Amnestyfondens stadgar

Amnesty International
Stiftelsen Svenska Amnestyfonden
(Beslut 2014-03-28 av Kammarkollegiet)

 

STADGAR FÖR STIFTELSEN SVENSKA AMNESTYFONDEN


Svenska sektionen av Amnesty International har genom stiftelseurkund som antagits vid årsmöte den 6 november 1966, grundat Stiftelsen Svenska Amnestyfonden. För fonden gäller efter beslut av Svenska Amnestyfonden den 15 juni 2013, i den utsträckning Amnestyfondens beslut godtogs av Kammarkollegiet i beslut den 28 mars 2014, följande stadgar:

1. Fondens ändamål är att

a) ge juridisk hjälp åt personer som hotas av dödsstraff eller fängelsestraff eller som redan straffats på grund av sin övertygelse, religion eller hudfärg eller etnisk tillhörighet,
b) ge ekonomisk hjälp till politiskt förföljdas familjer,
c) ge ekonomisk eller annan hjälp till frigivna fångar som på grund av sin övertygelse, religion eller ras hindras från att skapa sig rimliga levnadsbetingelser i sitt land,
d) undersöka påstådda fall av misshandel och tortyr av fångar och frihetsberövande som strider mot deklarationen om mänskliga rättigheter samt att
e) verka för att rättelse av sådana missförhållanden kommer till stånd.


2. a) Fondens styrelse består av tio personer:
ordförande och ytterligare sex ordinarie ledamöter samt tre suppleanter. Samtliga ledamöter måste vara medlemmar i svenska sektionen av Amnesty International. Fondens styrelse är ansvarig inför Svenska Sektionens årsmöte.


b) Samtliga ledamöter utses av sektionens årsmöte. Ordinarie ledamöter i fondstyrelsen väljs för en tid av två år. Suppleant väljs för en tid av ett år. Vid vartannat årsmöte väljs tre av fondstyrelsens ordinarie ledamöter och vid vartannat årsmöte väljs fyra av fondstyrelsens ordinarie ledamöter.

c) Fondstyrelsens suppleanter inträder i ordinarie ledamöters ställe i den ordning de blivit valda och har då rösträtt.


3. Styrelsen utdelar anslag som står i överensstämmelse med bestämmelserna i punkt 1 ovan.

4. Fondens medel deponeras på kontrollpostgirokonto eller räntebärande bankräkning. Styrelsen har rätt att göra överföringar från postgirokontot till bankkontot.

5. Fondens medel och räkenskaper skall hållas åtskilda från Svenska Sektionens medel och räkenskaper.

6. Revision av fondens förvaltning skall göras årligen av Svenska Sektionens revisorer en månad före Sektionens årsmöte.

7. Rapport om fondens förvaltning skall avges årligen vid Svenska Sektionens årsmöte.

8. Grundplåten till fonden utgjordes av innestående medel på postgirokontot, 1 820 kr och på bankkontot, 11 900 kr.

9. I händelse av fondens upplösning skall kvarstående medel tillfalla Amnesty Internationals Emergency Fund.