Septembermötet 2016 Protokoll från 24 september 2016

PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 24 SEPTEMBER 2016

 

Tid: Lördag 09.00-17.30

Plats: Sekretariatet i Stockholm

Ordförande: Tora Törnquist

Vice mötesordförande: Staffan Johansson
Justerare: Anna Skantze


Närvarande

Amanda Jackson

Anders Hällbom

Anna Skantze, suppleant

Karin Linkhorst

Lars Gäfvert

Nina Vollmer, suppleant

Staffan Johansson

Tora Törnquist, ordförande

Ulrika Westerlund

 

Frånvarande

Mårten Rosander, kassör

 

Sekretariatet

Anna Lindenfors, generalsekreterare

Lina Jakobsson, styrelsesekreterare

Madelaine Seidlitz, personalrepresentant

Peter Kvist, avdelningschef

Sofia Fjellestad, avdelningschef (§ 60)

 

Övriga

Elin Ovesson, granskningskommittén (§ 62-63)§ 49. MÖTET ÖPPNAS
Staffan Johansson förklarar mötet öppnat.§ 50. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslutar

 

att fastställa dagordningen i enlighet med förslaget.§ 51. PROTOKOLL FÖRT VID SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 17-19 JUNI 2016

Styrelsen framför att de vid nästa styrelsemöte inte kommer att gå igenom hela protokollet sida för sida utan endast fråga om någon har synpunkter på protokollet att framföra.

 

Styrelsen lägger protokoll fört vid sektionens styrelsemöte 17-19 juni till handlingarna.§ 52. UPPFÖLJNING AV ÖPPNA BESLUT

Anna Lindenfors föredrar och går igenom de beslut som föreslås stängas.

 

Se bilaga 1 för lista på genomförda beslut som stängs på mötet.§ 53. UTVÄRDERING AV TIDIGARE STYRELSEMÖTE
Sekretariatet påpekar att det har smugit sig in två redaktionella fel i underlaget. Det var sju svarande på utvärderingen och underlaget avser styrelsens junimöte.

 

Styrelsen lägger utvärderingen av styrelsens junimöte till handlingarna.§ 54. RAPPORT OM PER CAPSULAMBESLUT

Inga per capsulambeslut föreligger.§ 55. RAPPORT FRÅN SEKRETARIATET

Anna Lindenfors föredrar och lyfter särskilt fram några frågor.

 

 • Återvärvning

Sekretariatet arbetar för närvarande med återvärvning av medlemmar som lämnade Amnesty under turbulensen kring policyn för att skydda rättigheter för personer som säljer sex. Många före detta medlemmar upplevs vara öppna och positiva till dialog. Hittills har 107 personer återvärvats, arbetet kommer att fortsätta under resten av året.

 

 • Planeringssystemet

Utvecklingen av planeringssystemet har delats in i tre parallella processer; innehållet i verksamhetsplaneringen 2017-2019, planeringssystem för sekretariatet och planeringssystem för styrelsen. Den nya verksamhetsplaneringen kommer att tas fram i det nya systemet, men alla bitar gällande format för återrapportering osv kommer inte att bli klara under 2016 utan det arbetet fortsätter under första perioden av 2017.

 

 • Frågor utifrån sekretariatsrapporten

Styrelsen noterar att problematiken inom telefundraising kvarstår och frågar hur strategierna för att lösa det ser ut. Sekretariatet svarar att det pågår ett löpande analysarbete, men att det är ett långsiktigt arbeta att vända trenden.

 

Styrelsen påpekar också att satsningen på TV-reklam inte ser ut att ha genererat så mycket resultat. Sekretariatet svarar att det även här pågår ett analysarbete som inkluderar jämförelser av vad olika kanaler ger för resultat. Det TV-reklamen bland annat genererade är kontaktuppgifter till personer som har ett engagemang för våra frågor. Sekretariatet återkommer med mer detaljer när analysen är klar.

 

Styrelsen frågar hur styrda vi är inom kampanjen “I welcome” (arbetsnamn “People on the move”) till det internationellt satta målet om vidarebosättning, samt om kravet på säkra och legala vägar för att söka asyl finns med i kampanjmålen och theories of change, vilket svenska sektionen tydligt framfört att det bör göra. Sekretariatet svarar att säkra och legala vägar omnämns i theories of change men att det inte finns definierat vad Amnesty avser med det och att det inte heller kopplas till något mål. Sekretariatet har framfört till det internationella sekretariatet att detta är problematiskt och svenska sekretariatet arbetar nu med att ta fram relevanta och rättighetsbaserade mål för den svenska kampanjen.

 

§ 56. RAPPORT FRÅN STYRELSEMEDLEMMAR

Ledamöterna berättar vilka möten de har deltagit i och vad de har arbetat med sedan föregående styrelsemöte.§ 57. RAPPORT FRÅN AIK - AMNESTYS INTERNATIONELLA KOMMITTÈ
Styrelsen lyfter att det börjar bli tid att annonsera efter nya kandidater till AIK. Sekretariatet svarar att de kommer att annonsera efter intresserade personer i nästa nummer av Insats.§ 58. RAPPORT FRÅN AMNESTYFONDEN

Nina Vollmer framför att Amnestyfonden bland annat fortsätter att arbeta med prioriteringsfrågan.

 

Arbetsgruppen för att ta fram ett nytt avtal mellan sekretariatet och Amnestyfonden har haft ett första möte som främst fokuserade på vilka delar som ska ingå i avtalet. Arbetsgruppen bestämde att fonden och sektionen först behöver enas om en viljeförklaring och ett syfte med avtalet samt en modell för hur pengar ska fördelas mellan fonden och sektionen. Det innebär att styrelsen på decembermötet bör diskutera inriktning i en viljeförklaring och på marsmötet bör diskutera den ekonomiska förklaringsmodellen.

till del.§ 59. RAPPORT INTERNATIONELLA PROCESSER
Anna Lindenfors föredrar.

 

 • Säkerhetsfrågor

De senaste månaderna har vi fått rapporter om säkerhetsproblem i flera andra sektioner som driver frågor som är känsliga i deras länder. Bland annat har personhot och svårigheter att få visum ökat. Sekretariatet lyfter att de erbjuder stöd till det internationella sekretariatet och till drabbade sektioner när det är relevant, men att deras bild också är att det internationella sekretariatet driver ett välfungerande och systematiskt säkerhetsarbete för att bemöta de ökade riskerna. Det

 

Styrelsen frågar om sekretariatet även ser ett ökat behov av att intensifiera säkerhetsarbetet i Sverige. Sekretariatet svarar att säkerhetsfrågan är aktuell även här. Alla personhot polisanmäls och säkerheten för face2face och aktivister analyseras löpande. Sekretariatet vidtar även kontinuerligt åtgärder för att skapa säkra och trygga system.§ 60. FORTSATT VERKSAMHETSPLANERING 2017-2019

Sofia Fjellestad föredrar.

 

De ökade satsningarna på mobilisering av tid och eller pengar kommer att innebära ett förändrat och mer integrerat arbetssätt på sekretariatet. Med det nya arbetssättet förflyttar vi perspektivet så att vi arbetar med mobilisering ännu mer utifrån medlemmarnas och aktivisternas perspektiv.

Målen för mobilisering i form av aktiva medlemmar, supporters osv kommer att presenteras i verksamhetsplanen för 2017-2019.

 

Styrelsen frågar om SRM-systemet och när det kommer att tas i bruk. Sekretariatet svarar att det kommer att tas i bruk i början av oktober, men att de nya funktionaliteterna inte kommer att vara färdigutvecklade förrän vid årsskiftet. Sekretariatet överväger att satsa fler resurser på att färdigställa SRM-systemet innan utvecklingen av den nya webbplatsen påbörjas.

 

Styrelsen beslutar

att ge sekretariatet i uppdrag att arbeta vidare med verksamhetsplanerna utifrån inriktningen att arbeta med mobilisering på ett integrerat sätt i verksamheten.§ 61. ANALYS AV ARBETET MED POLICYN OM ATT SKYDDA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER SOM SÄLJER SEX

Anna Lindenfors föredrar och framför att rapporten sammanfattar de lärdomar och erfarenheter som gjorts under processens gång.

 

I missivet står att planeringsutskottet har fattat beslut om att detta underlag ersätter den utvärdering styrelsen 2015 fattade beslut om skulle genomföras. Mötesordförande påpekar att planeringsutskottet inte kan fatta ett sådant beslut utan att planeringsutskottet föreslår styrelsen att hantera frågan på det här sättet, då behovet har förändrats efter att styrelsebeslutet tillkom.

 

Styrelsen diskuterar resursfrågan och hur mycket resurser policy-arbetet har tagit i anspråk. Styrelsen framför att det vore bra att skicka en slutrapport till internationella sekretariatet, i syfte att visa hur mycket svenska sektionen har arbetat med den här frågan.  

 

Styrelsen beslutar

 

att lägga rapporten till handlingarna och därmed stänga styrelsens beslut från januari 2015 § 112 Rapport om kommunikation kring sexarbetspolicyn.§ 62.1  UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT § 31

 • Årsmötesbeslut § 31:                                         

att anta den långsiktiga riktningen med vissa ändringar i texten. (Se årsmötesprotokoll.)

 

Styrelsen påpekar att det är viktigt att den långsiktiga riktningen blir känd och blir ett levande dokument inom organisationen. Beslutet ska återrapporteras på styrelsens decembermöte 2016 och styrelsens marsmöte 2017, därefter ska det behandlas som ett löpande beslut t o m 2027.

 

Styrelsen beslutar

 

att ge sekretariatet i uppdrag att tillgängliggöra och kommunicera den långsiktiga riktningen till medlemsrörelsen.§ 62.2  UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT § 32

 • Årsmötesbeslut § 32:

att svenska Amnesty alltid applicerar ett HBTQI-perspektiv på de kampanjer där så är relevant;

att svenska sektionen arbetar aktivt för att internationella sekretariatet ska lägga mer fokus på HBTQI;

att svenska sektionen i större utsträckning prioriterar enskilda fall med HBTQI-fokus.

 

Styrelsen påpekar att de tolkar beslutet så att sektionen i första hand ska prioritera och informera om de HBTQI-fall som finns tillgängliga i individdatabasen, finns det inte tillräckligt många ska sekretariatet arbeta gentemot det internationella sekretariatet för att försöka få fler fall.

 

Styrelsen beslutar

 

att ge sekretariatet i uppdrag att applicera ett HBTQI-perspektiv på de kampanjer där så är möjligt;              

att ge sekretariatet i uppdrag att under hösten 2016 följa upp de samtal som fördes i samband

med CADF och arbeta för att internationella sekretariatet tar fram fler enskilda fall för att
möjliggöra för svenska sektionen att i större utsträckning prioritera fall med HBTQI-fokus;

att uppdra till sekretariatet att möjliggöra för medlemsrörelsen att i den mån det är möjligt arbeta med enskilda fall med HBTQI-fokus.  § 62.3  UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT § 33

 • Årsmötesbeslut § 33:

att uppdra åt styrelsen att se till att alla kampanjer och utbildningar har ett HBTQI-inkluderande perspektiv och språkbruk.

 

Styrelsen beslutar

 

att ge sekretariatet i uppdrag att i samråd med aktiva HBTQI-grupper ta fram en plan, inklusive tidsplan, för hur ett HBTQI-inkluderande språkbruk ser ut i praktiken samt utforma riktlinjer för hur Amnestys språkbruk ska bli mer inkluderande. Även andra diskrimineringsgrunder än sexuell läggning och könsidentitet ska tas i beaktande;

att förslag till riktlinjer ska presenteras på styrelsens decembermöte 2016 och implementeras under 2017.§ 62.4  UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT § 35

 • Årsmötesbeslut § 35:

att uppdra åt styrelsen att förutsättningslöst se över möjligheten att kombinera påverkanstorg och beredningsgrupper för att garantera bästa möjliga beredning och beakta alla årsmötesdeltagares behov och förutsättningar.

 

Styrelsen beslutar

 

att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsensjanuarimöte 2017 presentera ett förslag till hur motionsberedningen under årsmötet 2017 kan förbättras och påverkanstorgen kan bli mer inkluderande;                                          

att ge sekretariatet i uppdrag att inkludera frågan om motionsberedningen i den kommande översynen av medlemsdemokratin.§ 62.5  UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT § 38

 • Årsmötesbeslut § 38:

att riktlinjerna för kostnadsersättning för styrelseledamöter förtydligas så att det tydligt framgår att det gäller aktiviteter i egenskap av styrelseledamot (ej inläsning). Dessutom ska det i riktlinjerna framgå att det finns möjlighet att begära skattefritt traktamente enligt gällande regler från Skatteverket;

att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska verifieras med intyg från arbetsgivare eller motsvarande. Maxtaket för ersättning för förlorad arbetsinkomst sätts till ett helt prisbasbelopp per år exklusive sociala avgifter.

 

 

Styrelsen beslutar

 

att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens decembermöte 2016 utforma nya riktlinjer gällande kostnadsersättning för sektionsstyrelsen i enlighet med årsmötets beslut.§ 62.6  UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT § 41

 • Årsmötesbeslut § 41:

att uppdra åt styrelsen att driva frågan om att skapa bättre strukturer och system internationellt för att hantera komplexa och/eller kontroversiella policyfrågor i vår internationella rörelse.

 

Anna Lindenfors och Tora Törnquist framför att frågan diskuterades under CADF (Chairs Assembly and Directors Forum) och att svenska sektionen därefter har deltagit i en konsultationsprocess där svenska sektionen framförallt lyft frågan om ökad transparens där alla sektioner ska kunna anmäla om någon kommande policy bedöms vara kontroversiell i den specifika sektionens kontext samt längre konsultationsprocesser för att möjliggöra ett reellt och meningsfullt deltagande från sektionerna.

 

Styrelsen beslutar

 

att ge sekretariatet i uppdrag att i samråd med internationella utskottet fortsatt driva frågan om kontroversiella policyfrågor under hösten 2016 och inför ICM 2017.§ 62.7  UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT § 49

 • Årsmötesbeslut § 49:

att uppdra åt styrelsen att arbeta för att internationella rörelsen prioriterar arbetet mot kränkningar av mänskliga rättigheter i Argentina;

att uppdra åt styrelsen att tillse att svenska aktivister får möjlighet att arbeta med det material som finns om Argentina.

 

Sekretariatet informerar styrelsen om att det i nuläget inte finns något projekt om Argentina.

 

Styrelsen beslutar

 

att ge sekretariatet i uppdrag att följa upp med sektionen i Argentina de samtal som fördes under CADF;

 

att ge sekretariatet i uppdrag att möjliggöra för medlemsrörelsen att i den mån det är möjligt arbeta med det material som finns från Argentina;

 

att ge sekretariatet i uppdrag att i analysarbetet 2018 inför landprioriteringarna 2020 ta årsmötets beslut om Argentina i beaktande.§ 62.8  UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT GKs REKOMMENDATIONER

 • GKs rekommendationer (rapport till årsmötet 2016):

 

Styrelsen beslutar

 

att ge sekretariatet i uppdrag att ta granskningskommitténs rekommendationer från årsmötet 2016 i beaktande och återrapportera till styrelsen.§ 62.9  UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT OCH GKs REKOMMENDATIONER GÄLLANDE ÅTERRAPPORTERING TILL STYRELSEN

 

Styrelsen beslutar

 

att ge sekretariatet i uppdrag att återrapportera styrelsens uppföljning av årsmötesbesluten och granskningskommitténs rekommendationer till styrelsens decembermöte 2016 samt marsmöte 2017.§ 63. UTVÄRDERINGAR FRÅN ÅRSMÖTET

Styrelsen konstaterar att 89 procent av årsmötesdeltagarna är totalt sett nöjda med årsmötesarrangemanget i sin helhet. Många årsmötesdeltagare svarar att årsmötet innehöll en bra blandning av årsmötesformalia, sociala arrangemang och kunskapshöjande aktiviteter. Samtidigt framförs att programmet var för tajt, vissa svarar att de vill ha mer tid för motionsberedning och beslut, vissa att de vill ha mer tid för MR-seminarier medan andra vill ha mer tid för pauser samt avsluta mötet tidigare på söndagen.

 

Styrelsen påpekar att de här frågorna, vad årsmötet ska innehålla, ingår som en del i översynen av medlemsdemokratin. Styrelsen betonar också vikten av att sekretariatet tar till sig utvärderingarna och till årsmötet 2017 gör de förbättringar som är möjliga inom befintliga ramar.§ 64. UPPFÖLJNING FRÅN CADF

Tora Törnquist och Anna Lindenfors föredrar.

 

 • Kontroversiella policyfrågor

Förslaget motstrider inte svenska sektionens önskemål men uppfyller inte fullt ut det svenska sektionen vill uppnå. Under konsultationen på CADF och i ett remissvar som lämnades in den 20 september har styrelsen och sekretariatet drivit frågan om mer långtgående transparens och öppenhet samt längre konsultationsprocesser som möjliggör ett meningsfullt deltagande från sektionerna.

 

 • Governance Reform

Frågan om rösträtten diskuterades intensivt under CADF, men utan att mötet landade i ett konkret förslag. Vissa sektioner driver frågan om en sektion en röst medan andra sektioner vill ha ett mer differentierat system. Svenska sektionen förordar ett spann mellan 1-3 röster som bygger på representativitet.

 

Den referensgrupp som utsågs strax efter CADF, där Tora Törnquist ingår, arbetar endast med det tekniska stadgeförslaget och inte med frågan om rösträtten. Det är fortfarande oklart hur processen gällande de innehållsliga delarna i förslaget kommer att se ut fram till dess att resolutionen till ICM 2017 ska vara klar.

 

Styrelsen diskuterar strategier för hur svenska sektionen kan fortsätta att driva sin linje i frågan om röstsystem. Styrelsen enas om att det inte är antalet röster som är det viktiga utan att det är representativiteten som bör stå i fokus i val av röstsystem.

 

Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.§ 65. ÖVRIGA FRÅGOR

 

 • Jävsdeklaration

Ledamöter som var frånvarande under jävsdeklarationen under junimötet deklarerar potentiella jävssituationer.

 

Karin Linkhorst

- Arbetar på Linköpings kommun. Ser ingen jävssituation.

 

 • Studieresa till internationella sekretariatet i London

Det kommer att bli en studieresa till det internationella sekretariatet i London den 9-10 december. Avresa kommer att ske kvällen den 8 december och hemresa kvällen den 10 december. Sekretariatet ska återkomma med förslag på tider och resor. Sekretariatet ska ta kontakt med planeringsutskottet vad det gäller innehållet i programmet. Styrelsen framför att de gärna träffar representanter från den brittiska sektionens styrelse och gärna någon som arbetar med research inför kampanjen “I welcome”.§ 66. MÖTET AVSLUTAS

Tora Törnquist avslutar mötet.

Tora TörnquistStaffan Johansson

OrdförandeVice mötesordförande
Lina Jakobsson Anna Skantze

SekreterareJusterare
FÖRKORTNINGAR

Per Capsulam – beslut som tas av styrelsen mellan styrelsemöten i deras interna forum på Internet

ICM – International Council Meeting, det internationella rådsmötet
MR – mänskliga rättigheter

BILAGA 1.

 

§ 16. UPPFÖLJNING AV ÖPPNA BESLUTFöljande paragrafer avrapporteras och stängs:

 

§ 26 (2015) Arbetsordningen
att uppdra till sekretariatet att till styrelsens januarimöte komma med förslag på övergripande uppdatering av styrelsens arbetsordning

 

§ 70 (2015) HANTERING AV ARV
att uppdra till sekretariatet att till styrelsens septembermöte 2016 ta fram en plan för hur arvet ska användas som inkluderar hur vi ska fördela arvet mellan den svenska och internationella rörelsen;
att uppdra till sekretariatet att göra strategiska investeringar 2015 som avser arbetsmiljö och teknik upp till 1 miljon kronor;
att avsätta upp till 4 miljoner kronor för strategiska investeringar under 2016 och uppdra till sekretariatet att integrera det i planerna för 2016.

 

§ 171. (2016) GRUPPERS OCH DISTRIKTENS REDOVISNING
att uppdra åt sekretariatet att återrapportera till styrelsens junimöte om diskussionerna med grupp 174 i Ystad.