Protokoll från möte med sektionens styrelse den 7-8 mars 1998 Underlag till styrelsemöte 1-2 maj 1998


amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden


PROTOKOLL NR 7/97/98

Möte med sektionens styrelse den 7-8 mars 1998

Ledamöter Närvarande
Charlotte Dunge X
Christian Gräslund X
Jesper Hansén X
Christer Nordberg anmält förhinder
Charlotta Nordenberg X
Lars-Olof Olofsson X
Johanna Strandh X
Maja Åberg X

Suppleanter
Åsa Fahlbeck X
Kaj Köhlquist anmält förhinder

Övriga
Ann-Marie Orler §§131-145
Kerstin Höijer X
Anna-Karin Wesslenius § 137
Hans Hagwall §§ 131-142
Kristina Båth-Sågänger §§ 131-142
Sven Bodin Demonstration av Lotus Notes
Jan Odqvist Demonstration av Lotus Notes
Peter van Lienden § 137
Annika Sabel sekreterare

Mötesordförande
Charlotta Nordenberg §§ 131-141, 143-154
Christian Gräslund § 142
§ 131 Val av justerare och rapportör till grupputskicket

Beslut att välja Johanna Strandh till justerare av protokollet och som rapportör till grupputskicket.


§ 132 Val av ordförandereserv till nästa möte

Beslut att välja Jesper Hansén till ordförandereserv för nästa möte.


§ 133 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 134 Protokoll från arbetsutskottet den 22 februari 1998

Styrelsen tar del av det ojusterade protokollet från arbetsutskottets möte den 22 februari 1998 och gör korrigeringar. Ändringar görs i punkten 2 - rapporter från utskotten och punkten 6 om EU-föreningens löpande arbete. Dessutom kompletteras beslutet i punkten 16 med en att-sats innebärande att arbetsutskottet beslutat bjuda in grupp 71 till styrelsens möte i mars.

Beslut att efter ovanstående revideringar justera protokollet och lägga det till handlingarna.


§ 135 Protokoll från styrelsens möte den 24-25 januari 1998

Styrelsen tar del av det justerade protokollet från styrelsens möte den 24 - 25 januari 1998 och gör vissa ändringar. I beslutet i § 116 ändras Charlotte Dunge till kassören . I § 118 ändras budgetreservens storlek till reservens storlek. I paragrafens första stycke första meningen byts ordet reservernas storlek till ... i beräkningen av den bundna reservens storlek ...

Beslut att efter gjorda korrigeringar lägga protokollet till handlingarna.§ 136 Rapport från sekretariatet

Ann-Marie Orler rapporterar om bland annat följande områden:
- Det har kommit många förfrågningar till sektionen om dödsstraffet i samband med avrättningen i USA av Karla Faye Tucker. Antalet intervjuer i media med anknytning till dödsstraffet och Amnesty har varit stort.
- Ann-Marie Orler har deltagit i en paneldebatt om dödsstraffet på ABF den 16 februari. Deltog i mötet gjorde också Pierre Schori och Karin Pilsäter.
- Kubasamordnaren Helena Rojas har varit i morgon-TV med anledning av frigivningen av politiska fångar på Kuba.
- Elisabeth Lövgren har talat i Aktuellt om Algeriet
- Ingrid Falk har deltagit i en paneldebatt hos ABF om kurder inom ramen för den kurdiska kulturveckan.
- Det har varit en artikel i Dagens Nyheters Internetbilaga om Amnestys hemsida.
- Sektionen fick 5,7 miljoner från Humanfonden för sina sparare. På alla hjärtans dag var Amnestygrupper och sektionens anställda ute och delade ut värvningsmaterial för fonden.
- Det årliga samordnarmötet på Foresta äger rum nu i helgen. Omkring 30 samordnare och fem representanter från specialgrupper deltar. Bland andra har Brian Philips från IS deltagit på lördagen och Ann-Marie Orler på söndagen.
- Sektionen har deltagit i ett möte på Polishögskolan.
- Sekretariatet har skrivit brev till UD inför EU:s ministermöte om kurdiska flyktingar.
- Ett yttrande över Amsterdamfördraget har sammanställts. Amnesty menar att protokollet om asyl för medborgare i andra EU-länder är en otillåten begränsning av Genèvekonventionen.
- Europadomstolen har bedömt fallet Heidari som inadmissible - de svenska rättsmedlen är inte uttömda. Utvisning är alltså återigen aktuell och Amnesty har vädjat till regeringen.
- Cecilia Kaijser har deltagit i möte med UD:s referensgrupp i asyl- och flyktingfrågor inom EU.
- Vidareutbildningen av flyktingombud blev inställd. En enkät för att undersöka orsak/behov kommer att gå ut från flyktinghandläggaren.
- Amnesty har deltagit i ett förberedande möte på UD inför MR-kommissionens möte.
- Elisabeth Löfgren har deltagit i möte på UD med Kristna Freds och Svenska Freds om förslag om vapenexport. Amnesty har protesterat kraftigt mot förslaget, vilket framfördes.
- När det gäller medlemmar är bortfallet större år 1997 än året innan vid samma tid, 14% jämfört med 11%. Påminnelse har i år gått ut till 26.000 mot 28.000 förra året.
- Givarbrevet för januari har givit 600.000 kronor i år mot 755.000 kronor förra året.
- Olle Torefeldt och Erik Zachrison har deltagit i ett seminarium för insamlare inom Amnesty i London 26-28 februari. Erik deltar också i ett insamlingsmöte i London den 5-6 mars om hur beslut 50 från ICM 1997 skall verkställas. Rapport kommer.
- Sex grupper har lagts ned hittills under 1998 och en ny har startat. 26 nya ungdomsgrupper har startat.
- Ann-Marie Orler påminner om att Grupptrycket behöver rapporten från styrelsemötena senast fredagen före utskicket som går den första onsdagen varje månad.
- På marknadsföringssidan ligger vi lite lägre än normalt för att samla krafter till Radiohjälpen.
- Förhandlingar om SCA:s sponsring pågår dels för Kontorspappersprojektet dels för SCA-koncernens sponsring av Radiohjälpsinsamlingen i höst.
- Amnesty Press är under produktion och trycks den 19 mars. Reportage blir det bland annat om Saudiarabien och Kambodja. Det blir en intervju med en av de dödsdömda i Sharpville. Dessutom intervjuas Thomas Hammarberg
- Kvinnoaktionen som varit knuten till Fria och lika är i full gång. Flera grupper har fått insändare publicerade. Samarbetet med Body shop går mycket bra och Mirjana Galo som ingår i kampanjen kan komma som gäst till årsmötet.
- Kenyakampanjen fortsätter, eftersom läget snarare har försämrats än förbättrats efter valet den 29 december.
- Planering av dödsstraffsaktionen den 4 april pågår.
- Sektionen har besökt Colombias ambassad och tjänstemän vid Mexikos ambassad besökte sekretariatet. Fler besök planeras. Det har varit stort intresse för MR-utbildningen på Gripsholm. 30 stycken har anmält sig.
- Sektionen kommer att samarbeta med Teater de Vill som spelar "Ön" av Fugard på teater Galeasen. Amnestyinformatörer kommer att tala om mänskliga rättigheter med de skolklasser som ser pjäsen.
- Sekretariatets kontorsyta skall minskas, vilket kommer innebära en kostnadsminskning med 165.000 kronor per år. I samband med detta görs vissa ombyggnader på sekretariatet. Konferensrummet flyttas och förrådsutrymmen utökas. Kostnaderna för detta blir 100.000 kronor på tre år och den totala hyressänkningen de tre närmaste åren blir därmed 130.000 kronor per år.
- Revisionsupphandling pågår och tre olika revisionsbyråer har intervjuats.


§ 137 Ekonomisk rapport

Ann-Marie Orler redogör för det ekonomiska utfallet för januari 1998.
Intäkterna under januari 1998 var 446.000 kronor vilket är 4,4% högre än januari 1997 beroende bland annat på högre avgifter.

Charlotte Dunge, kassör, kommenterar att det är viktigt att en uppföljning av intäkterna görs, bland annat med tanke på att det senaste givarbrevet inte gått så bra.


§ 138 Rapport från utskotten

Johanna Strandh, sammankallande i A-utskottet, rapporterar att utskottet arbetar med yttrande över motioner. Christian Gräslund berättar att Policygruppen förbereder underlag till det årsmötesseminarium som utskottet svarar för. Underlaget bör vara klart till början på april. I övrigt hänvisar Johanna Strandh till protokollet från A-utskottets möte den 7 februari.

Lars-Olof Olofsson, sammankallande i B-utskottet, meddelar att arbetet pågår med yttrande över motioner som inkommit. I övrigt hänvisar han till B-utskottets protokoll samt protokollet från arbetsutskottets möte den 22 februari.

Charlotte Dunge, sammankallande i D-utskottet, redogör för D-utskottets arbete som bland annat ägnats åt att diskutera reservernas storlek. Hon återkommer till detta i utskottets rapport till styrelsen i maj.

Från C-utskottet meddelar Jesper Hansén att man arbetar med ett förslag till nya riktlinjer för sektionens utvecklingsarbete. Arbetet med IT-utredningen fortsätter och ett underlag från utskottet kommer att finnas till styrelsens möte i maj.


§ 139 Rapport om internationella frågor

Sekretariatet redogör kort för förutsättningarna för sektionen att anordna rådsmöte i Sverige år 1999. Internationella sekretariatet har frågat om svenska sektionen kan stå som reservarrangör för sektionen i Marocko, om det av någon anledning inte kommer gå att genomföra ett rådsmöte där. Styrelsen enas om att återkomma med beslut i frågan under söndagen.


§ 140 Ekonomisk redovisning för 1997

Charlotta Nordenberg hälsar revisor Peter van Lienden välkommen till styrelsens möte.

Anna-Karin Wesslenius presenterar den ekonomiska redovisningen för 1997 och styrelsen ger sina synpunkter. Resultaträkningen visar ett underskott på 108.000 kronor.

Synpunkter framförs om att det kan vara bra att ha med en kommentar i redovisningen om Malmöbutiken.

Peter van Lienden berättar om revisorernas arbete och redogör för de möten som hållits i december och i mars. Bland annat har diskussioner förts efter mötet i mars om avskrivningstider.
Peter van Lienden svarar på Charlotte Dunges frågor, att det inte finns några anmärkningar på den löpande granskningen och att revisorerna således kommer att lämna en ren revisionsberättelse vad det gäller räkenskaperna. Granskningen av förvaltning svarar Granskningskommittén för.

Enligt revisorerna fungerar den interna kontrollen och uppföljningen av ekonomin bra.

Beslut att fastställa den ekonomiska redovisningen för 1997.


§ 141 Verksamhetsberättelse 1997

Styrelsen tar del av förslaget till verksamhetsberättelse och förslaget till förord till verksamhetsberättelsen.

Styrelsen diskuterar förslaget till förord och enas om att ta upp det för beslut under söndagen.

Kerstin Höijer presenterar verksamhetsberättelsen och de två alternativa förslag till utförande som finns. Alternativ ett är att den för alla strukturer sammanfattande verksamhetsberättelsen för 1997 trycks i Amnestypress och används som underlag på årsmötet på samma sätt som skedde förra året. Det andra alternativet är att i den verksamhetsberättelse som trycks i Amnestypress och som används som underlag på årsmötet endast ta med vad sektionens styrelse och fondstyrelse har gjort. De sammanfattande delarna avseende distrikt, samordnings- och specialgrupper utgår. Distriktens, samordnings- och specialgruppernas berättelser kommer att finnas tillgängliga under årsmötet.

Styrelsen ger sina synpunkter på verksamhetsberättelsen och diskuterar de olika alternativen. Det har varit svårare i år än tidigare att få in verksamhetsberättelser från distrikt och samordningsgrupper. Styrelsen diskuterar vad som kan göras för att kommande år få in fler och bättre berättelser. Underlaget är tyvärr tunt vilket gör det svårt att göra en rättvis beskrivning av sektionens verksamhet om man väljer att utforma verksamhetsberättelsen enligt alternativ ett. Styrelsen menar att man i år därför bör utforma verksamhetsberättelsen enligt förslaget i alternativ två.

Beslut att efter revidering enligt de synpunkter som framkommit godkänna förslaget till verksamhetsberättelse för 1997 enligt alternativ två,

att godkänna förslaget till fullständig version av styrelsens egen verksamhetsberättelse för 1997 samt

att till medlemmarna distribuera endast sektionsstyrelsens respektive fondstyrelsens verksamhetsberättelser.


§ 142 Inför årsmötet 1997

Styrelsen diskuterar de motioner som kommit in och fördelar arbetet med att formulera yttrandena. Färdiga yttranden skall vara sekretariatet tillhanda den 12 mars. Beslut om yttrandena kommer att tas under söndagen.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att formulera yttrande över motionen från grupp 160 om "Påtryckningar på EU:s regeringar" enligt de synpunkter som framkommit.

Styrelsens förslag till årsmötet diskuteras:

Förslag om uppföljning av blixtaktioner
Förslaget innebär att styrelsen föreslår årsmötet att avskriva beslut 46 från årsmötet 1996 eftersom beslutet inte går att genomföra. Bakgrunden till beslut 46 är en motion om "Uppföljning av blixtaktioner". Lars-Olof Olofsson redogör för B-utskottets arbete med att initiera en försöksverksamhet. Möjligheterna att få fram lämpliga fall har visat sig vara små.

Styrelsen diskuterar förslaget och ger sina synpunkter.

Beslut att uppdra åt B-utskottet att ändra i slutsatsen och i att-satsen enligt de synpunkter som framkommit samt

att presentera förslaget med ändringar för årsmötet och föreslå årsmötet besluta att beslut 46 från årsmötet 1996 avförs från åtgärdslistan.

Förslag om åtgärder med anledning av årsmötesbeslut om ungdomsläger
Förslaget innebär att styrelsen föreslår att beslut 53 från årsmötet 1994 avförs från åtgärdslistan. Lars-Olof Olofsson föredrar bakgrunden till förslaget och vad som gjorts under åren för att söka arrangera ungdomsläger. Istället har ett ungdomsläger på nordisk basis arrangerats i Norge.

Beslut styrelsen föreslår årsmötet besluta att beslut 53 från årsmötet 1994 avförs från åtgärdslistan.

Förslag till årsmötesreform
Jesper Hansén redogör kort för förslaget till årsmötesreform som C-utskottet har arbetat fram. C-utskottet tog fram ett diskussionsunderlag som gick ut till grupperna i grupputskicket i oktober 1997. Utifrån de synpunkter och förslag som kommit till styrelsen läggs tre alternativ fram för årsmötet att ta ställning till. Alternativ A innebär en tvåårscykel med traditionellt årsmöte år 1 och en MR-konferens år 2. Alternativ B innebär att sektionen samlas till årsmöte varje år, men år 2 behandlar årsmötet fomalia och val men inga motioner. Den tiden används istället till MR-konferens. Alternativ C innebär att årsmötena genomförs på samma vis som nu.

Styrelsen diskuterar förslaget och ger sina synpunkter. C-utskottet kommer göra ett tillägg till förslaget där det framgår att styrelsen förordar alternativ B.

Beslut att lägga fram förslaget, med de tillägg som diskuterats, för årsmötet samt

att förorda alternativ B.

Förslag till årsmötet 1998 om avgifter för 1999
Styrelsen tar del av sekretariatets förslag till avgifter för 1999. Förslaget innebär att avgifterna förblir oförändrade. Styrelsen diskuterar förslaget och ger önskemål om smärre revidering av texten.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att göra smärre revideringar i texten samt

att föreslå årsmötet besluta om oförändrade avgifter i enlighet med förslaget.

Styrelsen diskuterar vilka seminarier som skall arrangeras under årsmötet. A-utskottet arrangerar ett seminarium om rapportering och diskussioner kring policybeslut från ICM 1997. Styrelsen diskuterar hur seminariet skall läggas upp och om det skall fördelas på två kvällar. Policygruppen har åtagit sig att ta fram underlag till seminariet.

Beslut att uppdra åt A-utskottet att planera de bägge seminarierna om ICM 1997 enligt de synpunkter som framkommit på mötet.

C-utskottet kommer att arrangera ett seminarium kallat "Vart vill vi gå?" Diskussioner skall föras som ett avstamp inför arbetet med ny fyraårig handlingsplan. Jesper Hansén och Christian Gräslund ombeds samordna seminarierna.

Beslut att godkänna förslaget till seminarium.

Vidare föreslås att seminarier skall hållas i ämnena MR-året 1998, Radiohjälpen, lobbyarbete, samt ett seminarium om IT i samband med datorstugan.

Beslut att seminarier i dessa ämnen skall genomföras på årsmötet,

att uppdra åt sekretariatet att fortsätta arbeta med seminarierna om MR-året, Radiohjälpen och datorstugan,
att uppdra åt sekretariatet och A-utskottet att fortsätta arbete med seminariet om lobbyarbete samt

att uppdra åt sekretariatet att fördela seminarierna under årsmötet.

Styrelsen tar del av förslaget till gäster.

Beslut att fastställa förslaget till gäster

Styrelsens diskuterar förslaget till funktionärer på årsmötet.
Styrelsen beslutar föreslå årsmötet

Beslut att välja Elisabeth Stålhane och Manne Wängborg till ordföranden i plenum

att välja Ulla Birgergård till ordförande i beredningsgrupp A, Gunilla Löfström till ordförande i beredningsgrupp B och Per Stadig till ordförande i beredningsgrupp C

att välja Yvonne Busk till rapportör i beredningsgrupp A, Robert Hårdh till rapportör i beredningsgrupp B och Anna Dahlbäck till rapportör i beredningsgrupp C samt

att välja styrelsesekreteraren till sekreterare i plenum.

Styrelsen beslutar

Beslut att uppdra till sekretariatet att undersöka om Rigmor Argren kan vara ordförandereserv i beredningsgrupp A, och om Magnus Brattgård och Annelie Hanno kan ställa upp som reserver.

att uppdra till sekretariatet att meddela årmötesarrangörerna i Växjö att de lämnar förslag till ytterligare en sekreterare, justerare och minst fyra rösträknare till årsmötet.

Styrelsen diskuterar förslaget till dagordning och framför synpunkter. Närvarande under punkten är också valberedningens sammankallande Brita Brännström.

Valberedningen ger sina synpunkter på dagordningen och framför förfrågan om valen kan genomföras med mentometrar.

Beslut att fastställa dagordningen med de förslag till ändringar som framkommit på mötet samt

att uppdra åt sekretariatet att undersöka kostnaden för hyra av mentometrar.

Styrelsen diskuterar sekretariatets förslag till fördelningen av motioner och förslag på beredningsgrupper och styrelsens arbetsfördelning under årsmötet.

Beslut att uppdra åt Charlotta Nordenberg utifrån sekretariatets förslag göra en arbetsfördelning för styrelsen.


§ 143 Arbetsgivarfrågor

Generalsekreteraren och styrelsen diskuterade diverse arbetsgivarfrågor.

§ 144 Förslag till riktlinjer för specialgrupper

Sekretariatet redogör för förslaget med kompletteringsförslag. Styrelsen diskuterar förslaget och föreslår vissa ändringar.

Beslut att fastställa de föreslagna riktlinjerna med de ändringar och språkliga revideringar som föreslagits på mötet samt

att uppdra åt sekretariatet att i samarbete med B-utskottet språkligt revidera förslaget.

§ 145 Statliga medel

Kerstin Höijer meddelar att det kommer att vara ett internationellt möte i juni om insamling där nya riktlinjer kommer att diskuteras. Styrelsen menar att underlag beträffande yttrande över nya riktlinjer behövs till styrelsens möte i maj om det är möjligt.

Styrelsen tar del av den korrespondens som förts med IEC i frågan. Brevet från Mary Gray ger upphov till frågor som styrelsen ytterligare vill ha besvarade.

Beslut att uppdra åt A-utskottet att ta fram underlag beträffande riktlinjer till styrelsens möte i maj samt

att uppdra till sekretariatet att återuppta skriftväxlingen med IEC i frågan om statliga medel.

Styrelsen diskuterar hur hela frågan med statliga bidrag skall hanteras inom sektionen.

Beslut att på styrelse mötet i juni ta upp frågan om den svenska sektionens förhållningssätt till frågan om statliga medel samt

att uppdra åt sekretariatet att ta fram underlag till diskussionen och engagera de utskott som kan vara aktuella i arbetet.

§ 146 Rapport om Rådgivningsbyrån

Johanna Strandh redogör för rapporten från Rådgivningsbyrån. Styrelsen tackar för rapporten och diskuterar hur information från Rådgivningsbyrån i framtiden bäst skall utbytas mellan styrelsen och sektionens representant i Rådgivningsbyrån.

Beslut att en rapport från Rådgivningsbyrån skall tillställas styrelsen två gånger per år,

att när sektionens representant eller styrelsen så önskar skall representanten närvara och informera från Rådgivningsbyrån vid styrelsens möten samt

att uppdra åt sekretariatet att tillsammans med sektionens representant i Rådgivningsbyrån se över formerna för informationsutbytet mellan sektionen och Rådgivningsbyrån.

§ 147 Amnestys representanter i Rådgivningsbyråns styrelse

Beslut att Madelaine Seidlitz skall vara Amnestys representant i Rådgivningsbyråns styrelse samt

att uppdra åt sekretariatet att utse en suppleant från sekretariatet.


§ 148 Rapport från MR-fonden

Styrelsen föreslår Rose-Marie Asker som representant i MR-fondens styrelse. Styrelsen diskuterar vidare vem som skall vara suppleant i MR-fondens styrelse. Synpunkter framkommer om att det är viktigt att sekretariatet informerar styrelsen när det är dags att utse representanter till externa styrelser såsom MR-fonden.

Beslut att utse Rose-Marie Asker till sektionens representant i MR-fondens styrelse,

att återkomma i frågan om vem som skall vara suppleant,

att en rapport från MR-fonden skall tillställas styrelsen två gånger per år,

att när sektionens representant eller styrelsen så önskar skall representanten närvara och informera från MR-fonden vid styrelsens möten samt

att sekretariatet svarar för bevakningen av nomineringstider.


§ 149 Stöd i valberedningens arbete

Arbetsutskottet uppdrog vid sitt möte den 22 februari åt sekretariatet att undersöka och ställa samman beslut som fattats av årsmöten om stöd till valberedningen i dess arbete. Syftet med uppdraget var att klargöra om styrelsen genomfört besluten. Kerstin Höijer redovisar sammanställningen som bland annat visar att styrelsen försett valberedningen med riktlinjer för deras arbete och givit dem extra medel i budget för år 1996 och 1997.

Beslut Styrelsen anser att beslut 62 från årsmötet 1995 och beslut 71 från årsmötet 1996 är genomförda.


§ 150 Förord till verksamhetsberättelsen

Styrelsen går igenom förslaget till förord till verksamhetsberättelsen och ger sina synpunkter på ändringar.

Beslut att godkänna förslaget till förord med de synpunkter på ändringar som framförts.
§ 151 Rådsmöte i Sverige 1999

Frågan om sektionens förutsättningar att arrangera rådsmöte i Sverige år 1999 tas upp igen för beslut (§ 139 från lördagens möte).
Styrelsen diskuterar ärendet. Styrelsen menar att intresse finns att anordna ett rådsmöte i Sverige. Möjligen är tidpunkten inte lämplig för sektionen. Bland annat kommer mycket arbete koncentreras på Radiohjälpsinsamlingen i höst. Dessutom är det mer intressant att ordna ett rådsmöte som förstahandsarrangör och inte som reservland.

Beslut att uppdra åt Charlotta Nordenberg att tacka nej till att svenska sektionen skall stå som reserv för att arrangera det internationella rådsmötet för 1999 och att meddela att svenska sektionen erbjuder sig att istället arrangera rådsmötet år 2001.


§ 152 Fastställande av yttranden över motioner

Det föreligger inga färdiga förslag till yttranden och styrelsen diskuterar den fortsatta handläggningen av saken. Mötet enas om att fördela arbetet med yttrandena enligt det förslag som framkom under lördagen samt att inlämna dessa senast den 12 mars till sekretariatet.

Beslut att uppdra åt utskotten att färdigställa yttranden över motioner enligt den fördelning som gjorts på mötet samt

att lämna yttrandena till sekretatriatet senast den 12 mars.


§ 153 EU-föreningens löpande arbete

Styrelsen diskuterar arbetet med rapporten från EU-föreningen.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att ta fram en fullständig rapport om EU-föreningen och förmedla den till A-utskottet.

EU-föreningens årsmöte kommer äga rum den första helgen i maj. Johanna Strandh representerar sektionen.
Hon kommer att avge en muntlig rapport från årsmötet till styrelsemötet i maj.

§ 154 Rapport från Amnestyfonden

Christian Gräslund rapporterar från Amnestyfonden. Till årsmötet har det inkommit en motion som rör fonden. Fondstyrelsen har bland annat diskuterat höstens Radiohjälpsinsamling och tagit del av förslag till affischmaterial. Vidare berättar Christian Gräslund om ansökningar till fonden som beviljats.

Annika Sabel Charlotta Nordenberg
Sekreterare Mötesordförande


Johanna Strandh Christian Gräslund
Justerare Mötesordförande