Möte med sektionens styrelse den 4-5 mars 2006 Protokoll från 1-2 mars 2006PROTOKOLL NR 7/2005/2006

Möte med sektionens styrelse den 4-5 mars 2006

Ledamöter Närvarande
Magnus Brattgård X, § 134-139
Ida Burlin X
Johan Bäck X
Shirin Heidari Anmält förhinder
Sune Montán X, mötesordförande, § 141-145
Lisa Moraeus X, mötesordförande, 125-140
Christine Pamp Anmält förhinder
Suppleanter
Madelaine Seidlitz Anmält förhinder
Jörgen Qwist Anmält förhinder
Åsa Vinge X
Sekretariatet
Carl Söderbergh X
Dan Grundin X
Fredrik Mattsson X, sekreterare
Övriga
Agneta Söder X, § 137
Jörgen Persson X, § 138
Hanna Roberts X, § 139-140
Sofia Halth X, § 141-145
Emma Johansson X, § 141-142
Malin Midler Norén X, § 141-142
Anna Wistbacka X, § 141-142
Stefan Johansson X, § 142
Magnus Öhman X, § 142
Anja Melin X, 143-145

§ 125 Mötet öppnas

Lisa Moraeus förklarar mötet öppnat.


§ 126 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket

Beslut

att utse Ida Burlin till rapportör till Grupptrycket samt till att, jämte ordförande, justera protokollet.


§ 127 Val av vice mötesordförande till nästa möte

Beslut

att utse Åsa Vinge till vice mötesordförande för nästa möte.


§ 128 Val av 1:a resp. 2:a suppleant

Beslut

att utse Åsa Vinge till 1:a suppleant fram till nästa möte den 20 april 2006,

att utse Jörgen Qwist till 2:a suppleant fram till nästa möte den 20 april 2006.


§ 129 Fastställande av dagordningen

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 130 Ojusterat protokoll från möte med sektionens styrelse den 21-22 januari 2006

Styrelsen går igenom det ojusterade protokollet från decembermötet.

Dan Grundin var närvarande vid hela januarimötet, vilket inte anges klart i den inledande närvarolistan. Paragraferna där Dan Grundins närvaro anges ska strykas.

Ida Burlin påpekar att styrelsen under § 118 beslutade om att införa ett avsnitt i kallelsen till årsmötet angående praktisk information för personer med särskilda behov, vilket endast anges i paragrafens ovanstående text.

Lisa Moraeus tycker att det tydligt bör framgå i texten under § 119 att fler än bara styrelsen närvarade vid punkten.

Beslut

att med dessa ändringar förklara protokollet justerat och lägga det till handlingarna.


§ 131 Utvärdering av styrelsemötet 21-22 januari 2006

Lisa Moraeus redogör kort för ledamöternas synpunkter från föregående möte. Bland annat konstateras det att styrelsens januarimöten, det s.k "visionsmötet" som av tradition utlokaliseras till olika distrikt, under senare år har haft relativt få deltagare från det aktuella distriktet. Styrelsen enas om att diskutera frågan vidare vid styrelsens junimöte.

Beslut

att uppdra åt Johan Bäck att förbereda frågan om styrelsens "visionsmöten" till junimötet 2006.


§ 132 Rapport om per capsulambeslut

Lisa Moraeus meddelar att inga per capsulambeslut har fattats sedan styrelsens januarimöte.


§ 133 Rapport från sekretariatet

Carl Söderbergh kompletterar den tidigare utsända rapporten:

Carl Söderbergh deltog under perioden i en utredningsresa till Syrien tillsammans med en representant från Amnestys internationella sekretariat. Besöket som var det första officiella Amnestybesöket i landet på flera år kom till som en följd av flera uppvaktningar hos Syriens ambassad i Stockholm, vid ett tillfälle överlämnades bl a ett pepparkaksfängelse. Under resan besöktes utöver regeringsrepresentanter flera före detta samvetsfångar, anhöriga till fängslade, samt en domstol.

Under perioden har det genomförts två möten med externa PR/reklambyråer avseende kommunikations- och mediastrategi, "Rätt ska va rätt"-projektet samt sektionskampanjen.

Sekretariatets arbetsgrupp för jämställdhet och mångfald arbetar vidare. Just nu pågår arbete med framtagandet av en jämställdhets- och mångfaldsplan, förberedelser inför en personalutbildning om gemensamma värderingar, samt en översyn av sekretariatets policys.

Ett antal filmer från dokumentärfilmsprojektet "Angeläget" kommer att visas i mars i Göteborg vid en filmfestival. "Angeläget" är ett filmprojekt med MR-tema för gymnasieskolor.

Lisa Moraeus undrar hur det går med de av styrelsen föreslagna förändringarna av rapporteringen från sekretariatet, bl a att rapportering från de olika arbetsområdena kopplas till handlingsplanen. Dan Grundin svarar att sekretariatet gärna tar emot förslag och synpunkter från strategigrupp 3 angående detta och berättar att det finns vissa svårigheter i att synkronisera rapporteringen, exempelvis går den ekonomiska tertialrapporteringen i otakt med styrelsemötenas placering under kalenderåret. Sen finns det också begränsningar i hur många kopplingar till handlingsplanen som kan göras, vissa arbetsområden lämpar sig helt enkelt inte riktigt för det. Lisa Moraeus tackar för svaret och understryker att det inte handlar om ett behov av kontroll utan en önskan hos styrelsen att kunna se vart verksamheten är "på väg". Sune Montán framhåller vikten av att tidigare styrelsebeslut tydliggörs i rapporteringen.


§ 134 Rapport från Amnestyfonden

Åsa Vinge meddelar att hon kommer att närvara vid Amnestyfondens styrelsemöte 11-12 mars 2006.


§ 135 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK)

Carl Söderbergh meddelar att Stefan Johansson, AIK, har bett om hjälp för att kunna skicka ut en enkät från International Committee on Movement Growth (ICMG) till enskilda medlemmar.

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 2 tillsammans med Stefan Johansson sprida enkäten från ICMG till enskilda medlemmar.


§ 136 Delrapport angående Amnestys möjlighet att arbeta för en kriminalisering av köp av sexuella tjänster

Efter att en motion avseende ställningstagande för en kriminalisering av köp av sexuella tjänster behandlades på Amnestys årsmöte 2005 beslöts att tillsätta en utredningsgrupp som skulle förse svenska sektionen med mer information i frågan. Utredningen ska vara färdig till årsmötet 2007 och en delrapport ska presenteras för årsmötet/MR-konferensen 2006.

Dan Grundin meddelar att sekretariatet inte ser någon möjlighet att diskutera delrapporten vid mr-konferensen/årsmötet 2006. Om delrapporten då skickas ut tillsammans med årsmöteshandlingarna kanske det kan framstå som förbryllande för årsmötesdeltagarna. Lisa Moraeus menar att det istället bör skickas ut en förkortad version av delrapporten.

Under den efterföljande diskussionen konstaterar styrelsen att uppdragsgruppen har lagt ned ett stort arbete på delrapporten, nedan följer några synpunkter:
-att delrapporten är mycket omfattande och att språket kunde ha varit mer lättillgängligt, delrapporten upplevs som svårgenomtränglig,
-att texten kanske bör vara mer könsneutral, ett förslag är att uppdragsgruppen tar hjälp av HBT-gruppen för att se över vissa formuleringar,
-det finns oklarheter i texten kring vad uppdragsgruppen själva anser i vissa frågor, respektive vad de kommittéer m.m. som gruppen refererar till anser i vissa frågor,
-att den sista strecksatsen på sidan 16 i delrapporten bör strykas.

Dan Grundin informerar om att senaste tidpunkt för den svenska sektionen att inkomma till det internationella rådsmötet 2007 med en eventuell resolution i frågan, är i januari 2007, dvs innan årsmötet 2007.

Beslut

att uppdra åt Åsa Vinge och Lisa Moraeus att meddela uppdragsgruppen styrelsens synpunkter på delrapporten.


§ 137 Förslag till strategi för MR- och medlemsutbildning 2006-2010

Agneta Söder går igenom förslaget till strategi för MR- och medlemsutbildning för den svenska sektionen som ska gälla för perioden 2006-2010.

Arbetet med framtagandet av strategin har pågått i cirka ett år och inkluderar både utbildnings- och informationsarbete. Agneta Söder förklarar att Amnesty med hjälp av denna strategi kan samla all utbildning under ett och samma tak i och med inrättandet av 'Amnestyakedemin'. Rent praktiskt kommer sektionen att arbeta tillsammans med en extern samarbetspartner, diskussioner har sedan en tid förts med flera utbildningsinstitut och ett avtal är nära förestående med ett av dessa. Andra målsättningar med strategin är att via utbildning och information synliggöra Amnestys arbete för fler i det svenska samhället, bidra till att öka aktivismen och mångfalden inom organisationen, utveckla och stärka Amnestys kampanjarbete och att stärka det interna ledarskapet, samt att skapa ett nationellt informationsnätverk.

Ekonomiskt sett ska verksamheten helst vara självgående och oberoende av hur Amnestys övriga ekonomiska situation ser ut.

I den efterföljande diskussionen konstaterar styrelsen att förslaget på strategin framstår som mycket spännande och att tanken med 'Amnestyakademin' är bra. Styrelsen vill dock se följande justeringar införda i förslaget:
- en större tydlighet vad gäller mångfaldsarbetet, att sträva efter att få in mångfaldsaspekten i utbildningarna,
- att tydliggöra vilka som ingår i de interna respektive externa målgrupperna,
- att tydliggöra funktionärsutbildarnas roll,
- att utforma den interna hemsidan på ett mer lättillgängligt och pedagogiskt sätt,
- att tillgodose alla distrikt oavsett grad av rådande aktivitet med utbildning,
- att en utvärdering/revidering av strategin har genomförts senast den 30 juni 2008,
- att avtalet med extern samarbetspartner skrivs efter samråd med styrelsen.

Beslut

att efter ovannämnda tillägg anta förslaget till strategi för MR- och medlemsutbildning 2006-2010.


§ 138 Ekonomisk redovisning 2005

Jörgen Persson presenterar årsredovisningen för 2005 där sektionen uppvisar ett positivt resultat om 4 497 tkr. En del av det ekonomiska överskottet sätts enligt Amnestys interna regler av till Humanfondsreserven. Resultatet efter denna avsättning är 2 082 kr. Årets intäkter uppgår till 44 131 tkr jämfört med budget 38 940 tkr (+5 191 tkr). Jämfört med 2004 har intäkterna ökat med 5 977 tkr.

De största intäktsökningarna i kronor räknat står intäktsslagen Gåvor och bidrag , Testamenten , Humanfonden och Gåvor via autogiro för. Gåvor från grupper och distrikt har överträffat budgeten med 321 tkr, intäktsgruppens resultat är till största delen beroende av gåvor från Hörbygruppen, Halmstadgruppen (Byring & Bråte) och Lundagrupperna. Hörby och Halmstad bidrar med pengar från sin andrahandsförsäljning medan Lundagrupperna tidigare år har fått ett par större testamenten.

Antalet medlemmar har ökat från 56 000 till 58 800, det är första gången på nio år som medlemsantalet ökar vilket till stor del beror på ökade satsningar för att värva nya medlemmar, bl a via metoden face-to-face.

De sammanlagda kostnaderna för 2005 uppgår till 39 634 tkr. Årets kostnader är 66 tkr lägre än budget.

Styrelsen gläds över det positiva resultatet.

I styrelsens diskussion konstateras det att intäkterna från Humanfonden visserligen har överträffat budgeten men att antalet sparare inte ökar trots kampanjsatsningar från Banco. En teori är att det har skett en ökad konkurrens på området. Magnus Brattgård menar att man inte bör förvänta sig att denna tendens kommer att brytas med tanke på att det senaste årets börsuppgång inte har genererat fler sparare.

Carl Söderbergh informerar om att en ökad budget också gör budgetarbetet på sekretariatet mer komplicerat. Magnus Brattgård tillägger att behovet av ett bättre redovisningssystem kommer att öka efterhand.

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 3 att till det tidigare uppdraget (§ 101 , ORG 54/008/2005 ) att utbilda styrelsen i målstyrning, också koppla budgetarbetet,

att godkänna årsredovisningen 2005.


§ 139 Brev till styrelsen

Skaraborgsdistriktet har i ett brev till styrelsen förklarat att de vid sitt årsmöte i oktober 2005 beslutade att försätta distriktet "vilande". Orsakerna till detta är flera, bl a att grupperna inte tycker att distriktet fyller någon funktion, att verksamheten har varit "minimal", samt att väldigt få aktiviteter genomförs.

Styrelsen finner distriktets beslut mycket bekymmersamt eftersom man anser att distrikten uppfyller flera viktiga funktioner, inte minst som kontaktyta för styrelsen och sekretariatet vilket bör påpekas för distriktet.

Vidare förs en mer allmän diskussion om hur sektionen framöver ska förhålla sig till distrikt på nedgång, huruvida resurser som läggs på att hålla organisationsstrukturen intakt kan komma att "stjäla" energi från främjandet av aktivitet. Sune Montán föreslår att styrelsen diskuterar distriktens funktion vid sitt septembermöte 2006.

Beslut

att uppdra åt Magnus Brattgård att kontakta Skaraborgsdistriktet för att komma fram till lösning,

att uppdra åt Lisa Moraeus att till styrelsens septembermöte 2006 formulera ett förslag angående distriktens funktion.


§ 140 Möte med IEC

Hanna Roberts, ordförande i Amnestys internationella styrelse (IEC) informerar om vad som pågår internationellt inom Amnesty. Bland annat berörs arbetet med framtagandet av ISOP 2 - nästa operativa plan för 2006-2008, "Major Projects"som består av 8 olika verksamhetsområden där bl a Control Arms och SVAW ingår, och den kommande ESK-kampanjen som ska starta 2008.

Hanna Roberts informerar om att den internationella rörelsen för närvarande har vissa ekonomiska svårigheter, det fattas exempelvis 5 miljoner GBP till den internationella budgeten. Därför välkomnar IEC ekonomiska bidrag från sektionerna, och ett sätt att bidra är att sektionen själv väljer ut ett område inom "Major Projects" som de vill bidra till.


§ 141 Möte med Kvinnorättsgruppen

Sofia Halth, Emma Johansson, Malin Midler Norén samt Anna Wistbacka informerar om kvinnorättsgruppens arbete. Grupperna som finns i Umeå, Göteborg och Lund, arbetar främst med att utbilda och sprida information om kvinnors rättigheter, fungera som kunskapsbank om kvinnors rättigheter, besitta kunskap om feministisk teori, och att bevaka Amnestys långsiktiga arbete för kvinnors rättigheter.

Sedan SVAW-kampanjen inleddes har Kvinnorättsgruppen i Lund haft en hög arbetsbelastning och på senare tid har också abortfrågan tillkommit inför årsmötet 2006. Kvinnorättsgruppen vill också fortsättningsvis fungera som en viktig resursinstans i rörelsen.


§ 142 Inför årsmötet

- Årsmötesdagordningen

Magnus Öhman, tilltänkt mötesordförande tillsammans med Gabi Björsson, finns med per telefon.

Styrelsen diskuterar årsmötesdagordningen där flera av rapportpunkterna från "Amnestyåret 2005" kommer att genomföras vid ett "diskussionstorg". Till de rapportpunkter som finns med på dagordningen och som ska förläggas till separata stationer på diskussionstorget tillkommer också information om "sektionskampanjen" samt "delrapport angående Amnestys möjlighet att arbeta för en kriminalisering av köp av sexuella tjänster".

Styrelsen enas om att följande punkter i förslaget till årsmötesdagordning skall förläggas till diskussionstorget:
10, 15: Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut, Frågestund med sektionens styrelse
12: Rapport från ungdomsrådet
13, 14, 18, 19: Granskningskommitténs rapport avseende sektionen, Revisorernas berättelse avseende sektionen, Granskningskommitténs rapport avseende Amnestyfonden, Revisorernas berättelse avseende Amnestyfonden
17, 20: Amnestyfondens verksamhetsberättelse och bokslut, Frågestund med Amnestyfondens styrelse
23, 24: Presentation av nominerade till val; valberedningens förslag samt övriga nominerade, Frågestund med samtliga nominerade till val
Ny punkt: Information om sektionskampanjen
Ny punkt: Delrapport angående Amnestys möjlighet att arbeta för en kriminalisering av köp av sexuella tjänst

Styrelsen enas om att följande punkter skall förläggas till plenum:
11: Generalsekreterarens rapport
22, 16, 21: Meddelande om tidpunkt för nomineringsstopp, Fråga om ansvarsfrihet för sektionens styrelse, Fråga om ansvarsfrihet för Amnestyfondens styrelse

När det gäller nomineringsstoppet enas styrelsen om att detta bör ske kl 14 samt att det ska inrättas en ny punkt på dagordningen, "2:a presentation av nominerade till val" där sent nominerade ges en möjlighet att presenteras inför plenum. Denna punkt ska förläggas till kl 16.45, dvs innan själva valen genomförs.

Alla styrelseledamöter som kandiderar till omval kommer att befinna sig på valberedningens station i samband med diskussionstorget. Detta innebär att det endast kommer att finnas tre styrelseledamöter på styrelsens station.

- Abortdiskussionen

Stefan Johansson, som tillsammans med Ida Burlin och Shirin Heidari har formulerat styrelsens förslag i abortfrågan, finns med per telefon. Styrelsen vill att följande justeringar i förslaget genomförs:
- att bakgrundsavsnittet förtydligas
- att en konsekvensanalys införs
- att alternativ 2 förtydligas
- att alternativen 1a, 1b, 1c delas upp och kan antas separat

Styrelsen diskuterar hur abortdiskussionen ska genomföras och kommer fram till att det bör finnas fyra mindre grupper för den inledande diskussionen varefter beslut fattas i plenum. Varje grupp ska diskutera samma sak. I varje grupp ska det finnas en gruppledare och en sekreterare, vilka inte bör utgöras av styrelserepresentanter eftersom det är styrelsen som har lagt förslaget. Det bör också läggas in en ny punkt på dagordningen angående huruvida årsmötet kan öppnas upp för beslut. Vidare enas styrelsen om att en kort presentation av styrelsens förslag bör ges 15 minuter på dagordningen och förläggas innan lunchen samt att årsmötesdeltagarna ska förses med någon form av "åsikts-lappar" som ska främja diskussioner under lunchen.

Styrelsen diskuterar sedan hur konsultationsprocessen inom sektionen ska genomföras inför årsmötet 2007 då abortfrågan kommer att diskuteras i sin helhet inför det internationella rådsmötet 2007.

- Information om MR-konferensen 2006

Carl Söderbergh informerar kort om innehållet vid MR-konferensen varefter styrelsens roll vid konferensen diskuteras. Carl Söderbergh kommer med två konkreta förslag; att styrelsen efter varje punkt i programmet redogör för Amnestys ställningstagande i just den aspekten, samt att ledamöterna delar upp ansvaret för de inbjudna talarna vid konferensen sins emellan. Styrelsen tycker att båda förslagen är bra.

Beslut

att med ovanstående justeringar anta förslaget till dagordning för årsmötet 2006,

att uppdra åt Stefan Johansson, Ida Burlin och Shirin Heidari att utifrån styrelsens synpunkter förtydliga styrelsens förslag till beslut i abortfrågan,

att uppdra åt Magnus Öhman och Gabi Björsson att i samråd med Ida Burlin och Åsa Vinge sköta den praktiska planeringen för abortdiskussionen på årsmötet 2006,

att uppdra åt Johan Bäck och Lisa Moraeus att till junimötet 2006 förbereda hur konsultationsprocessen inom sektionen ska genomföras inför årsmötet 2007 då abortfrågan kommer att tas upp i sin helhet inför det internationella rådsmötet 2007.


§ 143 Valberedningens förslag till årsmötet

Anja Melin presenterar valberedningens förslag.

Styrelsen informeras om att Christine Pamp kommer att bjuda in de personer som nominerats till sektionsstyrelsen, till styrelsens aprilmöte.


§ 144 Övriga frågor

- Tidpunkt för konstituerande styrelsemöte

Styrelsen enas om att förlägga det konstituerande styrelsemötet i direkt anslutning till årsmötet lördagen den 22 april 2006.

- Styrelseforumet

Sune Montán konstaterar att inlägg i styrelseforumet vid ett par tillfällen på senare tid har lämnats obesvarade från ledamöterna vilket är ett problem, särskilt när inläggen är förslag till beslut. Ida Burlin föreslår att ett beslut bör vara fattat inom en vecka från den dag då förslaget lagts ut i styrelseforumet.

Beslut

att varje styrelseledamot själv ansvarar för att bevaka att ens egna förslag som lagts ut i styrelseforumet för beslut behandlas inom rimlig tid,

att varje styrelseledamot själv ansvarar för att i sina inlägg i styrelseforumet tydligt formulera vad som förväntas ske med dem.

- Styrelsepärmarna

Sune Montán föreslår att styrelsepärmarna som delas ut till nyinvalda ledamöter i styrelsen, bör förses med sektionens olika strategier.


§ 145 Mötet avslutas

Lisa Moraeus avslutar mötet.Lisa Moraeus Sune Montán
Mötesordförande Mötesordförande
Fredrik Mattsson Ida Burlin
Sekreterare Justerare