Möte med sektionens styrelse den 27-28 januari 2001 Protokoll från 1-2 januari 2001


      amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden


PROTOKOLL NR 5/2000/2001

Möte med sektionens styrelse den 27-28 januari 2001

Ledamöter Närvarande
Hanna Roberts anmält förhinder
Christian Gräslund X, mötesordförande § 122 - § 138
Binnie Kristal-Andersson X, ej § 122 - § 131
Maria Eklund X, mötesordförande § 139 - § 147
Nicklas Liss-Larsson X
Tina Lundh X
Jan Odqvist X
Torbjörn Söderberg X
Henrik Zetterquist X, ej § 132 - § 138
Suppleanter
Susann Olsson X
David Langlet X
Sekretariatet
Tessi Fickendey X, sekreterare
Dan Grundin X
Carl Söderbergh X
Övriga
Erik Ehn X, endast § 131 - § 138
Ingrid Gefvenberg X, endast § 131 - § 138
Katarina Hyttinen X, endast § 132 - § 138
Ann-Charlott Lindholm X, endast § 132 - § 138
Rafael Luna X, endast § 132 - § 137
Eva-Karin Magnusson X, endast § 132 - § 138
Britt Marie Sundberg X, endast § 132 - § 138


§ 122 Mötet öppnas

Mötesordförande Christian Gräslund hälsar alla välkomna till Eskilstuna och förklarar mötet öppnat.


§ 123 Val av justerare och rapportör till Grupptrycket

Beslut

att utse Nicklas Liss-Larsson till rapportör till Grupptrycket samt till att, jämte ordförandena, justera protokollet.


§ 124 Val av ordförandereserv till nästa möte

Beslut

att välja Nicklas Liss-Larsson till ordförandereserv för nästa möte.


§ 125 Fastställande av dagordning

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 126 Protokoll från styrelsens möte den 2-3 december 2000

Susann Olsson vill ha ett förtydligande av den första beslutsatsen under § 103 och förslår en ny formulering som lyder:
att anställda inom Amnesty i samband med utbildningar, seminarier, konferenser etc tills vidare har möjlighet att mottaga ersättning för resa, kost, logi och material.

Beslut

att anta ovannämnda förslag till beslut under § 103 och

att med denna ändring lägga protokollet till handlingarna.


§ 127 Protokoll från arbetsutskottets möte den 14 januari 2001

Beslut

att lägga protokollet till handlingarna.


§ 128 Rapport om per capsulambeslut

Christian Gräslund meddelar att inga per capsulambeslut har fattats sen styrelsens decembermöte.


§ 129 Rapport från sekretariatet

Carl Söderbergh kompletterar den elektroniskt utskickade sekretariatsrapporten med följande tillägg:

- Carl Söderbergh träffade utrikesminister Anna Lindh den 13 december och presenterade memorandumet inför Sveriges ordförandeskap. Memorandumet har även översatts till svenska av juristgruppen. Anna Lindh uttryckte stor entusiasm vad gäller förslaget till gemensamma riktlinjer mot tortyr inom EU, vilket
resulterade i ett informellt besök hos UD av en representant från IS för att medverka vid framtagandet av ett utkast i ärendet.
- Carl Söderbergh har träffat Migrationsverket som vill höja standarden på asylutredningar genom att samarbeta med bl a Amnesty. Under de kommande månaderna ska riktlinjer utarbetas för nytt utbildningsmaterial gällande intervjuteknik som kan användas i samband med tortyröverlevande och kvinnliga asylsökande.
- Carl Söderbergh kommer den 29 januari att äta lunch med Mary Robinson, FN:s människorättskommissarie, för att avge en muntlig rapport om de pågående och nyligen bevittnade övergreppen på civila i Israel och de ockuperade områdena.

Styrelsen ställer sekretariatsrelaterade frågor till Carl Söderbergh och Dan Grundin. Carl Söderbergh ombeds att längre fram under mötet återkomma med en fullständig rapport från Israel och de ockuperade områdena. (Se § 138)


§ 130 Rapport från utskotten

Christian Gräslund meddelar att A-utskottet håller sitt nästa möte den 10 februari. Yttrande har skrivits till de bägge SCRA-utredningarna Economic Sanctions och Review of AI and the Economic Sector vilka
tillskickades IS den 22 januari.

Maria Eklund meddelar att Magnus Öhman är åter från aktivistmötet i Holland. En reserapport kommer i nästa vecka att läggas ut på den interna hemsidan. Magnus Öhman har sammanställt remissvaren från sektionen till SCRA-utredningen Review of Campaigning 2000 och Maria Eklund har skickat in yttrandet till IS. Nästa B-utskottsmöte äger rum den 17 februari.

Nicklas Liss-Larsson meddelar att nästa C-utskottsmöte äger rum den 6 februari. Utskottet får kontinuerliga rapporter från aktivistcentrets kontaktperson i Skåne/ Blekinge. Den arbetsgrupp som bildats mellan C- och
D-utskotten arbetar vidare med frågan om distriktens juridiska och ekonomiska status. Rapport från det senaste mötet saknas för närvarande.

Henrik Zetterquist meddelar att D-utskottet under sitt möte den 24 januari ingående diskuterat budgetprocessen. Utskottet ska i ett möte med fundraisingteamet på sekretariatet diskutera ett framtida samarbete. Utskottet ser för närvarande även över gruppavgifternas storlek.


§ 131 Kampanjer och aktioner

- Action Planning Bulletin (APB)

Kampanjansvariga, Andrea Bodekull, inleder med att redogöra för de idag pågående aktionerna i Colombia, Indonesien, Algeriet samt Israel och de ockuperade områdena. Allt kampanjarbete som sektionen bedriver under år 2001 kommer att fokusera och utföras inom ramen för Kampanjen mot Tortyr. MR-kommissionen som sammanträder i Genévè den 19 mars - 16 april kan komma att påverka några av de kommande aktionerna.

Andrea Bodekull berättar att sekretariatet för närvarande arbetar med att strukturera upp Amnestys arbete gällande Countries at Risk och Crisis Response. Sektionen har åtagit sig att utgöra nyckelsektion i arbetet med följande Countries at Risk : Colombia, Indonesien, Jugoslavien och Israel med de ockuperade områdena.
Carl Söderbergh tillägger att besök är inbokade hos Israels och Perus ambassader i februari.

Styrelsen ställer frågor om bl a planeringen inför Amnestys 40-årsdag den 28 maj.

- Kampanjen mot Tortyr

Andrea Bodekull menar att det är för tidigt att uttala sig om de effekter som Kampanjen mot Tortyr har haft, men nämner att fyra länder har ratificerat konventionen mot tortyr och att ytterligare två länder har signerat den. Styrelsen delges detaljer runt det löpande kampanjarbetet.

Andrea Bodekull informerar styrelsen om det pågående planeringsarbetet inför kampanjslutet den 10 december. Av praktiska skäl kommer förmodligen den avslutande manifestationen att äga rum söndagen den 9 december. Styrelsen kommenterar och kommer med idéer på aktiviteter.

Andrea Bodekull tillägger att ett möte med översättargruppen hålls på sekretariatet den 5 februari för att fullfölja diskussioner om den aktuella översättningen av tortyrrapporten. Styrelsen informeras även om att den finska sektionen är intresserad av att köpa en del av den översatta upplagan.


§ 132 DAWG

Styrelsen har tillsammans med sju distriktsmedlemmar en tre timmars work-shop om den internationella demokratiutredningen under ledning av Ingrid Petersson, sammankallande i den nu upplösta DAWG-gruppen. (Decision and Accountability Working Group)

Synpunkter från sektionen på DAWG-rapporten ska vara IEC tillhanda senast den 15 februari.


§ 133 Rapport från styrelsemedlemmar

Binnie Kristal-Andersson berättar att artistgruppen inom Amnesty har fått begreppet kulturgrupp, beståendes av en kärngrupp på tre personer med tänkt utökning inom olika kulturgrenar.


§ 134 Översynskommitténs rekommendationer

Torbjörn Söderbergh meddelar att han arbetar på en slutrapport omfattandes de åtgärder som vidtagits på Översynskommitténs tio rekommendationer.

Carl Söderbergh namnger den journalist som Ordfront har anlitat för översättning av det svenska kapitlet i boken Amnestys historia. Vissa områden i det svenska kapitlet återstår att täcka och en person kommer att
anlitas för det slutliga redigerings- och kompletteringsarbetet. Kapitlet bör vara Ordfront tillhanda i sommar.


§ 135 Rapport från Amnestyfonden

Tina Lundh meddelar att Amnestyfonden håller sitt nästa styrelsemöte den 2-3 februari och att samverkansgruppen sektionen-fonden inte har sammanträtt sedan styrelsens decembermöte.


§ 136 ICM 2001

- Den internationella mandatöversynen

Christian Gräslund återger i korta drag de diskussioner som fördes under mandatseminariet på Ersta den 9 december 2000.

De sex frågor som diskuterades; väpnade konflikter, humanitär intervention, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, förövare utan anknytning till regeringen, oppositionellt och främjande arbete samt andra allvarliga kränkningar, återkommer som resolutioner från SCM under mars månad.

Styrelsen diskuterar hur mandatfrågorna på bästa sätt ska behandlas på årsmötet. Christian Gräslund påminner om att mandatresolutionerna kommer att presenteras på svenska och på ett pedagogiskt sätt. Årsmötets ställningstagande kommer att bli vägledande för ICM-delegationen i Senegal.

- Resolutioner

Christian Gräslund återger innehållet i de två resolutionerna Relief Review och Fundraising Guidelines-Relief och påpekar att både den schweiziska och den norska sektionen ställt sig bakom den förstnämnda resolutionen.


§ 137 Rapport från DUG-seminariet

Dan Grundin inleder med en kort sammanfattande historik av demokratiutredningsgruppens (DUG) arbete och rapporterar därefter från DUG-seminariet som ägde rum på sekretariatet den 20 januari. Ett 30-tal
personer medverkade vid diskussionerna som delvis bedrevs i grupper. Följande sex förslag presenterades av DUG:s två representanter, Gunilla Löfström och Christine Pamp:

1. Representativ demokrati
2. Styrelsens arbete
3. Personalens roll i organisationen
4. Årsmötets utformning
5. Deltagande i årsmöten
6. Förberedelsekommitté

DUG-seminariets deltagare bidrog med konstruktiva synpunkter och dessa kommer nu av DUG-gruppen att inkorperas i förslagen. DUG kommer i början av februari att skicka förslagen till styrelsen. Dessa bör diskuteras i styrelsens diskussionsdatabas före AU-mötet den 18 februari.

Christian Gräslund föreslår, med hänvisning till förslag 2. "Styrelsens arbete", att varje styrelsemedlem på en lista formulerar de arbetsuppgifter man idag utför åt sektionsstyrelsen. En bättre överblick av styrelsens
arbetsbörda, inklusive de obligatoriska arbetsuppgifterna, kommer med säkerhet att underlätta valberedningens framtida arbete.

Styrelsen inleder en diskussion om hur förslagen hädanefter bör hanteras och föreläggas årsmötet.

Beslut

att styrelsen diskuterar DUG-förslagen i diskussionsdatabasen före AU-mötet den 18 februari samt

att samtliga styrelsemedlemmar specificerar sina arbetsuppgifter till styrelsemötet den 3 maj.


§ 138 Frågestund med styrelsen

Distrikt Mälardalens kassör, Erik Ehn, inleder med frågan "Vad ska distrikten göra med sina pengar?". Grupprepresentanterna och distriktets kassör efterlyser tydliga riktlinjer för den verksamhet som distrikten bör
finansiera.

Torbjörn Söderberg besvarar frågan genom att lyfta fram två områden som bör täckas av distriktens ekonomi:
1. distriktsombudens resor till och från vissa årliga möten och
2. aktiviteter som bedrivs inom ramen för den verksamhet som finns beskriven i handlingsplannen 2000-2004 och som distriktet, gentemot årsmötet, har en skyldighet att utföra.

Erik Ehn berättar vidare att vissa grupper vill lämna distriktet och ingå i ett annat distrikt, alternativt inte ingå i något distrikt alls. David Langlet kommenterar att distrikten är autonoma enheter som handlar på mandat från grupperna och inte tvärtom. Distrikten är summan av alla grupper i ett geografiskt sammanhängande område. Katarina Hyttinen påpekar att gränserna känns konstgjorda och att grupperna inom Mälardalen inte anser sig ha någon nytta av distriktet. Jan Odqvist informerar att ett distrikt inom Amnesty redan har lagts ner och att två andra distrikt har slagit sig samman till ett. Inga i dag föreliggande regler kan hindra grupper från att bilda ett nytt distrikt.

- Rapport från Israel

Carl Söderbergh avger en detaljrik rapport från Israel och de ockuperade områdena. Tillsammans med Liz Hodgkin, Mellanösternutredare på IS och David Holley, brittisk militärexpert, besökte Carl Söderbergh Gazaremsan och Västbanken den 8-18 januari. Amnesty International har i dagsläget skickat fyra delegationer till Israel sen intifadans uppblossande i september 2000. Carl Söderbergh poängterar att den delegation han ledde tyvärr inte var den sista.

Delegationens fokus låg främst på två frågor; utomrättsliga avrättningar samt urskillningslöst och oproportionerligt våld gentemot civila. Israelisk militär, Fatah-medlemmar och människor i både israeliska och palestinska bosättningar besöktes och intervjuades för att delegationen skulle få en så neutral bild av situationen som möjligt. Carl Söderbergh berättar om de sju fallen av utomrättsliga avrättningar som delegationen undersökte och de avancerade vapen som dagligen används av israelisk militär mot allt från
beväpnade skarpskyttarre till stenkastande barn. En högt uppsatt israelisk militärchef berättade för delegationen att en s k "dödslista" existerar och att en uttalad politik för eliminering av fiender efterlevs. Militärchefen upplyste vidare om att soldater inte utbildas i Genévèkonventionens innehåll och har tillåtelse att använda alla tillgängliga vapen vid t ex stenkastning samt att israelisk militär inte tar några fångar.

Styrelsen och distriktsmedlemmarna ställer frågor till Carl Söderbergh.


§ 139 Inför årsmötet 2001

- Förslag till dagordning

Styrelsen diskuterar förslaget till dagordning till årsmötet 2001, som i viss grad har anpassats efter Destination Gotlands färjetrafik. Christian Gräslund informerar styrelsen om att de två föreslagna årsmötesordförandena
har uttryckt en önskan om att få medverka vid dagordningens slutliga utformning. Den slutgiltiga dagordningen fatställs vid styrelsemötet den 3-4 mars.

- Förslag till seminarier

Maria Eklund återger AU:s förslag till seminarieupplägg, i vilket DAWG och det nuvarande mandatets historia föreslås behandlas i seminarier på fredag förmiddag och mandatöversynen och DUG på seminarier under fredagkvällen. Styrelsen enas om att Christian Gräslund bör leda de båda mandatseminarierna, och att
Ingrid Petersson bör leda DAWG-seminariet.

Styrelsen diskuterar DUG-förslagens upplägg och anser att Hanna Roberts är mest lämpad att leda seminariet.

Carl Söderbergh informerar styrelsen om det flyktingseminarium som äger rum i direkt anslutning till årsmötet. Ämnet är "Rätten att söka asyl i fästning Europa" och organiseras av sekretariatets flyktingavdelning. Ett 40-tal deltagare förväntas medverka för att närmare titta på tillämpningsmetoder samt de externa och interna hinder som kan uppstå för en enskild asylsökande. Parallellt håller den strategiska kommittén för asylfrågor ett EU-möte i Visby som också är anledningen till Amnestys initiativ.

- Förslag på gäster

Sekretariatet informerar styrelsen att besked om Flora Brovinas medverkan lär dröja ytterligare några veckor. Styrelsen inleder diskussioner om en eventuell ersättare och Carl Söderbergh föreslår någon som anknyter till EU-ordförandeskapet. Diskussioner kommer att fortlöpa i styrelsens diskussionsdatabas.

Colm O'Cuanacháin har svarat att han av personliga skäl inte kan närvara vid årsmötet och att IEC förmodligen inte skickar någon representant.

Enligt uppgift kommer även Gotlands läns landshövding, Lillemor Arvidsson, att hålla ett anförande under fredagen.

Carl Söderbergh anser det högst osannolikt att Pierre Sané deltar i det svenska årsmötet, då IS i veckan låtit meddela att han tillträder sin nya tjänst hos UNESCO redan i april. Carl Söderbergh har efter diskussioner med Hanna Roberts skickat en inbjudan till den kommande generalsekreteraren, Irene Khan.

Sekretariatet uppmanades av AU att ta fram ett förslag på en sektion som i utbildningssyfte kan ha behov av att närvara vid årsmötet.

Årsmötesarrangörerna har uttryckt en stark önskan om att sektionen bjuder in en aktiv amnestymedlem från ett baltiskt land. Sekretariatet har tillskrivit en grupp i Estland som, enligt den finska sektionen, särskilt har utmärkt sig för sitt arbete för de mänskliga rättigheterna.

- Förslag på ordförande och rapportörer

Sekretariatet presenterar sitt förslag på årsmötesfunktionärer som styrelsen enhälligt antar.

Beslut

att föreslå Eva Sandhammar och Elisabet Stålhane till ordförande i plenum samt

att föreslå Gabi Björsson, Anneli Hanno, Gunilla Löfström, Christine Pamp, Martin Flink och Magnus Öhman till funktionärer i beredningsgrupperna.

- Förslag från styrelsen till årsmötet

Maria Eklund går igenom de eventuella förslag som styrelsen kommer att förelägga årsmötet.

1. DAWG
C-utskottet kommer med hjälp av Ingrid Petersson och Hanna Roberts att föreslå former för att inhämta årsmötets synpunkter på DAWG:s rapport.

2. DUG
DUG:s slutrapport kommer att tillskickas styrelsen i början av februari. Förslagen i slutrapporten ska diskuteras i diskussionsdatabasen och AU kommer den 18 februari inleda arbetet med att formulera förslagen till årsmötet.

3. Mandatförslag
Christian Gräslund informerar om att A-utskottet behandlar de sex mandatfrågorna och formulerar förslag till styrelseförslag till styrelsens marsmöte.

4. Riktlinjer för indirekt statligt stöd
Christian Gräslund berättar att A-utskottet undersöker vilken typ av stöd som grupperna för närvarande tar emot. Fortlöpande diskussioner inom A-utskottet kommer att avgöra om frågan formuleras till ett
årsmötesförslag.

5. Utredning om distriktens ekonomi
Den tillsatta arbetsgruppen mellan C- och D-utskotten behandlar bl.a. frågan om distriktens ekonomi. Någon tidsplan för arbetet har ännu inte lämnats. Det är dock oklart om arbetet har fortskridit tillräckligt långt för att ett årsmötesförslag skall kunna formuleras.

6. Enskilda aktivister
Maria Eklund berättar att B-utskottet formulerar ett förslag på de enskilda aktivisternas fortsatta arbete eller eventuella avveckling.

7. Grupp- och medlemsavgifternas storlek
Henrik Zetterquist berättar att D-utskottet bereder frågan om grupp- och medlemsavgifternas storlek.


§ 140 Databas för Handlingsplanen 2000-2004

Dan Grundin redogör muntligt för den databas i Lotus Notes som är under bearbetning på webbsidan: www2.amnesty.se/hp2000.nsf. Databasen, som till en början främst blir ett verktyg för sekretariatspersonalen, kommer att beskriva och synliggöra handlingsplanens mål och aktiviteter på ett enkelt
och överskådligt sätt. Förutom hur, när och av vem vissa aktiviter utförs, kommer sidan även att informera om prioriteringsnivå och status på en påbörjad, pågående eller avslutad aktivitet samt åskådliggöra länkar
relaterade till ett av huvudmålen i handlingsplanen.

Jan Odqvist meddelar att grundprincipen blir klar under den kommande veckan och att databasens funktionalitet kommer att förbättras allt eftersom uppgifter läggs in i den. På sikt ska även information om budget till handlingsplanens långsiktiga mål samt sekretariatets budgetdatabas framgå på ett tydligt sätt.

Styrelsen kommenterar databasen i positiva ordalag och diskuterar om aktiviteter i grupper och distrikt även bör inkorporeras.


§ 141 Budget 2001

- Programbudget 2001

Henrik Zetterquist inleder med att förklara varför styrelsen på januarimötet har att fatta beslut om december månads disponibla del 2. Då budgeten för år 2000 med all sannolikhet kommer att hållas, är de ekonomiska förutsättningarna sådana att de disponibla decemberdelarna för budgeten avseende 2001 kan fastslås.

Styrelsen ställer frågor relaterade till programbudgeten 2001.

Beslut

att december månads disponibla del 2 om 2 746 tkr antas enligt sekretariatets förslag.

- Ekonomisk rapport 2000

Henrik Zetterquist kommenterar det ekonomiska utfallet för år 2000 och påpekar att kostnader saknas i det föreliggande underlaget då en del arbete återstår med att slutgiltigt beräkna kostnadssidan. Medlemsintäkterna ligger på 90% jämfört med föregående år och intäktsmålet beräknas hålla tack vare
Humanfonden. Henrik Zetterquist påpekar att sektionens försiktiga budgetering vad gäller Humanfonden har visat sig vara en bra säkerhetsåtgärd. Trots börsens markanta nedgång har budgeten klarat av svängningarna. Den exakta summan från Humanfonden tillkännages dock först den 14 februari. Det definitiva resultatet från bokslutsåret 2000 redovisas under vecka 7-8.

Styrelsen ställer frågor om bl a de kostnader som inte nått upp till budget. Dan Grundin framhåller att låga kostnader inte nödvändigtvis ska förknippas med något positivt utan snarare med låg verksamhet.

Christian Gräslund påpekar att det vore värdefullt med information om Humanfondens utveckling under de senaste åren.


§ 142 Amnesty Business Group

Carl Söderbergh inleder med att beskriva den höga ambitionsnivån inom Amnesty Business Group och berättar att Ulf Karlberg personligen kommer att presentera gruppens verksamhetsplan på styrelsens marsmöte.

Carl Söderbergh berättar vidare att Hanna Roberts deltog i ett möte med styrgruppen inom Amnesty Business Group den 15 januari i Stockholm där konkreta aktiviter för år 2001 fastslogs. Den 4-5 februari arrangerar Amnesty Business Group ett nordiskt möte på Trolleholms Slott, vid vilket Hanna Roberts, Carl Söderbergh och två sekretariatsanställda deltar.Bokprojektet med SNS (Studieförbundet näringsliv och samhälle) har fått två nya sponsorer; ABB och Price Waterhouse Coopers. Företaget Globe Com, som omdebatterats för sin medverkan i ett statligt utskott, har dragit sig ur projektet. SNS kommer under sensommaren att anordna en internationell konferens. Det är emellertid oklart om Amnesty ska medverka i denna. Amnesty Buisness Groups hemsida har nu aktiverats och referensgruppen arbetar för
närvarande med att framställa presentationsmaterial samt en video. Referensgruppen kommer under den närmaste framtiden att fokusera på rekrytering av kollegor som främst kan dela arbetsbördan med videoproduktion och uppdatering av den egna hemsidan.


§ 143 Brev från Britt Gunnarsson, ankom 2001-01-19

Maria Eklund återger det förslag om långfredagskollekt som Britt Gunnarsson presenterar i sitt brev till styrelsen.

Styrelsen ställer sig positiv till idén, varpå Dan Grundin meddelar att brevet redan har vidarebefordrats till Amnestyfonden som bedriver insamling inom det området.

Beslut

att uppdra åt Susann Olsson att tillskriva Britt Gunnarsson och tacka för förslaget.


§ 144 Brev från Rona Morän, ankom 2001-01-26

Maria Eklund återger innehållet i det brev som Rona Morän tillskickat styrelsen.

Styrelsen diskuterar den aktuella frågan och överlämnar brevet till sekretariatet för vidare utredning. Dan Grundin förklarar att brevet inte kommer att läggas ut i styrelsens korrespondensdatabas p g a de angivna
personuppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att kontakta Rona Morän i ärendet.


§ 145 Samordnare

Maria Eklund tar upp problemet med att en del samordningar inte fungerar tillfredsställande och problematiken kring vilka krav som kan åläggas ideellt engagerade medlemmar.
Dan Grundin svarar att detta är något sekretariatet för närvarande jobbar med. En viktig del i det pågående samordnarprojektet är att hitta bättre arbetsformer för samordnare.


§ 146 Amerikanska sektionens årsmöte den 20-22 april 2001

Binnie Kristal-Andersson meddelar att hon inte kan medverka vid det amerikanska årsmötet i Nashville, Tennessee. Styrelsen diskuterar en lämplig ersättare inom ICM-delegationen.

Beslut

att tillfråga Carl Söderbergh att representera den svenska sektionen vid den amerikanska sektionens årsmöte i Nashville, Tennessee den 20-22 april.


§ 147 Mötet avslutas

Mötesordförande, Maria Eklund, tackar de närvarande och avslutar mötet.


Christian Gräslund Maria Eklund
Mötesordförande Mötesordförande
Tessi Fickendey Nicklas Liss-Larsson
Sekreterare Justerare