Protokoll oktobermötet 2012 Protokoll från 1-2 oktober 2012

PROTOKOLL FÖR STYRELSEMÖTE 27-28 OKTOBER 2012
SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL

Tid: Lördag 27 oktober, kl.9.00 – 18.15, Söndag 28 oktober 09.00-16.00
Plats: Sekretariatet, Alsnögatan 11, Stockholm
Ordförande: Sofia Halth
Vice mötesordförande: Tora Törnquist
Justerare: Lisbeth Kohls

Närvarande

Ledamöter
Karin Armgren
Andreas Bokerud
Maria Eklund
Michael Falk
Sofia Halth
Lisbeth Kohls
Kristina Lindquist (§ 69-75, 88-89)
Elisabeth Löfgren (§ 75-87)
Natasja Persson

Tora Törnquist

Sekretariatet
Lise Bergh (§ 75-87)
Dan Grundin (§ 77 - 79)

Hannah Laustiola (§ 75-87)

Övriga
Johanna Murray, sekretariatet (§ 79)
Caroline Selander, sekretariatet (§ 79)

Frånvarande

Pär Sköld
Maja Åberg§ 69 Mötet öppnas

Mötet öppnas av Sofia Halth.


§ 70 Fastställande av dagordningen


Beslut

att fastställa dagordningen med förändringen att Lisbeth Kohls utses till justerare vid oktobermötet istället för Natasja Persson.


§ 71 Protokoll från möte med sektionens styrelse 22-23 september 2012

Beslut


att lägga protokollet till handlingarna.


§ 72 Uppföljning av öppna beslut

Styrelsen går igenom listan över öppna beslut och stryker de som är åtgärdade samt kommenterar de som av olika skäl ännu ej är åtgärdade.


§ 73 Utvärdering av föregående styrelsemöte

Michael Falk går igenom styrelsens utvärdering av septembermötet.


§ 74 Visionsdiskussion nytt förordnande av GS [styrelseintern]

Under ledning av Daniel Tjäder, konsult i organisationsutveckling, diskuterar styrelsen vad de vill se i den kravprofil som ska sammanställas av rekryteringsgruppen av ny generalsekreterare.


§ 75 Diskussion om slutsatser av utredning om Amnesty Press

Sofia Halth leder värderingsövningar med styrelsen som får ta ställning till olika alternativ baserade på utredningens slutsatser. Styrelsen för en i första hand visionär diskussion om tidningens framtid där en del aspekter, så som ekonomi, utelämnas. Efter dagens övningar är tanken att ett beslutsunderlag ska kunna sättas ihop för att styrelsen ska kunna fatta beslut vid nästa möte. Det är dock viktigt att det förslag som strategigrupp två lägger fram är logiskt sammanhängande och tar hänsyn även till exempelvis ekonomiska faktorer och förslaget kan därför komma att avvika något från den majoritetsuppfattning som framkommer i diskussionen. Dessutom ska förslaget ta sin utgångspunkt i vad som är syftet med att Amnesty har en tidning.

Huvuddragen i styrelsens diskussion kan sammanfattas med: Att Amnesty svenska sektionen bör ha en tidning, som i huvudsak riktar sig till medlemmar och därmed följer medlemsantalet i upplagenivå. Tidningen bör få en tydligare syftes- och målbeskrivning än idag. Tidningen bör innehålla tydligt markerade icke-redaktionella sidor som följer Amnestys grafiska profil med information från och om Amnestys arbete. Tidningen bör styras av en självständig redaktör som kan, men inte har som huvudsyfte, att granska Amnesty som organisation. Innehållet bör vara en kombination av artiklar om mänskliga rättigheter och Amnestys arbete. Tidningen bör utkomma med ca 4 nummer per år, få ny layout, bättre webbplattform och bättre papperskvalité. Den grafiska profilen bör inte följa Amnestys grafiska profil. Ett namnbyte kan bli aktuellt men är inte en huvudfråga för styrelsen.

Beslut

att uppdra åt SG2 att i samråd ordförande och och med stöd av sekretariatet, utifrån förd diskussion ta fram ett beslutsunderlag till styrelsens februarimöte om Amnesty Press.


§ 76 Grupputredningens förslag

På uppdrag av styrelsen föredrar Lise Bergh sekretariatets kommentarer på möjligheten att genomföra de förslag som presenterades av grupputredningen i en rapport till verksamhetsmötet.

Angående uppdragsgruppens rekommendation ett, om att ge gruppen fortsatt mandat och sekretariatsstöd undrar Karin Armgren om det enligt sekretariatets syn inte innebär någon förändring alls mot nuvarande situation. Hon tolkar gruppens rekommendation som att de vill uppnå en förändring mot dagsläget. Gällande rekommendation två, om att alla kommuner med fler än 30 000 invånare ska ha minst en grupp före utgången av 2013, har sekretariatet sagt att detta skulle kräva 40% i tjänsteutrymme. Karin Armgren undrar hur det kan komma sig att ett så stort tjänsteutrymme skulle krävas när det i praktiken handlar om att starta fem nya grupper. Om det bedöms som ouppnåeligt kanske målet kan sättas till utgången av 2015 istället. Slutligen undrar hon angående rekommendation tre, som sekretariatet ställt sig positiv till, om att säkerställa resurser för att låta telephone fundraising (TF) tillfälligt göra riktade samtal för att rekrytera aktivister på utvalda orter, om det inte skulle innebära en stor förändring mot nu att genomföra det.

Lise Bergh förklarar att sekretariatet uppfattar rekommendation ett huvudsakligen som att det är viktigt att gruppen ges stöd att fortsätta men att stödet i sig kan ligga på samma nivå som det gjort hittills.

Angående rekommendation två förklarar hon att det är ett mer resurskrävande jobb än man kan tro. Sekretariatets synpunkt är att även om idén är god generellt är det inte nödvändigtvis mest strategiskt att satsa på just att alla orter med över 30 000 invånare ska ha minst en grupp. Arbetet med att öka antalet grupper måste föregås av analys om förutsättningarna på olika platser, t ex vad för sorts stöd det finns för gruppen omkring dem eftersom en nystartad grupp måste hjälpas med vidare stödinsatser för att leva kvar efter starten. Hon menar att det är möjligt att uppnå målet men om inte nya resurser läggs till skulle det innebära att annan verksamhet behövde nedprioriteras. Av den anledningen menar sekretariatet att det är tillräckligt med det friare mål som finns i plan idag om att antalet grupper ska öka generellt.

Angående rekommendation tre konstaterar Lise Bergh att TF testat det som föreslås och att sekretariatet tycker det är en bra idé att utöka satsningen på att rekrytera aktiva medlemmar via telefon. Hon understryker dock att det inte kan bli en permanent verksamhet men däremot tillfälliga punktinsatser.

Diskussion uppstår om rekommendation två. Styrelsen har förståelse för sekretariatets invändningar men flera ledamöter menar trots det att det är onödigt att låsa fast sig vid uppdragsgruppens förslag på exakt målformulering och istället nödvändigt att se till det bakomliggande syftet om att öka aktivismen på vita fläckar, vilket styrelsen ställer sig bakom. På andra håll i planen finns mål om aktivism som är kvantifierade, men inte på just detta område och styrelsen föreslår därför att sekretariatet ska se över hur målet på detta område kan kvantifieras så det blir lättare att följa upp.

Styrelsen delar i övrigt sekretariatets syn på rekommendationerna, innebärande att rekommendation fyra är den enda som lämnas utan åtgärd.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att komma med förslag på hur målet gällande aktivism på vita fläckar kan kvantifieras i samband med revideringen av verksamhetsplanen 2012-13,

att uppdra åt sekretariatet att ta hänsyn till grupputredningens rekommendation 1 och 3 i verksamhetsplaneringen.


§ 77 Revidering av plan 2012-13

Sekretariatet har till mötet presenterat ett underlag med en översikt av de revideringar som kommer att göras i verksamhetsplanen för 2012-13, vilka kommer att presenteras mer i detalj till decembermötet.

Michael Falk undrar om den nedprioritering av mångfaldsarbetet som sekretariatet aviserar i praktiken kan komma att innebära att det arbetet försvinner helt. Han undrar vidare om det finns det någon tanke framåt gällande mångfaldsarbetet.

Lise Bergh svarar att det sekretariatet främst avser med nedprioriteringen är att det inte finns tid för den tänkta medlemsundersökningen. Däremot jobbar sekretariatet vidare med övriga mål, exempelvis om att medlemmar ska känna till mångfaldspolicyn och strategin. Det arbete som ska ske i framtiden kommer sekretariatet titta närmare på i samband med att planeringen av nästa verksamhetsplan, 2014-15, påbörjas. Hon understryker också att det finns en aktivitetsplan för mångfaldsarbetet som kommer att uppdateras, något som den kommande HR-anställda kommer kunna ta itu med.

I övrigt uttrycker styrelsen stöd för de bedömningar sekretariatet gör av de revideringar som bör genomföras.


§ 78 Långsiktigt arbete för enskilda

Med anledning av ett årsmötesbeslut från tidigare i år har sekretariatet avlagt en rapport om hur det internationella sekretariatet (IS) bedriver arbetet med enskilda fall (s k IAR-fall) och vad det i sin tur får för effekter för arbetet med enskilda i den svenska sektionen. Lise Bergh förtydligar att det inte framgår av rapporten att den handläggare som jobbar med IAR-fall nyligen har varit på IS och bland annat talat med dem om de frågeställningar som kom upp på årsmötet. I rapporten beskrivs deras svar. En viktig nyhet är att arbetet med IAR-fall tillkommit som ett nytt huvudarbetsområde i uppdateringen av den globala tvåårsplanen (GPS2). Det medför att även den svenska planen kommer att uppdateras med en ny så kallad portfölj om arbetet för enskilda individer.

Styrelsen konstaterar att rapporten är en bra grund för de vidare åtgärder som styrelsen bör fatta beslut om för att följa upp årsmötesbeslutet på bästa sätt.

Sofia Halth menar att det är viktigt att vara tydlig inför de aktiva medlemmarna med att styrelsen vare sig stödjer eller tänker driva frågan internationellt om möjligheten att arbeta med fall utanför IAR-basen. Som hon ser det finns det därmed två alternativ fortsättningsvis, antingen att driva frågan att IAR-arbetet bör få högre prioritet internationellt, eller att nöja sig med beskedet att frågan fått högre prioritet i samband med att den förts in i GPS och den svenska planen.

Andreas Bokerud anser att styrelsen bör kommunicera ut de fakta som framkommit i rapporten om hur IAR-arbetet bedrivs från IS för att undvika missförstånd. Flera ledamöter stämmer in i detta.

Tora Törnquist poängterar dock att det enligt styrelsens eget beslut om uppföljningen av årsmötesbeslutet står att vidare åtgärder ”för att stärka arbetet med enskilda fall” ska vidtas efter att rapporten lämnats och att det därför inte räcker att enbart kommunicera ut rapportens innehåll. Lise Bergh framhåller att det finns olika sätt att jobba med individfall på och att en annan möjlig väg vore att ta upp frågan på ordförandemaillistan för att lära sig mer om hur andra sektioner gör. Sofia Halth menar att även sekretariatet skulle kunna se över på vilka sätt arbetet för individer kan stärkas inom den svenska sektionen.

Beslut

att uppdra åt ordförande att senast innan årets slut starta en diskussion på ordförandelistan om sektionernas arbete med enskilda fall och återrapportera i styrelseforum,

att uppdra åt sekretariatet att återkomma i styrelseforum med förslag på vidare åtgärder för att stärka arbetet för enskilda fall senast innan årets slut.


§ 79 CRM-systemet

Johanna Murray och Caroline Selander på sekretariatet presenterar bakgrunden till framtagandet av ett CRM-system och redogör för de vägval sekretariatet står inför. Största förändringen mot nuvarande medlemsdatabas är att aktivismen ska komma in i systemet. Den globala tillväxtstrategin ställer andra krav på att sektionerna ska kunna följa en individ genom medlemskapet. Idag saknas den totala bilden av medlemmars aktiviteter och målet med CRM-arbetet är att kunna jobba mer integrerat och se hela individen oavsett typ av engagemang. Följden av ett nytt CRM-system är att sektionen kan jobba mer systematiskt och effektivt och kunna använda sig av mer riktad kommunikation, vilket blir mer relevant för medlemmarna och samtidigt mer kostnadseffektivt. På så sätt kommer det också gå att mäta och följa upp vad som fungerar bra och mindre bra så resurserna läggs på rätt saker. Även gruppers ”resa” ska kunna följas i det nya systemet.

Som svar på frågor från styrelsen konstaterar sekretariatet att systemet väntas vara på plats någon gång under 2013 samt att det förväntas vara effektivitetshöjande på flera plan, såväl ur ett sekretariatsperspektiv som ur ett medlemsperspektiv. Det senare eftersom medlemmarna i högre grad kommer få information som är relevant för just dem. Det betyder dock inte att de kommer ha fri tillgång till att själva kunna gå in i systemet för att lagra eller hämta information. Med sekretariatets hjälp kommer grupper och distrikt däremot kunna få information ur systemet som kan hjälpa dem i deras arbete lokalt. Systemet kommer att utvärderas i ett första skede ett år efter att det tagits i bruk.

Sekretariatet ser i dagsläget inga frågor av strategisk natur där styrelsen behöver komma in i processen. Däremot poängterar sekretariatet att det är av stor vikt att systemet är flexibelt så att det alltid finns utvecklingsmöjligheter och därmed kan anpassas efter de skiftande behov som kan uppstå över tid.


§ 80 Rapport om per capsulambeslut

Följande beslut har fattats per capsulam sedan styrelsens senaste möte:

4 oktober

Beslut

att nominera Christine Pamp till Working Party Chair (beredningsgruppsordförande) för ICM 2013.


8 oktober

Beslut

att uppdra till sekretariatet att snarast skriva ett brev till IS och IEC där vi betonar samordnarnas och frivilligkrafternas roll vad gäller att komplettera utredningsarbetet inom Amnesty.


17 oktober

Beslut

att godkänna svenska sektionens föreslagna avgift till ERS för 2013,

att delegera till Lise Bergh att besluta om 2013 års budget för EIO.


21 oktober

Beslut

att anta förslaget till process för förberedelsearbetet inför ICM 2013.


NÄR OCH VAR VAD VEM
2012 – våren 2013 Kontakter . Besök på andra sektioners årsmöten med möjligheter att knyta nya kontakter och stärka gamla. Enskilda ledamöter
Oktober 2012
Styrelsens forum
Delegation. Styrelsen fattar beslut om delegationens sammansättning och gör en översyn av planering och förberedelser. Förslag från ordförande
November 2012
Interna hemsidan
Konsultation. En ICM-hemsida lanseras där vi i ett första steg uppmanar till förslag på frågor som kan vara aktuella för resolutioner. Strategigrupp II
November 2012
Styrelsens forum
Resolutioner. Strategigrupperna, delegationen och eventuellt AIK identifierar och presenterar förslag på ämnen för resolutioner. Strategigrupp I, II, III, delegationen, AIK
December 2012
Styrelsemöte
Resolutioner. Förslag till eventuella resolutioner beslutas. Styrelsen efter förslag från delegationen
December 2012/januari 2013
Styrelsens forum
Resolutioner. Färdiga förslag till eventuella resolutioner finslipas och skickas. Strategigrupp I, II, III, delegationen
Februari 2013
Styrelsens forum
Kontakter. Styrelsen identifierar och fattar beslut om vilka sektioner vi skall besöka under våren. Förslag från delegationen
Februari/Mars 2013
E-postlista
Förberedelser. Det förberedande arbetet kring att läsa in sig på och diskutera resolutioner startar mer formellt för delegationen. Delegationen
Februari/Mars 2013
Styrelsens forum
Konsultation. Styrelsen identifierar vilka ICM-frågor som skall tas upp på årsmötet. Förslag från delegationen
Februari 2013
Interna hemsidan
Konsultation. ICM-webben utvecklas så att den omfattar ett större diskussionsforum med de frågor som styrelsen vill förankra och konsultera medlemmarna kring. Strategigrupp II
Delegationen
April/Maj 2013 Delegation. Delegationen anmäls och resor bokas. Delegationen
Sekretariatet
Maj 2013
Styrelsens forum
Nomineringar. Styrelsen identifierar och fattar beslut om eventuella personer att nomineras till Audit Committe, IEC, ICM Chair, INC, MAC och ev. övriga internationella förtroendeuppdrag. Delegationen
Maj 2013
Årsmötet i Sunne
Konsultation/beslut. Presentation av delegationen. Presentation av ICM-webben. Formella och informella diskussioner kring resolutioner. Delegationen
Strategigrupp II
Maj/Juni 2013 Kontakter. Nordiskt möte Berörda ledamöter
Juni 2013
Styrelsemöte
Resolutioner. Styrelsen diskuterar de viktigaste resolutionerna och övriga ICM-frågor. Delegationen,
Ordförande, AIK
Juli 2013 Delegation. Delegationens förberedande möte. Ju senare mötet hålls desto större chans att de sista resolutionstexterna, samt nomineringarna har kommit. Delegationen
Juli/Augusti 2013
Styrelsens forum
Delegation. Slutspurt i förberedelsearbetet samt finslipning av eventuellt ”position paper”. Delegationen
18- 23 augusti 2013
Ort ännu ej bestämd
ICM. Delegationen är på plats minst en dag innan rådsmötet börjar för att göra de sista förberedelserna, bekanta sig med platsen samt inleda kontakter med andra delegater. Under mötet arbetar delegaterna med den svenska ICM-webben och lägger upp rapporter. Delegationen
September 2013
Styrelsemöte
Uppföljning & implementering. Rapport till styrelsen. Diskussion och beslut kring hur relevanta rådsmötesbeslut ska förankras och implementeras i sektionen Delegationen
September 2013
Interna hemsidan
Förankring. Sammanfattning av beslut samt bilder läggs ut på ICM-webben som ger utrymme för medlemmar att diskutera och ställa frågor kring besluten. Delegationen

23 oktober

Beslut

att välja:
- Ordförande
- Generalsekreterare
- Kassör
- Tora Törnquist
- Pär Sköld
- Robert Scherman

till delegation för ICM 2013.§ 81 Rapport från sekretariatet

Lise Bergh presenterar ett urval av det som har hänt sedan senaste mötet. Bland annat har det på senare tid varit stort tryck på flyktingavdelningen på grund av konflikterna i Afghanistan och Syrien, när det gäller arbetet med vapenhandelsavtalet kommer det att bli förhandlingar i mars 2013, en ny generalsekreterare har anställts i Sierra Leone och stora förändringar har skett på personalsidan.

Sofia Halth frågar ifall den nya HR-tjänsten, vars officiella titel lyder HR-generalist, samt de nya avdelningschefernas tjänster, innebär någon skillnad mot dessa tjänsters tidigare innehåll. Lise Bergh förklarar att det som skiljer HR-tjänsten mot tidigare är att den nya personen kommer ha mer tid för just HR-frågor och att löneadministrationen som tjänsten tidigare innehöll lyfts över till en annan tjänst. När det gäller avdelningscheferena är huvudfokus på ledarskap och mindre på sakkunskap på respektive område.


§ 82 Rapport från styrelsemedlemmar

Ledamöterna redogör för vad de gjort sedan senaste styrelsemötet.


§ 83 Rapport från Amnestys internationella kommitté (AIK)

Lisbeth Kohls rapporterar att AIK jobbar mycket med sektionens remissvar i konsultationsrundan gällande de internationella dokumenten kallade Core Standards och New Forms of Presence.


§ 84 Rapport från Amnestyfonden

Andreas Bokerud rapporterar att Amnestyfonden hade möte 20-21 oktober. Fondens och sektionsstyrelsens möten sammanfaller i december och Fonden föreslår att styrelserna ska ses under helgen och diskutera utvecklingen på IS i samband med Global Transition Programme (GTP).

Sofia Halth meddelar att hon varit i kontakt med Fondens ordförande om det och att styrelserna eventuellt kan ha en gemensam punkt på dagordningen om GTP på decembermötet.


§ 85 Rapport från European Directors Forum

Lise Bergh rapporterar från mötet med generalsekreterarna från de europeiska sektionerna. Budgeten antogs men intäkterna beräknas minskas med 40 000 euro vilket innebär att det fick skäras från kampanjområdet. Den stående frågan om sektioner kan bidra mer till europaarbetet kvarstår även i år och sekretariatet kommer ställa frågan till styrelsen om att ge ett extra bidrag till Europaarbetet i samband med att svenska sektiones budget antas i december.

Mötets stora diskussionsfråga handlade om Global Transition Programme (GTP) och hur Europa som region (inklusive Centralasien) ska hanteras i processen. Styrkommittens ställningstagande var att det inte bör göras någon interimorganisation till 2016 då avtalet om Europasamarbetet går ut utan hellre avvaktas tills det är känt hur den globala organisationen kommer att se ut slutgiltigt och belsutsordningen är helt bestämd. Det nuvarande Europasamarbetet fungerar bra och har utvärderats, därför finns det en motvilja bland de europeiska sektionerna att stjälpa den ordningen förrän ovannämnda förändringar är klarlagda. Det fanns också frågetecken om hur ekonomin ska hanteras. Europasektionerna betalar nu en särskild avgift för att hålla Europakontoret och för den verksamhet som sker i Europa inom ramen för GPS. Styrelsen för ERS har fått i uppdrag att förhandla vidare med IS om dessa två punkter som mötet var eniga om.

Ett par ledamöter tycker det verkar som om de europeiska sektionerna är motvilliga att genomföra de förändringar som beslutats om i och med Ett Amnesty när det drabbar de egna sektionerna. Lise Bergh förklarar att inställningen från mötet snarare handlade om att avvakta de förändringar som är på gång före det nu välfungerade europeiska samarbetet utsätts för omstrukteringar som radikalt ändrar villkoren för samarbetet.


§ 86 Rapport från telefonmöte med IS om Global Transition Programme och Governance

Sofia Halth rapporterar från de två konsultationsmöten hon haft med IS. Det första angående Global Transition Programme och det andra angående det dokument som kallas Core Standards, som avser att skapa gemensamma minimistandards för sektioner på området governance. Core Standards ska läggas fram som en resolution av IEC till nästa internationella rådsmöte.


§ 87 Övriga frågor

Strejk på IS

Styrelsen diskuterar den rådande situationen på IS. Styrelsen uppmanar ordförande och GS att följa utvecklingen noga och hålla styrelsen uppdaterad. De konstaterar att de förmodligen kommer att behöva återkomma till frågan på decembermötet.

- Uttalande Assange

Lise Bergh redogör för bakgrunden till de två motstridiga uttalanden den svenska sektionen och IS nyligen gjort gällande Julian Assange. Hon förklarar att svenska sektionen såg sig tvungen att gå ut med ett pressmeddelande i strid med det IS tidigare hade släppt för att behålla svenska sektionens trovärdighet inför allmänheten såväl som inför våra medlemmar. Hon konstaterar att det var högst olyckligt att sektionen och IS uttalade sig olika men står fast vid att det i detta fall hade inneburit en större skada för sektionen att inte gå ut med ett eget uttalande.

Styrelsen konstaterar att det är viktigt att de kommunicerar ut vad som hänt till medlemmarna och före det görs bör stämma av med pressekreteraren hur frågan hanteras på bästa sätt.


§ 88 Feedbackövning

Styrelesen genomför en intern feedbackövning ledd av ordföranden.


§ 89 Mötet avslutas

Mötet avslutas av Tora Törnquist.Sofia Halth
OrdförandeTora Törnquist
Vice mötesordförandeHannah Laustiola
SekreterareLisbeth Kohls
JusterareFörkortningar:
AIK – Amnestys Internationella Kommitté - en arbetsgrupp som bistår styrelsen i det internationella arbetet
EIO - European Institutions Office, Amnestys Europakontor
ERS - European Regional Space, Amnestys Europasamarbete
GK – Granskningskommittén
GPS – Global Priority Statement, internationella gemensamma tvåårsplaner inom ramen för ISP
GS – Generalsekreterare
IAR – Individuals at Risk, individfall

ICM – International Council Meeting, det internationella rådsmötet
IS – Internationella Sekretariatet
Per Capsulam – beslut som tas av styrelsen mellan styrelsemöten i deras interna forum på internet
SG – Strategigrupp