Styrelsemöte oktober 2016

På dagordningen var huvudpunkterna rapport från samverkansgruppen, personalens rapport, ekonomisk rapport, planering inför Amnesty 50 år, rapport från möte med sektionsstyrelsen, besök av valberedningen, och biståndsbeslut.

 Mötet öppnades med den vanliga rundan där de närvarande ledamöterna gav en kort lägesrapport och utvärderade det föregående mötet. Mötet ansågs bra och nya ledamöter lärde sig mycket, men det krävs fortsatt arbete med att hitta en strategisk och principiell nivå för styrelsearbetet. Istället för en muntlig genomgång på efterföljande styrelsemöte föreslogs att ett enkelt utvärderingsformulär tas fram. Helena Bjuremalm tog på sig att ta fram en enkel mall. Ett annat förslag var att utse en ledamot med huvudansvar att inför ett möte titta på beviljats stöd utifrån olika perspektiv såsom genus, land/region/tema-, individ- och organisationsstöd.

Datum för kommande fondstyrelsemöte

Mötet den 26 - 27 november ställs in och istället hålls ett kvällsmöte den 6 december kl. 18-20. Nästkommande möte hålls tentativt den 21 - 22 januari 2017.

Rapport från samverkansgruppen

Nadia Yousri gav en återblick från mötet med samverkansgruppen sektionen- fonden. Ambitionen är att det nya avtalet skall vara underskrivet till årsmötet i maj 2017. Svante Sandberg arbetar med en första del som är en viljeförklaring och som arbetsgruppen skall diskutera den 14 december. Dokumentet skall bl. a. lyfta fram mervärdet av ett närmare samarbete och profilering av Amnesty i Sverige, dvs Fonden och sektionens arbete, både vad gäller påverkansarbete, insamling, medlemsantal. Dvs när bredden av Amnestys alla metoder är påkopplade. Den kommande MR-försvararkampanjen ger bra möjligheter till att påvisa detta.

Personalens rapport

Gunilla Odin rapporterade kort om möten och frågor som uppkommit sedan förra styrelsemötet.

Fonden deltar tillsammans med AI Relief Team i en rad videokonferenser med samtliga biståndssektioner för att inhämta information kring sektioners biståndsarbete samt informera om gällande rutiner för AI:s bistånd samt behov av samordning och rapportering.

Besök på sekretariatet av en centralamerikansk kvinnorättsorganisationen som fått stöd av Fonden. Organisationen arbetar bland annat för fri och säker abort och med kvinnor som dömts till tiotals år i fängelse för mord då de fått missfall.

Ekonomisk rapport

Gunilla Odin redogjorde för Fondens resultat per 2016-09-31. Fonden erhöll 7,4 mkr av den gemensamma insamlingen med sektionen och betalade 1,8 mkr i insamlingskostnader. Biståndsutbetalningarna uppgick för perioden till 5,2 mkr, vilket i jämförelse med föregående år är en minskning med 442 tkr.  En generell trend under många år har varit att biståndsutbetalningar ökat under årets sista kvartal.

Amnestyfonden 50 år

Elisabeth Axetorn som ansvarat för Fondens 50-årsfirande men som på grund av nytt arbete på Migrationsverket inte kan sitta kvar i styrelsen, deltog på mötet dels för att överlämna arbetet dels för att bli avtackad.

Därutöver diskuterade styrelsen dels en animerad film, dels ett utkast till folder. Några synpunkter om filmen rörde behovet av att bestämma vilken målgrupp filmen riktas till, förenkla budskapet samt att hitta rätt kulturell kontext för bildspråket. När det gäller foldern ansåg styrelsen att texten behöver lättas upp och att relevanta bilder som helst avspeglar personer som fått stöd av fonden saknas. Den gamla foldern används vid 50-årsfirandet varför det inte är någon brådska att få den färdigställd. Anders Rosén och Nadia Yousri tog på sig att göra klart foldern

Rapport från sektionsstyrelsen

Marie Henners rapporterade från samtal med Nina Wollmer som är sektionens kontaktperson till fonden.

Några av huvudpunkterna:

  • Svenska sektionens verksamhetsplan 2017 har föregåtts av workshops, diskussioner kring Amnestys långsiktiga MR-riktning, och kommer att omfatta arbete mot MR-kränkningar i Sverige.

  • Val till Amnestys Internationella Kommitté (AIK)

  • Årsmötesreform för bland annat rösträtt på internationella rådsmötet.

Besök av valberedningen

Matilda Johansson, Inez Hellström, Helena Landelius och Kristina Lindquist berättade om valberedningens arbete och frågade efter synpunkter kring styrelsens behov av kompetens. Styrelsen ombads att snarast skicka in en blankett om sin egen kompetens till valberedningen. Den 22 november skall hela fondstyrelsen ha blivit intervjuad av valberedningen, den 27 - 29 januari intervjuas nya kandidater, och i slutet av mars lämnas valberedningens förslag till styrelse.

Fondens policyarbete

Eva Bergman Chinapah berättade om arbetet inom policygruppen som numera består av Eva själv, Nadia Yousri, Svante Sandberg, Helena Bjuremalm och Mari Henners.

Tanken är att utkastet till policydokument ska ligga till grund för en pågående diskussion som ingår i många olika processer och  skall mynna ut i ett  prioriteringspapper. Dokumentet ska bland annat syfta tilll att underlätta styrelsens prioriteringar.

Biståndsbeslut som fattats mellan styrelsemöten:

Sekretariatet föredrog beslut om bistånd som fattats sedan senaste styrelsemötets samt några sent inkomna ärenden. Till vissa av besluten hade styrelsens ledamöter frågor och kring några av dem fördes diskussioner om principfrågor inför kommande beslut.

Stödet från fonden den här omgången går främst till MR-försvarare i Afrika söder om Sahara (mer än två tredjedelar av antalet beslut) samt några i södra och Centralasien samt Centralamerika. Stöden går till resekostnader och uppehälle för MR-försvarare på flykt, ibland med sina familjer, och till MR-jurister för att kunna delta i viktiga möten om mänskliga rättigheter. Några beslut rörde medicinsk rehabilitering.

Bidragen går till människor som lever mycket utsatt, ofta under akut hot, och fonden kan därför inte informera Amnestys medlemmar med mer detaljer än så här.

Mötet avslutades med att behandla två övriga frågor:

Den ena var en informationspunkt: nätverket för övergångsrättvisa är öppet för alla som är intresserade.

Den andra gällde styrelsens strategiska arbete. Styrelsen efterfrågade statistik bakåt i tiden avseende målgrupper, storlek på stöd, genusperspektiv mm.