Styrelsemöte juni 2016

Svenska Amnestyfondens junimöte hade inslag av gemensamma aktiviteter för att nya och gamla styrelseledamöter plus personal skulle lära känna varandra bättre. De nytillkomna fondledamöterna fick under internatets första del även en introduktionsutbildning.

 

Formella val skedde också under junimötet. Svante Sandberg valdes till ordförande för fonden medan Eva Bergman Chinapah valdes till vice ordförande. Till ledamot med särskilt ansvar för ekonomin valdes Frida Larsson samtidigt som Marie Henners utsågs till kontaktperson gentemot sektionsstyrelsen.

 

Sett till det senare fortsätter samtalen mellan fonden och sektionsstyrelsen i en gemensam arbetsgrupp om framtida samarbetsformer.

 

Fonden fyller 50 år under 2016 och olika förslag hur detta ska firas och dokumenteras diskuterades. Bland förslagen finns en film för sociala medier och utgivning av tryckt material.

 

Ett dokument hur fonden ska prioritera bland olika former av ansökningar finns på dagordningen framöver.

 

Bland de ansökningar fondens personal och fondens styrelseledamöter fattat eller fattade beslut om sedan förra mötet finns flera som rör journalister. Bland ansökningar som beviljades fanns ärenden som rör flykt till säker plats, för att klara dagsaktuella behov under flykt, rättshjälp, för arbete mot återinförandet av dödsstraff, för medicinsk rehabilitering till följd av tortyr, till att stoppa nedläggning av flyktingläger och bland annat arbete för bättre mödrahälsa.

 

På detta styrelsemöte deltog även Katarina Bergehed från Amnesty-sekretariatet. Hon presenterade den internationella Amnestyrörelsens slutgiltiga policy för att skydda människor som säljer sex. Bergehed anser att den svenska sektionen arbetat hårt för att förbättra den internationella rörelsens förslag till policy.

 

Hans-Åke Henriksson