Styrelsemöte mars 2016

Mötesanteckningar styrelsemöte i Amnestyfonden 12-13 mars 2016

 

Efter några justeringar i dagordningen inleddes lördagens styrelsemöte med en presentationsrunda för Amnestyfondens nya praktikant, Michaela Kinnersjö, som ska göra sin praktik under vårterminen. Hon är mycket välkommen!

 

Efter formalia fick styrelsen en genomgång av senaste nytt angående förhandlingsprocessen med det nya insamlingsavtalet med sektionsstyrelsen. Styrelsen beslutade att utse tre personer från Fondstyrelsen som tillsammans med en grupp från sektionsstyrelsen ska bilda en gemensam arbetsgrupp.

 

Förmiddagen avslutades med förberedelser inför årsmötet. Representanter från Granskningskommittén föredrog sin preliminära rapport och svarade på frågor. Förslag till årsredovisning och verksamhetsberättelse gicks igenom. Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisningen.

 

Under personalens rapport refererades översynen av AI:s biståndsmandat som varit tidskrävande men att de anställda nu har ett bokat möte i London med nyckelpersoner på Internationella Sekretariatet. Joakim gav också en rapport från ett första möte med ”Svenska nätverket för övergångsrättvisa”. Genomgången av åtgärdslistan innefattade bl. a. en uppdatering om att arbetet med att göra Amnestyfonden synligare på hemsidan ska vara klart till årsmötet.

 

Styrelsen gick sedan vidare till att diskutera praktikaliteter kring årsmötet. Joakim rapporterade att han undersökt om det var någon som filmade Claudia Medinas deltagande på aktivistseminariet och om vi i så fall kunde använda det under årsmötet, men tyvärr finns det ingen film. Styrelsen diskuterade om det finns något mer än verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och utdrag ur några fall som kan visas på vår monter under årsmötet. Elisabeth ansvarar för att se om det finns något mer vi kan ta fram.

 

Mötet fortsatte sedan med en genomgång av de 15 ärenden som personalen beslutat om sedan styrelsemötet i januari.

 

Lördagen avslutades med en rapport från Jubileumskommittén om vad som planeras ske under årsmötet för att uppmärksamma att Fonden fyller 50 år. På fredag kvällen kommer Anneli hålla ett litet tal om Fonden samt presentera en sketch ut ”Åh, vilken härlig fred!” som ska framföras av Christine Pamp och Kjell-Åke Persson. Under lördagen kommer Justine Ijeomah från HURSDEF på besök och på kvällen kommer middagen att vara en födelsedagsfest för Fonden.

 

Söndag förmiddag ägnades åt fortsättning av den policydiskussion som förts under de senaste mötena. Den grupp som arbetat med detta mellan mötena hade tagit fram ett förslag till policy som styrelsen diskuterade i grupper om fyra för att sedan redovisa i stor grupp. Styrelsen diskuterade en eventuell policys form, mål och inriktning samt Amnestyfondens roll och profil, aktionsområden och prioriteringar. Det beslutades att den grupp som förberett dagens diskussion tar fram ett omarbetat förslag till policy till nästa styrelsemöte.

 

Efter en lunchpaus gick styrelsen vidare till att föredra och fatta beslut i tre ärenden. Efter att beslut fattats gick mötet vidare till en uppföljning av den diskussion kring genusanalyser av biståndsärenden som inletts på förgående mötet. Med hjälp av en genusanalys av ett aktuellt ärende som praktikanten Michaela förberett samt en checklista för genusanalys som styrelsemedlemmen Anastasia hade tagit fram diskuterade styrelsen hur genusanalysen av biståndsärenden kan bli bättre.

 

 Mötet avslutades med en diskussion kring huruvida Fonden ska ta in en extern resursperson när Fondens nya arbetssätt skall utvärderas under hösten. Styrelsen var positiv till ett avgränsat uppdrag, beroende på kostnad och gav därför personalen i uppdrag att utreda pris.

 

 

Elisabeth Axetorn