Majmötet 2016 Protokoll från 12-13 maj 2016

PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 12-13 MAJ 2016

 

Tid: Torsdag 14.00-18.15, fredag 09.00-14.30

Plats: Halmstad, (Good Morning Halmstad)

Ordförande: Tora Törnquist

Vice mötesordförande: Staffan Johansson
Justerare: Amanda Jackson


Närvarande

Amanda Jackson

Anders Hällbom

Elisabet Stålhane

Erik Thornberg

Lars Gäfvert

Mårten Rosander, kassör

Staffan Johansson, suppleant

Tora Törnquist, ordförande

 

Frånvarande

Ginbot Abraha

Karin Linkhorst

 

Sekretariatet

Anna Lindenfors, generalsekreterare
Lina Jakobsson, styrelsesekreterare

Ludwig Kjellström, personalrepresentant

Annika Wärff (§ 179-188)

Johanna Azar (§ 186-188)

 

Övriga

Christine Pamp (§ 186-188)

Robert T. Scherman (§ 186-188)§ 159. MÖTET ÖPPNAS
Tora Törnquist förklarar mötet öppnat.

 

§ 160. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen framför att den person som tidigare valts att justera mötets protokoll är vice ordförande för mötet.

 

Styrelsen beslutar

 

att lägga till val av justerare och att med detta tillägg fastställa dagordningen.§ 161. VAL AV JUSTERARE

Styrelsen beslutar

 

att välja Amanda Jackson till justerare för detta protokoll.

 

 

§ 162. PROTOKOLL FÖRT VID SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 19-20 MARS 2016

Styrelsen beslutar

 

att lägga protokoll fört vid sektionens styrelsemöte 19-20 mars till handlingarna.§ 163. UPPFÖLJNING AV ÖPPNA BESLUT

Anna Lindenfors föredrar och går igenom de beslut som föreslås stängas.

 

Anna Lindenfors framför att sekretariatet har tagit styrelsens medskick om att slå samman beslut som rör samma frågor i beaktande men landat i att relevanta nyanser i respektive beslut då kan försvinna. Sekretariatet har därför valt att behålla alla beslut i sin helhet, med fört in fler hänvisningar mellan beslut som berör samma frågor.

 

Styrelsen frågar varför CRM-systemet är försenat. Sekretaratet svarar att det bland annat beror på sjukdom i personalgruppen.

 

Styrelsen noterar att flera beslut saknar deadline och efterfrågar att sekretariatet skriver in i dokumentet “öppna beslut” när olika beslut förväntas vara genomförda.

 

Se bilaga 1 för lista på genomförda beslut som stängs på mötet.§ 163. UTVÄRDERING AV TIDIGARE STYRELSEMÖTE
Tora Törnquist föredrar.

 

Styrelsen lägger utvärderingen av styrelsens marsmöte till handlingarna.§ 164. RAPPORT OM PER CAPSULAMBESLUT

Inga per capsulambeslut föreligger.§ 165. RAPPORT FRÅN SEKRETARIATET

Anna Lindenfors föredrar och lyfter särskilt fram några frågor.

 

  • Organisatoriska frågor på sekretariatet

Organisationsöversynen pågår, faktorplanen är klar, värderingar och arbetsbeskrivningar håller på att färdigställas. Dessa förändringar och åtgärder kommer tillsammans att utgöra en bra bas för framtida verksamhetsplanering.

 

  • Policyn om att skydda mänskliga rättigheter för personer som säljer sex

Sekretariatet arbetar med fortsatt riskhantering i samband med att den nya policyn kommer att lanseras och att de fyra rapporterna kommer att publiceras, vilket sker senare i maj.

 

  • Media

Amnesty har haft bra genomslag i media vad gäller årsrapporten, dödsstraffrapporten och rapporten om flyktingfrågor.

 

  • Intäkter

Arvet som skänktes till Amnesty under 2015 har inbringat ytterligare 6 miljoner kronor under 2016 på grund av försäljning av fastighet. De pengar som inkommit i år delas automatiskt med det internationella sekretariatet i enlighet med den nya distributionsmodellen.

 

  • Statliga medel

Den internationella styrelsen har antagit en ny policy som innebär att det inte längre går att ansöka om statliga medel för MR-bistånd. Nu går det endast att ansöka om statliga medel för Human Rights Education. Statliga medel utgör nu mindre än en procent av den internationella rörelsens samlade intäkter. Anna berättade också om att hon blivit inbjuden till Läkare utan Gränsers internationella möte för att föredra Amnestys förhållningssätt. Mötet diskuterade om man skulle fortsätta med statliga medel eller inte.§ 166. RAPPORT FRÅN STYRELSEMEDLEMMAR

Ledamöterna berättar vilka möten de har deltagit i och vad de har arbetat med sedan föregående styrelsemöte.§ 167. RAPPORT FRÅN AIK - AMNESTYS INTERNATIONELLA KOMMITTÈ
Anna Lindenfors framför att AIK fortsätter arbetet med att ta fram förslag till ståndpunkter och infallsvinklar kring frågan om att skydda mänskliga rättigheter för personer som använder droger.§ 168. RAPPORT FRÅN AMNESTYFONDEN

Anders Hällbom framför att Amnestyfonden bland annat arbetar med en översyn av sina policyer. De kommer också att ta fram en ny checklista för bedömning av projektförslag utifrån ett genusperspektiv.§ 169. RAPPORT INTERNATIONELLA PROCESSER
Anna Lindenfors föredrar.

 

  • Potentiellt kontroversiella frågor

Sekretariatet fortsätter att följa de potentiellt kontroversiella frågor som behandlades på ICM 2015.

En av dessa frågor är droger. Under UNGASS (FNs generalförslamling) som fokuserade på droger i april gjorde Amnesty en koppling mellan droger och dödsstraff, det vill säga att många personer döms till dödsstraff i samband med drogrelaterade brott. Enligt internationell lagstiftning är det endast för de allvarligaste brotten som man kan utdöma dödsstraff och dit räknas oftast inte drogrelaterade brott.

 

Det internationella sekretariatet har tagit fram en tidsplan för hur man ska arbeta vidare med den resolution som berör droger från det internationella rådsmötet i augusti 2015. Den svenska sekretariatet har framfört synpunkter utifrån de erfarenheter vi dragit utifrån arbetet med policyn om att skydda mänskliga rättigheter för personer som säljer sex. Det inkluderar bland annat önskemål om en bra process för konsultation med de olika sektionerna och riskanalyser som involverar sektioner.

 

  • Governance Reform

84 procent av Amnestys sektioner, strukturer och “enheter” har deltagit i konsultationsprocessen under januari och februari 2016. Analysen visar att rörelsen stödjer att det behövs en översyn av styrningen och interndemokratin inom den internationella rörelsen och att det behövs en mindre beslutsenhet såsom det Global Assembly som enligt förslaget ska hållas en gång per år. Rörelsen stödjer också att mångfald lyfts fram som en särskilt viktig fråga, att det skapas regionala forum, att ge “Preparatory Committé” en stärkt roll och att utveckla användandet av digitala verktyg.

 

De utmaningar som lyfts fram handlar bland annat om delaktigheten. 29 enheter framför att frågan om språk och komplexiteten i dokument utgör ett stort hinder för delaktighet. Arbetsbördan lyfts också fram som en stor utmaning. Det ursprungliga förslaget om Global Assembly bygger på att alla röstberättigade får skicka en delegat men flera sektioner, strukturer och “enheter” menar att det skulle minska arbetsbördan och gynna mångfalden och förutsättningarna för kontinuitet om de röstberättigade inom rörelsen har möjlighet att delta på Global Assembly med fler än en delegat. 28 sektionen, strukturer och enheter framför att de är för kvotering för ökad mångfald, medan andra framför att de är direkt emot kvotering.§ 170. RAPPORT OM VILANDE DISTRIKT

Anna Lindenfors föredrar.

 

Styrelsen noterar att det är samma distrikt som förra året som inte är aktiva och fungerar i enlighet med distriktens uppdrag, utan benämns som vilande.

 

Styrelsen påpekar att det här är viktig bakgrundsinformation till den kommande översynen av medlemsdemokratin och att den skulle kunna kompletteras med information om fungerande distrikt för att ge en helhetsbild.§ 171. GRUPPERS OCH DISTRIKTENS REDOVISNING

Anna Lindenfors föredrar.

 

I underlaget framgår att grupp 254 och Lundagrupperna inte hade skickat in sina ekonomiska rapporter för 2015 i tid. Dessa rapporter har nu inkommit till sekretariatet. Båda rapporterna är i god ordning och föranleder inga åtgärder. Sekretariatet har också haft kontakt med kontaktpersonen för grupp 174 i Ystad. Eftersom gruppen under en längre tid inte har varit aktiv har kontaktpersonen uppgett att hen ska kontakta de andra personerna som ingår i gruppen för att diskutera gruppens framtid.

 

Styrelsen konstaterar att alla ekonomiska årsredovisningar har inkommit och lägger rapporten till handlingarna.

 

Styrelsen beslutar

 

att uppdra åt sekretariatet att återrapportera till styrelsens junimöte om diskussionerna med grupp 174 i Ystad.§ 172. PLANERINGSSYSTEMET

Anna Lindenfors föredrar och berättar att processen har blivit försenad. Det föreligger därför inget underlag om planeringssystemet till det här styrelsemötet.

 

Anna Lindenfors presenterar en tidsplan för hur planeringssystemet kommer att hanteras under sommaren och hösten 2016.

 

Styrelsens junimöte - Diskussionerna fokuseras på innehållet i kommande verksamhetsplaner istället för på systemet som sådant. Det vill säga kopplingen mellan den långsiktiga riktningen och verksamhetsplaneringen, kopplingen mellan de internationella strategiska målen och sektionens verksamhetsplanering, kriterier för arbetet i Sverige, intäktsplan osv.

Styrelsens septembermöte - Styrelsen fattar beslut om övergripande principiella frågor som bland annat handlar om att skapa en helhet för verksamheten och att skapa tydliga målkedjor.

Styrelsens oktobermöte - Styrelsen beslutar om planeringssystemet i sin helhet

Styrelsens decembermöte - Styrelsen fattar beslut om den treåriga verksamhetsplanen

 

Sekretariatet föreslår att återgå till begreppen “ettåriga operativa planer” och “fyraåriga verksamhetsplaner”, det vill säga att inte använda begreppet “fyraåriga verksamhetsstrategier” som tidigare har diskuterats. Styrelsen ställer sig positiv till att återgå till de begrepp som tidigare fastslagits av årsmötet.  

 

Sekretariatet föreslår en förändring från kvartalsrapportering till tertialrapportering. Anledningen är att de två första kvartalsrapporterna inte ger så mycket indikation om hur verksamheten fungerar. För sekretariatet vore det bra att få en aktuell rapport i september (terialrapport 2) som visar hur  verksamheten har utvecklats till och med augusti. Prognoserna för hela året görs i maj och går inte att synka med rapporteringen oavsett kvartals- eller tertialrapportering.

 

Styrelsen framför att omläggningen till kvartalsrapporter skedde för cirka tre år sedan när det internationella sekretariatet förändrade sina system och införde Cocoa. Styrelsen ser precis som sekretariatet fördelar med tertialrapporter och är positiva till att återgå till det systemet. Styrelsen påpekar dock att beslutet kommer att medföra viss dubbelrapportering (dels per kvartal till det internationella sekretariatet, dels per tertial till styrelsen) vilket innebär en risk för ökad arbetsbelastning.

 

Sekretariatet svarar att de är medvetna om den dubbla rapporteringen men att vinsterna beräknas vara så pass stora att fördelarna överväger.

 

Anna Lindenfors redogör för på vilka styrelsemöten tertialrapporterna kommer att presenteras; styrelsens junimöte (T1), oktobermöte (T2) och marsmöte (T3). Den första rapporten kommer att vara en mindre rapport med fokus på avvikelser.

 

Anna Lindenfors redogör därefter för planeringscykeln och vilka frågor som kommer att behandlas när; styrelsens junimöte (övergripande principiella frågor), styrelsens septembermöte (diskussioner kring nyckelfrågor), styrelsens oktobermöte (preliminära mål), styrelsens decembermöte (styrelsen fattar beslut om slutgiltig budget och verksamhetsplan). Den föreslagna planeringscykeln gäller i princip för både ettåriga och fyraåriga planer men för de ettåriga planerna kommer det sannolikt inte att krävas lika omfattande diskussioner på styrelsen junimöte.

 

Styrelsen framför att det viktigaste är att verksamhetsplanerna är designade för uppföljning och rapportering så att det tydligt går att följa verksamhetens utveckling, hur det har gått och vad som ska göras härnäst.§ 173. POLICYN OM ATT SKYDDA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER SOM SÄLJER SEX  

Anna Lindenfors föredrar.

 

Lördag den 14 maj fattar den internationella styrelsen beslut om policyn om staters skyldigheter att respektera, skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna för personer som säljer sex. Samtidigt offentliggörs de fyra rapporter som tagits fram i samband med policyn. Sekretariatet har hela tiden haft täta konakter med involverad personal på det internationella sekretariatet. Rent allmänt anser det svenska sekretariatet att policyn har blivit bättre och bättre. Sverige omnämns på ett betydligt mer nyanserat sätt än tidigare.

 

De fyra rapporterna visar på olika nationella kontexter där kringlagarna ger upphov till att de mänskliga rättigheterna  för personer som säljer sex kränks. Den norska rapporten visar hur lagar som gör det kriminellt att främja prostitution skapar en allvarlig situation för personer som säljer sex i Norge.

 

Den 26 maj kommer den nya policyn att lanseras internationellt. Svenska sektionen kommer inte att gå ut med något pressmeddelande utan endast informera om policyn på Amnestys webbplats. Sekretariatet fortsätter att arbeta utifrån tidigare riskanalys och kommer att sätta in olika åtgärder beroende på vad som händer och behövs. Medlemmar som får Insats kommer att få ett nytt Q&A (frågor och svar). Detta kan även skickas ut tidigare om media rapporterar om policyn före den 26 maj. Sekretariatets personal kommer att få uppdaterad information inför lanseringen och involverad personal är beredd att ha videokonferensmöten med aktivister, att ta upp frågan i samband med ledarskapsprogammet, sommarkampanjen och så vidare.

 

Sekretariatet kommer att ta fram en sammanfattning av policyn och den norska rapporten på svenska och planerar att informera de ministrar som har intresse av att profilera sig i frågan och/eller tidigare uttalat sig negativt i media kring Amnestys policy (utrikesministern, jämställdhetsministern och justitieministern).

 

Styrelsen påpekar att det är bra om sekretariatet även kan informera de nya ledamöterna i styrelsen.

 

Styrelsen framför också att det är viktigt att aktivister nås av budskapet att de med fördel kan kontakta pressansvarig på sekretariatet om media kontaktar dem. Det samma gäller även styrelsen.

 

Styrelsen diskuterar också beslutet från styrelsens oktobermötet där styrelsen bekräftade sektionens ståndpunkt att stater har ett ansvar för att följa upp och utvärdera tillämpning och effekter av den lagstiftning som antas. Detta innebär att sektionens ståndpunkt också är att svenska staten bör följa upp och utvärdera lagar som berör personer som säljer sex och tillse att de respekterar mänskliga rättigheter.§ 174. INFÖR STYRELSENS KONSTITUERANDE MÖTE

Styrelsen går igenom dagordningen för det konstituerande styrelsemötet den 15 maj och lägger den till handlingarna.

 

Styrelsen utser Amanda Jackson, Anders Hällbom och Staffan Johansson till faddrar för de nya styrelseledamöterna

 

 

§ 175. STYRELSENS MÖTESKALENDER 2016/2017

Anna Lindenfors föredrar.

 

I förslaget till möteskalender är både septembermötet och oktobermötet två dagar. Tanken är att ett av mötena ska vara ett endagsmöte. Vilket av mötena det blir beror främst på hur långt sekretariatet hinner i processen med planeringssystemet. Sekretariatet ber därför styrelsen att preliminärboka de datum som föreslås i möteskalendern och att få återkomma med en uppdaterad möteskalender till styrelsens junimöte.

 

På styrelsens junimöte kommer sekretariatet också att presentera ett förslag på plats för styrelsens studieresa i december.

 

Mårten Rosander framför att han inte kan delta på styrelsens septembermöte på grund av att han har ett årligt återkommande arrangemang på sitt arbete just den helgen i september.§ 176. INNEHAVARE AV TECKNINGSRÄTT

Anna Lindenfors föredrar och informerar styrelsen om att hon på det konstituerande mötet kommer att  föreslå styrelsen att Anne Parmlin från och med den 13 juni då hon tillträder en tjänst på sekretariatets ekonomiavdelning också ges rätt att var för sig vid belopp upp till 15 000 kronor, två i förening vid belopp överstigande 15 000 kronor, teckna sektionens bank- och plusgirokonto..

 

Styrelsen har inga kommentarer till den föreslagna teckningsrätten.

 

 

§ 177. UTVÄRDERING AV STYRELSEÅRET

Styrelseintern punkt, protokollförs inte.§ 178. ORGANISATIONSUTVECKLING GÄLLANDE SEKRETARIATET

Styrelseintern punkt, protokollförs inte.§ 179. STYRELSENS ROLL PÅ ÅRSMÖTET

Styrelsen diskuterar hur de ska agera som styrelse under årsmötet, bland annat vad det gäller styrelsens roll på påverkanstorgen och under röstningen på söndagen.§ 180. GENOMGÅNG AV ÅRSMÖTET

Lina Jakobsson ger styrelsen praktisk information om resor till och från Gullbrannagården, lokaler och så vidare.

 

Tora Törnquist går igenom årsmötesdagordningen punkt för punkt.§ 181. GRANSKNINGSKOMMITTÈNS RAPPORT

Lina Jakobsson föredrar och framför att det inte föreligger några stora förändringar jämfört med den rapport som Granskningskommittén presenterade på styrelsens marsmöte.§ 182. INTERNATIONELLA GÄSTER

Förutom gästerna Justine Ljeomah från den nigerianska MR-organisationen HURSDEF och Jimmy Sserwadda, HBTQI-aktivist från Uganda som är inbjudna att hålla anföranden och att delta i seminarier gästas årsmötet av två representanter från den danska styrelsen, Oliver de Mylins och Musafa Mahmoud Moustafa.

 

 

§ 183. STYRELSENS SEMINARIEDELTAGANDE

Styrelsen går igenom vem i styrelsen som går på vilka seminarier och ser till att någon från styrelsen deltar på alla seminarier.§ 184. STYRELSENS PUNKT I PLENUM

Tora Törnquist informerar om hur punkt 11 på årsmötesdagordningen, Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut, är upplagd.

 

 

§ 185. STYRELSENS ARBETSFÖRDELNING

Styrelsen diskuterar vem som ansvarar för vilka av styrelsen arbetsuppgifter på årsmötet, bland annat vem som ansvarar för vilken station på påverkanstorgen.

 

 

§ 186. REFLEXIONER MED ÅRSMÖTESORDFÖRANDENA

Styrelsen går tillsammans med årsmötesordförandena och Johanna Azar från sekretariatet  igenom eventuella frågor kring påverkanstorget om den långsiktiga riktningen.

 

Styrelsen och årsmötesordförandena diskuterar hanteringen av en sent inkommen motion om turkisk aggression mot den kurdiska civila befolkningen.

 

Årsmötesordförandena framför att de på grund av sent upptäckta begränsningar i webbverktyget som ska användas för onlinevalen kommer att föreslå årsmötet ett par förändringar i årsmötets arbetsordning.

 

Styrelsen är kritisk till att sekretariatet inte har säkerställt att webbverktyget (VoteIT) kan hantera det röstförfarande som Amnesty avser att ha, men lämnar till årsmötesordförandena och sekretariatet att vidta de åtgärder som behövs för att röstningen ska kunna genomföras på bästa sätt utifrån förutsättningarna. Sekretariatet svarar att man har samma förfarande i år som förra året.§ 187. ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor föreligger.§ 188. MÖTET AVSLUTAS

Tora Törnquist avslutar mötet.
Tora Törnquist

Ordförande
Staffan Johansson

Vice mötesordförande
Lina Jakobsson

Sekreterare
Amanda Jackson

Justerare
FÖRKORTNINGAR

Per Capsulam – beslut som tas av styrelsen mellan styrelsemöten i deras interna forum på Internet

ICM – International Council Meeting, det internationella rådsmötet
MR – mänskliga rättigheter

 

BILAGA 1.

 

§ 129. UPPFÖLJNING AV ÖPPNA BESLUTFöljande paragrafer avrapporteras och stängs:

 

§ 42 (2015) Uppföljning av årsmötesbeslut
§ 33 Motion gällande långsiktigt arbete för enskilda individer
att uppdra åt sekretariatet att öka den aktiva informationen till aktiva medlemmar om möjligheterna för grupper att arbeta med individfall och att under året erbjuda utbildningar i hur ett sådant arbete kan bedrivas;
att uppdra åt sekretariatet att återrapportera till styrelsens marsmöte 2016 om genomfört arbete gällande gruppers möjligheter till ett långsiktigt arbete för enskilda fall.

 

§ 42 (2015) Uppföljning av årsmötesbslut

§ 34 Förslag från styrelsen angående Resolution om att stärka arbetet med individer
att styrelsen återkommer till frågan om den internationella rörelsens arbete kring invidfall i samband med uppföljningen av ICM på styrelsens oktobermöte 2015.

                                                                                                                               

§ 42 (2015) Uppföljning av årsmötesbslut

§ 37. Förslag från styrelsen om valberedningens valberedning

att uppdra åt sekretariatet att vidta fortsatta förbättringsåtgärder gällande tillsättningen av valberedningens valberedning och återrapportera till styrelsens decembermöte 2015;
att uppdra åt sekretariatet att återrapportera till styrelsens marsmöte 2016 vilket stöd som sekretariatet har gett valberedningens valberedning och vilka effekter det har haft på deras arbete

 

§ 90. (2015) UPPFÖLJNING EKONOMI 2015 - ÖVERSKOTTET 2015                                                        

att sektionen lägger det ekonomiska överskottet 2015 till reserverna.

 

§ 118. (2016) INFÖR ÅRSMÖTET (FRÅGOR STYRELSEN VILL FÖRESLÅ ÅRSMÖTET)                          

att uppdra till sekretariatet att utifrån styrelsens diskussion återkomma till marsmötet med förslag på årsmötesförslag från styrelsen gällande:1) Stadgeändring för att tidigarelägga kallelse till årsmötet 2) Stadgeändring om att förtroendevalda i ett organ som väljs av årsmötet ska vara medlemmar i Amnesty 3) Stadgeändring gällande antal årsmötesordförande 4) Medlemsavgiften 5) Kostnadsersättning till sektionsstyrelsen och 6) Internationell policyutveckling.

 

§ 120. (2016) LÅNGSIKTIGA RIKTNINGEN                                      

att ge sekretariatet i uppdrag att utifrån styrelsen medskick utarbeta ett slutgiltigt förslag till “Långsiktig riktning för svenska sektionen 2016- 2027” till styrelsens marsmöte 2016.

 

§ 150. (2016) MOTIONER OCH MOTIONSYTTRANDEN
att uppdra åt sekretariatet att inom deadline för årsmöteshandlingarna 2016 färdigställa styrelsens
motionsyttranden i enlighet med styrelsens medskick.

 

§ 151. (2016) STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET           

att uppdra åt sekretariatet att inom deadline för årsmöteshandlingarna 2016 färdigställa styrelsens
förslag till årsmötet i enlighet med styrelsens medskick.

 

§ 153. (2016) UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT                 

att uppdra åt sekretariatet att inom deadline för årsmöteshandlingarna 2016 färdigställa styrelsens uppföljning av årsmötesbeslut till årsmötet i enlighet med styrelsens medskick.

 

§ 154. (2016) FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR I ARBETSORDNINGEN
att godkänna de ändringar i årsmöteshandboken som föreslås i underlaget.