Junimötet 2017 Protokoll från 9-11 juni 2017

PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 10-11 JUNI 2017

 

Tid: Lördag kl 09.00-17.45, söndag kl 09.00-15.15

Plats: Djurönäset, Stockholm

Ordförande: Tora Törnquist

Vice mötesordförande: Staffan Johansson

Justerare: Anders Hällbom

 

Närvarande

Amanda Jackson

Ami Hedenborg, suppleant personalrepresentant

Anders Hällbom

Anna Skantze (§ 41-46)

Lars Gäfvert

Linn Malmborg, suppleant

Nina Virkkala, suppleant

Madelaine Seidlitz, personalrepresentant

Mårten Rosander, kassör

Staffan Johansson

Tora Törnquist, ordförande

Ulrika Westerlund

 

Sekretariatet

Anna Lindenfors, generalsekreterare

Elisabeth Lundgren, avdelningschef (§ 42 och 44 )

Peter Kvist, avdelningschef

Sofia Fjellestad, avdelningschef (§ 42)

Ulrica Lysén, projektledare (deltog via telefon under § 28-29)

 

Övriga

Maria Eklund, granskningskommittén (deltog via telefon under § 40)§ 11. MÖTET ÖPPNAS

Tora Törnquist förklarar mötet öppnat. Anders Hällbom väljs till justerare§ 12. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Personalrepresentanterna frågar om de har möjlighet att närvara under § 31. Mötesordföranden svarar att detta är en arbetsgivarfråga och att det därför inte är möjligt.

 

Styrelsen beslutar

 

att under punkten övriga frågor lägga till en punkt om nominering av Christine Pamp till ordförande för ICM och att med detta tillägg fastställa dagordningen i enlighet med förslaget.§ 13. PROTOKOLL FÖRT VID SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 4-5 MAJ 2017

Styrelsen framför att styrelsen på majmötet fattade beslut om att förlänga generalsekreterarens kontrakt. Beslutet fattades under en styrelseintern punkt och kom inte med i protokollet. Styrelsen beslutar att lägga in den skrivning som missades i majmötesprotokollet angående generalsekreterarens kontrakt i dagens protokoll.

 

Styrelsen uppskattar det arbete generalsekreteraren har utfört sedan tillträdet 2014 och beslutar om förlängning av generalsekreterarens kontrakt, med ordinarie konktraktsperiod om fem år, i god tid innan nuvarande kontrakt går ut för att säkerställa kontinuitet när sektionen står inför ett byte på ordförandeposten. Detta med bakgrund i att flera större projekt ska slutföras de kommande åren, projekt där generalsekreteraren har en central roll.

 

Styrelsen beslutar

 

att efter notering om tillägg, lägga protokoll fört vid sektionens styrelsemöte 4-5 maj 2017 till handlingarna"§ 14. PROTOKOLL FÖRT VID SEKTIONENS KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE 7 MAJ 2017

Styrelsen beslutar

 

att lägga protokoll fört vid sektionens konstituerande styrelsemöte 7 maj 2017 till handlingarna.§ 15. UPPFÖLJNING AV ÖPPNA BESLUT

Anna Lindenfors föredrar och går igenom de beslut som föreslås stängas.

 

Styrelsen påpekar att “§ 94. (2015) rapportering kring aktivism” ska stå kvar som öppet beslut till och med styrelsens septembermöte då rapporteringen sker på junimötet och beslutet kan stängas först efter avrapportering till styrelsen.

 

Se bilaga 1 för lista på genomförda beslut som stängs på mötet.§ 16. UTVÄRDERING AV TIDIGARE STYRELSEMÖTEN

Styrelsen lägger utvärderingen av styrelsens majmöte till handlingarna.§ 17. RAPPORT OM PER CAPSULAMBESLUT

Inga per capsulambeslut föreligger.§ 18. RAPPORT FRÅN SEKRETARIATET

Anna Lindenfors föredrar och går igenom aktuella frågor på sekretariatet.§ 19. RAPPORT FRÅN STYRELSEMEDLEMMAR

Ledamöterna berättar vilka möten de har deltagit i och vad de har arbetat med sedan föregående styrelsemöte.§ 20. RAPPORT FRÅN AIK - AMNESTYS INTERNATIONELLA KOMMITTÈ

Lars Gäfvert informerar styrelsen om att inga fler kontakter med AIK förekommit sedan de levererat sina medskick kring de ICM-resolutioner som de fått tilldelade sig att kommentera. Anna Lindenfors berättar att hon på årsmötet pratat med dem om att i höst bland annat titta på frågan om statligt stöd.§ 21. RAPPORT FRÅN AMNESTYFONDEN

Anders Hällbom rapporterar från det senaste mötet med fonden. Inför mötet skulle två underlag presenteras. Sektionsstyrelsen skulle ta fram ett förslag till modell för “upptrappning i lägre takt” och Amnestyfonden skulle ta fram ett förslag till modell för “regelbunden översyn och justering av avtalet”. Styrelsen diskuterar den aktuella statusen i processen och vilka olika tänkbara modeller som skulle kunna fungera i avtalet samt ger medskick med förhandlingsramar till styrelsens representanter i arbetsgruppen inför de fortsatta diskussionerna med fonden.§ 22. RAPPORT INTERNATIONELLA PROCESSER

Föreligger inget att rapportera.§ 23. STYRELSENS ARBETE

Staffan Johansson berättar om styrelsens arbete och arbetssätt utifrån det som står i styrelsens arbetsordning. Detta inkluderar även punkterna “styrelsens arbetsformer”, “forumanvändning och kommunikation” samt “utvärdering och feedback”.

 

Styrelsen enas om att använda forum ännu mer.

 

Staffan Johansson föredrar hur utvärdering och feedback går till inom styrelsen. Han förklarar att det efter varje styrelsemöte sker en kort muntlig utvärdering följt av en skriftlig. Ordföranden har årliga utvecklingssamtal med samtliga ledamöter samt med generalsekreteraren. Mot slutet av året görs en sammanfattande utvärdering av hela styrelseåret.

 

 

§ 24. STYRELSEÅRET (MÖTESKALENDER 2017/2018)

Styrelsen lägger möteskalendern till handlingarna.

 

 

§ 25. VAL AV JUSTERARE FÖR STYRELSEÅRET 2017/2018

Tora Törnquist påminner om att det ska vara en aktiv justering av protokollen.

 

Styrelsen beslutar

 

att välja justerare för styrelseåret 2017/2018 enligt följande:

9-11 juni 2017: Anders Hällbom

augustimötet 2017 (videokonferensmöte - minnesanteckningar): Nina Virkkala

16 september 2017: Anna Skantze

21-22 oktober 2017: Ulrika Westerlund

6 december 2017 (videokonferensmöte - minnesanteckningar): Mårten Rosander

27-28/1 2018: Linn Malmborg

17-18 mars 2018: Amanda Jackson

3-4 maj 2018: Lars Gäfvert

 

 

§ 26. UPPDATERING AV STYRELSENS ARBETSORDNING

Staffan Johansson föreslår att punkten delas upp i två faser. Först går styrelsen igenom hur arbetsordningen ser ut för att därefter diskutera de föreslagna revideringarna.

 

Styrelsen diskuterar förslagen till revideringar och gör följande medskick;

 • Under punkt 15 - “Beredning och underlag” läggs “vägval” till i parentesen i underpunkten “Beslutsunderlag”.

 • Att i beskrivningen av personalrepresentanternas arbetsbeskrivning stryka skrivningen avseende ansvaret att återkoppla till personalen på sekretariatet.

 • Att använda följande formulering under punkt 22 - “Sektionens talespersoner”, “GS och ordförande har rätt att uttala sig i sektionens namn. Normalt är GS organisationens talesperson i organisationens sakfrågor och uttalar sig, samt representerar, organisationen offentligt. Ordförande är normalt talesperson för medlemsorganisationen och uttalar sig i frågor kring styrning och organisation. GS samt ordförande har rätten att delegera rätten att uttala sig i sektionens namn inom sina respektive roller.”

 • Att förtydliga att styrelsen inte fattar beslut på telefon- eller videomöten.

 • Att efter att styrelsen beslutat om nytt upplägg för utskotten lägga till dessa skrivningar i arbetsordningen samt att där PU, planeringsutskottet, omnämns i arbetsordningen ändra till utskottet för  “Styrelse- och verksamhetsplanering”

 

Styrelsen beslutar

 

att ge sekretariatet i uppdrag att återkomma med förslag på bilaga ett om generalsekreterarens uppdrag till januarimötet 2018.

 

att med ovanstående ändringar anta styrelsens arbetsordning med bilagor i enlighet med sekretariatets förslag.

 

 

§ 27. JÄV

Tora Törnquist förklarar för de nya ledamöterna hur jävssituationer och intressekonflikter hanteras.

 

Ledamöterna redogör för eventuella andra uppdrag de har.

 

Amanda Jackson

 • Arbetar som hållbarhetschef på Nobia. Ser ingen jävsituation.

 • Sitter i styrelsen för Social Venture Network. Ser ingen jävsituation.

 • Sitter i styrelsen för Ideell arena. Ser ingen jävsituation.

 

Anders Hällbom

 • Arbetar som politisk sekreterare. Ser ingen jävsituation.

 • Sitter i valnämnden i Gävle. Ser ingen jävsituation.

 

Anna Skantze

 • Ser ingen jävssituation.

 

Lars Gäfvert

 • Arbetar i eget företag som konsult med produktutveckling, bland annat med IT-system. En potentiell jävsituation skulle kunna uppstå om Lars arbetar med ett IT-system som är intressant för Amnesty att köpa. Ser i nuläget ingen jävsituation.

 

Linn Malmborg

 • Arbetar med HR-frågor på Afrikagrupperna. Ser ingen jävssituation.

 

Nina Virkkala

 • Arbetar som ekonomiansvarig på ett företag i Örebro. Ser ingen jävssituation.

 

Mårten Rosander

 • Arbetar med forskningsfinansiering på Linköpings universitet. Ser ingen jävssituation.

 

Staffan Johansson

 • Arbetar som chef på Arbetsförmedlingens huvudkontor. Ser ingen jävssituation.Tora Törnquist

 • Arbetar på Nätverket Idéburen sektor i Skåne. Ser ingen jävssituation.

 

Madelaine Seidlitz

 • Undervisar på Stockholms universitet och Socialhögskolan utöver anställningen på Amnesty. Ser ingen jävssituation.

 

Ulrika Westerlund

 • Ledamot i EESK (Europeiska ekonomiska och sociala kommittén). Ser ingen jävssituation.

 • Arbetar som särskild utredare" för utredningen om Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner (Ku 2016:05) t o m november 2017. Ser ingen jävssituation.

 

Ami Hedenborg

 • Ser ingen jävssituation.

 

Styrelsen lägger dokumentet till handlingarna.§ 28. UTVÄRDERING AV ÅRSMÖTET

Peter Kvist och Anna Lindenfors föredrar den sammanfattande utvärderingen samt de synpunkter sekretariatet haft.

 

Sammanfattningsvis visar utvärderingen att årsmötesdeltagarna generellt sett var nöjda med mötet. Dock var uppslutning sämre än förväntat. Sekretariatet kommer att arbeta med nästa möte på ett lite annorlunda sätt i syfte att öka engagemanget. Vidare föreslår sekretariatet att vi inte använder digital röstning nästa år i avvaktan på resultatet av demokratiutredningen. Sekretariatet föreslår vidare att det bör övervägas om fredagens plenum går att förkorta.

 

Styrelsen diskuterar utvärderingen och de egna erfarenheterna från mötet. Bland annat väcks frågan om hur representativ utvärderingen egentligen är baserat på det låga deltagandet. Även motionsberedningen, både före och under årsmötet, diskuteras men det konstateras att denna fråga ligger inom ramen för demokratiöversynen. Styrelsen efterfrågar mer och bättre information inför nästkommande möte samt att sekretariatet tillsammans med arrangerande distrikt jobbar mer med aktivismen och engagemanget. Styrelsen ställer sig också frågande till om nästa årsmöte ska genomföras med digital omröstning.

 

Styrelsen diskuterar därefter val av årsmötesort. Sekretariatet återkommer i forum med underlag och förslag till beslut avseende val av ort när de har mer information i frågan.

 

Peter Kvist föredrar även diskrimineringsombudens rapport och styrelsen diskuterar rapporten men konstaterar att de synpunkter som lyfts där inte kräver direkta åtgärder.

 

Styrelsen lägger sammanfattningen av årsmötesutvärderingen och diskrimineringsombudens rapport till handlingarna.§ 29. STYRELSENS MEDSKICK TILL MEDLEMSDEMOKRATIÖVERSYNEN  

Styrelsen diskuterar den föreslagna frågeställningen och enas om att bredda den och låta ledamöterna efter diskussion i mindre grupper lyfta idéer till översynen oavsett om det rör årsmötet, motionsberedningen, prioriteringar etc.

 

Följande områden lyfts som tänkbara att behandla i översynen;

 

 • Hur kan sektionen fånga upp engagemang utan att det nödvändigtvis behöver gå till ett årsmötesbeslut?

 • Hur kan vi tillvarata engagemang som finns och som ofta handlar om MR-frågor?

 • Hur kan vi lägga upp processer för att involvera medlemmarna i de internationella prioriteringarna?

 • Hur kan sektionen bidra till och stötta diskussioner i medlemsrörelsen före årsmötet?

 • Hur ska årsmötet arrangeras, medlemsägt eller med mer professionellt stöd?

 • Hur kan vi i den långsiktiga planeringen skapa utrymme för eventuella årsmötesbeslut?§ 30. RAPPORT EKONOMI (T1)

 

Peter Kvist föredrar den ekonomiska rapporten för det första tertialet. Sektionen har redan betalat en stor del av årets bidrag till den internationella rörelsen. Rensat för detta så ser den ekonomiska situationen bra ut. Ytterligare en positiv utveckling är att snittgåvan stadigt ökar.

 

Styrelsen undrar om det går att periodisera budgeten mer för att öka pedagogiken avseende t ex betalningarna till AIS. Sekretariatet svarar att det ska göras försök med detta i höstens budgetering.

 

Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.§ 31. RAPPORT VERKSAMHET (T1)

Peter Kvist föredrar verksamhetsuppföljningen för det första tertialet. Detta är den första uppföljningen som görs i denna form varför det är viktigt att ta med sig att modellen fortfarande är i en utvecklingsfas. Det är en avvikelserapportering med bedömningar och analyser.

 

Styrelsen efterfrågar en tydligare definition av när ett mål bedöms som grönt, gult eller rött men är i övrigt positiva till det nya formatet. Några smärre medskick och korrigeringar rör att indikatorerna för medlemsdemokratin behöver utvecklas samt att “sekretariatet” ska tas bort i formuleringen av mål 6.

 

Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.§ 32. ÖVERSIKT AV STÖRRE UTVECKLINGSPROCESSER

Anna Lindenfors föredrar bilagan till verksamhetsuppföljningen avseende översikt av större utvecklingsprocesser.

 

Styrelsen ställer sig positiva till denna rapport och ser att det ger en god överblick över verksamhetens omfattning och i vilken fas de beslut styrelsen fattat eller fattar befinner sig. Ett medskick från styrelsen är att tydliggöra i rapporten var i processerna styrelsen involveras.

 

Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.§ 33.1 UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT

 

 • Årsmötesbeslut § 29. Motion 1.2: Om kampanjmaterial på engelska
  att ge sektionsstyrelsen i uppdrag att återkomma till sektionens årsmöte 2018 med ett förslag på riktlinjer om vilket aktivistmaterial som ska finnas på andra språk än svenska

 

Sekretariatet föreslår att sekretariatet ska presentera ett förslag till riktlinjer till styrelsens marsmöte. Styrelsen påpekar att förslaget till riktlinjer måste presenteras för styrelsen senast på styrelsens januarimöte 2018.

 

Styrelsen frågade sekretariatet om riktlinjerna kommer att inkludera både internt och externt material.  Sekretariatet svarade att riktlinjerna kommer att omfatta både internt och externt material.

 

Styrelsen beslutar

 

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens januarimöte 2018 presentera förslag på riktlinjer för vilket aktivistmaterial som ska finnas på andra språk än svenska.§ 33.2 UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT

 

 • Årsmötesbeslut § 31. Motion 1.4: Om arbetet mot dödsstraffet
  att svenska sektionen i sitt arbete med den internationella WCADP-konferensen vart tredje år verkar för ett bredare praktiskt samarbete mellan olika organisationer;
  att svenska sektionen verkar för att Amnesty International genomför en grundlig granskning och publicerar en rapport avseende fängelseförhållandena i USA och jämförbara länder.

 

Styrelsen beslutar

 

att uppdra åt sekretariatet att tillsätta mer resurser i samband med nästa WCADP i syfte att kommunicera bättre inför och efter konferensen;

att uppdra åt sekretariatet och ICM-delegationen att ta kontakt med internationella sekretariatet för att se om de ser ett behov av ett bredare praktiskt samarbete inför den internationella WCADP-konferensen och hur svenska sektionen i sådana fall kan bidra;

att uppdra åt sekretariatet och ICM-delegationen att fortsätta kontakten med sektionen i USA angående rapport om fängelseförhållanden.§ 33.3 UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT

 

 • Årsmötesbeslut § 32. Förslag 2.1: Om ICM-resolution om att utöka Amnesty Internationals policy om rättigheter kopplade till abort
  att svenska sektionen på ICM 2017 ska verka för en utökad policy om hur Amnesty International kan arbeta med rättigheter kopplade till abortfrågan.

 

Styrelsen beslutar

 

att uppdra åt ICM-delegationen att på ICM 2017 verka för en utökad policy om hur Amnesty International kan arbeta med rättigheter kopplade till abortfrågan.§ 33.4 UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT

 

 • Årsmötesbeslut § 33. Förslag 2.2: Om medlemsavgiftens storlek 2018
  att den helbetalande medlemsavgiften hålls oförändrad till 240 kronor per år för 2018;att den lägre medlemsavgiften hålls oförändrad till 160 kronor per år för 2018 och omfattar personer under 20 år.

 

Styrelsen framför att frågan om medlemsavgiften ska läggas till i listan över sådant som styrelsen kan tänkas vilja ta upp på årsmötet 2018. Dessa frågor ska presenteras till styrelsens decembermöte.§ 33.5 UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT

 

 • Årsmötesbeslut § 34. Förslag 2.3: Om resolutioner till ICM för att säkerställa att Amnestys internationella styrsystem bygger på representativ demokrati
  att svenska sektionen på ICM 2017 verkar för att det tydliggörs i Amnesty Internationals stadgar att makten inom rörelsen utgår från de individer som utgör rörelsen;
  att svenska sektionen på ICM 2017 verkar för att den nya rösträttsmodellen för den internationella rörelsen utgår från en representationsmodell där antalet röster bygger på hur många individer varje delegation faktiskt representerar;
  att svenska sektionen fortsätter verka för principen att makten inom den internationella rörelsen ska utgå ifrån de individer som utgör rörelsen, samtidigt som vi verkar för att stärka mindre sektioners möjligheter till deltagande och inflytande.

 

Styrelsen beslutar

 

att uppdra åt ICM-delegationen att på ICM 2017 verka för att det tydliggörs i Amnesty Internationals stadgar att makten inom rörelsen utgår från de individer som utgör rörelsen;

att uppdra åt ICM-delegationen att på ICM 2017 verka för att den nya rösträttsmodellen för den internationella rörelsen utgår från en representationsmodell där antalet röster bygger på hur många individer varje delegation faktiskt representerar;

att uppdra åt ICM-delegationen att på ICM 2017 verka för principen att makten inom den internationella rörelsen ska utgå ifrån de individer som utgör rörelsen, samtidigt som vi verkar för att stärka mindre sektioners möjligheter till deltagande och inflytande.§ 33.6 UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT

 

 • Årsmötesbeslut § 35. Motion 2.4: Om att öka den lokala aktivismen genom starkare distrikt
  att uppdra till styrelsen att i samband med interndemokratiöversynen utreda hur distrikten kan stärkas.

 

Styrelsen beslutar

 

att behandla 2017 års årsmötesbeslut § 35 inom ramen för interndemokratiöversynen.§ 33.7 UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT

 

 • Årsmötesbeslut § 37. Motion 2.6: Amnesty i Sverige: hur ska vi ta ställning för vilka hjälporganisationer och hur de ska arbeta med Argentina?
  att uppdra till styrelsen att fortsatt hålla kontakt med den argentinska amnestysektionen om hur vi tillsammans kan arbeta med att skydda människorättsförsvarare och att söka upprättelse efter utomrättsliga försvinnanden.

 

Styrelsen beslutar


att uppdra åt ICM-delegationen att under ICM 2017 diskutera med den argentinska delegationen hur vi kan stödja dem i arbetet med att skydda människorättsförsvarare och att söka upprättelse efter utomrättsliga försvinnanden.§ 34. SEKTIONENS RISKANALYS

Peter Kvist föredrar sektionens riskanalys.

 

Styrelsen lägger riskanalysen till handlingarna§ 35. OMORGANISATION FAS 2

Styrelseintern punkt, protokollförs ej.§ 36. STYRELSENS UPPDRAG TILL GENERALSEKRETERAREN

Styrelseintern punkt, protokollförs ej.§ 37. GENERALSEKRETERARENS ROLL

Styrelseintern punkt, protokollförs ej.§ 38. STYRELSENS UTSKOTT OCH ANSVARSOMRÅDEN INOM STYRELSEN

Styrelseintern punkt.

 

Styrelsen diskuterar sin interna arbetsfördelning och i vilka utskott styrelsen ska arbete under året. Ordförande och vice ordförande tar fram ett förslag utifrån diskussionerna och återkommer i forum för PC-beslut.§ 39. PRIORITERINGAR/PLANERING INFÖR VP 2018

Anna Lindenfors föredrar förslaget till planeringsförutsättningar och lyfter de mest väsentliga komponenterna i underlaget.

 

Styrelsen efterfrågar några förtydliganden bland annat avseende processen och resurserna för mångfaldsarbetet.

Sekretariatet redogör för planen som inleds med att fastställa en definition (lyfts till styrelsens septembermöte), följt av en kartläggning av den aktuella statusen i sektionen. Efter detta vidtar planering och genomförande vilket också är vad de extra resurserna är ämnade för.

 

Personalrepresentanterna framför att de önskar att denna typ av dokument delas och diskuteras med personalen före de går till styrelsen.

 

Styrelsen framför att de inte kan ta ställning till hur generalsekreteraren förankrar processer som denna på sekretariatet, men efterfrågar att framöver få förslag som detta presenterat i ett helhetssammanhang för att bättre förstå hur det passar in i verksamheten som helhet.

 

Styrelsen beslutar

 

att ge sekretariatet i uppdrag att beakta dessa planeringsförutsättningar i höstens planeringsarbete inför 2018;

 

att utöka sekretariatets tjänsteram med fyra tillsvidareanställda heltidstjänster;

 

att ge sekretariatet i uppdrag att ta fram ett förslag till budget för 2018 med en högsta överbudgetering om 13,4 mkr och presentera detta på styrelsens decembermöte;

 

att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens junimöte 2018 återkomma med en uppdatering och eventuella förslag på hur de resterande pengarna från kapitalöverskottet ska användas;

 

att ge sekretariatet i uppdrag att ta fram ett förslag till reservpolicy till junimötet 2018.

 

§ 40. ÖVRIGA FRÅGOR

 

 • Anmälan av styrelseledamöter till Svensk Insamlingskontroll

De nya ledamöterna anmäls till SIK av sekretariatet.

 

 • Nominering av ordförande för ICM

 

Styrelsen beslutar

 

att nominera Christine Pamp till ordförande för ICM.§ 41. KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Sofia Fjellestad föredrar statusen i arbetet med att ta fram en kommunikationsstrategi och redovisar förslaget till syfte med densamma.

 

Styrelsen diskuterar syftesformuleringen och anser att den innehåller såväl syfte som metod. Sekretariatet tar med sig att dela på formuleringen så att enbart den första meningen utgör syftet med strategin.

 

Styrelsen ber även sekretariatet att överväga om det inte i syftet borde inkluderas något om vår utgångspunkt som expertorganisation.

 

Styrelsen diskuterar också om detta kanske snarare är en policy än en strategi. En viktig utgångspunkt för den nya strategin är en förflyttning från en folkbildande till en mer påverkande roll. Styrelsen ställer sig bakom detta men önskar se mer av innehållet i strategin före de helt kan ta ställning.§ 42. MÅLSÄTTNINGAR FÖR ICM

Styrelsen diskuterar målsättningen med prioriterade resolutioner till ICM. Alla resolutioner kommer att diskuteras vidare av ICM-delegationen på möte i slutet av juni. Delegationen har styrelsens mandat att driva frågorna på det sätt som anses bäst baserat på hur resolutionerna inför och under ICM utvecklar sig.

 

Resolution 1.05 - Mångfald inom Amnesty International

Styrelsen diskuterar om sektionen borde driva att det tas fram en definition men konstaterar att det inte ska göras. Även frågan om att de formella nätverken (t ex Kvinnonätverket) är borttagna i governance reform diskuteras. Tora Törnquist meddelar att hon fått besked från den internationella styrelsen att det inte är meningen att dessa ska läggas ned utan enbart att de inte finns med i stadgan som en formell del av det demokratiska systemet.

 

Styrelsen konstaterar att det inte är ett alternativ att inte stötta denna resolution.

 

Resolution 1.10-11 - Rösträttsmodell i governance reform

Detta är sektionens egen resolution som nu via en kompromiss slagits ihop med Österrikes motsvarighet. Styrelsen diskuterar hur delegationen ska agera om det verkar stå klart att “one section one vote” kommer att beslutas.

 

Styrelsen konstaterar att delegationen inte ska rösta för “one section one vote”, men att delegationen kan lägga ner den svenska sektionens röster om delegationen bedömer det som mest strategiskt under mötet.  

 

Resolution 2.01 - Policy om militära ockupationer

Ett flertal sektioner har gått samman och föreslagit att det ska utredas när Amnesty International ska kunna yttra sig och kritisera en ockupation. Styrelsen diskuterar hur sektionen ska ställa sig och känner en viss oro för att det kan leda till att vi hamnar i en alltför politisk roll.

 

Styrelsen är positiv men vill se en tydligare MR-koppling samt hur konsultationsprocessen kommer att se ut.

 

Resolution 2.05 - Policy om personer som befinner sig i drogmarknaden

Grekland och Mexico har försökt kompromissa men det är fortfarande två resolutioner. Förslagen är helt identiska förutom en mening som innebär att Grekland lägger tonvikten vid den personliga integriteten.

 

Styrelsen fortsätter diskussionen som förts på tidigare styrelsemöten och konstaterar att frågan är mycket kontroversiell i svensk kontext, men att några sektioner uttrycker ett starkt behov av en policy som förespråkar avkriminalisering. Styrelsen diskuterar att det fortfarande är oklart hur den slutgiltiga policyn skulle se ut om resolutionerna gick igenom, men lyfter problematiken i att lägga stor tyngdvikt på frågor om personlig integritet. Styrelsen menar att sektionen skulle kunna ställa sig bakom Mexicos resolution utifrån de grova kränkningar som sker i produktionsländer, men lämnar upp till ICM-delegationen att fortsätta diskussionerna och utifrån dem ta ställning under ICM.

 

Resolution 2.07 - Policy om val och valsystem
Denna resolution har sitt ursprung i ett antal afrikanska sektioner men har också kommit att drivas av den amerikanska. Styrelsen ser att det finns potentiella risker med denna resolution bland annat för att den kan tänkas glida mot att vi blir lösningsorienterade.

 

Styrelsen tycker att vi ska vara försiktiga med den här typen fråga.

 

Resolution 2.09 - Policy om “Climate justice”

Styrelsen diskuterar resolutionen och kommer fram till att det är väsentligt att det utgångspunkten måste vara mänskliga rättigheter förknippade med klimatpåverkan. Styrelsen konstaterar också att vi inte får föregå nästa strategiska period genom att redan nu göra detta till en prioriterad fråga.

 

Styrelsen lyfter att vi bör verka för att ett annat begrepp än "climate justice" bör användas eftersom det är otydligt och kontroversiellt.

 

Resolution 2.12 - Förslag från Frankrike att frysa policyn för att skydda mänskliga rättigheter för dem som säljer sex och att utreda frågan ytterligare

Styrelsen diskuterar resolutionen bland annat ur perspektivet att riva upp fattade beslut.

 

Styrelsen tycker att det är alltför tidigt att göra en utvärdering av policyn, och diskuterar att det skulle vara problematiskt att i dagsläget riva upp policyn. Styrelsen tror inte att det finns något stöd för resolutionen i rörelsen och tycker att det skulle vara olyckligt att lägga mycket tid och resurser på den.

 

Resolution 2.16 - Policy om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Luxemburg har lagt fram denna resolution som egentligen är en påminnelse till internationella styrelsen om att det finns ett ICM-beslut från 2009 om att ta fram en sådan policy men som inte verkställts. Styrelsen diskuterar om vi ska stödja den något smalare policy Luxemburg föreslår eller verka för att den breddas.

 

Styrelsen vill egentligen se en bred policy då den skulle vara mer relevant i en svensk kontext, men kan acceptera en smalare om det är tydligt att det är ett första steg. Detta upplevs som ett hyggligt prioriterat område.

 

Resolution 3.02 - Sektionernas roll

Styrelsen diskuterar hur intentionerna i denna resolution ska tolkas och då särskilt den starka betoningen på att Human rights education borde bedrivas mycket mer och bredare.

 

Styrelsen diskuterar att resolutionen ger uttryck för en viss konflikt mellan sektioner och internationella sekretariatet och menar att ICM-delegationen ska försöka inta en något medlande roll och lyfta fram vikten av både starka sektioner och av ett starkt internationellt sekretariat.

 

Resolution 2.14 - Policy om användande av bojkott som påverkansmedel

Amnesty har redan en policy om bojkott som säger att det är ett medel vi kan använda men då enbart tillsammans med andra. Styrelsen diskuterar om utvidgning av detta är nödvändigt.

 

Styrelsen konstaterar att den nuvarande policyn är tillräcklig och att ICM-delegationen bör lyssna in diskussionerna på ICM för att se om något ytterligare behov av en vidgad policy framkommer där.

 

Resolution 1.13 - Om att införa ett “Meeting of the Movement” som komplement till General Assembly

Styrelsen ställer sig positiva till att det skapas ytterligare internationella mötesplatser utöver de som finns i governance reform men ställer sig tveksamma till detta mycket omfattande möte.

Styrelsen tycker att vi verkar för en omskrivning som innebär att internationella styrelsen får i uppdrag att se till så att det finns resurser för andra internationella mötesformer.

 

Resolution 2.10 - Policy avseende kränkande av mänskliga rättigheter i samband med arrangerande av idrottsevenemang

Styrelsen konstaterar att tidigare erfarenheter visar att det är väldigt effektivt att lyfta MR-frågor i samband med stora idrottsevenmang (som exempel nämns OS i Kina). Ur ett rent MR-perspektiv är kanske inte detta ett högt prioriterat område men det är, som nämnt ovan, ett effektivt sätt att nå ut.

 

Styrelsen ställer sig positiva till denna resolution.

 

Resolution 1.03 - Om arbetsordning och procedurer för “Prepcom” inom governance reform

Styrelsen diskuterar framförallt om det finns risker med den föreslagna modellen avseende resolutionsprocess. Styrelsen är relativt skeptiska till att “Prepcom” får alltför stor makt men kan också se att det kan innebära att sektioner får hjälp med att lyfta frågor på rätt sätt.

 

Styrelsen överväger att komma ändringsförslag i linje med att processerna ska bedrivas med välvillig inställning, att det inte ställas för höga krav på sektionernas kapacitet att skriva resolutioner osv.§ 43. STRUKTUR OCH ÅTERRAPPORTERING FRÅN ICM TILL MEDLEMMARNA

Peter Kvist föredrar planen för hur kommunikationen från ICM ska ske med medlemmarna. Styrelsen vill i planen lägga till att det ska finnas en artikel i Amnesty press i augusti/september.

 

Styrelsen beslutar

 

att anta den föreslagna strukturen för återrapportering från ICM till medlemmarna med tillägg att det också ska skrivas en artikel i amnesty press efter ICM.

 

 

§ 44. MÖTET AVSLUTAS

Tora Törnquist avslutar mötet.

Tora TörnquistStaffan Johansson

OrdförandeVice mötesordförande

Anders HällbomPeter Kvist

JusterareSekreterare
BILAGA 1.

 

§ 168. UPPFÖLJNING AV ÖPPNA BESLUT

 

§ 97. (2015) TIDSPLAN MILJÖPOLICY                                           

att uppdra åt sekretariatet att återkomma med ett informationsunderlag om miljöpolicyn och
miljöåtgärdsplanen till styrelsens junimöte 2016.   

 

§ 25. (2016) STYRELSENS MÖTESKALENDER                          

att anta möteskalendern för styrelseåret 2016/2017;
att ge generalsekreteraren i uppdrag att se över när planeringsprocessen för den så kallade “megahelgen” behöver starta och på styrelsens oktobermöte 2016 återkomma till styrelsen om när styrelsen behöver fatta beslut om datum för styrelsens oktobermöte 2017.

 

§ 124. RAPPORT OM PER CAPSULAMBESLUT(2017)

Per Capsulambeslut gällande onlineval för förtroendevalen 2017
Att ge sekretariatet i uppdrag att organisera förtroendevalen online i två efterföljande tidsintervall, där det första tidsintervallet avser val av ordinarie ledamöter och det andra tidsintervallet avser val av suppleanter;
Att ge sekretariatet i uppdrag att införa möjligheten att rösta “avslag” i förtroendevalen online.

 

§ 142. ÖVRIGA FRÅGOR

 

Medlemsforum
att uppdra åt sekretariatet att i väntan på översynen i syfte att stärka medlemsdemokratin stänga medlemsforum.