Protkoll konstituerande mötet maj 2010 Protokoll från 1-2 maj 2010

PROTOKOLL FÖR KONSTITUERANDE MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE

Tid: 9 maj 2010, kl.16.00-16.30
Plats: Fryshuset, Stockholm
Ordförande: Anna Nilsdotter
Justerare: Sofia Halth

Närvarande

Ledamöter
Christer Arnrup
Maria Eklund
Michael Falk
Sofia Halth
Lisbeth Kohls
Magnus Leivik
Anton Lidström
Anna Nilsdotter
Marie Norling
Lars Olsson
Madeleine Seidlitz (personalrepresentant)
Sara Ångström (personalrepresentant)

Sekretariatet
Hannah Laustiola


§ 1 Mötet öppnas av sektionens ordförande

Anna Nilsdotter öppnar mötet.


§ 2 Val av mötesordförande

Beslut

att utse Anna Nilsdotter till mötesordförande.


§ 3 Val av justerare

Beslut

att utse Sofia Halth till justerare.


§ 4 Fastställande av dagordning

Beslut

att anta dagordningen


§ 5 Val av vice ordförande i sektionen

Sofia Halth och Anton Lidström ställer upp för val till vice ordförande i styrelsen. Styrelsen går till slutet val, Sofia Halth får flest röster.

Beslut

att välja Sofia Halth till vice ordförande i sektionens styrelse för verksamhetsåret 2010/2011.


§ 6 Första och andra suppleant i styrelsen

Valberedningen meddelade före valet på årsmötet att Christer Arnrup är avsedd som första suppleant och Magnus Leivik som andra suppleant i styrelsen.


§ 7 Innehavare av teckningsrätt

Då sektionens ordförande Anna Nilsdotter omvaldes av årsmötet 2010 föreslår sekretariatet att teckningsrätten avseende svenska sektionen av Amnesty International kvarstår enligt tidigare beslut 8 från 26 april 2009.


§ 8 Styrelsens möteskalender 2010-2011

Anna Nilsdotter vill göra ett tillägg av den utbildningsdag som styrelsen vanligen har i samband med decembermötet. I år skulle den dagen alltså bli den 12 december. Lars Olsson undrar om styrelsen inte borde samordna den med Amnestyfondens styrelse eftersom detta diskuterats tidigare. Styrelsen ska tillfråga Amnestyfonden om detta före junimötet.

Lisbeth Kohls meddelar redan nu att hon kommer att vara frånvarande på mötet 25 september. Magnus Leivik meddelar att han kommer att ha svårt att delta på junimötet men att han ska se vad han kan göra för att möjligen kunna delta en del av helgen.

Madeleine Seidlitz uppmanar styrelsen och särskilt de nya ledamöterna, att ta tillfället i akt att lära känna Amnestys verksamhet bättre genom att komma på besök till sekretariatet. Innehållet har varierat då tidigare ledamöter varit på besök, vissa vill träffa alla handläggare på sekretariatet, andra har specialintressen och föredrar att besöka några enskilda handläggare. Kontakta styrelsesekreteraren Hannah Laustiola för att boka ett besök.

Beslut

att anta möteskalendern med tillägget om en utbildningsdag den 12 december.


§ 8 Mötet avslutas

Anna Nilsdotter avslutar mötet.
Anna Nilsdotter
ordförande

Hannah Laustiola
Sekreterare


Sofia Halth
Justerare