Granskningskommittén 2022/2023

E-post: [email protected]

  

Ordinarie ledamöter 

Maria Eklund (kontaktperson)

Katarina Jansson

Arvand Askari

Suppleant

Frida Isaksson

 

Om Granskningskommittén

Granskningskommittén, även kallad GK, är vald av årsmötet för att genomföra en intern kontroll av svenska sektionens och Amnestyfondens verksamhet och ekonomi. 

 

GK:s uppdrag innebär att i medlemmarnas intresse kontrollera att verksamheten bedrivs på ett riktigt och ändamålsenligt sätt. GK utvärderar Amnesty Sveriges och Amnestyfondens verksamhet kontinuerligt och granskar att den bedrivs i enlighet med stadgar, handlingsplaner och andra styrdokument. GK kontrollerar därmed även att årsmötesbeslut följs upp och att mål uppfylls.

 

GK har löpande kontakt med respektive styrelse under verksamhetsåret och redovisar resultatet av sin granskning för medlemmarna vid årsmötet varje år. I den rapport Granskningskommittén skriver finns rekommendationer för hur sektionens och Amnestyfondens arbete kan förbättras. Rapporten ingår i årsmöteshandlingarna, vilka görs tillgängliga för alla medlemmar fyra veckor före årsmötet.

 

Granskningskommittén utses av årsmötet.

 

Direktiv för Granskningskommittén