Personuppgifter

Under förtroendeorganens sidor finns person- och kontaktuppgifter till grupper och enskilda personer med förtroendeuppdragi Amnesty Sverige. Uppgifterna lagras i enlighet med riktlinjerna i dataskyddsförordingen GDPR. Meddela oss om du inte vill finnas med på listan.  

 

Hur hanterar vi dina personuppgifter? I vår integritetspolicy hittar du en fullständig förklaring över hur vi hanterar dina personuppgifter. Integritetspolicyn finns på vår publika webb (se länk nedan).

Här  ger vi en lite enklare överblick för att du lätt ska kunna se vilka personuppgifter vi hanterar, varför vi gör det och när vi gör det.


Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna förändra världen och vi är tacksamma för förtroendet att få göra det.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Det kan till exempel handla om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, bankkontonummer eller bild.  

Hur hanterar Amnesty personuppgifter?

Det är Amnesty International, svenska sektionen (organisationsnummer 802004-0401) som är personuppgiftsansvarig, alltså den som bär ansvaret för att hantera de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in. Vi ansvarar för att behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och varför?

När du skriver under en namninsamling, när du tar emot nyhetsbrev, när du skänker en gåva eller blir medlem så lämnar du personuppgifter till oss. I vissa fall kompletterar vi de uppgifter du lämnar till oss genom att hämta information från andra källor. Amnesty är en organisation som står upp för mänskliga rättigheter, och din integritet är viktig för oss. Därför behandlar vi dina personuppgifter med respekt, och enbart för de ändamål som är förenliga med vår organisations verksamhet och värderingar. Du hittar en fullständig förteckning om vilka personuppgifter vi använder och i vilka sammanhang vi gör det, vilket rättsligt stöd vi har för hanteringen, hur länge vi sparar uppgifterna och hur vi hanterar dem i den fullständiga integritetspolicyn.  

 

Vi behandlar dina personuppgifter för att med din hjälp kunna förändra världen. Rent konkret innebär det att vi gör det för att:

  • kommunicera med dig

  • administrera ditt medlemskap eller din gåva

  • besvara medlemsfrågor och ärenden som rör ditt medlemskap

I vilka sammanhang samlar vi in personuppgifter?

Du hittar en fullständig förteckning över i vilka sammanhang vi samlar in och behandlar personuppgifter i integritetspolicyn. När du själv lämnar personuppgifter till oss handlar det i korthet om de här tillfällena:

  • När du skriver under en aktion

  • När du börjar prenumerera på våra nyhetsbrev eller vid annan e-postkommunikation med Amnesty

  • När du ger en gåva eller blir medlem i Amnesty

  • När du engagerar dig inom Amnestys verksamhet

Vilka personuppgifter lämnar vi vidare, och varför?

En fullständig förteckning över vilka uppgifter som lämnas vidare och varför hittar du i integritetspolicyn, men det handlar bland annat om de här tillfällena:

  • Vid namninsamlingar lämnar vi ditt namn vidare till mottagaren av aktionen

  • När du prenumererar på nyhetsbrev lämnas din e-postadress ut till den leverantör som tillhandahåller det system vi använder för e-postutskick

  • När du skänker en gåva kan dina personuppgifter lämnas vidare till it-leverantör, tryckeri och betalningsleverantör

 

När vi lämnar dina uppgifter vidare till underleverantörer så regleras det genom personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörerna.

Lagring av personuppgifter

Du hittar en fullständig förteckning över hur länge vi lagrar dina personuppgifter i integritetspolicyn. Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Har du skrivit under en namninsamling och valt att inte bli kontaktad av oss gallrar vi dina personuppgifter så snart aktionen lämnats över till mottagaren.

Säker behandling av personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Amnesty. Vi är därför noga med att ta till de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter. Du kan läsa mer om hur vi skyddar dina personuppgifter i integritetspolicyn. Endast de personer som faktiskt behöver åtkomst till dina personuppgifter har det.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Amnesty baserar i första hand behandlingen av dina personuppgifter på de rättsliga grunderna fullgörande av avtal och berättigat intresse. Vi använder oss främst av berättigat intresse. Det Amnesty gör handlar ju om att på olika sätt förändra världen, och för att kunna göra det behöver vi din hjälp - och därför behöver vi behandla dina personuppgifter. Du hittar en utförlig beskrivning över vilka olika situationer som grundar sig på vilka rättsliga grunder i integritetspolicyn.

Generellt om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Viktigast av allt är att du äger dina personuppgifter. Här har vi kort sammanfattat vilka lagstadgade rättigheter du har inom dataskyddsförordningen. Du hittar mer detaljerade förklaringar i integritetspolicyn.

Rätten att få registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt få ett registerutdrag över de personuppgifter som Amnesty har sparade om dig. Skulle du begära ytterligare ett registerutdrag inom 12 månader från din första begäran kommer vi att ta ut en avgift för att täcka de kostnader som uppkommer på grund av din begäran. Om du vill ha ett registerutdrag kan du kontakta oss. (Se kontaktuppgifter längst ner.)

Rätten att begära att få uppgifter rättade

Du kan när du vill begära att få dina uppgifter rättade i Amnesty register genom att kontakta oss. (Se kontaktuppgifter längst ner.) När det gäller din aktuella adress så använder vi oss av folkbokföringen som källa.

Rätten att bli borttagen

Du kan när du vill be om att bli borttagen ur Amnesty register genom att kontakta oss. Om du väljer att bli borttagen ur registret innebär det att vi inte sparar någon kontaktinformation till dig, vilket kan innebära att du blir kontaktad av Amnesty i framtiden om vi skulle köpa s.k. kalla kontakter. Om du istället meddelar oss att du inte vill ha några utskick eller bli kontaktad på något sätt så kan vi säkerställa det genom att sätta dig på en s.k. spärrlista.

 

Även om du begärt att vi tar bort dina uppgifter kan det finnas lagkrav som kräver att vi behåller dem. Men då får uppgifterna endast behandlas i det syfte som anges i den lag som förhindrar borttagandet.

Rätt att invända mot direkt marknadsföring

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller direktkontakt kan du berätta det för oss. När vi mottagit din invändning kommer vi att sluta behandla personuppgifterna för sådana ändamål.

 

Kontakta oss

Om du har några frågor om hur Amnesty Sveriges behandlar dina personuppgifter, eller om dina rättigheter - då är du välkommen att kontakta oss på något av följande sätt:

 

Postadress:

Amnesty International, svenska sektionen

Att: GDPR-ansvarig

Box 4719

116 92 Stockholm

 

Telefon: 08-729 02 94

E-post: [email protected]

 

Integritetspolicyn

På den publika webben kan du läsa Amnestys integritetspolicy.

 

Tillsynsmyndighet

Tycker du att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt? I första hand vill vi såklart hjälpa till att reda ut det. Men om du fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).