Styrelsemöte januari 2016

Mötet var från början planerat som ett endagsmöte, men eftersom styrelsen ville ha mer tid för övergripande policydiskussioner bestämdes att använda både lördag och söndag för mötet.

 

Fokus för lördagen låg på policydiskussionerna. Det inleddes med en workshop om genusanalys, som Anastasia från styrelsen höll i. Syftet var att öka styrelsens kompetens kring genusfrågor och relationen till den övriga globala MR-agendan och möjliggöra bättre genusanalyser som del i bedömningen de biståndsprojekt fonden hanterar. Anastasia kommer att sammanfatta diskussionerna i en uppföljning på kommande styrelsemöte.

 

Under lördagen fick styrelsen också en kort rapport om diskussioner med Flykting- och Migrationsavdelningen om hur vi kan förbättra samordningen kring de ansökningar kring svenska asylärenden som fonden hanterar. Eftersom vi förväntar oss en ökning av antalet ansökningar kring asylfrågor finns behov av fortsatta diskussioner kring prioriteringar.

 

Resten av dagen ägnades åt en övergripande policydiskussion från Amnestyfondens uppdrag och roll, samt till några specifika frågor som kommit upp i tidigare hantering av ansökningar. Vad gäller den grundläggande frågan om uppdraget diskuterades det som är fondens särskiljande drag och specifika styrkor, kring det ursprungliga ändmålet och existerande praxis, samt om prioriteringar mellan våra tre områden (individstöd, organisationsstöd och svenska asylärenden). Vad gäller rollfrågor handlade diskussionen mycket om relationen med Amnestys Internationella Sekretariat (IS), samt om hur proaktiv Fonden kan vara. Specifikt handlade diskussionen om vilken typ av individstöd som är mest central, och vilken typ av kostnader som Fonden kan acceptera att betala för. Kring organisationsstöd fanns en viktig diskussion om hur fonden ska förhålla sig till samarbete med större och mera etablerade biståndsorganisationer.  Diskussionen hade förberetts av en arbetsgrupp inom styrelsen, som också fick i uppdrag att återkomma med förslag till vidare hantering på nästa styrelsemöte.

 

Söndagen den 24 januari ägnades åt de mera sedvanliga styrelsefrågorna. Efter en genomgång av senaste protokollet, en avstämning om vilka ledamöter som är beredda att kandidera för omval och en uppdatering av åtgärdslistan, gjorde personalen sin rapport. Den handlade bland annat om Amnestys samarbete med Radiohjälpen, om ett utkast till verksamhetsberättelse, planering för ett nordiskt samordningsmöte med norska MR-fonden och finska KIOS i april, samt att fonden fått Michaela Kinnersjö som ny praktikant. Personalen rapporterade också från en resa till London, för överläggningar med den nya chefen för biståndssamordningen på IS.

 

Mötet fortsatte med ekonomifrågor, dels genom en genomgång av årsrapporten för 2015 och dels genom en diskussion om förslaget till budget 2016. Styrelsen har diskuterat formerna för den ekonomiska rapporteringen och personalen la därför fram en mer detaljerad och tydlig version av budget som mottogs mycket väl.

 

 

På mötet rapporterades också om de löpande kontakterna med sektionsstyrelsen. Vi fick också en presentation av Amnestyfondens förändrade del av hemsidan www.amnesty.se

 

Därefter vidtog diskussion om olika biståndärenden, dels ett par som krävde beslut och dels ett tjugofemtal projekt som beslutats av personalen sedan förra styrelsemötet.

 

Slutligen rapporterade arbetsgruppen kring Amnestyfonden 50 år om sina diskussioner. Någon typ av aktivitet planeras till sektionens årsmöte i Halmstad samt till själva jubileumsdagen i november.

 

 

Svante Sandberg