Konstituerande möte med sektionens styrelse 20 april 2008 Protokoll från 1-2 april 2008



PROTOKOLL NR 1/2008/2009

Konstituerande möte med sektionens styrelse den 20 april 2008

Ledamöter Närvarande
Felicitas Bergström X
Andrea Bodekull X
Ida Burlin X
Sofia Halth X
Ernesto Katzenstein X
Maria Landenius X, ej §7-12
Lisa Moraeus X
Anna Nilsdotter X, mötesordförande
Jörgen Qwist X
Suppleanter
Anton Lidström X
Mahyad (Hazzanzadeh-) Tavakoli X
Madelaine Seidlitz X
Sekretariatet
Lise Bergh X
Dan Grundin X
Fredrik Mattsson X, sekreterare


§1 Mötet öppnas

Mötet öppnas av sektionens ordförande Anna Nilsdotter, som hälsar de nya styrelseledamöterna och suppleanterna välkomna till styrelsen.


§2 Genomgång av styrelsens rutiner

Ida Burlin informerar om styrelsens rutiner. Sedan följer en presentationsrunda.


§3 Val av mötesordförande

Beslut

att välja Anna Nilsdotter till mötesordförande.


§4 Val av justerare

Beslut

att välja Anton Lidström till justerare.


§5 Fastställande av dagordning

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§6 Val av vice ordförande i sektionen

Beslut

att utse Ida Burlin till vice ordförande för sektionens styrelse för verksamhetsåret 2008/2009.


§7 Suppleanter i styrelsen

Styrelsen konstaterar att årsmötet valde Anton Lidström till 1:a suppleant, och Mahyad (Hazzanzadeh-) Tavakoli till 2:a suppleant.


§8 Faddersystem

Anna Nilsdotter föreslår att följande styrelseledamöter utses som "faddrar" för de nya ledamöterna:

Ida Burlin - Anton Lidström, Mahyad (Hazzanzadeh-) Tavakoli

Lisa Moraeus - Felicitas Bergström

Maria Landenius - Sofia Halth, Ernesto Katzenstein

Beslut

att anta förslaget.


§9 Innehavare av teckningsrätt

Beslut

att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:

Sektionsordförande, Anna Nilsdotter
Kassör, Jörgen Qwist
Generalsekreterare, Lise Bergh
Sekretariatsanställd, Dan Grundin

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15 000 kronor, två i förening vid belopp överstigande 15 000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och postgirokonto:

Sektionsordförande, Anna Nilsdotter
Kassör, Jörgen Qwist
Generalsekreterare, Lise Bergh
Sekretariatsanställd, Dan Grundin
Sekretariatsanställd, Annica Blidegård
Sekretariatsanställd, Elisabet Dunder

att återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt,

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som innehas av generalsekreteraren och kontorschefen,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.


§10 Förslag till möteskalender för styrelseåret 2008/2009

Anna Nilsdotter redogör för de ändringar i förslaget som gjordes vid styrelsens möte den 18 april 2008, se nedan.

"Beslut

att utöka decembermötet med en dag till att gälla 6-7 december 2008, där söndagen utgörs av en utbildningsdag för styrelsen,

att styrelsens utbildningsdagar förs in i möteskalendern,

att efter ovanstående förändringar införts godkänna förslaget till möteskalender för 2008/2009."

Beslut

att tillsvidare lägga möteskalendern för 2008/2009 till handlingarna.


§11 Inför nästa möte

Beslut

att utse Ida Burlin till vice mötesordförande vid styrelsens möte den 14-15 juni 2008.


§12 Mötet avslutas

Ordförande, Anna Nilsdotter, tackar de närvarande och avslutar mötet.





Anna Nilsdotter Anton Lidström
Mötesordförande Justerare







Fredrik Mattsson
Sekreterare