Styrelsens åtgärder med anledning av årsmötesbeslut Protokoll från 8-9 juni 1996

Styrelsens åtgärder med anledning av årsmötesbeslut


Detta är en översikt av de beslut av årsmötet som antingen kräver åtgärder från styrelsens sida eller bör uppmärksammas av styrelsen inför fortsatt verksamhet.

31. Debatten om Amnestys åtagande
Motion 1:1

Beslut att fortlöpande låta översätta och distribuera den del av den internationella mandatkommitténs utredning som analyserar kriterierna för Amnestys åtagande;

att göra denna översättning tillgänglig för alla som visar mandatfrågor,

att låta utarbeta ett blad med riktlinjer då det gäller aktiva medlemmars ansvar att ställa sig bakom det nuvarande åtagandet, med en kort sammanfattning av detta åtagande,

att tillse att detta blad når ut till alla grupper, till alla anställda och till alla med förtroende uppdrag inom sektionen.

Styrelsens åtgärd: Uppdras åt sekretariatet att verkställa beslutet.
Utöver den internationella mandatkommitténs rapport, som till stora delar är översatt,
finns ytterligare material från senare tid. Materialet skall hållas tillgängligt på
sekretariatet och distribueras till de medlemmar som så önskar.
Ett blad med redan befintliga riktlinjer sammanställs och distribueras till grupper, anställda och personer med förtroendeuppdrag.


34. Tortyr inget skäl för asyl
Motion 1:4

Beslut att svenska sektionen undersöker möjligheterna att mer aktivt, genom kontakter med advokater och på andra sätt, utröna vilka av Utlänningsnämnden avvisade personer som utsatts för tortyr.

att svenska sektionen, när asylsökande som bivit torterade får avvisningsbeslut från utlänningsnämnden, undersöker om det bland dessa finns fall som Amnesty kan verka för.

att om de trots allt blir avvisade svenska sektionen så långt som möjligt följer upp vad som händer dem i deras hemländer.

Styrelsens åtgärd: att uppdra åt A-utskottet att undersöka möjligheterna och konsekvenserna av ett mer aktivt arbete i enlighet med beslut 34. Att uppdra åt sekretariatet att beakta beslutet i den löpande verksamheten.


35. "Amnestys flyktingmandat"
Sent inkommen motion

Beslut att tillsätta en arbetsgrupp inom AI för att med hänsyn till invandrarmyndigheternas nuvarande, snäva synsätt

a/ dels analysera mandatets möjligheter att aktivt arbeta med flyktingfrågor centralt och lokalt

b/ dels analysera de krav som den hårdnande attityden från den svenska statens sida ställer på ett måhända nödvändigt, utökat arbete på området - utan att AIs särart som människorättsorganisation suddas ut

c/ dels informera och klargöra för allmänhet, enskilda människor och grupper hur AI konkret arbetar, hur grupperna kan och bör arbeta i dagsläget samt hur organisationen samarbetar med andra människorättsorganisationer. Vi ser framför oss någon sorts skriftlig information, men också råd, en strategi eller liknande.

Styrelsens åtgärd: att för punkt a/ och b/ uppdra åt A-utskottet att ge förslag på en arbetsgrupp som skall utreda frågeställningarna. Gruppen tillsättes formellt av styrelsen i september. Att uppdra åt sekretariatet att i samband med flyktingkampanjen 1997 verkställa beslutet enligt punkt c/.


37. Förtydligande av besluts- och uppföljningskompetens inom sektionen
Motion 1:5

Beslut att reglerna för beslutsuppföljning klart skall framgå av lämpligt dokument,

att det framgår att årsmötesbeslut ej kan avföras på annat sätt än vid ett årsmöte och,

att styrelsebeslut ej kan avföras på annat sätt än vid ett styrelsemöte, eller årsmötet.

Styrelsens åtgärd: förslag till reviderad arbetsordning med anledning av beslutet
föreläggs styrelsens junimöte(se separat underlag).

38. Statistik och siffror
Motion 1:6

Beslut att siffran över avslutade fall inte tas med i vårt värvningsmaterial.

Styrelsens åtgärd: att uppdra åt sekretariatet att beakta beslutet.


39. Nya videofilmer
Motion 1:7

Beslut att medel avsätts till nya filmer (produktion av nya filmer, uppdatering av de gamla, översättning av andra sektioners filmer etc.)

att uppdra åt styrelsen att ansvara för att nya filmer produceras inom en snar framtid.

Styrelsens åtgärd: Svenska sektionens videotek att uppdateras under sommaren 1996. För närvarande finns ett tjugotal filmer för utlåning. Fler än hälften av dessa är föråldrade och kommer ej längre att lånas ut och successivt kommer nya att tillföras. Tillskottet av nya filmer producerade av IS beräknas till 3 - 5 per år. Inköps- och kopieringskostnader för varje film beräknas till ca 3 000:- kronor vilket får beaktas i budgetarbetet.

Några särskilda medel finns dock ej avsatta för nyproduktion av videofilmer.
Produktion av videofilmer inom ramen för svenska sektionens verksamhet är i det närmaste uteslutet mot bakgrund av de höga produktionskostnaderna (ca 225 000:- kronor/film). En produktion av video planeras dock i samband med ungdomssatsningen, denna video kommer att finansieras genom sponsring. Sekretariatet har påbörjat arbetet med att hitta lämpliga sponsorer.


40. Nytänkande inom det fackliga nätverksarbetet
Motion 1:8

Beslut att ta ställning till vilken status den fackliga gruppen skall ha,

att svenska sektionen gör en utredning av hur vi kan förstärka vårt centrala, regionala och lokala fackliga målgruppsarbete,

att utredningen senast ska vara klar till 1998 årsmötet,

att personerna som ingår i utredningsgruppen primärt ska komma från sekretariatet, styrelsen och den fackliga gruppen.

Styrelsens åtgärd: att uppdra åt B-utskottet att utreda frågan.

42. Stadgeändring med anledning av beslut 3 vid ICM 1995
Motion 1:10

ICM BESLUTAR (Decision 3) att ändra paragraf 1 i stadgarna till följande lydelse:

Fjärde stycket : "To oppose grave violations of the rights of every person freely to hold and to express his or her convictions and to be free from discrimination, and of the right of every person to physical and mental integrity, and, in particular, to oppose by all appropriate means irrespective of political considerations:

a) the imprisonment, detention or other physical restrictions imposed on any person by reason of his or her political, religious or other conscientiously held beliefs or by reason of his or her ethnic origin, sex, colour, language, national or social origin, economic status, birth, or other status, provided that he or she has not used or advocated violence (hereinafter referred to as "prisoners of conscience"; AMNESTY INTERNATIONAL shall work towards the release of and shall provide assistance to prisoners of conscience);"

Svensk översättning : "att motsätta sig allvarliga kränkningar av varje människas rätt att fritt hysa och uttrycka sin övertygelse, liksom hennes rätt att inte bli diskriminerad, samt kränkningar av varje människas rätt till fysisk och psykisk integritet. Särskilt skall organisationen med alla lämpliga medel och utan politiska hänsynstaganden motsätta sig:

a) att människor fängslas eller på annat sätt får sin rörelsefrihet inskränkt till följd av sin politiska eller religiösa uppfattning eller annan övertygelse, eller på grund av sitt etniska ursprung, sitt kön, sin hudfärg, sitt språk, sitt nationella eller sociala ursprung, sin ekonomiska status, börd eller ställning i övrigt, under förutsättning att de inte har utövat eller förespråkat våld (i det följande benämns de "samvetsfångar". AMNESTY INTERNATIONAL skall verka för att samvetsfångar friges samt skall ge dem hjälp)".

Beslut att svenska sektionens stadgar ändras enligt förslaget

Styrelsens åtgärd: sekretariatet har gjort ändring i stadgan i enlighet med beslutet.


44. Arbetet mot dödsstraffet
Motion 2:1


Frågan om dödsstraffet i USA har en så central betydelse för det allmänna arbetet mot dödsstraffet, att samtliga fall med dödsdomar i USA bör fördelas till intresserade grupper - omgående och innan alla möjligheter till överklagande och benådning har prövats och misslyckats. Även i andra länder med långa väntetider i dödscell bör kända dödsdomar leda till omedelbar uppmärksamhet från Amnestys sida genom att fallet tilldelas en lokal grupp.

Beslut att internationellt verka för att fall med dödsdomar fördelas till de lokala arbetsgrupperna i enlighet med ovanstående beskrivning.

Styrelsens åtgärd: att uppdra åt A-utskottet att s kriva ett förslag till resolution i frågan till det internationella rådsmötet 1997.


45. Ungdomars inställning till dödsstraffet
Motion 2:2


Beslut att satsa på ett brett, ungdomsinriktat arbete för att främja idén om Mänskliga Rättigheter med speciell tonvikt på Amnestys inställning till dödsstraffet.

Styrelsens åtgärd: att uppdra åt sekretariatet att inom ramen för ungdomssatsningen, MR-undervisning och kampanjarbetet i övrigt lyfta fram frågan om dödsstraffet. Att i samband med åtagande- och informatörsutbildningar belysa dödsstraffsfrågan.

Diskussionen om dödsstaffet och sektionens strategi i arbetet mot dödsstraffet kommer även att aktualiseras inom styrelsen.46. Uppföljning av blixtaktioner
Motion 2:3


Beslut att internationellt verka för att intresserade grupper får till uppgift att följa upp
de blixtaktioner där det finns en adress att börja med;


att låta utarbeta riktlinjer och tips för den här verksamheten i grupperna;

att omedelbart inleda en försöksverksamhet med de fall där vi inom sektionen
redan har en adress till den drabbade eller till en sannolikt välunderrättad
nationell organisation.


att uppdra åt fondstyrelsen att utreda vilka konsekvenser denna verksamhet kan få
för biståndsarbetet.


Styrelsens åtgärd: att uppdra åt B-utskottet att skriva ett förslag till resolution till rådsmötet 1997 i enlighet med första attsatsen. Andra attsatsen förutsätter rådsmötesbeslut. Flera blixtaktioner övergår i annan aktionsform t ex Ran eller aktionsfall. Vi har ingen statistik som visar hur många. Vi vet inte heller varför en del BA-fall inte övergår i annan aktionsform. Det kan finnas flera skäl till detta t ex att syftet uppnåtts, att informationen visat sig otillräcklig eller felaktig eller brist på resurser på IS för att följa upp fallen.


47. Junior Urgent Action
Motion 2:4


Beslut att svenska sektionen åtar sig ansvaret att sprida kunskap om Junior Urgent Action till svenska sektionens medlemmar.

Styrelsens åtgärd: att uppdra åt sekretariatet att verkställa beslutet. Planer finns på att
dels lägga med information om Junior Urgent Atcion i det undervisningsmaterial som är
under produktion dels använda det i ungdomssatsningen.


50. Vidga årsmötes debatter
Motion 2:7


Beslut att till svenska årsmötet 1997 låta översätta ett urval av de viktigare motionerna till det
internationella rådsmötet (ICM) 1997 och distribuera dessa tillsammans med de vanliga årsmötesmotionerna;

att genom egna förslag eller genom uttalat stöd till vissa internationella motioner tillse att viktiga frågor vid närmast följande ICM verkligen blir behandlade vid årsmötet;

att urvalet av översatta motioner också görs med hänsyn till deltagarnas behov av att känna till andra sektioners förslag och ståndpunkter i frågor som ändå kommer att diskuteras vid årsmötet

Styrelsens åtgärd: beslutet beaktas i samband med rådsmötet 1997


53. Födelseår på inbetalningskorten för medlemskap
Motion 2:10


Beslut att ge styrelsen i uppgift att låta utforma inbetalningskorten för medlemskap så
att det går att ta reda på våra medlemmars ålder.


att upprätta ett fullständigt register så snart det är administrativt möjligt (med avseende på kostnader och arbetsinsatser).Styrelsens åtgärd: att uppdra åt sekretariatet att verkställa beslutet. Beslutet innebär att vi bör/ska ha med möjligheten att lämna uppgift om födelseår på alla medlemsinbetalningskort vi producerar och som avser nya medlemmar, för att på sikt få födelseår på så många som möjligt. När det gäller de "gamla" medlemmarna som aviseras i december varje år, är det idag inte praktiskt möjligt att få in dessa uppgifter via aviseringen. (Det beror bl a på att vi aviserar via OCR-kort där meddelanden/övrig information inte kan lämnas. Skulle vi välja en annan variant skulle det innebära att ca 70 000 medlemsinbetalningar får hanteras manuellt till en väldigt hög kostnad).


54. Kortkampanjen
Motion 2:11

Beslut att årsmötet upphäver sina tidigare beslut om angående Kortkampanjen,

att årsmötet uppdrar åt styrelsen att framgent besluta om Kortkampanjens utformning och inriktning.

Styrelsens åtgärd: att uppdra åt sekretariatet att utforma Kortkampanjen.


55. Förslag om sektionens ungdomsarbete
Motion 2:12

Beslut att inleda en långsiktig satsning på sektionens ungdomsarbete.

Styrelsens åtgärd: se separat underlag till styrelsens junimöte


57. Ett effektivare Amnesty informationsarbete på "Vita fläckar"
Motion 3:1

Beslut att uppdra åt styrelsen att utreda och eventuellt fatta beslut om att köpa en buss. Denna används bl a i arbetet med "vita fläckar" som kampanjbuss med informations- och cafeverksamhet, bl a riktad mot skolor.

Styrelsens åtgärd: att uppdra åt B-utskottet att i samarbete med sekretariatet utreda
frågan.


59. Regionsstyrelser och omorganisation
Motion 3:3

Beslut att uppdra åt distrikten att inom ett halvår lämna synpunkter på motionen till styrelsen

att uppdra åt styrelsen att till nästa årsmöte redovisa inkomna synpunkter

Styrelsens åtgärd: att uppdra åt sekretariatet att inhämta synpunkter från distrikten.


60 . Eftersom motionerna 3:4-3:7 samt 3:9-3:10 i grunden berör samma ämne, fann årsmötet det lämpligt att behandla dessa motioner tillsammans.

Beslut att distrikten skall ha rätt att ta ut en gruppavgift och förfoga över den

att varje grupp som en årlig avgift betalar till svenska sektionen 1.500 kronor, förutom nya grupper som första året betalar 500 kronor.

att en registreringsavgift på 500 kronor för nya grupper införes fr o m 1997. Det är en engångsavgift som erlägges inom ett år från det att gruppen registrerats.

att rekommendera distrikten att;
-i samråd med närliggande distrikt se över distriktsindelningen.
-definiera det egna distriktets behov med syfte att bygga upp en flexibel organisation som ger grupper och medlemmar möjlighet att specialisera sig och att utveckla nya arbetsformer.
-tillvarata gruppers och enskilda medlemmars specialkunskaper och intressen för att utnyttjas i hela distriktet.

att uppdra åt styrelsen att till nästa årsmöte föreslå tillägg till stadgarna med innebörden att distrikten skall ta ut en avgift från grupperna.

Stadgeändring som följd av förslagen:

att ändra sektionens stadgar, så att 4.2 lyder enligt följande:

4.2 Vid registrering skall varje ny arbetsgrupp erlägga en av årsmötet beslutad regeringsavgift till sektionen. Till sektionen ansluten arbetsgrupp skall erlägga av årsmötet beslutad avgift samt fortlöpande lämna rapport om sin verksamhet. Medlem i arbetsgrupp skall vara medlem av svenska sektionen av Amnesty International. Om arbetsgrupp ej fullgör sina åligganden gentemot sektionen eller om dess verksamhet är oförenlig med Amnesty Internationals syften, har styrelsen rätt att upplösa gruppen. Styrelsens beslut om upplösning skall fattas med 2/3 majoritet. Arbetsgrupp som upplösts av styrelsen har rätt att överklaga beslutet inför nästkommande årsmöte.

Styrelsens åtgärd: att uppdra åt sekretariatet att informera om de tre första attsatserna samt att avseende den fjärde att satsen i samarbete med distriktsombuden ge stöd till projekt och verksamhet som bidrar till utvecklingen av organisationens struktur och arbetsmetoder.
Femte attsatsen bevakas inför nästa årsmöte. Stadgeändring i enlighet med sista attsatsen har sekretariatet gjort.

61. 3:8 Antalet grupper

Beslut att uppdra åt styrelsen att göra en snabb analys av anledningen till att grupper lagts ner

att denna analys läggs till grund för en förnyad satsning på att starta nya grupper

att styrelsen/sekretariatet utser några personer, t ex distriktsombud, som tillsammans med gruppansvarig på sekretariatet lägger fram förslag om hur man bäst kan stötta dels grupper med problem, dels nya grupper samt utarbetar förslag på aktiviteter lämpliga för nystartade grupper.

Styrelsens åtgärd: att uppdra åt sekretariatet att verkställa första attsatsen och åt B-utskottet att i samarbete med sekretariatet verkställa andra attsatsen. Beträffande den tredje kan den sägas hänga samman med beslut 60 om distriktens utveckling och föreslås ingå i beslutet att uppdra åt sekretariatet att stödja distrikten i detta arbete.


64. Beslut om avgifter

Beslut att medlemsavgiften är oförändrad, dvs 220 kronor för helbetalande medlemmar och 140 kronor för delbetalande medlemmar (personer under 19 år, heltidsstuderande, arbetslösa samt förtids- och ålderspensionärer)

att fastställa avgiften till sektionen för grupper till 1500 kronor för 1997,

att ny grupp vid registrering skall betala 500 kronor till sektionen som en engångsavgift,

att uppdra åt styrelsen att bereda frågan om särskilda avgifter för ungdomsgrupper och presentera ett förslag till nästa årsmöte.

Styrelsens åtgärd: att uppdra åt B-utskottet att bereda frågan om särskilda avgifter för
ungdomsgrupper.


69. Förslag till ändring av § 8.2 av Stadgar för svenska sektionen av Amnesty International
Motion 4:4 b

Utdrag ur sektionens stadgar, den föreslagna strykningen överstruken, tillägg kursiverat.

"8.2 Varje medlem av sektionen har rätt att närvara vid årsmöte och extra medlemsmöte förutsatt att medlemmen innan kallelse utsänts anmälningstiden till mötet gått ut har erlagt medlemsavgift för innevarande eller föregående år...."

Beslut att svenska sektionens stadgar ändras enligt förslaget .

Styrelsens åtgärd: sekretariatet har gjort ändring i stadgan i enlighet med beslutet.


70. Förslag till ändring av § 8.4 av Stadgar för svenska sektionen av Amnesty International
Motion 4:5

Beslut att i stadgarna § 8.4 infoga "Ordförandeval avgörs med absolut majoritet, dvs mer än hälften av avgivna röster".

Utdrag ur sektionens stadgar, det föreslagna tillägget kursiverat.

"8.4 Vid årsmöte resp extra medlemsmöte avgörs frågor som gäller bordläggning till nästa årsmöte, ev. behandling av för sent inkomna motioner eller stadgeändring med 2/3 majoritet. Upplösning av sektionen avgörs med 4/5 majoritet av två på varandra följande årsmöten. Ordförandeval avgörs med absolut majoritet, d v s mer än hälften av avgivna röster. Övriga frågor avgörs med enkel majoritet...."

Styrelsens åtgärd: sekretariatet har gjort ändring i stadgan i enlighet med beslutet.


71. Stöd i valberedningens arbete
Motion 4:6

Beslut att sektionens styrelse snarast efter årsmöte informerar valberedningen om på vilket eller vilka områden den följande styrelsens kunskaper ska stärkas genom tillförande av högsta möjliga kompetens,

att valberedningen ges erforderliga resurser och stöd medan förslag till kandidater för styrelseposter tas fram, vilket bör ske på bredast möjliga bas (grupper och distrikt) och i nära samarbete mellan valberedningen, styrelsen och utskotten och efter hörande med generalsekreteraren, samt

att varje årsmöte får en klar redovisning av vad nästa års ledamöter och kandidater kan och vill tillföra arbetet i sektionens styrelse.

Styrelsens åtgärd: att uppdra åt C-utskottet att bereda första attsatsen och presentera ett förslag på styrelsens septembermöte. Den andra attsatsen beaktas i budgetarbetet och den tredje bevakas inför nästa årsmöte.


72. Direktiv för Finansutskottet
Motion 4:7

Beslut att följande direktiv skall gälla för Finansutskottets verksamhet:

Finansutskottet skall följa upp och för medlemmarna redovisa Svenska sektionens och Svenska Amnestyfondens räkenskaper och förvaltning genom att

- granska att verksamheten bedrivs i enlighet med Amnestys stadgar, med intentioner och mål i handlingsplanen, med årsmötesbeslut och med övriga beslut som är styrande för verksamhetens inriktning

- granska att verksamheten löpande utvärderas och rapporteras till berörda

- granska utfallet av och eventuella avvikelser i sektionens och fondens budget, dess orsaker och det resultat dessa har för svenska Amnesty

- granska att verksamheten bedrivs i ändamålsenliga former och med ändamålsenliga rutiner

- granska att berörda delar av sektionen erhåller relevant information om verksamheten och den ekonomiska utvecklingen

- vara remissinstans i frågor inom Finansutskottets verksamhetsområde

- skriftligen och löpande rapportera om sina iakttagelser och slutsatser till respektive styrelse

- skriftligen rapportera om sin verksamhet, sina iakttagelser och slutsatser till årsmötet avseende det föregående verksamhetsåret och till budgetmötet såvitt avser sektionen, avseende det innevarande räkenskapsårets första och andra tertial.

Dessutom skall Finansutskottet utföra särskilda granskningar eller utredningar på uppdrag av årsmöte eller av budgetmötet.


74. Förslag angående fortsatt sponsring
Motion 4:9

Beslut att sektionen fortsätter arbeta med sponsring enligt tidigare fastställda riktlinjer, dvs:

- att Amnesty Internationals namn inte får sättas i samband med en specifik produkt annat än om produkten har direkt koppling till Amnestys arbetssätt;
- att Amnestys namn för varje projekt ska exponeras tillsammans med sponsorns namn under så kort tid som möjligt;

- att innan avtal om sponsring tecknas ska det granskas av juridisk expertis och sponsorkonsult;
- att sponsorskapet ska innebära att Amnesty för ut sitt budskap;
- att 5%-regeln i de internationella riktlinjerna för insamling och mottagande av gåvor tolkas så att den ej gäller mottagande av produkter och tjänster.