Möte med sektionens styrelsen den 2-3 mars 1996 Protokoll från 1-2 mars 1996

PROTOKOLL NR 6/95/96
ORG 72/009/95


Möte med sektionens styrelse den 2-3 mars 1996

Ledamöter Närvarande

Rigmor Argren X
Magnus Brattgård anmält förhinder
Charlotte Dunge X
Dan Grundin X
Ewa Fredenberg Nilsson X
Christer Nordberg §§ 118 - §§ 133, § 139
Lars-Olof Olofsson X
Christine Pamp X
Eva Linda Sederholm X

Suppleanter

Åsa Carlberg X
Magnus Cedergren X
Erik Petersson X

Övriga

Anita Ankarswärd, valberedningen § 107
Kristina Båth-Sågänger §§ 133 - §§ 136
Hans Hagwall §§ 125 - §§ 127, § 134
Ragnar Helin, valberedningen § 107
Eva Hellström sekreterare
Anita Klum X
Anna Dahlbäck § 133 (samt § 132, forts.)
Charlotta Nordenberg X

Mötesordföranden

Rigmor Argren §§ 124 - 131, §§ 133 - 138
Christine Pamp §§ 118 - 123, §132, § 139§ 118 Val av justerare och rapportör till grupputskicket

Beslut att välja Magnus Cedergren till justerare av protokollet;

att välja Magnus Cedergren till rapportör till grupputskicket.

§ 119 Val av ordförande, reserv till nästa möte

Beslut att välja Charlotte Dunge till ordförande, reserv för nästa möte.

§ 120 Val av ordförande till arbetsutskottets möte den 20 april

Då Christine Pamp inte kan närvara vid arbetsutskottets möte den 20 april ombads Rigmor Argren att vara ordförande vid mötet.

Beslut att välja Rigmor Argren till ordförande för arbetsutskottets möte den 20 april.

§ 121 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.

§ 122 Protokoll från styrelsens möte den 27-28 januari 1996

Styrelsen tar del av det ojusterade protokollet från mötet 27-28 januari och ger sina synpunkter, framför allt kompletteringar på punkten arbetsgivarefrågor.

Beslut att komplettera protokollet med de beslut som saknas och sedan, efter justering, lägga protokollet till handlingarna.

§ 123 Protokoll från arbetsutskottets möte den 17 februari 1996

Styrelsen tar del av det ojusterade protokollet från arbetsutskottets januarimöte.

Beslut att justera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 124 Rapport från sekretariatet

Generalsekreteraren rapporterar om verksamheten på sekretariatet, bl a;
-Antalet grupper är idag 286.
-Ny samordnare för Kongo och Centralafrikanska republiken är Pernilla Trägårdh.
-Anneli Andersson har ersatt MatsAndersson som distriktsombud i Västerbotten, i Skaraborg har Peter Nässén ersatt Christina Herthnek.
-267 grupper har anmält sig till Kinakampanjen som startarden 13 mars, en av de högsta deltagarsiffrorna vi haft i en kampanj.
-15 grupper har anmält sig som "brandkårsgrupper", de har deltagit i två aktioner.
-En debattartikel publicerades i DN på 19 års dagen av Dagmar Hagelins "försvinnande", Anita Klum och Ragnar Hagelin besökte UD den 15 februari. Den 10 mars sänder TV4 en dokumentär om Dagmar Hagelin, Anita Klum deltar i en studiodebatt efter programmet. En hel del aktiviteter är planerade för att följa upp detta, bl a "Aktiviteten" i grupputskicket i april och Ragnar Hagelins medverkan i årsmötet.
-Amnesty kommer att stå värd för en av dagarna vid "Musik vid Siljan" i sommar.
-Två vädjanden har gått ut, angående repatriering av flyktingar till Bosnien och familjen Sincari.
-Flyktninghandläggaren har deltagit i ett ECRE-möte i Portugal den 22-25 februari.
-Humanfonden gav i år drygt 3,3 miljoner vilket motsvarar ungefär 9% av vår budget.
-Magnus Brattgård deltar i groupingmötet i London i mars.
- 70 personer är idag utbildade och uppkopplade i Lotus Notes.

§ 125 Ekonomisk rapport

Stig Lantto, sekretariatet, presenterar resultatrapporten för januari 1996. Resultatet ser positivt ut, delvis tack vare Postenprojektet. Delbetalande medlemmar är redan uppe i budget.

Beslut att lägga rapporten till handlingarna.

§ 126 Ekonomisk redovisning för 1995

Stig Lantto, sekretariatet, presenterar den ekonomiska redovisningen för 1995 och kassören ger sina kommentarer. Budgetramarna har hållits och kassören påpekar att det är tillfredsställande att se att man inte bara lyckats hålla sig inom de kostnadsramar som satts utan att även den verksamhet man planerat har genomförts.

Kassören rapporterar från revisionsmötet. Revisorerna var nöjda med bokslutet. När det gäller Malmöverksamheten hade dock revisorerna en del synpunkter på den redovisningsprincip som använts.

Beslut att godkänna den ekonomiska redovisningen för 1995.

§ 127 Rapport från utskotten

Eva Linda Sederholm presenterar en rapport om flyktingverksamheten i sektionen.

Beslut att resurser avsätts varje budgetår för revidering av flyktinghandboken, dvs ingår i den årliga budgeten,

att styrelsen/sekretariatet bjuder in flyktingombud och landsamordnare för att initiera någon form av samarbete grupperna emellan,

att det i yttranden över motioner rörande flyktingarbete skall ingå sakupplysning om innebörden av flyktingmandatet.

att uppdra åt Eva Linda Sederholm i samarbete med sekretariatet att redigera rapporten och distribuera den till grupper och årsmötesdeltagare.

Eva Linda Sederholm presenterar också en översyn av utredningsarbetet vid internationella sekretariatet som A-utskottet gjort.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att fortlöpande bevaka i vad mån samordnares och andra funktionärers kompetens tillvaratas av den internationella rörelsen.

Ewa Fredenberg Nilsson berättar om C-utskottets arbete beträffande personalrepresentantens roll i styrelsen. C-utskottet uppdrogs av AU att färdigställa ett förslag till årsmötet. C-utskottet kom fram till att man inte ville presentera ett sådant förslag med hänvisning till att frågan borde utredas ytterligare.

Med hänsyn till det uppdrag utskottet fick av AU presenteras dock det ursprungliga förslaget med följande alternativ för styrelsen att ta ställning till:

1) Årsmötet föreslås besluta att personalrepresentanten avvecklas.
2) Årsmötet föreslås besluta att personalrepresentanten i sin nuvarande roll avvecklas, personalen representeras istället av en facklig företrädare.
3) Ärendet tas inte upp på årsmötet, C-utskottet fortsätter sitt arbete och presenterar en översyn av personalrepresentantens roll och eventuellt förslag till förändring på styrelsens möte i september 1996.

Dan Grundin påpekar att förslaget att ersätta personalrepresentanten med en facklig representant inte har något stöd vare sig hos personalen eller hos fackklubben på sekretariatet.

Ewa Fredenberg meddelar att personalens synpunkter inhämtas genom intervjuer med nuvarande och tidigare personalrepresentanter. Det påpekas även att man inte kan förvänta sig att personalen skall ställa sig bakom ett förslag som detta.

Efter en diskussion kring de demokratiska aspekterna på en personalrepresentant med rösträtt såsom fullvärdig styrelsemedlem och de oklara arbetsgivareförhållanden mellan personalrepresenanten och generalsekreteraren enas styrelsen om att frågan bör utredas vidare innan man presenterar ett förslag för årsmötet.

Beslut att uppdra åt C-utskottet att fortsätta sitt arbete enligt det uppdrag man fick på styrelsens möte i december 1995 och att dessutom komma med ett förslag om personalrepresentantens framtida roll.

§ 128 Rapport från IT-gruppen

Christer Nordberg meddelar att IT-gruppen nu är färdig med förslaget till IT-strategi och att man dessutom har haft ett möte om automatiserade blixtaktioner och distribuerade adresser, ett förslag kommer att berarbetas efter AU:s önskemål och sedan presenteras för ordförande och kassör för beslut.

§ 129 Fastställande av beslut om personalförstärkningar och utlokalisering

Styrelsen tar del protokollet från MBL-förhandlingarna på sekretariatet.

Beslut att fastställa besluten i § 116 i protokollet från styrelsens möte den 27-28 januari 1996.

§ 130 Beslut om rörlig budget, marsdelen

Beslut att fastställa den rörliga budgetens marsdel.

§ 131 IT-gruppens förslag till IT-strategi

Christer Nordberg presenterar IT-gruppens förslag till IT-strategi. Strategin innehåller generella riktlinjer för hur ett projekt inom IT-området skall utformas.

Beslut att anta IT-gruppens förslag till IT-strategi,

att uppdra åt sekretariatet att distribuera IT-strategin via grupputskicket.

§ 132 Inför årsmötet 1996

Styrelsen tar del av förslaget till dagordning . Åsa Carlberg föreslår att punkten "Amnestyåret 1995" skall förlängas med en halvtimme. Det seminarium som kommer att äga rum på fredagskvällen kommer att inledas av Christine Pamp, C-utskottet ansvarar för planering av detta seminarium. Inbjudan till seminarium går ut med årsmöteshandlingarna. Lördagskvällens informella möte om Open University-projektet planeras av sekretariatet. Även ett informellt möte med styrelsen planeras, detta beslutar styrelsen om på mötet i maj.

Förhoppningsvis kommer en hel del tid kunna sparas under valen då man fått ett erbjudande att använda s.k mentometerutrustning för att genomföra valen.

Beslut att förlänga punkten "Amnestyåret 1995" med en halvtimme och med denna ändring godkänna förslaget till dagordning.

Motionerna diskuteras och styrelsen gav direktiv för yttranden. Slutgiltigt godkännande av yttraden sker under söndagen.

Styrelsens egna förslag till årsmötet :

*Ändring av § 8.2 i stadgarna, formuleringen i att-satsen ändras till; "att svenska sektionens stadgar ändras enligt förslaget", i övrigt enligt underlaget.

*Ändring av § 8.4 i stadgarna, enligt underlaget.

*Ändring med anledning av beslut 3 vid ICM 1995. Formuleringen i att-satsen ändras till; "att svenska sektionens stadgar ändras enligt förslaget", i övrigt enligt underlaget.

*Stöd i valberedningens arbete, enligt underlaget.

* Internationellt utskott. Styrelsen diskuterar idén om ett internationellt utskott som inkommit i form av en motion från HC Andersen. Styrelsen diskuterar om ett internationellt utskott bör väljas av årsmötet såsom i förslaget, eller jämställas med styrelsens övriga utskott. Förslaget om ett internationellt utskott kommer att behandlas som en motion och styrelsen avstår från att yttra sig.

*Kortkampanjen, enligt underlaget.

*Riktlinjer för finansutskottet, enligt underlaget som godkändes på januarimötet.

*Ungdomsarbetet, att uppdra åt Charlotte Dunge att, i samarbete med sekretariatet, färdigställa förslaget om ungdomsarbetet med hänsyn till styrelsens förslag om distriktsavgift.

Beslut att styrelsen, efter de revideringar som framgår ovan, presenterar ovanstående förslag, med undantag för förslag om internationellt utskott, för årsmötet.

Motionernas behandling på årsmötet. Ansvaret för behandling av motionerna vilar på styrelsen, ej på utskottsledamöterna. Två styrelsemedlemmar delar ansvaret för varje motion.

Verksamhetsberättelsen för sektionen 1995 gicks igenom, vissa revideringar skall göras innan verksamhetsberättelsen går i tryck.

Beslut att efter revideringar godkänna sektionens verksamhetsberättelse för 1995.


§ 133 Slutrapport från ungdomsutredningsgruppen

Anna Dahlbäck förklarar hur arbetet med ungdomsutredningen gått till och presenterar de viktagaste delarna i rapporten. Hon påpekar att det är viktigt att man satsar seriöst på ungdomsarbetet för att det skall bli en lyckad och långvarig verksamhet.

Styrelsen tackar ungdomsutredningsgruppen för ett väl utfört arbete.

Beslut att ungdomsutredningsgruppens arbete är avslutat,

att rapporten får ligga till grund för styrelsens förslag till sektionens framtida ungdomsarbete,

att söka stöd från sektionens årsmöte 1996 för en långsiktig satsning på ungdomsarbete inom sektionen,

att uppdra åt B-utskottet att utarbeta ramarna för ungdomssatsningen.

§ 132 Fortsatt diskussion inför årsmötet 1996
(forts.)
Christer Nordberg presenterar ett förslag om ett nytt sätt att beräkna gruppavgiften samt en omfördelning av densamma. Förslaget innebär att gruppavgiften som den ser ut idag slopas och distrikten betalar en avgift, beräknad på antal invånare i distriktet, till sektionen. Denna avgift finansieras genom att grupperna betalar en avgift till distriktet. Tanken är att detta skall inverka positivt på distriktens arbete att skapa fler arbetsgrupper eftersom avgiften per grupp till distriktet på så sätt minskar.

Förslaget kommer att presenteras som styrelsens förslag till årsmötet.

Belsut att uppdra åt Christer Nordberg att färdigställa förslaget till årsmötet i enlighet med följande att-satser;
att gruppavgiften avskaffas fr om 1997, att inrätta en avgift från distrikten till sektionen fr o m 1997, avgiftens storlek baseras på antalet invånare i distrikten, varje distrikt bestämmer hur avgiften skall finansieras, att distriktet skall ha rätt att ta ut en avgift av arbetsgrupperna inom distriktet, avgiftens storlek skall fastställas av distriktsmötet, att distriktets avgift för 1997 sätts till 12 öre per invånare, att i sektionens stadgar 4.2 göra de nödvändiga ändringarna, att varje ny grupp betalar en registreringsavgift på 500 kronor till sektionen.

Styrelsen tar även del av de yttranden som färdigställts och godkänner dem. Styrelsen kommer att ta del av en sammanställning av alla yttranden över inkomna motioner innan de skickas ut till årsmötesdeltagarna.

§ 134 Utvärdering av Malmöverksamheten

Kassören presenterar utvärderingen av Malmöverksamheten. Hans Hagwall, sekretariatet, påpekar att Malmöbutiken och dess personal innebär ett stort stöd för regionen, men att detta inte redovisas i en kostnadsfördelning.

Styrelsen instämmer i referensgruppens uppfattning om hur lagerkostnader skall bokföras.

Beslut att verksamheten i Malmö fortsätter och att underskottet för 1996 ej får överstiga 170.000:- och att en ny utvärdering presenteras för verksamhetsåret 1996 på styrelsens andra möte 1997.


§ 135 Utvärdering av sponsringsprojektet

Kerstin Höijer, sekretariatet, berättar om bakgrunden till sponsringsprojektet, arbetets gång och projektets resultat.

Styrelsen är mycket nöjda med utvärderingen och kommer att ställa ett förslag om fortsatt sponsringssamarbete till årsmötet.

Beslut att en utvärdering av sponsringsprojektet presenteras för årsmötesdelatagarna,

att uppdra åt Magnus Brattgård, i samarbete med sekretariatet, att utarbeta ett förslag som innebär att styrelsen får årsmötets uppdrag att fortsätta arbeta med sponsringsprojekt enligt fastställda riktlinjer.

Se även beslut under § 136.

§ 136 Utvärdering av medlemsvärvningskampanjen

Kerstin Höijer presenterar utvärderingen vars syfte var att bibehålla Amnestys höga antal medlemmar. Målet med kampanjen, 10.000 nya medlemmar, är uppfyllt. Man kan konstatera att grupperna tycker att arbetet med medlemsvärvning är betungande, trots att de var nöjda med det material de fick inför kampanjen. Centrala insatser är det som inbringar de flesta nya medlemmarna.

Ordföranden påpekar att utvärderingen är mycket väl genomförd och att den ger svar på frågor som kvarstod sedan förra medlemsvärvningskampanjen.

Beslut att erfarenheterna från utvärderingen av sponsringsprojektet och medlemsvärvningskampanjen läggs till grund för sekretariatets fortsatta arbete.

§ 137 Brev från Kinasamordningen

Styrelsen har tagit del av ett brev från Kinasamordningen där kritik uttrycks mot sekretariatets agerande i samband med TV-filmen om kinesiska barnhemsbarn.

Rigmor Argren påpekar att sekretariatet policymässigt har handlat helt i linje med vad vårt åtagande tillåter. I vårt åtagande ingår "promotional work" och vi har alla möjligheter att arbeta mot brott mot mänskliga rättigheter i ett brett perspektiv.

Sekretariatet har följt de riktlinjer som kommit från internationella sekretariatet i News Service. Dessutom har styrelsen tidigare uttryckt önskemål om att sekretariatet skall arbeta massmedialt med aktuella och uppmärksammade fall.

Ordföranden poängterar att, sett ur perspektiv av "human rights awareness"-arbete ligger det som gjorts från sekretariatet helt inom vårt verksamhetsområde, i enlighet med beslut på de senaste tre rådsmötena. Dessutom påpekar ordföranden att även om Kinasamordningen har mycket kunskap om Kina, finns en hög kompetens gällande åtagandet, marknadsföring och massmedieteknik på sekretariatet och att man i just den frågan inte haft behov att rådfråga samordningen. Ordföranden påpekar också att det är glädjande att samordningen är aktiv och ställer krav på att sekretariatet utnyttjar dess kompetens.

Beslut att uppdra åt generalsekreteraren och ordföranden att besvara brevet.

§ 138 Ansökan från grupperna i Härnösand angående AMS-projekt

Styrelsen har tagit del av Härnösandsgruppernas ansökan. D-utskottet arbetar med att framställa en mall för hur ett projekt skall utformas och vilka riktlinjer som skall gälla för indirekt statligt stöd. Då detta arbete ännu inte är färdigt anser styrelsen att man måste ta ställning till Härnösandsgruppernas ansökan ändå.

Beslut att godkänna projektet och uppdra åt sekretariatet att tillsammans med Härnösandsgrupperna utarbeta en ansökan för ett ALU-projekt,

att D-utskottets förslag för mall för projektbeskrivningar och riktlinjer för indirekt statligt stöd skall presenteras på AU den 20 april.

§ 139 Arbetsgivarefrågor

Styrelsen diskuterade relationerna mellan styrelse och sekretariat med anledning av den diskussion som fördes på styrelsens januarimöte och de rekommendationer som AU gav styrelsen på sitt möte i februari.

Beslut att riva upp de beslut som fattades under § 117 på styrelsens januarimöte,

Åsa Carlberg reserverar sig mot beslutet.

att inrätta ett återkommande möte, minst en gång per år, med de av årsmötet valda styrelseledamöterna och deras suppleanter,

att under juni månads styrelsemöte diskutera vilka sammanträdesformer (information, beslutande, problemlösande etc) styrelsen skall arbeta efter, fastställa en beslutsgång för styrelsen samt bjuda in föreläsare inom eller utom organisationen,

att uppdra åt Christer Nordberg och Charlotte Dunge att utarbeta ett förslag på en heldags utbildning för den styrelse som tillträder i juni, förslaget presenteras på styrelsens majmöte,

att ta fram arbetsbeskrivningar för ordföranden, kassören, ledamöterna, suppleanterna och personalrepresentanterna och presentera dem för kandiderande styrelsemedlemmar samt att löpande se över generalsekreterarens roll och arbetsuppgifter,

att ovan beskrivna arbetsbeskrivning diskuteras och antas av varje av varje ny styrelse,

att låta sekretariatets personal och styrelseledamöterna presentera sig för varandra på sekretariatet, förslagsvis under ett av personalens måndagsmöten,

att godkänna generalsekreterarens rapport om vilka åtgärder som vidtagits och planeras när det gäller arbetsförhållandena på sekretariatet,

att uppdra åt generalsekreteraren att för styrelsen presentera bearbetad statistik över personalomsättningen de senaste tre åren.

Generalsekreteraren redogör för personalsituationen på sekretariatet.


Eva Hellström Magnus Cedergren

Rigmor Argren


Christine Pamp