Punkt: 4. Struktur för återrapporteringen från GA till medlemmarna Underlag till styrelsemöte 20 juni 2018

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 2018-06-15

Punkt: 4. Struktur för återrapporteringen från GA till medlemmarna

 

 

BESLUTSUNDERLAG

 

Bakgrund

I GKs rapport till årsmötet 2016 rekommenderade GK styrelsen att förbättra återrapporteringen från ICM till medlemsrörelsen. GK rekommenderade styrelsen att sammanställa en rapport som följer upp sektionens årsmötesbeslut som berör rådsmötet, eventuella övriga frågor som sektionen har valt att driva och redogör för de rådsmötesbeslut som direkt berör sektionen. Det beslutades och genomfördes för ICM 2017.

 

Föreslagna förändringar

Sekretariatet skulle nu vilja uppdatera underlaget, framförallt med avseende på delegationens arbete. Vad gäller de blogg-inlägg som delegationen skrivit tidigare år så har det visat sig att det är ytterst få som läser bloggen (56 besök på hela 2017, ca 40 unika besökare). Eftersom vi samtidigt har en förändring i styrningen av vår globala rörelse som innebär att den delegation som reser endast är hälften så stor som tidigare så kommer det generellt att bli en större arbetsbörda för dem. Därför föreslår vi att att vi inte längre skriver en blogg.

Vi föreslår också att delegationens rapportering till styrelsen sker muntligt (så som gjordes 2017) och att sekretariatet då antecknar och utifrån den avrapporteringen kommunicerar med medlemmarna.

För styrelsens kännedom så redovisar vi också här hur vi planerar vår externa kommunikation från Global Assembly 2018.

  • Under mötet: kommunikation på Twitter och Instagram med GS som avsändare. Bilder och text.

  • Efter mötet: Nyhetsartikel på hemsidan med (kortfattad) information från Global Assembly och intervju med GS och/eller ordförande. Tidpunkt dagarna direkt efter GA-mötet.

Sekretariatet föreslår också att styrelsen framgent delegerar ansvaret för att kommunicera med medlemmarna kring GA till sekretariatet.
Sammanställning av föreslagen återrapportering från Global Assembly till medlemmarna

 

Format/information

Tidpunkt

Vem/vilka

Kanal

Rapport/längre artikel  som omfattar de viktigaste besluten på GA och vad de har för inverkan på svenska sektionen och den internationella rörelsen. Rapporten/artikeln ska även innehålla uppföljning av eventuella andra frågor som svenska sektionen har bestämt att driva samt uppföljning av eventuella svenska årsmötesbeslut som rör GA.

September/oktober 2018

Delegationen avrapporterar muntligt till styrelsen.  Sekretariatet sammanställer rapporten/
artikeln.

Insats
Medlemssidorna

Besluten i sin helhet

September/oktober 2018

Översätts av sekretariatet

Medlemssidorna

Muntlig presentation om besluten på GA

Oktober 2018

GA-delegationen

Aktivistseminariet/
megahelgen

Följa upp föregående ICM-beslut och planera/diskutera kommande Global Assembly.

Maj 2018

Styrelsen

ÅrsmötetStyrelsens föreslås besluta

att framgent delegerar ansvaret för att kommunicera med medlemmarna kring GA till sekretariatet.