Möte med sektionens styrelse den 8-9 juni 1996 Protokoll från 1-2 juni 1996

P ROTOKOLL NR 2/96/97
Möte med sektionens styrelse den 8-9 juni 1996

Ledamöter Närvarande

Magnus Brattgård X
Charlotte Dunge §§ 10 - §§ 35
Dan Grundin X
Christer Nordberg anmält förhinder
Charlotta Nordenberg X
Lars-Olof Olofsson X
Johanna Strandh
Eva Linda Sederholm X
Magnus Cedergren anmält förhinder

Suppleanter

Maja Åberg §§ 10- 35 §§
Mats Andersson X
Christian Gräslund anmält förhinder

Övriga

Rigmor Argren §§ 17 - 36
Kristina Båth-Sågänger X
Hans Hagwall X
Eva Hellström sekreterare
Anita Klum X
Stig Lantto §§ 31 - §§ 35

Mötesordföranden

Charlotta Nordenberg §§ 10- §§ 23, §§ 28 - §§ 37
Magnus Brattgård §§ 24 - §§ 27

§ 11 Val av justerare och rapportör till grupputskicket

Beslut att välja Mats Andersson till justerare av protokollet;

att välja Mats Andersson till rapportör till grupputskicket.

§ 12 Val av ordförandereserv

Beslut att välja Magnus Brattgård till ordförandereserv för detta möte,

att välja Lars-Olof Olofsson till ordförandereserv för nästa möte.

§ 13 Fastställande av dagordning

Punkten "ny amnestyvideo" tas upp endast i generalsekreterarens rapport från sekretariatet. Som övriga frågor behandlas komplettering av Malmögruppernas ALU-ansökan, frågan om ersättare för Jesús Alcalá i MR-fonden och ett brev från Dagmar Kågström och Barbro Holmbäck. Punkten "aktivistutredningen" bordläggs till septembermötet.

Beslut att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.

§ 14 Protokoll från styrelsens möte den 9-10 maj 1996

Styrelsen tar del av det ojusterade protokollet från mötet 9-10 maj.

Beslut att justera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 15 Protokoll från styrelsens konstituerande möte den 12 maj 1996

Styrelsen tar del av det ojusterade protokollet från styrelsens konstituerande möte.

Beslut att justera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 16 Rapport från sekretariatet

-Generalsekreteraren rapporterar om verksamheten på sekretariatet, bl a;
-Idag har vi 285 grupper, en grupp har lagt ner sedan förra styrelsemötet.
-Charlotta Nordenberg har avgått som distriktsombud i Örebro, hennes efterträdare heter Marianne Haglund.
-Hanna Roberts ersätter Elisabeth Lundgren på sekretariatet under sommaren, hon kommer bland annat att arbeta med distriktsinventeringen som beräknas vara klar v. 33.
-Elisabeth Lönnermark är ny samordnare för SEAMRAN, hon har tidigare varit samordnare för Burma.
-Burmasamordnare från 11 länder och en IS-representant hade möte på Foresta den 1-2 juni.
-Den 4 juni genomfördes ett appellmöte på Stureplan, arrangerat av Kinasamordningen och sekretariatet.
-Amnesty deltar i utbildning av IFOR-styrkan, i samarbete med Militärhögskolan.

EU-föreningens årsmöte har ägt rum i Bryssel. Svenska sektionen ligger väl framme. Eva Linda Sederholm redogör för sitt deltagande i EU-föreningens årsmöte.

-Revideringen av Flyktinghandboken är i stort sett klar.
-Förberedelser inför flyktingkampanjen i samarbete med flyktingombuden för att hjälpa IS med fall för kampanjen har påbörjats, bland annat sker intervjuer med flyktingar ute i landet.
-Styrelsen har fått skriftlig information om Tortyrkonferensen, en föredragning sker av Anki Wetterhall på septembermötet.
-Annonser med anledning av Kina-kampanjen har publicerats i 26 tidningar, totalt 55 helsidor. Inför 4-juni publicerades en annons i Expressen, Kvällsposten, GT, Nöjesguiden och Svenska Dagbladet.
-Planering av en åtagandeutbildning fortskrider, ansvariga är Jesper Hansén och Ulla Bohman
-Sekretariatets planeringsdagar är genomförda och verksamhetsplanen är under produktion.
-Malin Johansson är ny redaktör för Pådraget/Kortkampanjen.
-Som en del av informationsarbetet i ungdomssatsningen planeras produktion av en ny Amnestyvideo. Filmen skall också kunna användas i samband med MR-undervisning i skolan och kopplas ihop med det nya skolmaterialet. Filmen ska finansieras genom sponsring, sekretariatet letar nu efter lämpliga sponsorer.

§ 17 Ekonomisk rapport

Den ekonomiska rapporten för perioden januari-maj 1996 presenteras av Hans Hagwall, sekretariatet.

Kassören kommenterar rapporten och uppmärksammar styrelsen på att åtgärder kommer att krävas med hänsyn till att intäkterna inte motsvarar ställda förväntningar. Detta måste styrelsen ta i beaktande i kommande budget-diskussioner.

§ 18 Malmöbutiken

Hans Hagwall, sekretariatet, redogör för verksamheten i Malmö och de åtgärder som vidtagits sedan årsmötet. Förhandlingarna om hyreskostnaderna fortsätter, beslut om lokaler och hyresnivå skall fattas av styrelsen, förmodligen på septembermötet. Charlotte Dunge berättar att referensgruppen för butiken har möte i augusti.

§ 19 Rapport från utskotten

A- och B-utskotten har ingenting att rapportera.

Jan Nygren, C-utskottet, har lämnat en rapport till styrelsen angående frågan om kontakt mellan styrelse och medlemmar. Rapporten kommer att tas i beaktande vid fortsatt arbete med distriktsinventeringen och aktivistutredningen.

Christer Nordberg har skrivit ett förslag för IT-gruppens framtid, Charlotte Dunge föreslår att det utskott som skall arbeta med IT-frågor uppdras fortsätta bereda detta ärende. Vilket utskott som skall arbeta med IT-frågor fastställs i samband med diskussionen om direktiv för utskottens arbete.

Beslut att återremittera frågan om IT-gruppens framtid till det utskott som fortsättningvis skall arbeta med IT-frågor, ett förslag skall presenteras på styrelsens septembermöte.

Hans Hagwall, sekretariatet meddelar att det saknas ett beslut på investering av programvaror till projektet med automatiserade blixtaktioner och distribuerade adressregister. Sekretariatet uppdras bevaka att HC Andersen kommer in med de kompletteringar av uppgifter om projektet som styrelsen begärt innan beslut fattas.

§ 20 Ungdomssatsningen 1997

Kristina Båth-Sågänger, sekretariatet, presenterar underlaget om ungdomssatsningen 1997. För att denna satsning skall bli lyckad måste arbetet komma igång omedelbart vilket kommer att kräva extra resurser på sekretariatet bl a i form av en projektanställning från hösten 1996 så länge kampanjen varar. Finansiering föreslås ske genom omdisponeringar inom rådande ramar under 1996, för 1997 kommer extra medel att krävas.

Vidare diskussion i ärendet kommer att föras i samband med att ramarna för budgeten sätts.

§ 21 ALU-ansökan från Malmögrupperna

Malmögrupperna har inkommit med en komplettering av den ansökan man tillställde styrelsen i maj.

Beslut att godkänna Malmögruppernas ansökan med de kompletteringar som inkommit.

§ 22 Suppleant för Jesús Alcalá i MR-fondens styrelse

Anita Klum tar upp frågan om personlig ersättare för Jesús Alcalá i MR-fondens styrelse. Styrelsemedlemmarna utser själva sina personliga suppleanter och Jesús Alcalá har förslagit Anita Klum, varför hon nu frågar styrelsen om hur de ställer sig till detta.

Magnus Brattgård redogör för de diskussioner som tidigare förts inom styrelsen i denna fråga.

Beslut att Anita Klum inte kan vara suppleant för Jesús Alcalá i MR-fondens styrelse.

§ 23 Brev från Dagmar Kågström och Barbro Holmbäck

Ordföranden har mottagit ett brev angående frågestunden med styrelsen på årsmötet och den diskussion som där uppkom.

Beslut att uppdra åt ordföranden att besvara brevet.

§ 24 Styrelsens arbetsformer, beslutsgång och arbetsordning

Magnus Brattgård går igenom dokumentet "beslutsgång för styrelsen" och styrelsemedlemmarna ger sina synpunkter.

Arbetsordningen inom svenska sektionen av Amnesty International har fått ett tillägg med anledning av årsmötesbeslut. Magnus Brattgård presenterar arbetsordningen som också diskuteras av styrelsen.

Beslut att godkänna arbetsordningen med den av årsmötet föreslagna förändringen,

att uppdra åt Eva Linda Sederholm och Dan Grundin att formulera ett förslag till arbetsordningen gällande styrelsens rätt att tillsätta respektive avsätta arbetsgrupper, enskilda förtroendevalda, samordnare etc (omarbetning av punkt 2) till styrelsens septembermöte,

att uppdra åt Charlotte Dunge att presentera ett förslag på omformulering av punkt 5 i arbetsordningen "handlingsplan och budget", till styrelsens septembermöte.

§ 25 Distriktsansvar i styrelsen

Ordföranden presenterar det förslag Lars-Olof Olofsson lagt fram angående styrelsens distriktsansvar.

Beslut att godkänna förslaget för distriktsansvar i styrelsen enligt följande;

Charlotta Nordenberg: Örebro län, Gotland
Magnus Brattgård: Sandviken/Dalarna, Sa Norrland.
Charlotte Dunge: Kalmar län och Kronobergs län, Östergötland/Södra Sörmland.
Christer Nordberg: Jönköping, Skaraborg.
Eva Linda Sederholm: Halland, Norra Skåne.
Magnus Cedergren: Södra Skåne, Storgöteborg.
Christian Gräslund: Mälardalen, Uppsala län/Gävle.
Mats Andersson: Norrbotten, Västerbotten.
Johanna Strandh: Stockholm, Värmland/Na Dalsland.
Lars-Olof Olofsson: Bohuslän/Na Älvsborg, Sa Älvsborg.

att uppdra åt varje styrelseledamot att ta initiativ till kontakt med respektive distrikt.


§ 26 Tidpunkt för arbetsutskottets möten

Eva Linda Sederholm presenterar ett förslag om att lägga arbetsutskottets möten på söndagar.

Beslut att arbetsutskottet fortsättningsvis skall träffas på söndagar.

§ 27 Utvärdering av årsmötet

Styrelsen tar del av utvärderingen av årsmötet i Göteborg och diskuterar hur dagordningen behandlades, och då framförallt hur diskussionen kring handlingsplanen genomfördes, presidiets arbete i plenum och beredningsgrupper och styrelsens deltagande i årsmötet.

Man diskuterade även vikten av en positiv upptakt av årsmötet, genom en engagerande debatt eller entusiasmerande anförande.

Kassören föreslår att en ekonomisk redovisning läggs med i årsmötesutskicket.


§ 28 Styrelsens åtgärder med anledning av årsmötesbeslut

Styrelsen tar del av sekretariatets förslag till åtgärder med anledning av beslut på årsmötet. Dessa åtgärder tas i beaktande i fastställandet av riktlinjer för utskottens arbete.

Beslut att fastställa styrelsens åtgärder med anledning av årsmötesbeslut enligt den åtgärdslista som utgör bilaga till detta protokoll.

§ 29 Fastställande av medlemmar i utskotten

Charlotta Nordenberg presenterar ett förslag till utskottens sammansättning.

A-utskottet: B-utskottet:
Eva Linda Sederholm Lars-Olof Olofsson
Johanna Strandh Mats Andersson
Christian Gräslund Magnus Agnársson
Åsa Reckner-Olsson Gunilla Löfström
Jerker Fransson Ingela Karlsson
Siv Eriksson
C-utskottet: D-utskottet:
Magnus Cedergren Charlotte Dunge
Torbjörn Söderberg Sune Montán
Hilde Selander Eric Ericson
Mi Helén Gabi Björsson
Birgitta Grind Ann-Cathrin Svenning
Susanne Olsson Magnus Brattgård
Christer Nordberg

Beslut att godkänna förslaget med en reservation för antalet medlemmar i C-utskottet vilket kommer att diskuteras av sammankallande Magnus Cedergren och ordföranden.

§ 30 Fastställande av direktiv för utskottens arbete

Styrelsen gör en sammanställning av det kommande årets arbetsuppgifter för utskotten.

Beslut att uppdra åt ordföranden att, i samarbete med sammankallande i respektive utskott, sammanställa direktiven för utskotten, sätta en tidsplan samt föreslå prioriteringar.

För att klargöra C-utskottets uppdrag att göra en översyn av "styrelsens roller" har Magnus Cedergren inkommit med ett underlag till styrelsen. Uppdraget innebär att utreda problemet med styrelseledamöters dubbla roller, att klargöra styrelseledamöters roll gentemot sekretariatet, personlarepresentantens roll samt att ge förslag till riktlinjer. Uppdraget skall utföras av en grupp f d C-utskottsledamöter (Ewa Fredenberg, Jan-Erik Lundeberg och Jan Nygren). Därutöver har gruppen rätt att knyta till sig särskild kompetens efter behov. Gruppen ges erforderliga resurser för att utföra sitt uppdrag.

Beslut att uppdra åt denna grupp att komma med en rapport till styrelsens septembermöte.

§ 31 Ungdomssatsning 1997

Planerna för genomförandet av ungdomssatsningen 1997 presenterades under § 20.

Beslut att avsätta resurser för genomförande av ungdomskampanjen 1997,

att detta under 1996 finansieras genom omdisponeringar i budget.§ 32 Flyktingkampanjen 1997

Kristina Båth-Sågänger presenterar underlaget om flyktingkampanjen 1997. Förberedelserna för flyktingkampanjen kommer att ställa stora krav på sektionerna i form av informationsinsamling och utredningar som internationella sekretariatet inte har resurser att genomföra. Underlaget presenterar ett förslag på hur dessa förberedelser skall genomföras.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att förbereda flyktingkampanjen enligt förslaget,

att detta under 1996 finansieras genom omdisponeringar i budgeten.

§ 33 Svenska sektionens flyktingarbete

Kristina Båth-Sågänger presenterar ett underlag som presenterar möjligheter till utveckling av svenska sektionens flyktingarbete. Underlaget härrör från en beställning från A-utskottet.

Eva Linda Sederholm påpekar att den nivå för flyktingarbetet som föreslås är nödvändig, bl a för att kunna genomföra de beslut årsmötet fattat, för att kunna arbeta effektivt inom EU-föreningens ramar samt för att kunna följa upp flyktingkampanjen på ett bra sätt.

Beslut att flyktingverksamheten bör ligga på nivå tre enligt underlaget.

§ 34 Beslut om rörlig budget, junidelen

Kassören redogör för vad en rörlig budget innebär och föreslår att styrelsen fattar beslut om den rörliga budgetens junidel.

Beslut att den rörliga budgetens junidel antas med de kompletteringar som beslutsunderlaget anger.

§ 35 Riktlinjer för budgetarbete avseende 1997

Stig Lantto, sekretariatet, presenterar ett förslag till riktlinjer för budgetarbetet 1997 och väcker frågan om vilken intäktsnivå man skall utgå ifrån i budgetarbetet.

Kassören påpekar också att styrelsen bör diskutera i hur stor utsträckning reserverna skall utnyttjas.

Beslut att budgeten för 1997 skall vara balanserad,

att uppdra åt sekretariatet att snarast komma med ett förslag för intäktsbudget 1997,

att uppdra åt ordföranden och kassören att godkänna detta förslag.§ 36 Styrelsens möte med personalen på sekretariatet

Ordföranden föreslår att mötet med personalen enligt det beslut som fattades på styrelsens majmöte läggs i samband med styrelsens utbildningshelg i oktober.

Beslut att styrelsens möte med personalen på sekretariatet genomförs i anslutning till styrelsens utbildningshelg i oktober,

att uppdra åt ordföranden och generalsekreteraren att till styrelsens möte i september presentera ett förslag till dagordning för detta möte.

§ 37 Amnestyfonden

Magnus Brattgård redogör för hur rapporteringen från Amnestyfonden på sektionsstyrelsens möten går till. Till dagens möte finns dock inget att rapportera då fonden inte haft något möte sedan senaste styrelsemötet i maj.

Magnus Brattgård presenterar också ett förslag från Charlotte Dunge gällande en översyn av samarbetet mellan sektionen och fonden.

Beslut att uppdra åt kassören, ordförande och generalsekreteraren att inleda förhandlingar med fondstyrelsen om hur framtida samarbete ska ske,

att särskilt beakta frågorna om arbetsgivareansvar, fördelning av kostnader och tjänsteutbyte samt beräkningen av det administrativa bidraget till fonden,

att rapport sker till styrelsens septembermöte.


Eva Hellström Charlotta Nordenberg

Magnus Brattgård

Mats Andersson