Policy antagen av styrelsen 2017-10-21

Policy för Amnestyfonden

 1. Bakgrund

Amnestyfonden bildades 1966 med en specifik roll att spela inom ramen för Amnestyrörelsens globala arbete för mänskliga rättigheter, nämligen att ge konkret ekonomisk bistånd till stöd för detta arbete. Ursprungligen gick stödet huvudsakligen till samvetsfångar och deras anhöriga. Efter hand breddades biståndet utifrån Amnesty Internationals utökade mandat och kom att omfatta allt fler typer av mr-kränkningar och därmed fler grupper. Under senare decennier har den internationella Amnestyrörelsen etablerat ett gemensamt synsätt för biståndet för mänskliga rättigheter (Human Rights Relief). Den svenska Amnestyfonden har blivit den viktigaste finansiären av Amnesty Internationals bistånd.

Detta dokument syftar till att sammanfatta Amnestyfondens syn på sitt uppdrag utifrån de egna stadgarna och Amnesty Internationals centrala policydokument, för att tydliggöra fondens mandat och underlätta fondstyrelsens diskussioner kring insatser som kan finansieras av fonden. Inriktningen för Amnestyfondens kommunikationsarbete täcks inte av denna policy, utan kommer att behandlas i ett separat dokument

 

  1. Mål och inriktning

Amnestyfondens ändamål finns formulerad i stadgarna och kan sammanfattas i att fonden ska möjliggöra juridisk, ekonomisk och annan hjälp till personer och deras familjer som förföljs på grund av sin verksamhet, övertygelse eller tillhörighet, och att genom stöd till organisationer och individer stödja arbetet mot sådan förföljelse och för förändringar som stärker uppfyllandet av de mänskliga rättigheterna.

Fondstyrelsen beslutade i samband med att Human Rights Relief Principles and Procedures antogs av rörelsen 2006 att stadgarna ska tolkas i ljuset av Amnesty Internationals uppdrag.

Fondens insatser följer därmed också den inriktning och de prioriteringar som finns angivna i Amnesty Internationals olika policydokument om mr-bistånd och kan sammanfattas i följande definition:

MR-bistånd är det ekonomiska stöd som AI ger till offer och överlevare från mr-övergrepp, till individer och sociala grupper utsatta för risk, till mr-aktivister och mr-organisationer, med syfte att stärka mottagarna av stödet i deras egna ansträngningar och initiativ för att verka för och skydda mänskliga rättigheter i deras egen omgivning och för dem själva. (Relief Programme- Challenges and Way Forward, sid 2)

Amnestyfondens mål kan därför sammanfattas så här:

Amnestyfonden ger inom ramen för Amnesty International stöd till bistånd för mänskliga rättigheter genom personer eller organisationer för att försvara och stärka dessa och med syfte att bidra till ett starkare globalt arbete för mänskliga rättigheter.

Utifrån dessa mål och policydokument, samt praxis som växt fram genom olika beslut kan den svenska Amnestyfondens inriktning sammanfattas på följande vis:

 • Amnestyfondens syfte är att stärka de mänskliga rättigheterna genom att ge finansiellt stöd till organisationer eller personer, och deras familjer, som aktivt arbetar mot och/eller utsatts för övergrepp,

 • Amnestyfondens stöd ska stärka det globala arbetet för mänskliga rättigheter, särskilt det som bedrivs inom ramen för Amnesty International

 • Amnestyfondens stöd följer de strategiska prioriteringar och den verksamhetsinriktning som gäller AIs och den svenska sektionens generella arbete

 • Amnestyfonden arbetar nära samordnat med Amnestys internationella sekretariat i London och dess regionkontor, samt dess partners, och insatserna bygger på deras förslag och bedömning av behov

 • Amnestyfondens internationella stöd ges därför till insatser som initierats av AI, men fondens eget mandat och prioriteringar kan styra när val mellan och inom insatser måste göras

 • Amnestyfondens stöd till flyktingar i Sverige görs i samråd med den svenska sektionen

 

  1. Roll och profil

I relation till det omfattade mr-bistånd som bedrivs runt om i världen av många olika aktörer är Amnestyfondens resurser mycket begränsade, varför det är av stor vikt att tydligt identifiera vad som särskiljer Amnestyfonden från andra aktörer. Eftersom Amnestyfonden arbetar med egna finansiella medel och inte med statliga eller multilaterala biståndspengar, kan fonden välja sina egna prioriteringar och arbetssätt. Det leder till följande profil:

Amnestyfonden kan:

 • som del av världens ledande organisation för mänskliga rättigheter göra strategiskt avvägda beslutinom mr-området

 • göra helt självständiga beslut för sina insatser, utan att behöva ta hänsyn till statliga eller multilaterala givares regler och system,

 • agera flexibelt och snabbt, anpassat till omedelbara behov i akuta situationer

 • stödja individer och gräsrotsorganisationer, som inte kan stödjas med traditionellt bistånd

 • förmedla pengar via informella kanaler, vilket är nödvändigt för att värna utsatta människor i känsliga situationer

 

  1. Aktionsområden

Amnestyfonden har tre aktionsområden: internationellt individstöd, stöd till mr-organisationer utomlands och specifikt stöd till flyktingar i Sverige.

 1. Individstöd

Stödet till personer som drabbas av förföljelse på grund av sitt arbete för mänskliga rättigheter är Amnestyfondens absoluta kärnområde. Att koppla stödet till den hotade individen med det breda strategiska arbetet för mänskliga rättigheter är Amnestyfondens centrala uppdrag. Individstöd ges till människorättsförsvarare, individer som utsats för eller riskerar att utsättas för mr-kränkningar samt deras anhöriga.

Eftersom det finns många människor i världen som förföljs och vars mänskliga rättigheter kränks så måste Amnestyfonden vara klar över hur stödet ska prioriteras.

Den mest centrala målgruppen utgörs av hotade mr-aktivister (HRDs) som jobbar inom AIs närmsta nätverk, och som bedriver arbete inom organisationens prioriterade områden. Att säkra dessa personers och deras familjers liv är av största vikt för rörelsens globala arbete för mänskliga rättigheter.

En annan central målgrupp utgörs av andra personer som arbetar med frågor som ryms inom AIs prioriterade områden och aktuella kampanjer. Till denna målgrupp kan också räknas personer som utan att vara aktiva människorättsförsvarare drabbats av förföljelse inom AIs prioriterade områden och som kan ha blivit föremål för AI-kampanjer.

Beroende på andra omständigheter kan stöd till andra individer som utsatts för mr-kränkningar komma ifråga, t ex beroende på hur principiellt viktig situationen är för Amnesty.

  1. Stöd till mr-organisationer

Amnestyfonden ger ett växande stöd till organisationer som på olika sätta arbetar för mänskliga rättigheter. Med tanke på fondens profil ligger inte fokus på organisationer som arbetar inom ramen för traditionell biståndsfinansiering, utan Amnestyfonden inriktar sitt stöd till organisationer utan sådan finansiering.

Den högsta prioriteringen ligger på organisationer som har en lång bakgrund av samarbete med Amnesty, nya partners, som verkar inom AIs prioriterade områden, eller med hotade individer som Amnesty stöder, i länder av betydelse för AI och där den typen av begränsat stöd som Amnestyfonden kan erbjuda kan göra stor skillnad.

Andra viktiga organisationer att stödja är sådana som bedriver arbete inom ramen för AIs kampanjområden och där det finns möjligheter till samarbete.

Även mr-organisationer som gör viktigt arbete utanför AIs direkta prioriteringar kan komma ifråga för stöd.

I vissa fall kan även större NGOs med traditionell biståndsfinansiering få stöd från Amnestyfonden, om det gäller verksamhet av stor vikt för AI och där ingen annan finansiär vill gå in.

Inom detta område finns ibland visst stöd till specifika AI-ledda projekt bland annat till kapacitetsutveckling.

  1. Stöd till flyktingar i Sverige

Amnestyfonden kan också ge specifikt stöd till flyktingar i Sverige dels till tortyrskadeutredningar och dels till rättshjälp i samband med anmälan till FN:s MR-kommitté och FN:s Tortyrkommitté eller att inge klagomål till Europadomstolen. Detta görs i enlighet med Amnestyfondens riktlinjer för stöd till flyktingar i Sverige.