Punkt: 7. Innehavare av teckningsrätt (maj 2021) Underlag till styrelsemöte 9 maj 2021

Till: Styrelsen 

Från: Sekretariatet

Datum: 2021-04-23

Punkt: 7. Innehavare av teckningsrätt

 

BESLUTSUNDERLAG

Teckningsrätten

Styrelsen föreslås besluta

 

att följande personer, två i föreningvar för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:

 

Sektionsordförande, Parul Sharma

Kassör, (fylls i på konstituerande mötet)

Tf generalsekreterare, Anna Johansson

Tf avdelningschef, Gustaf Hedman

Avdelningschef, Sofia Fjellestad

Avdelningschef, Lena Arvidson

HR-ansvarig, Katja Lefwerth

 

att Sara Ångström som ansvarig handläggare för testamenten äger rätt att teckna sektionens firma i ärenden som rör testamenten; 

 

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15 000 kronor, två i förening vid belopp överstigande 15 000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och plusgirokonto:

 

Sektionsordförande, Parul Sharma

Kassör, (Fylls i på konstituerande mötet) 

Tf generalsekreterare, Anna Johansson

Tf avdelningschef, Gustaf Hedman

Avdelningschef, Sofia Fjellestad

Avdelningschef, Lena Arvidson

HR-ansvarig, Katja Lefwerth

Konsult, Johan Lepamets (t o m 2021-08-16)

Daniela Fitger, ekonomiansvarig (fr o m 2021-08-16)  

Sekretariatsanställd, Lorena Cures

 

att återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt;

 

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som innehas av generalsekreteraren och avdelningscheferna;

 

att beslutet förklaras gälla från och med 2021-05-09;

 

 

att förklara beslutet omedelbart justerat.