Februarimötet 2019 Protokoll från 8-9 februari 2019

PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 8-9 FEBRUARI 2019

Tid: fredag 14.00-18.00, lördag 09.00-18.15

Plats: Sekretariatet, Stockholm

Ordförande: Amanda Jackson

Vice ordförande: Nina Virkkala

Justerare: Linn Malmborg

 

Närvarande

Adam Sjöborg, suppleant (§148-154)

Amanda Jackson, ordförande (§127-148 samt § 52-54)

Anders Hällbom

Clara Gustafsson, suppleant

Lars Gäfvert

Linn Malmborg

Gosia Håkansson

Mårten Rosander, kassör

Ulrika Westerlund

Nina Virkkala

Ami Hedenborg, personalrepresentant (§127-151)

Madeleine Seidlitz, personalrepresentant(§127-151)

 

 

Sekretariatet

Anna Lindenfors, generalsekreterare (§127-151)

Peter Kvist, avdelningschef (§127-151)

Lina Jakobsson, organisationsutvecklare (§127-151)

Katja Lewfverth (lördag fm)

Sofia Fjellestad (§ 138 samt lördag fm)

Yonnas Seyoum, projektledare för jämlikhetsarbetet (§ 148)

Ulrica Lysén (§140-146)

 

 

 

§ 127.MÖTET ÖPPNAS

Amanda Jackson förklarar mötet öppnat.

 

 

§ 128. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslutar

att under övriga frågor lägga till en punkt om Finlands motion till Global Assembly Meeting och att med detta tillägg fastställa dagordningen i enlighet med förslaget.

 

 

§ 129. PROTOKOLL FRÅN STYRELSENS MÖTE 12 DECEMBER 2018

Styrelsen går igenom protokollet från styrelsens möte 12 december 2018.

 

Styrelsen lägger protokollet till handlingarna.

 

 

§ 130. UPPFÖLJNING AV ÖPPNA BESLUT

Anna Lindenfors föredrar.

 

Styrelsen påpekar att beslut “§ 36 (2015) Syfte med medlemskommunikation” är otydligt och svårt att följa upp. Styrelsen ber sekretariatet att till styrelsens möte 7 mars ta fram ett förslag på nytt beslut som kan ersätta detta beslut alternativt föreslå att beslut “§ 150 (2019) Medlemssidorna” ersätter detta beslut.  

 

Styrelsen framför att beslut § 31 (2018) Uppföljning av Granskningskommitténs rekommendationer - att tillämpa en strukturerad och systematisk process för löpande uppdatering av webbplatsen samt att ge sekretariatet i uppdrag att integrera förändringsarbetet med medlemssidorna och etablera systematik för att löpande uppdatera dessa i kommande verksamhetsplanering ska stängas.

 

 

§ 131. RAPPORT OM PER CAPSULAMBESLUT

Inget per capsulambeslut föreligger till mötet.

 

 

§ 132. RAPPORT FRÅN SEKRETARIATET

Anna Lindenfors föredrar och går igenom aktuella frågor på sekretariatet.

 

 

§ 133. RAPPORT INTERNATIONELLA FRÅGOR  

Anna Lindenfors föredrar och berättar om aktuella frågor.

 

 

§ 134. RAPPORT FRÅN STYRELSENS UTSKOTT

Ledamöterna berättar vilka möten de har deltagit i och vad de har arbetat med sedan föregående styrelsemöte.

 

 

§ 135. RAPPORT FRÅN KONTAKTPERSONER

Ledamöterna redogör för aktuella frågor kopplade till Amnestys Internationella kommitté (AIK), Amnestyfonden, granskningskommittén, valberedningen, ungdomsrådet, studentrådet och fondavtalsgruppen.

 

 

§ 136. TIDSPLAN INFÖR DET INTERNATIONELLA ÅRSMÖTET (GA) 2019

Anna Lindenfors föredrar.

 

Sekretariatet föreslår komplettering till det som står i underlaget. De färdiga underlagen till Global Assembly Meeting kommer att skickas till sektionerna den 19 juni, precis före midsommar. Sekretariatet kommer därefter att bereda frågorna och skickar underlag till styrelsen den 28 juni. Styrelsen föreslås ha ett videokonferensmöte under första veckan i juli.

 

Styrelsen noterar datumen och framför att det är önskvärt att ha styrelsemötet i början eller slutet av vecka 27 (första veckan i juli).  

 

 

§ 137. BESLUT OM GA-DELEGATION 2019

Amanda Jackson föredrar.

 

Amanda redogör för förslaget till delegation som i år inkluderar en ungdomsrepresentant. Amanda Jackson är stående representant i Global Assembly. Styrelsen har tidigare beslutat att generalsekreterare Anna Lindenfors också ingår i delegationen.

 

Styrelsen beslutar

 

att utse Ulrika Westerlund till den tredje GA-delegaten 2019;

 

att utse Mehjar Azzouz till ungdomsrepresentant i den svenska sektionens GA-delegation 2019.

 

 

§ 138. REVIDERADE GUIDELINES GLOBAL FUNDRAISING POLICY (Koppling till tidigare diskussion om statligt stöd)

Sofia Fjellestad föredrar.

 

Guidelines för den globala fundraisingpolicyn ska ses över vartannat år. Inför översynen har det internationella sekretariatet inhämtat synpunkter från den globala rörelsen. Svenska sektionen deltog i konsultationen. Befintliga guidelines har därefter förenklats och förtydligats, men i princip inte förändrats innehållsmässigt.

 

Vad gäller statligt stöd till HRE (Human Rights Education) är det inte längre den internationella styrelsen som ska fatta beslut utan beslut fattas av chefer på det internationella sekretariatet och den internationella generalsekreteraren. Det finns i nuläget ingen ambition i vår internationella rörelse att utöka möjligheterna till statligt stöd. Dessa förändringar ses tvärtom som en rörelse mot en begränsning av statligt stöd inom Amnesty, snarare än tvärtom. Fokus är på att stärka de fundraisingkanaler som är identifierade i vår strategiska plan: individuella givare, fonder och stiftelser, stora givare och testamenten.

 

Sekretariatet kommer även fortsättningsvis att delta i konsultationen vart tredje år och om inget annat beslutas ge synpunkter i enlighet med den svenska sektionens nuvarande ståndpunkter. Eventuella revideringar i guidelines kommer i samband med att kommande översyner görs att rapporteras till styrelsen.

 

 

§ 139. RAPPORTEN “US VS THEM”

Anna Lindenfors föredrar.

 

Amnesty har under flera år följt samhällsutvecklingen och debattklimatet på global nivå där tendensen är att olika grupper i samhället ställs mot varandra. Både vad det gäller retorik och i praktisk politik. 2018 diskuterades frågan på Global Assembly och det internationella sekretariatet har efter det tagit fram en rapport med fyra strategier för hur Amnesty ska bemöta utvecklingen. Rapporten är ett diskussionsunderlag som förändras utifrån de diskussioner som löpande förs inom rörelsen.

 

Rapporten försöker bland annat besvara varför det ser ut som det gör, vad det är som driver en utveckling där ojämlikheterna i samhället ökar samt hur Amnesty kan bidra till att stoppa en samhällsutveckling som förstärker en polarisering där grupper ställs mot varandra.

 

Anna Lindenfors framför att svenska sektionen behöver titta på hur den här utvecklingen ser ut i Sverige, det vill säga hur utsatta grupper behandlas och eventuellt ställs mot varandra. Amnestys arbete ska bygga på både evidens och kommunikation som berör människor på ett känslomässigt plan. Mycket av det som framförs i rapporten är sådant som svenska sektionen har adresserat i sektionens nya kommunikationsstrategi, men svenska sektionen behöver också se över hur Amnesty på ett bättre sätt kan adressera de människor som inte ingår i Amnestys primära kommunikationsmålgrupp och som inte identifierar sig med de värden Amnesty står för. Svenska sektionen behöver också arbeta med jämlikhetsfrågor för att på sikt kunna skapa en mångfald inom organisationen och på så sätt fortsätta att vara en relevant aktör i Sverige.

 

Styrelsen framför att det är viktigt att Amnestys påverkansarbete fortsätter att utgå från ett gediget utredningsarbete. Det är viktigt att Amnesty väljer ett angreppssätt som inte riskerar att förstärka polariseringen genom att enbart fokusera på hur Amnesty ska “vinna” fler anhängare som “väljer sida” utan snarare identifierar frågor som kan förena fler, bortom politiska skiljelinjer. Det är viktigt att Amnesty fortsätter att prioritera sin roll som en samhällsaktör som utreder och tar fram tillförlitlig information som även de som inte håller med om Amnestys värderingar kan lita och tro på.  

 

 

§ 140. UTKAST PROGRAM TILL ÅRSMÖTET

Lina Jakobsson föredrar.

 

Om det inte går att skapa utrymme för gäster från mindre, icke självfinansierade sektioner i årsmötesprogrammet kommer sektionen även i år att skicka ut en inbjudan till mindre sektioner med erbjudande om att finansiera två representanters deltagande på årsmötet. Detta för att skapa utrymme för erfarenhetsutbyte och lärande mellan sektioner.

 

Styrelsen framför att marknadsföringen av årsmötet i större utsträckning bör inkludera information om  möjligheten att vara med och påverka svenska sektionens ståndpunkter och prioriteringar inför nästa strategiska period.

 

Styrelsen uppskattar att det finns utrymme i programmet för två valbara pass om frågor inför Global Assembly. Ett pass som handlar om motioner och förslag som ska diskuteras på Global Assembly och ett pass som fokuserar på processen och hur rörelsen ska arbeta med utarbetandet av nästa strategiska period och nya strategiska mål.

 

 

§ 141. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET - DIREKTIV FÖR BEREDNINGSKOMMITTÈN

Peter Kvist föredrar.

 

Styrelsen ger medskick gällande specifika formuleringar och förslag till att-satser.

 

Styrelsen framför att det i direktivet för beredningskommittén inte ska slås fast att beredningskommittén ska vara behjälplig vid årsmötets motionsberedning, men att det eventuellt går att lägga till i arbetsordningen för årsmötet att årsmötesordföranden vid behov kan vända sig till beredningskommittén för stöd i motionsberedningen.

 

Styrelsen kommer att fatta beslut om förslaget till årsmötet på styrelsens möte 23 mars 2019.

 

 

§ 142. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET - MEDLEMSAVGIFTEN  

Styrelsen framför inga synpunkter på förslaget.

 

Styrelsen kommer att fatta beslut om förslaget till årsmötet på styrelsens möte 23 mars 2019.

 

 

§ 143. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET - TILLÄGG I SEKTIONENS STADGAR GÄLLANDE KOSTNADSFRITT MEDLEMSKAP FÖR UNGA

Styrelsen diskuterar huruvida detta förslag till beslut påverkas av om förslaget om representativ demokrati bifalls. Styrelsen framför att det kan bli märkligt med årsmötesbeslut efter varandra där ett beslut slutar att gälla på grund av ett annat beslut på samma möte, (tillika i samma protokoll).

 

Styrelsen påpekar att det är viktigt att årsmötesordföranden är väl insatta i och medvetna om i vilken ordning olika beslut måste fattas och hur besluten påverkar varandra.

 

Sekretariatet påpekar att tillägget handlar om närvaro- och yttranderätten och att detta beslut bör gälla oavsett demokratiform då även förslaget om representativ demokrati medgör alla medlemmars rätt till närvaro- och yttranderätt på årsmötet.

 

Sekretariatet ska se över om det behöver göras några ändringar i förslaget för att undvika att årsmötet fattar beslut som kan komma att rivas upp på samma möte.

 

 

§ 144. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET - TILLÄGG I SEKTIONENS STADGAR GÄLLANDE SKYDD MOT “KUPPER”

Styrelsen framför att det främsta förslaget om att skydda organisationen mot kupper är förslaget om att införa representativ demokrati.

 

Om förslaget om representativ inte går igenom kan det finnas anledning att stärka stadgarna på fler sätt för att skydda organisationen, vilket i så fall kan bli en fråga för årsmötet 2020.

 

Styrelsen ser gärna att den första att-satsen om vilka som har förslagsrätt till årsmötet kvarstår och att detta förslag till tillägg i stadgarna flyttas in i förslaget om stadgeändringar som föreslås i samband med förslaget om representativ demokrati.

 

 

§ 145. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET OM ATT INFÖRA REPRESENTATIV DEMOKRATI

Anna Lindenfors och Peter Kvist föredrar.

 

Sekretariatet poängterar att det är viktigt att styrelsen, under turnén med distrikten, lyfter fram att förslaget om representativ demokrati är en utbruten del av ett större projekt som handlar om att skapa incitament och förutsättningar för att stärka den lokala organiseringen i sektionen. Det handlar bland annat om att ge bättre förutsättningar för medlemmarna att vara med och påverka MR-frågor och att skapa tydligare uppdrag som innebär större tillit till hur aktivisters arbete ska bedrivas på lokal nivå. Dessa delar ingår i ett utvecklingsarbete som fortsätter även efter årsmötet.

 

Styrelsen är positiv till hur förslagen till stadgeändringar är presenterade, det vill säga att det först presenteras förslag till beslut om själva innebörden i förändringarna och därefter förslag till beslut om de konkreta stadgeändringarna där stadgarna antas i sin helhet. Styrelsen framför att det vore önskvärt att hantera frågan om vilka rättigheter kostnadsfritt medlemskap medför på liknande sätt. Det vill säga ett förslag till beslut om innebörden i förändringen samt att beslutet därefter ingår i det sammanhållna beslutet om samtliga stadgeändringar som tidigare beslut resulterar i.

 

Sekretariatet presenterar två modeller för antal ombud/röster per lokalavdelning. I båda modellerna befinner sig de flesta avdelningarna i nivå med det minsta eller det högsta antalet ombud/röster, få avdelningar befinner sig i spannet däremellan.

 

Styrelsen diskuterar modellerna och förslagen till antal ombud.

 

Styrelsen enas om att förslaget till representativ demokrati bygger på ambitionen att skapa ett ökat intresse för sektionens styrning. Styrelsen diskuterar huruvida ett ökat engagemang behöver ta sig uttryck i att det är många medlemmar som deltar i årsmötet eller om det istället handlar om att skapa förutsättningar för fler medlemmar att engagera sig i sektionens styrningsfrågor lokalt i avdelningarna.

 

Styrelsen tycker sig sakna ett underlag som tydligt beskriver potentiella vinster respektive nackdelar med ett stort respektive ett mindre årsmöte. Styrelsen framför att det som presenteras i underlagen framförallt rör frågan om resurser, där ett stort årsmöte leder till mindre resurser till andra medlemsaktiviteter alternativt påverkansarbete. Styrelsen enas om att det är viktigt att lyssna in distrikten och höra vad de anser är rimligt när det gäller antal ombud per avdelning och därmed storlek på årsmötet. Syftet med konsultationen är information och samtal om rimlighet i förslaget. Främsta diskussionspunkter bör vara kring antal ombud.

 

Styrelsen enas också om vikten av att tydligt förklara var i processen förslaget befinner sig. Det vill säga, att processen är nästan klar. Det är inte en konsultation med möjlighet att ändra allt, utan att komma med synpunkter på vissa delar. Den som inte är nöjd med andra centrala delar i förslaget kan välja att rösta nej till förslaget på årsmötet.

 

Styrelsen framför att

 • det är viktigt att det tydligt framgår att förslaget bygger på ett representativt system där det är medlemmarna, inte lokalavdelningarna, som har rösträtt och representeras.

 • det ska tydligt framgå att ombuden väljs av medlemmarna och att det är ombuden som har rösträtt.  

 • det är viktigt att i sektionens stadgar reglera hur ombuden väljs och hur den geografiska indelningen görs. Om årsmötet väljer att delegera indelningen av geografiska områden till styrelsen så måste det tydligt framgå.

 • i § 9.4 där det står en mening om påbörjad procentenhet behöver det färdiga förslaget kompletteras med en specificering av vilken procentenhet som avses.

 

I presentationen ska följande förtydliganden göras

 • förslaget behöver kompletteras med kort info om demokraticykeln; beredningskommitten, höstmöte etc.

 • det ska framgå att ombuden väljs i geografiska indelningar (lokalavdelningar)

 • det ska framgå att det ska finnas en övre och undre gräns för ombud för respektive lokalavdelning

 • det ska framgå att antalet ombud ska skapa utrymme för att skapa/vidmakthålla ett institutionellt minne (argument för undre gräns)

 • det ska framgå att antalet ombud har en övre gräns för att säkerställa att det blir en proportion för att stärka de mindre lokalavdelningarna

 • det ska tydligt framgå vad som är förslag och säkerställas att fråga och svar inte är på samma sida. Först fråga, för diskussion, sedan förslag för diskussion.

 • modellen för beräkningar bör vara transparent och enkel för medlemmar att förstå

 • det ska framgå att styrelsen i och med detta förslag förenar demokrati och verksamhetsansvar lokalt och på så sätt tar medlemsdemokratin närmare medlemmarna.

 • det tillkommer vissa andra redaktionella ändringar i enlighet med förslag i styrelsens forum.

 

Styrelsen beslutar

 

att uppdra åt sekretariatet att ta fram nya versioner av årsmöteshandlingarna angående representativ demokrati till marsmötet 2019 utifrån styrelsens medskick och  i samverkan med planeringsutskottet.

 

 

§ 146. BEREDNING OCH BESLUT PÅ ÅRSMÖTET GÄLLANDE FÖRSLAGET OM REPRESENTATIV DEMOKRATI

Peter Kvist föredrar.

 

Styrelsen beslutar

 

att föreslå årsmötet 2019 att förslaget om representativ demokrati hanteras enligt föreslagen modell.

 

 

§ 147. STYRELSENS KOMPETENSUTVECKLING INOM INTERNATIONELLA FRÅGOR

Anna Lindenfors föredrar.

 

Förslaget går ut på att styrelsen istället för att göra en gemensam studieresa vartannat år väljer andra sätt för sin kompetensutveckling inom internationella frågor, kopplat till relevanta frågor för den svenska sektionsstyrelsen.

 

Sekretariatet ska dela ett dokument med datum för andra sektioners årsmöten med styrelsen. Sekretariatet ska också stötta styrelsen i att välja ut årsmöten där sektionerna arbetar med frågor som kan vara relevanta för styrelsen.

 

Styrelsen behöver återkomma till om det ska formaliseras att styrelsen ska skicka till exempel två delegationer till andra sektioners årsmöten varje år.

 

Styrelsen beslutar

 

att formerna för kompetensutveckling inom internationella frågor för styrelsen utgörs av webbinarium, Nordic+, MR-seminarier och andra sektioners årsmöten.

 

 

148. JÄMLIKHETSARBETET

Yonnas Seyoum, projektledare för jämlikhetsarbetet, föredrar och berättar om resultaten från jämlikhetsenkäten som har besvarats av anställda på sekretariatet samt några korta reflexioner kring jämlikhetsenkäten som besvarats av medlemmar (den senare har inte analyserats klart än).

 

 

149. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET - RAMVERK FÖR JÄMLIKHETSPOLICY

Anna Lindenfors föredrar.

 

På styrelsens decembermöte förelåg ett underlag där sekretariatet föreslår styrelsen att lämna ett förslag till årsmötet om ramverk till ny jämlikhetspolicy. Styrelsen beslutade att ge sekretariatet i uppdrag att formulera ett styrelsens förslag till årsmötet 2019 gällande ett ramverk för en jämlikhetspolicy.  

 

Styrelsens medskick

 • Förslaget till årsmötet behöver beskriva varför den gamla policyn är förlegad.

 • Förslaget behöver beskrivas vilken organisation amnesty vill vara.

 • I motionsberedningen ska medlemmarna kunna diskutera vad de olika delarna i policyn innebär och, om de så önskar, föreslå förändringar gällande inriktning.

 • Förslaget till beslut kan utgå från rubrikerna men dessa måste då förtydligas med texter där det framgår vilken inriktning som avses under respektive rubrik. Till exempel måste det framgå kring vad sektionen ska bedriva ett målinriktat arbete och så vidare.

 • Förslaget ska visa i vilken riktning styrelsen vill göra förändringar samt hur policyn är kopplad till inriktning/vägval i den långsiktiga riktningen.

 • Förslaget och beslutet måste vara så tydlig att det går att hänvisa eventuella medlemmar som har synpunkter på innehållet i policyn till årsmötets beslut.

 

Styrelsen ger sekretariatet i uppdrag att utveckla förslaget i samråd med utskottet och att eventuella frågeställningar kan läggas upp i styrelsens forum. Förslaget presenteras för hela styrelsen igen inför styrelsemötet den 23 mars.

 

 

§ 150. MEDLEMSSIDORNA

Anna Lindenfors föredrar.

 

Styrelsen framför att det är viktigt att arbetet med eventuella förändringar av medlemssidorna inte görs till ett onödigt långt och stort projekt som kräver mycket resurser om det finns osäkerhet kring hur det faller ut.

 

Styrelsen tackar för förslaget till tidsplan.

 

Styrelsen beslutar

 

att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens juni- och decembermöte 2019 samt till styrelsens  majmöte 2020 återrapportera hur arbetet med förändringen av medlemssidorna fortskrider.

 

 

§ 151. ÖVRIGA FRÅGOR

 

 • Finlands motion till Global Assembly Meeting

Anna Lindenfors föredrar.

 

PrepCom har avslagit finlands motion om en global miljöpolicy för hela rörelsen. Argumenten för att PrepComs rekommendation, att motionen inte läggs fram till GA, handlar främst om att det skulle vara för resurskrävande för mindre sektioner att anpassa sin verksamhet på ett sådant sätt att de kan leva upp till förslagen i motionen. Det hänvisas också till att det internationella sekretariatet håller på att se över hur Core Standards kan uppdateras med krav som bland annat handlar om minskade koldioxidutsläpp.

 

Styrelsens medskick

 • Styrelsen ser positivt på samarbeten med andra sektioner vad det gäller motioner till GA.

 • Styrelsen ser positivt på att lyfta fler internationella frågor på årsmötet.

 • Finlands motion kan eventuellt läggas fram som den är till årsmötet med styrelsens förslag att årsmötet ställer sig bakom motionen, om den tas upp på GA.

 

Sekretariatet svarar att det finns en beredskap att ta upp frågan om Finlands motion på årsmötet på den workshop som ska handla om de frågor som kommer att komma upp på GA.

 

Styrelsen framför att de på marsmötet vill diskutera huruvida svenska sektionen ska opponera sig mot att PrepCom avslår motioner utan att hänvisa till de kriterier som ska användas för att bedöma huruvida en fråga platsar på nästkommande GA eller inte. Till mötet den 23 mars efterfrågar styrelsen ett underlag som sammanfattar vad det står i styrdokumenten för GA och PrepComs arbete samt om det finns formuleringar i Finlands motion som kan kopplas till dessa kriterier och så vidare.

 

På styrelsens möte 23 mars ska styrelsen ta ställning till om styrelsen anser att sektionens stående representant i GA, Amanda Jackson, ska rösta för att Finlands motion läggs fram till GA trots PrepComs rekommendation om avslag.

 

 

§ 152. FRÅGOR RELATERADE TILL GENERALSEKRETERAREN (INKLUSIVE LÖNE- OCH UTVECKLINGSSAMTAL)

Denna punkt protokollförs ej, deltog gjorde endast årsmötesvalda ledamöter.

 

§ 153. UTVÄRDERINGS- OCH FEEDBACKÖVNINGAR 16.30-18.00

Denna punkt protokollförs ej, deltog gjorde endast årsmötesvalda ledamöter.

 

§ 154. MÖTET AVSLUTAS 18.00-18.15

Amanda Jackson avslutar mötet.

 

 

 

Amanda Jackson

Ordförande

 

 

Nina Virkkala

Vice ordförande

 

 

Linn Malmborg

Justerare

 

 

Sekreterare

Lina Jakobsson

Sekreterare

 

 

 

BILAGA 1.

 

§ 130. UPPFÖLJNING AV ÖPPNA BESLUT

 

§ 98. (2018) MILJÖPOLICY
att utifrån styrelsens inspel justera förslaget till miljöpolicyn för per capsulam-beslut i styrelsens forum före decembermötet 2018.§ 31. (2018) UPPFÖLJNING AV GRANSKNINGSKOMMITTÉNS REKOMMENDATIONER (2018)
- Att tillämpa en strukturerad och systematisk process för löpande uppdatering av webbplatsen. (2.2)
att ge sekretariatet i uppdrag att integrera förändringsarbetet med medlemssidorna och etablera systematik för att löpande uppdatera dessa i kommande verksamhetsplanering.§ 96. DIREKTIV FÖR VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLANERING
att intäkterna 2019 tillsvidare beräknas till 151 266 tkr, inklusive öronmärkta medel;
att kostnadsbudgeten för 2019 inte får överstiga 166 266 tkr, vilket inbegriper styrelsens beslut av användningen av reserven på junimötet 2018;

att från och med oktober 2018 utöka antalet fasta tjänster med 6,6 årsarbetskrafter;
att i budgeten 2019 lämna ett frivilligt bidrag till den internationella rörelsen om 5 mkr;
att arbetet med verksamhetsplaneringen och budgeteringen för 2019 bedrivs i enlighet med den föreslagna tidsplanen;
att följande verksamheter ska ingå i budget 2019: Amnesty Press med minst 4 nr.§ 121. RAPPORTERING AV CORE STANDARDS
att rapportera core standards 2018 i enlighet med den bedömning som gjorts i uppföljningen.