att grundligt kartlägga registrets innehåll för attt därmed ge t ex möjlighet till "riktade" givarbrev och förhoppningsvis ökade intäkter. Möjliga resultat kan förväntas under 1999. Vidare har arbetet startat med att ta fram ett informationsmaterial "Hur testamentera till Amnesty". Detta material beräknas vara klart under senhösten i år för att snarast spridas till lämpliga mottagarare såsom begravningsbyråer, banker etc. Denna form av intäkter har stor framgång i andra organisatioaner och bör ge även Amnesty ökade intäkter på sikt.

En nedskärning i verksamheten motsvarande förlorade intäkter för septemberbrevet är naturligtvis en möjlighet men skulle innebära krafiga inskränkningar i verksamheten för att uppnå besparingar upp till 800.000 - 1 milj. kronor.

Inom ramen för budgeten finns ej eventuella inkomster för sponsring som möjligen kan ge intäkter under året (SCA). Vidare har vi det ovan angivna arvet motsvarande 4 milj.

Sekretariatets förslag till beslut:
Sekretariatet har analyserat de olika möjligheterna och föreslår

att de uteblivna intäkterna för septemberbrevet täcks vid året slut genom överskottet inom området spontana gåvor för att balansera budgeten 1998.